Päätöslauselmaesitys - B7-0293/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0293/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Donin Rostovissa 31. toukokuuta–1. kesäkuuta 2010 pidetyn EU–Venäjä ‑huippukokouksen päätelmistä

9.6.2010

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Heidi Hautala, Werner Schulz, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0293/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0293/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0293/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Donin Rostovissa 31. toukokuuta–1. kesäkuuta 2010 pidetyn EU–Venäjä‑huippukokouksen päätelmistä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjän federaatiosta ja erityisesti 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman[1],

–   ottaa huomioon 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman energian toimitusvarmuuden ulkoisista tekijöistä[2],

–   ottaa huomioon Tukholmassa marraskuussa 2009 pidetystä EU–Venäjä ‑huippukokouksesta antamansa päätöslauselman[3],

–   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1997 ja jonka voimassaoloaika päättyi vuoden 2007 lopussa,

–   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelun,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että kaupan ja keskinäisen taloudellisen riippuvuuden kasvusta huolimatta EU:n ja Venäjän suhteet polkevat paikallaan, koska keskeisissä poliittisissa ja taloudellisissa kysymyksissä on väärinkäsityksiä ja epäluottamusta, jotka ovat estäneet osapuolia luomasta todellista strategista kumppanuutta,

B.  ottaa huomioon vähäisen edistymisen neuvotteluissa uudesta sopimuksesta, jolla on tarkoitus korvata vuonna 2007 umpeutunut kumppanuus- ja yhteistyösopimus,

C. ottaa huomioon lukuisat ongelmat, jotka aiheuttavat edelleen odottamattomia viiveitä neljän yhteisen alueen toteuttamiseen liittyvien etenemissuunnitelmien täytäntöönpanossa,

D. toteaa, että energia-asioilla on edelleen keskeinen ja strateginen rooli EU:n ja Venäjän suhteissa; toteaa, että Venäjän päätös perääntyä energiaperuskirjasta tehdystä sopimuksesta hankaloittaa entisestään näitä suhteita, viivyttää neuvotteluja uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta ja vaikuttaa kielteisesti keskusteluihin energiakysymyksistä ja niiden jatkumiseen,

E.  ottaa huomioon, että EU ja Venäjä hyväksyivät huippukokouksensa päätteeksi 1. kesäkuuta 2010 yhteisen julkilausuman uuden nykyaikaistamista koskevan kumppanuutensa painopisteistä kummankin osapuolen talouksien ja yhteiskuntien nykyaikaistamiseksi; toteaa, että suuri osa näistä painopisteistä liittyy talouselämään, kauppaan ja sääntelykehykseen; toteaa, että kummankin osapuolen koordinaattorit saivat tehtäväksi laatia toimintasuunnitelman ensimmäisten konkreettisten hankkeiden toteuttamiseksi,

F.  ottaa huomioon, että huolimatta Venäjän viranomaisten entistä myönteisemmästä suhtautumisesta sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen nämä vapaudet ovat Venäjällä edelleen uhattuina ja että usein ihmisoikeusaktivistien, riippumattomien kansalaisjärjestöjen, hallinnon poliittisten vastustajien, riippumattomien tiedotusvälineiden ja tavallisten kansalaisten aloitteita ja toimia rajoitetaan tai estetään ja että erityisen huolestuttava on tässä suhteessa Pohjois-Kaukasian tilanne,

G. ottaa huomioon, että 31. toukokuuta 2010 muutama tuhat ihmistä noin 40 kaupungissa eri puolilla Venäjää osoitti mieltään kokoontumisvapauden takaavan perustuslain 31 artiklan puolesta; toteaa, että Moskovassa järjestetyssä mielenosoituksessa, jossa oli poikkeuksellisen vahva poliisivartio, pidätettiin 180 mielenosoittajaa, joista osaa pahoinpideltiin ja jotka vapautettiin myöhemmin,

H. toteaa, että Hermitage Capital ‑yhtiötä edustanut 37-vuotias korruptiota vastustanut juristi Sergei Magnitsky todisti Venäjän sisäministeriön syyllistyneen 230 miljoonan dollarin petokseen ja että rangaistukseksi tästä sisäministeriön virkamiehet pidättivät hänet kuukautta myöhemmin laittomin perustein ja pitivät häntä vangittuna ilman oikeudenkäyntiä 12 kuukauden ajan; toteaa, että Magnitskyn kieltäydyttyä perumasta todistustaan häneltä evättiin elintärkeä lääkehoito, hänen ei annettu nukkua eikä hänelle annettu ruokaa ja juomaa, minkä seurauksena hän kuoli vankeudessa 16. marraskuuta 2009,

I.   ottaa huomioon, että Moskovan Helsinki-ryhmä vaati huhtikuussa 2010 murhatutkinnan käynnistämistä viittä Venäjän sisäministeriön virkamiestä vastaan ja että Yhdysvaltain kongressin Helsinki-komissio julkisti luettelon 60 venäläisvirkamiehestä, jotka olivat osallisia Sergei Magnitskyn paljastamassa korruptiossa ja jotka ovat vastuussa hänen laittomasta pidättämisestään, häneen kohdistetuista kostotoimista, kidutuksesta ja hänen kuolemastaan, ja vaati pysyviä viisumipakotteita kyseisille virkamiehille, heidän huollettavilleen ja perheenjäsenilleen,

J.   ottaa huomioon, että energia-asiat ovat keskeinen tekijä Venäjän ulkopolitiikassa; toteaa, että EU:n suuri riippuvuus fossiilisista polttoaineista estää unionia kehittämästä tasapainoista, johdonmukaista ja arvopohjaista suhdetta Venäjään; katsoo, että EU:n on ehdottomasti toimittava yksimielisesti ja osoitettava vahvaa sisäistä solidaarisuutta,

K. toteaa, että Venäjän federaatio ja Yhdysvallat allekirjoittivat hiljattain uuden sopimuksen strategisten aseiden vähentämisestä (Start) ja että lähentyminen ydinsulkukysymyksissä ja Irania koskevissa kysymyksissä luovat uutta ilmapiiriä ja tehostavat Venäjän kanssa käytävää vuoropuhelua Euroopan ja Lähi-idän turvallisuuskysymyksistä,

L.  toteaa, että rauha ja vakaus yhteisissä naapurimaissa on niin Venäjän kuin EU:nkin etujen mukaista; katsoo, että olisi kehitettävä avoin ja vilpitön vuoropuhelu kriiseistä ja mainitsee tässä erityisesti pitkittyneet konfliktit ja Venäjän päätöksen ajaa sitkeästi Abhasian ja Etelä-Ossetian itsenäisyyttä ja turvallisuusjärjestelyjä,

M. ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ja Euroopan neuvoston jäsenenä sitoutunut kunnioittamaan sanan- ja kokoontumisvapautta,

1.  pitää myönteisenä kummankin osapuolen Donin Rostovin huippukokouksessa osoittamaa avointa ja rakentavaa asennetta, joka mahdollisti nykyaikaistamista koskevan kumppanuuden käynnistämisen, ja toivoo, että tällä uudenlaisella yhteistyöllä voidaan parantaa suhteita ja muuttaa nykyinen käytännönlähtöinen kumppanuus aidoksi arvopohjaiseksi kumppanuudeksi ja ratkaista nykyiset erimielisyydet muutamista keskeisistä kysymyksistä;

2.  katsoo, että nykyaikaistamisessa ei voida rajoittua vain taloudelliseen yhteistyöhön ja teknisiin innovaatioihin, vaan sen ohella on toteutettava laajoja sisäisiä uudistuksia, joihin sisältyy demokraattisten instituutioiden ja luotettavan oikeusjärjestelmän vakiinnuttaminen, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ja aidon kansalaisyhteiskunnan esteetön kehittäminen;

3.  odottaa ensimmäisten hankkeiden toteuttamista koskevaa toimintasuunnitelmaa, jota koordinaattorit alkavat laatia, ja korostaa, että kestävän vähähiilisen talouden edistäminen, energiatehokkuuden lisääminen ja ilmastonmuutoksen torjunta on asetettava suunnitelmassa keskeiselle sijalle; kehottaa komissiota pitämään parlamentin ajan tasalla suunnitelman laadinnasta;

4.  pitää valitettavana, että uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta käydyt yhdeksän neuvottelukierrosta eivät tuottaneet toivottuja tuloksia, ja kehottaa osapuolia tekemään kaikkensa helpottaakseen neuvotteluja uudesta kattavasta puitesopimuksesta, joka perustuu aidosti yhteisiin arvoihin ja intresseihin; kehottaa Venäjän viranomaisia selventämään Venäjän kantaa Valko-Venäjän ja Kazakstanin kanssa kaavailtuun tulliliittoon, joka voi estää EU:hun suuntautuvien kauppa- ja taloussuhteiden syventämisen;

5.  korostaa, että neljän yhteisen alueen toteuttamiseen liittyvän etenemissuunnitelman olisi oltava keskeisellä sijalla neuvotteluissa, ja pyytää komissiota esittämään arvioinnin nykyisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, jotta voidaan selvittää, onko sen mahdollisuudet hyödynnetty täysin ja mitä on tehtävä aiempien virheiden ja puutteiden välttämiseksi; kehottaa tarkistamaan osapuolten yhteisten komiteoiden ja työryhmien määrää sekä neuvottelumekanismeja, jotta voidaan sujuvoittaa ja tehostaa toimintaa;

6.  korostaa jälleen kerran, että demokratia- ja ihmisoikeuskysymykset on asetettava keskeiselle sijalle kaikissa Venäjän federaation kanssa tehtävissä sopimuksissa etenkin niin, että sopimuksissa määritellään ja niihin sisällytetään tehokas ja toimiva ihmisoikeuslauseke; korostaa lisäksi, että tulevien suhteiden laatu ja syvyys riippuvat näiden arvojen kunnioittamisesta ja tukemisesta;

7.  pitää myönteisenä, että Venäjä on ratifioinut Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen pöytäkirjan 14 ja vahvistanut kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämisen; vaatii, että jos Venäjän federaatio tuomitaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Venäjän viranomaisten on aloitettava tutkinta ja tarkistettava oikeudellisia järjestelmiä, jotta voidaan jatkossa välttää kansainvälisen oikeuden loukkaukset;

8.  panee merkille EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelun arvioinnin käynnistymisen ja arvioinnin kaavaillun valmistumisen kesäkuun loppuun mennessä ja toistaa kehotuksensa vauhdittaa vuoropuhelua, jotta se olisi entistä tehokkaampaa ja tuloksekkaampaa, ja ottaa siihen mukaan Venäjän oikeus- ja sisäministeriöt ja EU:n ja Venäjän ulkoministeriöt sekä mahdollistaa Euroopan parlamentin täysipainoinen osallistuminen kaikilla tasoilla;

9.  katsoo tässä yhteydessä, että komission ennen virallista ihmisoikeusvuoropuhelua järjestämät tiedotustilaisuudet kansalaisyhteiskunnan toimijoille ovat tärkeä väline, jota olisi vahvistettava asianmukaisesti, käytettävä myös Venäjällä ja joka Venäjän viranomaisten olisi otettava huomioon niiden kehittämiseksi täysimittaiseksi oikeudelliseksi seminaariksi, johon osallistuu korkeakoulumaailman ja kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä virkamiehiä kummaltakin puolelta;

10. kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan nykyisin vallalla olevan ja laajalle levinneen rankaisemattomuuden kulttuurin ihmisoikeusaktivisteihin kohdistetun väkivallan tapauksessa ja pyrkimään erityisesti kaikin keinoin pääsemään eroon kauhun ja laeista piittaamattomuuden ilmapiiristä Pohjois-Kaukasiassa sekä suojelemaan ihmisoikeusaktivistien fyysistä koskemattomuutta ja turvaamaan sen kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeusvälineiden mukaisesti; kehottaa Venäjän viranomaisia erityisesti toteuttamaan ihmisoikeuksien puolustajien turvaksi ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten tutkimusten aloittaminen heti kun ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuva uhka on tullut syyttäjän ja oikeusjärjestelmän tietoon;

11. kannattaa Venäjän ihmisoikeuskomissaarin Vladimir Lukinin kehotusta käynnistää tutkinta massiivisista poliisitoimista 31. toukokuuta 2010 pidettyjen mielenosoitusten yhteydessä;

12. kehottaa Venäjän oikeusviranomaisia tutkimaan Sergei Magnitskyn kuolemantapauksen; kehottaa EU:ta asettamaan maahantulokiellon Magnitskyn tapauksessa osallisina olleille 60 venäläisvirkamiehelle ja pyytää jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisia toimimaan yhteistyössä ja jäädyttämään kyseisten venäläisvirkamiesten pankkitilit ja muut varat kaikissa EU:n jäsenvaltioissa;

13. pitää valitettavana perus- ja perustuslaillisten oikeuksien rajoituksia uskonnonvapauden osalta, koska jotkut uskonnolliset vähemmistöt eivät saa harjoittaa vapaasti uskontoaan;

14. korostaa, että terrorismin torjunnan nimissä ei saa rajoittaa peruskansalaisoikeuksia; on hyvin huolestunut mahdollisuudesta käyttää väärin turvallisuuspalvelu FSB:stä annetun lain muutosta, joka antaisi FSB:lle valtuudet kohdistaa "ennaltaehkäiseviä toimia" henkilöihin, joiden epäillään osallistuvan ääriliikkeiden toimintaan;

15. pitää myönteisenä päätöstä siirtyä viisumivapauskeskusteluissa toiminnalliseen käytännön vaiheeseen, mutta korostaa, että edistyminen asiassa riippuu konkreettisesta edistymisestä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisessa ja perusihmisoikeusnormien noudattamisessa;

16. kehottaa Venäjän viranomaisia vastustamaan mielivaltaa ja pidättymään oikeuslaitoksen käyttämisestä poliittisena välineenä; kehottaa erityisesti parantamaan vangittujen liikemiesten Mihail Hodorkovskin ja Platon Lebedevin kohtelua, takaamaan näille vangeille oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja lopettamaan kaikenlaisen poliittisen vainon;

17. pitää valitettavana aidosti yhteisen eurooppalaisen energiahuoltopolitiikan puutetta, minkä vuoksi EU:n toimet Venäjän suhteen ovat koordinoimattomia; huomauttaa, että joidenkin jäsenvaltioiden allekirjoittamat kahdenväliset energiasopimukset saattavat heikentää intressejä ja kyseenalaistaa koko EU:n ensisijaiset strategiset hankkeet ja muiden jäsenvaltioiden hankkeet; huomauttaa, että EU:n suuri energiariippuvuus Venäjän federaatiosta heikentää vakavasti unionin yhteisen ulkopolitiikan johdonmukaisuutta, vakuuttavuutta ja kestävyyttä;

18. painottaa, että itäisten naapurimaiden ja EU:n suhteiden syventäminen ei ole millään tavoin vaihtoehto näiden maiden ja Venäjän terveille ja hyville naapuruussuhteille, ja kehottaa Venäjää omaksumaan myönteisen ja rakentavan asenteen itäiseen kumppanuuteen;

19. pitää valitettavana, ettei ole edistytty pitkittyneiden konfliktien ratkaisemisessa; pitää valitettavana FSB:n rajayksikön päätöstä rakentaa moderni rajainfrastruktuuri ja pystyttää aukoton esterakennelma Etelä-Ossetian ja Georgian välille tarkoituksena eristää Georgian osa Tbilisistä; kehottaa Venäjän viranomaisia kunnioittamaan täysimääräisesti 12. elokuuta 2008 tehtyä kuuden kohdan sopimusta, jonka nojalla EU:n tarkkailuvaltuuskunnalla (EUMM Georgia) on esteetön pääsy kahdelle irtautumaan pyrkivälle alueelle;

20. panee merkille Merkelin ja Medvedevin ehdotuksen EU–Venäjä-turvallisuuskomitean perustamisesta yhteisten turvallisuuskysymysten käsittelemiseksi tehokkaammin; katsoo, että tällainen korkean tason aloite voi toimia foorumina, jolla selvennetään nykyisiä turvallisuusehdotuksia ja tarkastellaan mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä yhdessä Naton kanssa;

21. pitää tervetulleina useiden Venäjällä toimivien saksalaisyritysten aloitetta korruptiosta pidättymisestä ja kehottaa Venäjän viranomaisia tukemaan aloitetta tehostamalla korruption torjuntatoimia kansallisella tasolla, jotta saadaan parempi toimintaympäristö ulkomaisille investoinneille;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille sekä Euroopan neuvostolle.