Предложение за резолюция - B7-0294/2010Предложение за резолюция
B7-0294/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно съдебното обучение – Програмата от Стокхолм

9.6.2010

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0306/2010
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

Tadeusz Zwiefka от името на групата PPE
Bernhard Rapkay от името на групата S&D
Diana Wallis от името на групата ALDE
Eva Lichtenberger от името на групата Verts/ALE
Francesco Enrico Speroni от името на групата EFD

Процедура : 2010/2695(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0294/2010
Внесени текстове :
B7-0294/2010
Приети текстове :

B7‑0294/2010

Резолюция на Европейския парламент относно съдебното обучение – Програмата от Стокхолм

Европейският парламент,

–    като взе предвид членове 81 и 82 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 

–    като взе предвид съобщението на Комисията относно План за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм[1],

 

–    като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2008 г. относно ролята на националния съдия в европейската съдебна система[2],

 

–    като взе предвид резолюцията на Парламента от 25 ноември 2009 г. относно Програмата от Стокхолм[3],

 

–    като взе предвид въпроса от 10 май 2010 г. до Комисията относно съдебното обучение – План за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм (O-0063/2010 – B7‑0306/2010),

 

–    като взе предвид член 115, параграф 5, и член 110, параграф 2, от своя правилник,

 

A.  като има предвид, че членове 81 и 82 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвиждат приемането, съгласно обикновената законодателна процедура, на мерки, целящи да гарантират „подкрепа за обучението на магистрати и съдебни служители”,

 

Б.   като има предвид, че в своя План за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм Комисията оповести, че през 2011 г. ще представи съобщение относно план за действие за европейско обучение за всички професии в сферата на правото, а през 2010-2012 г. ще стартира пилотни проекти за програми за обмен, подобни на програмата „Еразъм“, за съдебните органи и юристите,

 

В.   като има предвид, че трябва да се вземат под внимание специфичните нужди на съдебната система по отношение на обучението под формата на опознавателни курсове в областта на националното, сравнителното и европейското право, както и деликатността, която е необходимо да се демонстрира при организирането на такива курсове,

 

Г.   като има предвид, че е особено трудно да се организира обучение за представителите на съдебната власт, с оглед на ограниченото време, с което те разполагат, независимостта им и нуждата курсовете да бъдат съобразени с техните конкретни потребности от гледна точка на текущите правни проблеми,

 

Д.  като има предвид, че цел на тези курсове трябва да бъде и създаването на канали за общуване между участниците, чрез което се благоприятства развиването на европейска съдебна култура на основата на взаимното разбирателство, засилвайки по този начин взаимното доверие, върху което е изградена системата за взаимно признаване на съдебни решения,

 

Е.   като има предвид, че въпреки натиска върху държавните бюджети държавите-членки все още носят основната отговорност за съдебното обучение и трябва да приемат тази отговорност,

 

Ж.  като има предвид, че въпреки всичко финансирането от ЕС е от съществено значение за подобни курсове за съдебно обучение, замислени с цел насърчаване на развиването на европейска съдебна култура,

 

З.   като има предвид, че подходящото съдебно обучение и създаването на европейска съдебна култура могат да ускорят съдебните производства по презгранични дела и следователно да окажат значителен принос за подобряването на функционирането на вътрешния пазар както по отношение на предприятията, така и по отношение на физическите лица, улеснявайки гражданите, упражнили правото на свободно движение, да получат достъп до правосъдие,

 

И.  като има предвид, че Комисията следва да провежда преглед на постигнатото в рамките на националните програми за обучение и школите за представители на съдебната власт и с оглед на откриването на най-добрите практики в този сектор,

 

Й.  като има предвид, че е нужно да се извлекат дивиденти от съществуващите структури и мрежи, по-специално Европейската мрежа за съдебно обучение и Академията по европейско право, като в създаването на пилотните проекти за съдебно обучение се включат Мрежата на председателите на върховните съдилища, Европейската мрежа на висшите съдебни съвети, Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции и Мрежата от европейски главни прокурори „Европравосъдие”,

                          

1.   приветства бързата реакция на Комисията по предложенията, представени в резолюцията на Парламента от 25 ноември 2009 г.;

 

2.   призовава Комисията и Съвета да гарантират пълноправното участие на Парламента в изготвянето и одобряването на споразумения за съдебно обучение, в частност пилотните проекти, предвидени в плана за действие на Комисията, съгласно членове 81 и 82 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

 

3.   счита, че предложените пилотни проекти следва да не се ограничават, доколкото това касае представители на съдебната власт, до програми за обмен, подобни на програмата „Еразъм“;

 

4.   призовава Комисията да започне своите консултации, като по-специално се допита до Парламента, с цел възможно най-бързо изготвяне и подготовка на бъдещите пилотни проекти;

 

5.   настоятелно призовава Комисията да представи възможно най-скоро предложения, в сътрудничество с държавите-членки в Съвета, относно създаването на мрежа от органи за правно обучение на цялата територия на Съюза, акредитирани да провеждат постоянно и без прекъсване опознавателни курсове в областта на националното, сравнителното и европейското право за представители на съдебната власт;

 

6.   призовава Комисията да се консултира с Парламента по отделните планове за създаването на институция, изградена на основата на съществуващи структури и мрежи, по-специално Европейската мрежа за съдебно обучение и Академията по европейско право;

 

7.   настоява Комисията да представи конкретни предложения относно финансирането на бъдещия План за действие за съдебно обучение;

 

8.   възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.