Procedura : 2010/2695(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0294/2010

Teksty złożone :

B7-0294/2010

Debaty :

PV 16/06/2010 - 20
CRE 16/06/2010 - 20

Głosowanie :

PV 17/06/2010 - 7.18
CRE 17/06/2010 - 7.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0242

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 130kWORD 75k
9.6.2010
PE441.905v01-00
 
B7-0294/2010

w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7-0306/2010

zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu


w sprawie szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – programu sztokholmskiego


Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy politycznej PPE
Bernhard Rapkay w imieniu grupy politycznej S&D
Diana Wallis w imieniu grupy politycznej ALDE
Eva Lichtenberger w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy politycznej EFD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – programu sztokholmskiego  
B7‑0294/2010

Parlament Europejski,

–    uwzględniając art. 81 i 82 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 

–    uwzględniając komunikat Komisji w sprawie planu działań służącego realizacji programu sztokholmskiego(1),

 

–    uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie roli sędziego krajowego w europejskim systemie wymiaru sprawiedliwości(2),

 

–    uwzględniając rezolucję z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie programu sztokholmskiego(3),

 

–    uwzględniając pytanie do Komisji z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie sądownictwa – planu działania służącego realizacji programu sztokholmskiego (O-0063/2010 – B7‑0306/2010),

 

–    uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

 

A.  mając na uwadze, że art. 81 i 82 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje przyjmowanie w zwykłej procedurze prawodawczej środków mających na celu zapewnienie „wspierania szkolenia sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości”,

 

B.   mając na uwadze, że w omawianym planie działań służącym realizacji programu sztokholmskiego Komisja ogłosiła, że w 2011 r. przedstawi komunikat w sprawie planu działania dotyczącego szkolenia we wszystkich zawodach prawniczych oraz rozpocznie w latach 2010-2012 realizację projektów pilotażowych dotyczących programów wymiany opartych na „modelu Erasmusa”, a skierowanych do władz sądowniczych i prawników,

 

C.  mając na uwadze, że należy uwzględniać szczególne potrzeby wymiaru sprawiedliwości w zakresie szkoleń w formie kursów poszerzających wiedzę o prawie krajowym, porównawczym i europejskim oraz że należy wziąć pod uwagę, że przy organizacji takich kursów trzeba wykazać się dużym wyczuciem,

 

D.  mając na uwadze, że zorganizowanie szkoleń dla sędziów jest szczególnie trudne z uwagi na ich ograniczony czas i dostępność, niezależność oraz konieczność dostosowania kursów do ich specyficznych potrzeb dotyczących bieżących problemów prawnych,

 

E.   mając na uwadze, że takie kursy muszą również zmierzać do utworzenia kanałów komunikacji między uczestnikami, a w ten sposób wzmocnić europejską kulturę sądowniczą opartą na wzajemnym zrozumieniu, co z kolei zwiększy wzajemne zaufanie, na którym opiera się system wzajemnego uznawania orzeczeń,

 

F.   mając na uwadze, że wbrew presji wywieranej na budżety krajowe państwa członkowskie wciąż w pierwszym rzędzie są właściwe dla organizacji szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i muszą zaakceptować w tym względzie swoją odpowiedzialność,

 

G.  mając jednak na uwadze, że dla takich kursów szkoleniowych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, które mają na celu wzmocnienie europejskiej kultury sądowniczej, zasadnicze znaczenie ma finansowanie ze środków unijnych,

 

H.  mając na uwadze, że odpowiednie szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz stworzenie europejskiej kultury sądowniczej mogą przyspieszyć postępowania sądowe w sprawach transgranicznych, a w ten sposób istotnie przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli, oraz do ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości obywatelom, którzy wykonują swoje prawo do swobodnego przemieszczania się,

 

I.    mając na uwadze, że Komisja powinna przeprowadzić gruntowną analizę krajowych programów szkoleń i szkół kształcących sędziów, żeby ustalić również sprawdzone wzorce w tym sektorze,

 

J.    mając na uwadze, że konieczne jest oparcie się na istniejących strukturach i sieciach, w szczególności na europejskiej sieci szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości i Akademii Prawa Europejskiego, oraz włączenie w opracowywanie projektów pilotażowych dotyczących szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości Europejskiej Sieci Prezesów Sądów Najwyższych, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, Zrzeszenia Rad Stanu i Najwyższego Sądownictwa Administracyjnego oraz sieci Eurojustice obejmującej prokuratorów generalnych,

 

1.   z zadowoleniem przyjmuje szybką odpowiedź Komisji na sugestie ujęte w rezolucji Parlamentu z dnia 25 listopada 2009 r.;

 

2.   wzywa Komisję i Radę, żeby zagwarantowały, że Parlament będzie w pełni uczestniczył w opracowywaniu i zatwierdzaniu zasad szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, w szczególności projektów pilotażowych przewidzianych w planie działania Komisji zgodnie z art. 81 i 82 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

 

3.   uważa, że w odniesieniu do sędziów ww. projekty pilotażowe nie powinny ograniczać się do programów wymiany opartych na „modelu Erasmusa”

 

4.   wzywa Komisję do rozpoczęcia konsultacji, w szczególności z Parlamentem, żeby jak najprędzej opracować koncepcyjnie i przygotować przyszłe projekty pilotażowe;

 

5.   nalega na Komisję, żeby we współpracy z państwami członkowskimi w Radzie jak najszybciej opracowała wnioski dotyczące utworzenia sieci instytucji zajmujących się szkoleniem prawników w całej Unii, które upoważniono do stałego i ciągłego prowadzenia kursów poszerzających wiedzę o prawie krajowym, porównawczym i europejskim, przeznaczonych dla sędziów;

 

6.   wzywa Komisję, żeby skonsultowała się z Parlamentem w sprawie odrębnych planów utworzenia instytucji w oparciu o istniejące struktury i sieci współpracy, w szczególności europejską sieć szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości i Akademię Prawa Europejskiego;

 

7.   ponagla Komisję, żeby przedstawiła konkretne wnioski dotyczące finansowania przyszłego planu działania na rzecz szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości;

 

8.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.

(1)

COM(2010) 171.

(2)

P6_TA(2008)0352.

(3)

P7_TA-PROV(2009)0090.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności