Procedūra : 2010/2679(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0264/2010

Iesniegtie teksti :

B7-0264/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 19/05/2010 - 6.9
CRE 19/05/2010 - 6.9
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0182

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 127kWORD 61k
10.5.2010
PE441.847v01-00
 
B7-0264/2010

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 88. panta 2. punktu un 4. punkta b) apakšpunktu


par projektu Komisijas direktīvai, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji, un atceļ Lēmumu 2004/374/EK


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas direktīvai, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji, un atceļ Lēmumu 2004/374/EK  
B7‑0264/2010

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām(1) un jo īpaši tās 31. pantu un 28. panta 4. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu(2),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 20. februāra Direktīvu 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji(3), un Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/107/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas piedevām, ko atļauts izmantot cilvēku uzturā(4), kuras atcēla un aizstāja ar iepriekšminēto Regulu (EK) Nr. 1333/2008,

–   ņemot vērā projektu Komisijas direktīvai, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji, un atceļ Lēmumu 2004/374/EK,

–   ņemot vērā 5.a panta 3. punkta b) apakšpunktu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(5),

–   ņemot vērā Reglamenta 88. panta 2. punktu un 4. punkta b) apakšpunktu,

A. tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1333/2008 31. pantu līdz brīdim, kamēr nav pabeigta šīs regulas 30. pantā paredzēto Kopienas pārtikas piedevu sarakstu izveide, Komisija var pieņemt pasākumus, lai cita starpā grozītu Direktīvas 95/2/EK pielikumus;

B.  tā kā Direktīvas 95/2/EK IV pielikumā minēts Eiropas Savienībā atļauto pārtikas piedevu saraksts un norādīti šo piedevu lietošanas nosacījumi;

C. turklāt tā kā Direktīvas 89/107/EEK II pielikumā bija izklāstīti vispārējie kritēriji pārtikas piedevu lietošanai un tā kā šo direktīvu atcēla un aizstāja ar Regulu (EK) Nr. 1333/2008, attiecīgie kritēriji cita starpā tagad ir atrodami šīs regulas 6. pantā, kas attiecas uz vispārīgiem noteikumiem par pārtikas piedevu un to lietojuma iekļaušanu Kopienas sarakstos;

D. tā kā minētās regulas 6. pantā ir noteikts, ka pārtikas piedevu var atļaut lietot ES tikai tad, ja tā atbilst zināmiem noteikumiem, tostarp 1. punkta c) apakšpunktam par to, ka tās lietošana nemaldina patērētāju, un 2. punktam par to, ka patērētājiem no tās jāgūst priekšrocības un labums;

E.  tā kā minētās regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā arī noteikts, ka pārtikas piedevu var atļaut lietot vienīgi tad, ja tā nerada bažas par kaitīgumu patērētāju veselībai;

F.  turklāt tā kā Regulā (EK) Nr. 178/2002 (pazīstama kā „Vispārējā pārtikas aprites tiesību aktu regula”) un jo īpaši tās 8. pantā cita starpā ir noteikts, ka pārtikas aprites tiesību aktu mērķis ir aizsargāt patērētāju intereses, un ar tiem patērētājiem nodrošina pamatu, lai izdarītu uz informāciju balstītu izvēli attiecībā uz pārtikas produktiem, ko viņi lieto uzturā, un ka to mērķis ir novērst praksi, kas var maldināt patērētāju;

G. tā kā Komisijas direktīvas projektā un jo īpaši tās 25. apsvērumā un pielikuma 3. punkta h) apakšpunktā ir paredzēts Direktīvas 95/2/EK IV pielikumā kā pārtikas piedevu pārtikas formas atjaunošanai iekļaut fermentu preparātu uz trombīna un fibrinogēna savienojuma bāzes;

H. tā kā trombīns, kas iegūts no pārtikā izmantojamām dzīvnieku daļām, ir „gaļas līme” un to izmanto kā pārtikas piedevu, lai savienotu atsevišķus gaļas gabalus vienā nekombinētas gaļas produktā;

I.   tā kā šādas trombīna izmantošanas mērķis ir radīt patērētājam iespaidu, ka atsevišķi gaļas gabali ir viens nekombinētas gaļas produkts, un tādējādi pastāv acīmredzams patērētāja maldināšanas risks;

J.   tā kā Komisijas direktīvas projekta 25. apsvērumā arī tiek atzīts, ka trombīna un fibrinogēna savienojuma kā pārtikas piedevas izmantošana varētu maldināt patērētāju par galaprodukta formu;

K. tā kā Komisijas direktīvas projekta pielikuma 3. punkta h) apakšpunktā ir paredzēts Direktīvas 95/2/EK IV pielikumā minētajā atļauto pārtikas piedevu sarakstā iekļaut liellopu un/vai cūku trombīnu, ko ar devu ne lielāku par 1 mg/kg pievieno galapatērētājam paredzētiem fasētiem gaļas izstrādājumiem un fasētiem gaļas produktiem un ko lieto savienojumā ar fibrinogēnu ar nosacījumu, ka blakus pārtikas produkta pārdošanas nosaukumam ir pievienota norāde „kombinēti gaļas gabali”;

L.  tā kā, lai arī saskaņā ar Komisijas direktīvas projektu trombīnu kā pārtikas piedevu nebūtu ļauts izmantot restorānos vai citās sabiedriskās ēdināšanas iestādēs pasniegtajos gaļas produktos, pastāv acīmredzams risks, ka šāda gaļa restorānos vai citās sabiedriskās ēdināšanas iestādēs pasniegtajos gaļas produktos tomēr nonāktu, ņemot vērā, ka gaļas gabaliem, kurus pasniedz kā nekombinētas gaļas produktu, var uzlikt augstāku cenu;

M. tā kā līdz ar to nav skaidrs, vai aizliegums izmantot trombīnu restorānos vai citās sabiedriskās ēdināšanas iestādēs pasniegtajos gaļas produktos patiesi nepieļaus, ka šādus gaļas produktus lieto restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas iestādēs un pārdod patērētājiem kā nekombinētas gaļas produktu;

N. tā kā šie Komisijas direktīvas projektā paredzētie marķēšanas nosacījumi nepasargās no tā, lai patērētājiem netiktu radīts nepareizs un maldinošs priekšstats par nekombinētas gaļas produktu, un līdz ar to pastāv risks, ka patērētāji tiks maldināti un nevarēs izdarīt apzinātu izvēli par to, vai uzturā lietot gaļas produktus, kas satur trombīnu;

O. tā kā vēl nav pierādītas priekšrocības un labums, ko patērētāji gūs no trombīna;

P.  tā kā vairāku atsevišķu gaļas gabalu savienošanas process ievērojami palielina virsmas platību, kas var būt inficēta ar patogēnajām baktērijām (piemēram, klostrīdiju un salmonellu), kuras šādā veidā var izdzīvot un tikt pavairotas arī bez skābekļa;

Q. tā kā risks inficēties ar patogēnajām baktērijām ir īpaši liels, jo savienošanas procesā var izmantot auksto saistīšanu, nepievienojot sāli un pēc tam nekarsējot, līdz ar to nevar garantēt galaprodukta nekaitīgumu;

R.  tā kā šo apsvērumu dēļ Komisijas direktīvas projekts neatbilst kritērijiem par pārtikas piedevu iekļaušanu Direktīvas 95/2/EK IV pielikuma sarakstā,

1.  uzskata, ka šis Komisijas direktīvas projekts neatbilst Regulas (EK) Nr. 1333/2008 mērķim un saturam;

2.  iebilst pret to, lai tiktu pieņemts projekts Komisijas direktīvai, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji, un atceļ Lēmumu 2004/374/EK;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)

OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(3)

OV L 61, 18.3.1995., 1. lpp.

(4)

OV L 40, 11.2.1989., 27. lpp.

(5)

OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika