Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0264/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0264/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Komisijos direktyvos, iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, priedus ir panaikinančios Sprendimą 2004/374/EB, projekto

10.5.2010

pagal Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio 2 ir 4 straipsnio b dalis
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Procedūra : 2010/2679(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0264/2010

B7‑0264/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos direktyvos iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, priedus ir panaikinančios Sprendimą 2004/374/EB, projekto

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų[1], ypač į jo 31 straipsnį ir 28 straipsnio 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras[2],

–    atsižvelgdamas į 1995 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius[3] ir 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto priedus, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, suderinimo[4], kuri buvo panaikinta ir pakeista anksčiau nurodytu Reglamentu (EB) Nr. 1333/2008,

–   atsižvelgdamas į Komisijos direktyvos, iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, priedus ir panaikinančios Sprendimą 2004/374/EB, projektą,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais vykdomaisiais įgaliojimais tvarką, 5a straipsnio 3 dalies b punktą[5],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio 2 dalį ir 4 dalies b punktą,

A. kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 31 straipsnį, kol bus parengti šio reglamento 30 straipsnyje nurodyti maisto priedų Bendrijos sąrašai, Komisija gali priimti priemones, kuriomis keičiami, inter alia, Direktyvos 95/2/EB priedai,

B.  kadangi Direktyvos 95/2/EB IV priede pateiktas Europos Sąjungoje leidžiamų vartoti maisto priedų sąrašas ir nurodomos jų naudojimo sąlygos,

C. kadangi maisto priedų naudojimo bendrosios sąlygos taip pat buvo išdėstytos Direktyvos 89/107/EEB II priede ir kadangi ši direktyva buvo panaikinta ir pakeista Reglamentu (EB) Nr. 1333/2008, atitinkamos sąlygos yra nurodytos, inter alia, šio reglamento 6 straipsnyje dėl maisto priedų naudojimo ir įtraukimo į Bendrijos sąrašus bendrųjų sąlygų,

D. kadangi šio reglamento 6 straipsnyje nurodoma, kad maisto priedą ES galima naudoti tik tuomet, kai jis atitinka tam tikras sąlygas, įskaitant tai, kad pagal 1 dalies c punktą jį naudojant neturi būti klaidinamas vartotojas, ir kad pagal 2 dalį jis turėtų teikti naudos vartotojui,

E.  kadangi šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkte taip pat nurodoma, kad maisto priedą galima naudoti tik tuomet, kai jis nekelia pavojaus vartotojų sveikatai,

F.  kadangi, be to, Reglamente (EB) Nr. 178/2002 (taip pat žinomame pavadinimu „Bendrųjų maisto teisės aktų reglamentas“) ir ypač jo 8 straipsnyje nurodoma, kad, inter alia, maisto produktus reglamentuojančiais įstatymais siekiama apsaugoti vartotojų interesus, jais užtikrinama, kad vartotojai, remdamiesi informacija, galėtų pasirinkti maisto produktus, ir jais siekiama užkirsti kelią praktikai, kurią taikant gali būti klaidinami vartotojai,

G. kadangi Komisijos direktyvos projekte, būtent, jos 25 konstatuojamojoje dalyje ir jos priedo 3 dalies h punkte į Direktyvos 95/2EB IV priedą kaip maistui regeneruoti skirtas maisto priedas įtraukiamas iš trombino ir fibrinogeno gaminamas fermentinis preparatas,

H. kadangi trombinas, nors ir pagamintas iš gyvūnų valgomų dalių, yra „mėsos klijų“ pobūdžio ir, kaip maisto priedas, yra skirtas atskirų mėsos gabalų sujungimui gaminant vientisą mėsos produktą,

I.   kadangi trombino naudojimo tikslas yra mėsos gabalus vartotojams pateikti kaip vientisą mėsos produktą, todėl pavojus, kad vartotojai gali būti klaidinami, yra akivaizdus,

J.   kadangi pačioje Komisijos direktyvos projekto 25 konstatuojamoje dalyje pripažįstama, kad kaip maisto priedą naudojant trombiną su fibrinogenu vartotojai gali būti klaidinami nusakant galutinio maisto produkto pobūdį,

K. kadangi Komisijos direktyvos projekto priedo 3 dalies h punkte į maisto priedų, kuriuos pagal Direktyvos 95/2/EB IV priedą leidžiama naudoti galutiniam vartotojui skirtuose pakuotuose mėsos ruošiniuose ir pakuotuose mėsos produktuose ne didesniu kaip 1 mg/kg kiekiu, sąrašą įtraukiamas jautienos ir (arba) kiaulienos trombinas, kuris naudojamas kartu su fibrinogenu su sąlyga, kad ant maisto produkto greta jo komercinio pavadinimo nurodoma informacija „sujungti mėsos gabalai“,

L.  kadangi, nors ir Komisijos direktyvos projekte trombino neleidžiama naudoti kaip maisto priedo mėsos produktuose, patiekiamuose restoranuose ar kitose viešojo maitinimo įstaigose, tačiau esama aiškaus pavojaus, kad mėsa, kurioje yra trombino, atsiras restoranuose ar kitose viešojo maitinimo įstaigose patiekiamuose produktuose dėl didesnio pelno, kurį galima gauti mėsos gabalus pateikiant kaip vientisą mėsos produktą,

M. kadangi dėl to nėra aišku, ar, uždraudus trombiną naudoti gaminant restoranuose ar kitose viešojo maitinimo įstaigose patiekiamus mėsos produktus, praktiškai būtų užkertamas kelias naudoti tokius produktus restoranuose ar kitose viešojo maitinimo įstaigose ir juos parduoti vartotojams kaip vientisus mėsos produktus,

N. kadangi anksčiau minėtomis Komisijos direktyvos projekte nurodytomis ženklinimo sąlygomis nebūtų apsaugoma nuo vartotojams kuriamo apgaulingo ir klaidinančio vientiso mėsos produkto įspūdžio ir todėl kyla pavojus, kad vartotojai gali būti klaidinami ir jiems užkertama galimybė informuotai pasirinkti vartojant mėsos produktus, kurių sudėtyje yra trombino,

O. kadangi nebuvo įrodyti vartotojams trombino teikiami privalumai ir nauda,

P.  kadangi atskirų mėsos gabalų sujungimo proceso metu gerokai padidėja paviršiaus plotas, kuris gali būti užkrėstas patogeninėmis bakterijomis, pvz., klostridijomis ir salmonelėmis, kurios tokio proceso metu gali išgyventi ir daugintis be deguonies,

Q. kadangi užkrėtimo patogeninėmis bakterijomis pavojus yra ypač didelis, nes sujungimo procesas gali būti atliekamas šalto jungimo būdu nepridedant druskos ir be jokio vėlesnio kaitinimo proceso, ir kadangi dėl to negalima garantuoti galutinio produkto saugumo,

R.  kadangi dėl to Komisijos direktyvos projektas neatitinka kriterijų, pagal kuriuos maisto priedus galima įtraukti į Direktyvos 95/2/EB IV priedą,

1.  mano, kad Komisijos direktyvos projektas nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 tikslu ir turiniu;

2.  nesutinka, kad būtų priimtas Komisijos direktyvos, iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, priedus ir panaikinančios Sprendimą 2004/374/EB, projektas;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.