Päätöslauselmaesitys - B7-0264/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0264/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS luonnoksesta komission direktiiviksi elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston direktiivin 95/2/EY liitteiden muuttamisesta ja päätöksen 2004/374/EY kumoamisesta

10.5.2010

työjärjestyksen 88 artiklan 2 kohdan ja 4 kohdan b alakohdan mukaisesti
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Menettely : 2010/2679(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0264/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0264/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0264/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma luonnoksesta komission direktiiviksi elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston direktiivin 95/2/EY liitteiden muuttamisesta ja päätöksen 2004/374/EY kumoamisesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008[1] ja erityisesti sen 31 artiklan ja 28 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002[2],

–   ottaa huomioon elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista 20. helmikuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/2/EY[3] sekä elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21. joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY[4], jotka on kumottu ja korvattu edellä mainitulla asetuksella (EY) N:o 1333/2008,

–   ottaa huomioon luonnoksen komission direktiiviksi elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston direktiivin 95/2/EY liitteiden muuttamisesta ja päätöksen 2004/374/EY kumoamisesta,

–   ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY[5] 5 a artiklan 3 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 88 artiklan 2 kohdan ja 4 kohdan b alakohdan,

A. toteaa, että komissio voi asetuksen (EY) N:o 1333/2008 31 artiklan mukaan toteuttaa toimenpiteitä muun muassa direktiivin 95/2/EY liitteiden tarkistamiseksi siihen saakka, kun asetuksen 30 artiklassa tarkoitettu yhteisön elintarvikelisäaineiden luettelojen laadinta on saatettu päätökseen,

B.  toteaa, että direktiivin 95/2/EY liitteessä IV on luettelo elintarvikelisäaineista, joita Euroopan unionissa voidaan käyttää, ja että siinä säädetään niiden käytön edellytyksistä,

C. ottaa huomioon, että elintarvikelisäaineiden käytön yleisistä edellytyksistä säädetään myös direktiivin 89/107/ETY liitteessä II ja että kyseinen direktiivi on kumottu ja korvattu asetuksella (EY) N:o 1333/2008, joten näistä edellytyksistä säädetään nyt muun muassa asetuksen 6 artiklassa, jossa vahvistetaan elintarvikelisäaineiden sisällyttämistä yhteisön luetteloihin ja lisäaineiden käyttöä koskevat yleiset edellytykset,

D. ottaa huomioon, että asetuksen 6 artiklan mukaan elintarvikelisäaine voidaan sallia käytettäväksi EU:ssa vain, jos se täyttää tietyt edellytykset, kuten 1 kohdan c alakohdassa asetetun edellytyksen, että sen käyttö ei johda kuluttajia harhaan, ja 2 kohdassa asetetun edellytyksen, että siitä on etua ja hyötyä kuluttajille,

E.  huomauttaa, että asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään myös, että elintarvikelisäaine voidaan sallia käytettäväksi vain, jos se ei vaaranna kuluttajien terveyttä,

F.  toteaa, että asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (eli yleisessä elintarvikelainsäädäntöasetuksessa) ja erityisesti sen 8 artiklassa säädetään muun muassa, että elintarvikelainsäädännön on pyrittävä suojaamaan kuluttajien etuja sekä tarjoamaan kuluttajille lähtökohdat tietoon perustuvien elintarvikevalintojen tekemiseksi ja että sen tavoitteena on ehkäistä kaikki menettelytavat, jotka voivat johtaa kuluttajia harhaan,

G. ottaa huomioon, että luonnoksessa komission direktiiviksi ja erityisesti sen johdanto-osan 25 kappaleessa ja liitteen 3 kohdan h alakohdassa direktiivin 95/2/EY liitteeseen IV sisällytetään fibrinogeenia sisältävään trombiiniin perustuva entsyymivalmiste, jota käytetään elintarvikelisäaineena elintarvikkeiden palauttamiseksi ennalleen,

H. toteaa, että eläinten syötävistä osista saatava trombiini on eräänlaista lihaliimaa ja että elintarvikelisäaineena sen tarkoituksena on sitoa yhteen erilliset lihapalaset yhtenäiseksi lihatuotteeksi,

