Päätöslauselmaesitys - B7-0294/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0294/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS oikeusalan koulutuksesta ja Tukholman ohjelmasta

9.6.2010

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0306/2010 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta
Bernhard Rapkay S&D-ryhmän puolesta
Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta
Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta
Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta

Menettely : 2010/2695(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0294/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0294/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0294/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeusalan koulutuksesta ja Tukholman ohjelmasta

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 ja 82 artiklan,

 

–    ottaa huomioon komission tiedonannon toimintasuunnitelmasta Tukholman ohjelman toteuttamiseksi[1],

 

–    ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman kansallisen tuomarin asemasta Euroopan oikeuslaitoksessa[2],

 

–    ottaa huomioon 25. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Tukholman ohjelmasta[3],

 

–    ottaa huomioon komissiolle 10. toukokuuta 2010 esitetyn kysymyksen oikeusalan koulutuksesta ja Tukholman toimintasuunnitelmasta (O-0063/2010 – B7‑0306/2010),

 

–    ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

 

A.  toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 81 ja 82 mukaan toimet, joilla pyritään varmistamaan tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön koulutuksen tukeminen, hyväksytään noudattaen tavallista lainsäätämisjärjestystä,

 

B.   toteaa, että Tukholman ohjelman toteuttamista koskevassa toimintasuunnitelmassa komissio ilmoitti, että se esittää vuonna 2011 tiedonannon kaikille oikeusalan ammateille annettavaa eurooppalaista koulutusta koskevasta toimintasuunnitelmasta ja käynnistää Erasmus-ohjelman kaltaisia oikeusviranomaisten ja oikeusalan ammattilaisten vaihto-ohjelmia koskevia pilottihankkeita vuosina 2010–2012,

 

C.  katsoo, että on kiinnitettävä huomiota tuomarien erityistarpeisiin, jotka liittyvät kansallista, vertailevaa ja unionin oikeutta koskevaan perehdyttävään koulutukseen, ja että tällaiset kurssit on mukautettava tapauskohtaisesti,

 

D.  katsoo, että koulutusta on erityisen vaikea järjestää tuomareille, mikä johtuu heidän aikatauluistaan, käytettävyydestään ja itsenäisyydestään sekä siitä, että kurssit on mukautettava heidän erityistarpeisiinsa paikalliset oikeudelliset ongelmat huomioon ottaen,

 

E.   katsoo, että tällaisilla kursseilla on myös pyrittävä luomaan viestintäkanavia osallistujien välille ja näin edistämään vastavuoroiseen ymmärtämykseen perustuvaa unionin oikeudellista kulttuuria, millä parannetaan vastavuoroista luottamusta, johon tuomioiden vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä perustuu,

 

F.   katsoo, että kansallisiin talousarvioihin kohdistuvasta paineesta huolimatta jäsenvaltioilla on edelleen päävastuu oikeusalan koulutuksesta ja niiden on se hyväksyttävä,

 

G.  katsoo, että on joka tapauksessa olennaista saada EU:n rahoitusta tällaisille oikeusalan kursseille, joilla pyritään edistämään unionin oikeudellista kulttuuria,

 

H.  katsoo, että asianmukainen oikeusalan koulutus ja unionin oikeudellisen kulttuurin luominen voivat nopeuttaa oikeusmenettelyjä rajat ylittävissä tapauksissa ja näin osaltaan parantaa merkittävästi sisämarkkinoiden toimintaa sekä yritysten että kansalaisten kannalta ja helpottaa muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden käyttöä sellaisten kansalaisten kannalta, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkumiseen,

 

I.    katsoo, että komission tulisi selvittää oikeuslaitoksia koskevien kansallisten koulutusohjelmien ja oppilaitosten tilanne myös alan parhaiden käytäntöjen selvittämiseksi,

 

J.    katsoo, että pohjana on sovellettava olemassa olevia rakenteita ja verkkoja ja erityisesti oikeuslaitoksen palveluksessa olevien koulutuksen eurooppalaista verkostoa ja eurooppaoikeuden akatemiaa ja että oikeusalan koulutuksen pilottiohjelmien perustamiseen on otettava mukaan Euroopan korkeimpien oikeuksien presidenttien verkosto, Euroopan tuomarineuvostojen verkosto, Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien ja ylimpien hallintotuomioistuinten yhdistys sekä unionin yleisten syyttäjien Eurojustice-verkko,

                          

1.   pitää myönteisenä komission nopeaa reagointia parlamentin 25. marraskuuta 2009 antamassa päätöslauselmassa esitettyihin ehdotuksiin;

 

2.   kehottaa komissiota ja neuvostoa takaamaan, että parlamentti osallistuu täysin oikeusalan koulutusta koskevaan suunnitteluun ja sitä koskevien järjestelyjen hyväksymiseen erityisesti, kun on kyse komission toimintasuunnitelmassa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisesti suunnitelluista pilottihankkeista;

 

3.   katsoo, että ehdotettuja pilottihankkeita ei saa tuomarien osalta rajoittaa Erasmus-tyyppisiin vaihto-ohjelmiin;

 

4.   kehottaa komissiota aloittamaan mahdollisimman pian kuulemiset ja erityisesti parlamentin kuulemisen tulevien pilottihankkeiden suunnittelemiseksi ja valmistelemiseksi;

 

5.   kehottaa komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden ja neuvoston kanssa tekemään mahdollisimman pian ehdotuksia sellaisen oikeusalan koulutuksesta unionissa vastaavien elinten verkon luomiseksi, joka tarjoaisi tuomareille jatkuvasti lisäkursseja kansallisesta ja vertailevasta oikeudesta sekä eurooppaoikeudesta;

 

6.   kehottaa komissiota kuulemaan parlamenttia erillisistä suunnitelmista laitoksen perustamiseksi olemassa olevien rakenteiden ja verkostojen ja erityisesti oikeuslaitoksen palveluksessa olevien koulutuksen eurooppalaisten verkostojen ja eurooppaoikeuden akatemian pohjalta;

 

7.   kehottaa komissiota tekemään konkreettisia ehdotuksia oikeusalan koulutusta koskevan tulevan toimintasuunnitelman rahoituksesta;

 

8.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.