Procedure : 2010/2730(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0295/2010

Indgivne tekster :

B7-0295/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/06/2010 - 8.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0225

FORSLAG TIL AFGØRELSE
PDF 112kWORD 48k
9.6.2010
PE441.906v01-00
 
B7-0295/2010

jf. forretningsordenens artikel 184


om nedsættelse af et særligt udvalg om politikudfordringer og budgetmidler i en bæredygtig Europæisk Union efter 2013 og fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode


Formandskonferencen

Europa-Parlamentets afgørelse nedsættelse af et særligt udvalg om politikudfordringer og budgetmidler i en bæredygtig Europæisk Union efter 2013 og fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode  
B7‑0295/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Formandskonferencens afgørelser af 22. april, 12. og 20. maj 2010 med forslag om nedsættelse af et særligt udvalg om politikudfordringerne og Unionens disponible budgetmidler efter 2013,

–   der henviser til, at det i artikel 312, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsættes, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen under hele proceduren frem til vedtagelsen af den finansielle ramme træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at lette denne vedtagelse,

–   der henviser til behovet for at indsamle og koordinere de forskellige berørte udvalgs holdning for at give Budgetudvalget et mandat til dets forhandlinger med Rådet med henblik på at vedtage en forordning, som indeholder den fremtidige flerårige finansielle ramme og eventuelt angive de støtteforanstaltninger, der skal fastsættes i en interinstitutionel aftale,

–   der henviser til det arbejde, som Parlamentets særlige udvalg om den finansielle, økonomiske og sociale krise har udført, og behovet for opfølgning af dette udvalgs arbejde, navnlig med hensyn til at støtte en bæredygtig og kvalitativ vækst og langsigtede investeringer for at håndtere krisens langsigtede følger,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 184,

1.  vedtager at nedsætte et særligt udvalg med følgende sagsområde:

     a)    fastsættelse af Parlamentets politiske prioriteter for den flerårige finansielle ramme efter 2013 både på lovgivnings- og budgetområdet;

     b)    vurdering af de finansielle midler, som er nødvendige, for at Unionen kan nå sine målsætninger og gennemføre sine politikker fra perioden fra den 1. januar 2014;

     c)    fastsættelse af varigheden af den næste flerårige finansielle ramme;

     d)    forelæggelse af forslag i overensstemmelse med disse prioriteter og målsætninger til en struktur for den kommende flerårige finansielle ramme med angivelse af Unionens hovedaktivitetsområder;

     e)    forelæggelse af retningslinjer for en vejledende fordeling af midler mellem og inden for forskellige udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme i overensstemmelse med prioriteterne og den foreslåede struktur;

     f)     præcisering af forbindelsen mellem en reform af finansieringsformen for EU's budget og en gennemgang af udgifterne for at give Budgetudvalget et fornuftigt grundlag til forhandlingerne om en ny flerårig finansiel ramme;

2.  vedtager, at det særlige udvalgs funktionsperiode er på tolv måneder fra den 1. juli 2010 med henblik på at forelægge en rapport til Parlamentet, inden Kommissionen forelægger sit forslag med tal for den næste flerårige finansielle ramme, hvilket forventes i juli 2011;

3.  minder om, at de særlige budget- og lovgivningsforslag vil blive behandlet af de relevante udvalg i overensstemmelse med forretningsordenens bilag VII.

4.  vedtager, at det særlige udvalg skal bestå af 50 medlemmer.

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik