Predlog resolucije - B7-0293/2010Predlog resolucije
B7-0293/2010

PREDLOG RESOLUCIJE o sklepih z vrhunskega srečanja EU–Rusija v Rostovu na Donu z dne 31. maja in 1. junija 2010

9.6.2010

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Heidi Hautala, Werner Schulz, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0293/2010
Predložena besedila :
B7-0293/2010
Sprejeta besedila :

B7‑0293/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o sklepih z vrhunskega srečanja EU–Rusija v Rostovu na Donu z dne 31. maja in 1. junija 2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ruski federaciji, zlasti z dne 17. septembra 2009[1],

–   ob upoštevanju svoje resolucije o zunanjih vidikih energetske varnosti, sprejete dne 17. septembra 2009[2],

–   ob upoštevanju svoje resolucije o vrhunskem srečanju EU–Rusija v Stockholmu novembra 2009[3],

–   ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo, ki je začel veljati leta 1997, potekel pa je konec leta 2007,

–   ob upoštevanju posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker so odnosi med EU in Rusijo kljub vse večji trgovinski in gospodarski soodvisnosti v zastoju zaradi nerazumevanja in nezaupanja na področju temeljnih političnih in gospodarskih vprašanj, kar preprečuje, da bi strani zgradili pravo strateško partnerstvo,

B.  ker pri pogajanjih o novem sporazumu za nadomestitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki je prenehal veljati leta 2007, ni bil dosežen znaten napredek;

C. ker je veliko težav, ki še vedno povzročajo nepredvidljive zamude pri načrtih o izvajanju štirih skupnih prostorov,

D. ker ima energija v odnosih med EU in Rusijo še vedno osrednjo in strateško vlogo; ker je odločitev Rusije, da bo umaknila svoj podpis s pogodbe o energetski listini, še bolj zapletla odnose, upočasnila pogajanja o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju ter negativno vpliva na dialog o energiji in njegov prihodnji razvoj;

E.  ker sta EU in Rusija ob koncu svojega vrhovnega srečanja 1. junija sprejeli skupno deklaracijo o prednostnih nalogah novega partnerstva za modernizacijo, namenjenega posodobitvi gospodarstev in družb obeh strani; ker se velik del teh prednostnih nalog nanaša na gospodarska, trgovinska in regulativna vprašanja; ker je bila koordinatorjem obeh strani zaupana naloga priprave akcijskega načrta za izvajanje prvih konkretnih projektov;

F.  ker je svoboda izražanja, zbiranja in združevanja v Rusiji še vedno ogrožena kljub pozitivnejšemu pristopu ruskih organov ter ker so pobude in dejavnosti zagovornikov človekovih pravic, neodvisnih organizacij civilne družbe, političnih nasprotnikov, neodvisnih medijev in običajnih državljanov pogosto omejene ali ovirane, kar je predvsem zaskrbljujoče v severnem Kavkazu,

G. ker se je 31. maja v 40 mestih po vsej Rusiji zbralo nekaj tisoč protestnikov v podporo členu 31 ustave, ki zagotavlja svobodo zbiranja; ker je bilo med demonstracijami v Moskvi, kjer je bilo izredno veliko policije, približno 180 demonstrantov priprtih, deloma pretepenih in kasneje izpuščenih,

H. ker je 37-letni ruski protikorupcijski odvetnik Sergei Magnitsky, ki je zastopal podjetje Hermitage Fund, pričal o približno 230 milijonih USD korupcije, v katero so bili vpleteni uradniki ruskega notranjega ministrstva, zaradi česar so ga ti uradniki mesec dni kasneje aretirali na podlagi lažnih obsodb in priprli brez sojenja za 12 mesecev; ker mu je bila po njegovi zavrnitvi, da bi preklical svoje pričanje, odrečena življenjsko pomembna zdravstvena oskrba ter odvzeto spanje, hrana in voda, zaradi česar je 16. novembra 2009 v priporu umrl;

I.   ker je aprila 2010 Moskovsko helsinška skupina pozvala k odprtju preiskave umora zoper pet uradnikov ruskega notranjega ministrstva, ameriška helsinška komisija pa je objavila seznam 60 ruskih uradnikov, vpletenih v korupcijo, ki jo je Sergei Magnitsky razkril, v njegovo nezakonito aretacijo, maščevalno preganjanje, mučenje in smrt v priporu, ter je zahtevala stalne vizumske sankcije ZDA zoper te uradnike, njihove vzdrževane in družinske člane,

J.   ker je energija bistveni instrument ruske zunanje politike; ker velika odvisnost EU od fosilnih goriv ogroža razvoj uravnoteženega in doslednega pristopa Evrope do Rusije, ki bi temeljil na vrednotah, kar je bistvenega pomena, da EU nastopi enotno in pokaže močno notranjo solidarnost,

K. ker nedavni podpis nove pogodbe o omejitvi strateškega orožja (START) med Rusko federacijo in ZDA ter približevanje stališč glede neširjenja in vprašanja Irana, prispevata k oblikovanju novega ozračja in okrepljenega dialoga z Rusijo o varnostnih vprašanjih v Evropi in na Bližnjem vzhodu,

L.  ker sta mir in stabilnost v državah skupne soseščine v interesu Rusije in EU; ker je treba razviti odprt in odkrit dialog o krizah v teh državah, pri tem pa je treba zlasti upoštevati zmrznjene konflikte in odločitev Rusije, da bo vztrajala pri samostojnosti Abhazije in Južne Osetije in zagotovitvi varnostnih ukrepov tema državama,

M. ker se je Ruska federacija kot članica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter Sveta Evrope zavezala k spoštovanju svobode govora in zbiranja,

1.  pozdravlja odprto in konstruktivno držo obeh strani na vrhunskem srečanju v Rostovu na Donu, kar je omogočilo začetek partnerstva za modernizacijo, in upa, da bo to obnovljeno sodelovanje lahko izboljšalo odnose in spremenilo sedanje partnerstvo pragmatične narave v partnerstvo, ki bo dejansko temeljilo na vrednotah in bo lahko premostilo sedanja različna stališča o nekaterih bistvenih vprašanjih;

2.  meni, da pojem modernizacije ne sme biti omejen na gospodarsko sodelovanje in tehnološke inovacije, temveč ga mora spremljati ambiciozen proces notranjih reform, ki bo vključeval utrditev demokratičnih institucij in zanesljivega pravnega sistema, spoštovanje pravne države in neomejen razvoj resnične civilne družbe;

3.  se veseli akcijskega načrta za izvajanje prvih projektov, ki ga bodo koordinatorji začeli pripravljati, in glede tega poudarja, da morajo biti spodbujanje trajnostnega nizkoogljičnega gospodarstva, izboljšanje energetske učinkovitosti in boj proti podnebnim spremembam temeljni elementi tega načrta; poziva Evropsko komisijo, naj Evropski parlament primerno obvesti o pripravi tega načrta;

4.  obžaluje, da devet krogov pogovorov o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju ni pripeljalo do pričakovanih rezultatov, in poziva strani, naj si na vse načine prizadevata za olajšanje pogajanj o novem in daljnosežnem okvirnem sporazumu, ki bo temeljil na pristnih skupnih vrednotah in interesih; poziva ruske organe, naj pojasnijo stališče Rusije glede predvidene carinske unije z Belorusijo in Kazahstanom, ki bi lahko ovirala poglobitev trgovinskih in gospodarskih odnosov z EU;

5.  poudarja, da je treba načrt za izvajanje štirih skupnih prostorov obravnavati kot bistveni element v pogajanjih in v zvezi s tem poziva Komisijo, naj predloži oceno sedanjega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, da bi preverili, ali je bil potencial tega sporazuma v celoti izkoriščen in kaj je treba storiti, da bi se izognili preteklim napakam in pomanjkljivostim; poziva k pregledu številnih skupnih odborov, delovnih skupin in posvetovalnih mehanizmov med obema stranema za racionalizacijo njihovega dela in večjo učinkovitost;

6.  ponovno poudarja, da morajo biti demokracija in človekove pravice v središču vsakega prihodnjega sporazuma z Rusko federacijo, pri čemer je treba upoštevati zlasti opredelitev in vključitev učinkovite in operativne klavzule o človekovih pravicah, kakovost in globina prihodnjih odnosov pa sta odvisni od spoštovanja in podpore takšnih vrednot;

7.  pozdravlja, da je Rusija ratificirala protokol 14 Evropske konvencije o človekovih pravicah in potrdila moratorij na smrtno kazen; zahteva, da v primeru obsodb Evropskega sodišča za človekove pravice zoper Rusko federacijo ruski organi ponovno odprejo preiskave in pregledajo pravni sistem za preprečitev nadaljnjih kršitev mednarodnega prava;

8.  je seznanjen, da se je začelo ocenjevanje posvetovanja med EU in Rusijo o človekovih pravicah, ki naj bi se končalo do konca junija, ter ponovno poziva, naj se ta posvetovanja okrepijo, da bi postala učinkovitejša in bolj usmerjena v rezultate, s sodelovanjem ruskega ministrstva za pravosodje in notranje zadeve ter ministrstva za zunanje zadeve v Bruslju in Moskvi ter s polno udeležbo Evropskega parlamenta na vseh stopnjah;

9.  meni, da so informativni sestanki s predstavniki civilne družbe, ki jih pred uradnim posvetovanjem o človekovih pravicah organizira Komisija, pomembno orodje, ki ga je treba primerno okrepiti in organizirati tudi v Rusiji, ruske oblasti pa ga morajo upoštevati, da bi ga preoblikovale v popoln pravni seminar, pri katerem bodo sodelovali akademiki, predstavniki civilne družbe in uradniki obeh strani;

10. poziva ruske oblasti, naj zaustavijo stalno in razširjeno nekaznovanost nasilja nad zagovorniki človekovih pravic, zlasti pa naj kot prednostno nalogo odpravijo ozračje nasilja in brezpravnosti v severnem Kavkazu ter zaščitijo in zagotovijo telesno nedotakljivost teh zagovornikov v skladu z ustreznimi mednarodnimi in regionalnimi instrumenti človekovih pravic; poziva predvsem ruske organe, naj sprejmejo preventivne zaščitne ukrepe v zvezi z zagovorniki človekovih pravic, kot je sprožitev preiskave takoj, ko sta tožilec in pravosodni sistem obveščena, da so ogroženi;

11. podpira poziv ruskega komisarja za človekove pravice Vladimirja Lukina za začetek preiskave grobih policijskih ukrepov v povezavi s protesti 31. maja;

12. poziva ruske sodne organe, naj nadaljujejo preiskavo o smrti Sergeya Magnitskya; poziva, naj se 60 ruskim uradnikom, vpletenim v ta primer, prepove vstop v EU, in zahteva, naj agencije EU sodnega pregona sodelujejo, da bi zamrznile bančne račune in drugo premoženje teh ruskih uradnikov v vseh državah članicah EU;

13. obžaluje omejevanje drugih temeljnih in ustavnih pravic glede verske svobode, saj nekaterim verskim manjšinam ni dovoljeno svobodno opravljale verskih obredov;

14. poudarja, da boj proti terorizmu ne sme voditi do dodatnega omejevanja temeljnih državljanskih pravic; glede tega je zelo zaskrbljen zaradi morebitne prihodnje zlorabe osnutka predloga spremembe zakona o Zvezni varnostni službi, ki bi to službo pooblastil za uporabo "preventivnih ukrepov" proti posameznikom, osumljenih udeležbe v ekstremističnih dejavnostih;

15. pozdravlja odločitev glede preusmeritve k operativni in praktični fazi dialoga o liberalizaciji vizumskega režima, a poudarja, da bo razvoj na tem področju odvisen od konkretnega napredka pri spoštovanju pravne države in izvajanju osnovnih standardov človekovih pravic;

16. glede tega poziva ruske oblasti, naj se borijo proti samovolji in naj sodstva ne uporabljajo kot politično orodje; poziva zlasti k boljšemu obravnavanju zaprtih osebnosti Mihaila Hodorkovskega in Platona Lebedeva ter zagotovitvi poštenega in pravičnega sojenja za ta zapornika, vsak nadaljnji politično osnovan pregon pa naj se prepreči;

17. obžaluje, da ni resnične skupne evropske politike zanesljive oskrbe z energijo, kar vodi k neusklajenemu pristopu EU k Rusiji; poudarja, da nekateri dvostranski energetski sporazumi, ki so jih podpisale države članice, lahko ogrozijo interese in sprožijo dvome o strateških prednostnih projektih EU kot celote in drugih držav članic; glede tega poudarja, da velika energetska odvisnost EU od Ruske federacije resno ogroža doslednost, odločnost in trajnost njene skupne zunanje politike;

18. poudarja, da poglobitev odnosov med vzhodnimi sosedskimi državami in EU nikakor ni nadomestilo za zdrave in dobre sosedske odnose med temi državami in Moskvo ter glede tega poziva Rusijo, naj sprejme pozitiven in konstruktiven pristop k vzhodnem partnerstvu;

19. obžaluje, da pri zmrznjenih konfliktih ni nobenega napredka; glede tega obžaluje odločitev, ki jo je razglasil obmejni direktorat Zvezne varnostne službe, o gradnji moderne obmejne infrastrukture in postavitvi niza ovir brez vrzeli med Južno Osetijo in Gruzijo, namenjeno nadaljnji ločitvi in izolaciji gruzijske province od Tbilisija; poziva ruske organe, naj v celoti spoštujejo "sporazum v šestih točkah", sklenjen 12. avgusta 2008, ki opazovalni misiji EU (EUMM Georgia) omogoča neoviran dostop do obeh separatističnih ozemelj;

20. je seznanjen s predlogom Merkel-Medvedjev za vzpostavitev varnostnega odbora EU-Rusija za doseg večjega napredka na področju skupnih varnostnih vprašanj; meni, da bi bila taka pobuda na visoki ravni lahko platforma za pojasnitev sedanjih varnostnih predlogov in za preučitev nadaljnjega sodelovanja skupaj z Organizacijo severnoatlantske pogodbe;

21. pozdravlja pobudo več nemških podjetij v Rusiji, da se bodo vzdržala korupcije, in poziva ruske organe, naj podprejo pobudo z okrepljenimi ukrepi proti korupciji na nacionalni ravni za zagotovitev boljšega okolja za tuje naložbe;

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, vladi in parlamentu Ruske federacije ter Svetu Evrope.