I.   toteaa, että trombiinin käytön tarkoituksena on siten esittää lihapalaset kuluttajille yhtenäisenä lihatuotteena ja että riski kuluttajien johtamisesta harhaan on ilmeinen,

J.   ottaa huomioon, että komission direktiiviluonnoksen johdanto-osan 25 kappaleessakin todetaan, että fibrinogeenia sisältävän trombiinin käyttö elintarvikelisäaineena voisi johtaa kuluttajia harhaan lopullisen elintarvikkeen laadun suhteen,

K. ottaa huomioon, että komission direktiiviluonnoksen liitteen 3 kohdan h alakohdassa nautaeläimistä ja/tai sioista peräisin oleva trombiini sisällytetään direktiivin 95/2/EY liitteessä IV olevaan sallittujen elintarvikelisäaineiden luetteloon lopulliselle kuluttajille tarkoitetuissa esipakatuissa lihavalmisteissa ja esipakatuissa lihatuotteissa siten, että sen enimmäismäärä on 1 mg/kg, sitä on käytettävä yhdessä fibrinogeenin kanssa ja elintarvikkeessa on sen kauppanimen yhteydessä oltava merkintä siitä, että tuote on "koostettu lihapalasista",

L.  ottaa huomioon, että luonnoksessa komission direktiiviksi ei sallita trombiinin käyttöä elintarvikelisäaineena ravintoloissa tai muissa elintarvikkeita tarjoavissa julkisissa tiloissa tarjottavissa lihatuotteissa, mutta on olemassa selvä riski siitä, että trombiinia sisältävää lihaa päätyy ravintoloissa tai muissa elintarvikkeita tarjoavissa julkisissa tiloissa tarjottaviin lihatuotteisiin, sillä yhtenäisenä lihatuotteena tarjottavista lihapalasista voidaan saada korkeampi hinta,

M. ottaa huomioon, ettei sen vuoksi ole selvää, että kielto, joka koskee trombiinin käyttöä ravintoloissa tai muissa elintarvikkeita tarjoavissa julkisissa tiloissa tarjottavissa lihatuotteissa, estäisi käytännössä tällaisten lihatuotteiden käyttämisen ravintoloissa tai muissa elintarvikkeita tarjoavissa julkisissa tiloissa ja niiden myymisen kuluttajille yhtenäisenä lihatuotteena,

N. toteaa, että luonnokseen sisältyvillä edellä mainituilla merkintävaatimuksilla ei voitaisi estää luomasta kuluttajille väärää ja harhaanjohtavaa mielikuvaa yhtenäisestä lihatuotteesta ja että on siis olemassa riski siitä, että kuluttajia johdetaan harhaan ja heitä estetään tekemästä tietoon perustuva valinta trombiinia sisältävien lihatuotteiden käytöstä,

O. ottaa huomioon, ettei trombiinin etua ja hyötyä kuluttajille ole näytetty toteen,

P.  toteaa, että monia erillisiä lihapalasia yhteen sidottaessa pinta-ala, jonka patogeeniset bakteerit (kuten Clostridium-suvun bakteerit ja salmonella) voivat infektoida, kasvaa merkittävästi ja että tällaiset bakteerit voivat prosessissa jäädä eloon ja lisääntyä ilman happea,

Q. ottaa huomioon, että patogeenisten bakteerien aiheuttaman infektion riski on erityisen vakava siksi, että sitominen voidaan toteuttaa kylmäprosessina lisäämättä suolaa ja ilman myöhempää kuumennusta, eikä lopputuotteen turvallisuutta siten voida taata,

R.  toteaa, ettei luonnos komission direktiiviksi sen vuoksi näiltä osin täytä edellytyksiä, jotka koskevat elintarvikelisäaineiden sisällyttämistä direktiivin 95/2/EY liitteeseen IV,

1.  katsoo, että tämä luonnos komission direktiiviksi ei ole yhteensopiva asetuksen (EY) N:o 1333/2008 tavoitteen ja sisällön kanssa;

2.  vastustaa luonnoksen komission direktiiviksi elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston direktiivin 95/2/EY liitteiden muuttamisesta ja päätöksen 2004/374/EY kumoamisesta hyväksymistä,

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.