Procedura : 2010/2679(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0264/2010

Teksty złożone :

B7-0264/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/05/2010 - 6.9
CRE 19/05/2010 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0182

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 124kWORD 66k
10.5.2010
PE441.847v01-00
 
B7-0264/2010

zgodnie z art. 88 ust. 2 i ust. 4 lit. b) Regulaminu


w sprawie projektu dotyczącego dyrektywy Komisji zmieniającej załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące i uchylającej decyzję 2004/374/WE


Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dotyczącego dyrektywy Komisji zmieniającej załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące i uchylającej decyzję 2004/374/WE  
B7‑0264/2010

Parlament Europejski,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności(1), a w szczególności jego art. 31 oraz art. 28 ust. 4,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(2),

–   uwzględniając dyrektywę 95/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące(3) oraz dyrektywę Rady 89/101/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dodatków do środków spożywczych dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi(4), która została uchylona i zastąpiona wspomnianym wyżej rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008,

–   uwzględniając projekt dotyczący dyrektywy Komisji zmieniającej załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące i uchylającej decyzję 2004/374/WE,

–   uwzględniając art. 5a ust.3 lit. b) decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(5),

–   uwzględniając art.88 ust.2 i art.4 lit. b) Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Komisja może do chwili ustanowienia wspólnotowych wykazów dodatków do żywności, o których mowa w art. 30 tego rozporządzenia, przyjąć środki służące zmianie załączników, między innymi do dyrektywy 95/2/WE,

B.  mając na uwadze, że załącznik IV dyrektywy 95/2/WE zawiera wykaz dodatków do żywności, które mogą być stosowane w Unii Europejskiej i określa warunki ich stosowania;

C. mając również na uwadze, że ogólne kryteria stosowania dodatków do żywności zostały ustanowione w załączniku II do dyrektywy 89/107/EWG, a w związku z faktem, że dyrektywa ta została uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008 odnośne kryteria znajdują się obecnie m.in. w art. 6 tego rozporządzenia, który dotyczy ogólnych warunków włączania dodatków do żywności do wykazu wspólnotowego oraz ich stosowania,

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia dodatki do żywności mogą zostać dopuszczone do stosowania w UE jedynie wówczas, gdy spełniają pewne warunki, w tym, zgodnie z ust. 1 lit. c), nie wprowadzają w błąd konsumenta i, zgodnie z ust. 2, że przynoszą one konsumentom korzyści,

E.  mając na uwadze, że art. 6 tego rozporządzenia stanowi również w ust.1 lit. a), że dodatek do żywności może zostać dopuszczony do użytku tylko wówczas, gdy nie budzi obaw związanych z bezpieczeństwem dla zdrowia konsumenta,

F.  mając także na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 178/2002 (znane jako przepisy ogólne prawa żywnościowego), a w szczególności jego art. 8 stanowi między innymi, że prawo żywnościowe ma na celu ochronę interesów konsumentów i powinno stanowić podstawę dokonywania przez konsumentów świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością, a także ma na celu zapobieganie praktykom mogącym wprowadzać konsumenta w błąd,

G. mając na uwadze, że projekt dotyczący dyrektywy Komisji, a w szczególności punkt 25 preambuły i punkt 3 lit. h) załącznika do tej dyrektywy stanowią o włączeniu do załącznika IV dyrektywy 95/2/WE preparatu enzymatycznego na bazie trombiny z fibrynogenem jako dodatku do żywności w celu rekonstytucji żywności,

H. mając na uwadze, że trombina będąca substancją pochodzącą od jadalnych części zwierząt, posiada cechy spoiwa mięsa i jest stosowana jako dodatek do żywności w celu połączenia oddzielnych kawałków, tak by powstał jeden produkt mięsny,

I.   mając na uwadze, że celem stosowania trombiny jest zatem przedstawienie konsumentom kawałków mięsa jako jednolitego produktu mięsnego, co oczywiście wiąże się z ryzykiem wprowadzenia konsumenta w błąd,

J.   mając na uwadze, że w punkcie 25 preambuły dyrektywy Komisji stwierdza się, że wykorzystanie trombiny z fibrynogenem jako dodatku do żywności może wprowadzać konsumenta w błąd w odniesieniu do postaci końcowego produktu spożywczego,

K. mając na uwadze, że pkt 3 lit. h) załącznika do projektu dyrektywy Komisji stanowi o włączeniu trombiny pochodzenia wołowego lub wieprzowego (maksymalnie 1mg/kg) do wykazu dozwolonych zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 95/2/WE dodatków do żywności w przetworach i produktach mięsnych w opakowaniach jednostkowych przeznaczonych dla konsumentów końcowych, do stosowania wraz z fibrynogenem i z zastrzeżeniem, że na żywności będzie przedstawiona informacja „połączone części mięsne” w pobliżu nazwy handlowej,

L.  mając na uwadze, że pomimo iż w projekcie dyrektywy Komisji nie dopuszcza się stosowania trombiny jako dodatku do żywności w produktach mięsnych podawanych w restauracjach i innych publicznych podmiotach gospodarczych podających żywność, istnieje jednak wyraźne ryzyko, że mięso zawierające trombinę znajdzie się w produktach podawanych w restauracjach i innych podmiotach gospodarczych podających żywność, mając na uwadze, że ceny za kawałki mięsa podawane jako jednolity produkt mięsny można uzyskać wyższą cenę,

M. mając w związku z tym na uwadze, że nie jest jasne, czy zakaz stosowania trombiny w produktach mięsnych podawanych w restauracjach i innych publicznych podmiotach gospodarczych podających żywność rzeczywiście zapobiegnie praktyce wykorzystywania takich produktów mięsnych w restauracjach i innych podmiotach gospodarczych podających żywność, oraz sprzedawania ich konsumentom jako jednolitego produktu mięsnego,

N. mając na uwadze, że wspomniane wyżej warunki etykietowania przedstawione w projekcie dotyczącym dyrektywy Komisji mogłyby okazać się nieskuteczne w zapobieganiu tworzeniu fałszywego lub błędnego wrażenia u konsumentów w odniesieniu do jednolitych produktów mięsnych, co wiąże się z ryzykiem, że konsument mógłby zostać wprowadzony w błąd i pozbawiony możliwości dokonania świadomego wyboru w odniesieniu do spożycia produktów mięsnych zawierających trombinę,

O. mając na uwadze, że nie wykazano zalet i korzyści dla osób spożywających trombinę,

P.  mając na uwadze, że proces scalania wielu oddzielnych kawałków mięsa znacznie zwiększa przestrzeń, na której mogą być one zakażone bakteriami chorobotwórczymi (takimi jak clostridium czy salmonella), które mogą przetrwać w takim procesie i rozmnażać się beztlenowo,

Q. mając na uwadze, że ryzyko zakażenia bakteriami chorobotwórczymi jest szczególnie wysokie, gdyż proces scalania może być prowadzony poprzez łączenie na zimno bez dodatku soli i bez późniejszego procesu podgrzewania, w związku z czym nie można zapewnić bezpieczeństwa produktu końcowego,

R.  mając na uwadze, że projekt dotyczący dyrektywy Komisji nie jest zatem zgody z kryteriami włączania dodatków do żywności do wykazu w załączniku IV do dyrektywy 95/2/WE,

1.  uważa, że projekt dyrektywy Komisji nie jest zgodny z celem i postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1333/2008;

2.  sprzeciwia się przyjęciu projektu dotyczącego dyrektywy Komisji zmieniającej załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące, i uchylającej decyzję 2004/374/WE;

3.   zobowiązuje przewodniczącego do przedłożenia niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)

Dz.U. L 31 z 01.02.2002, s. 1.

(3)

Dz.U. L 61 z 18.03.1995, s. 1.

(4)

Dz.U. L 40 z 11.02.1989, s. 27.

(5)

Dz.U. L 184 z 17.07.1999, s. 23.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności