Процедура : 2010/2709(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0296/2010

Внесени текстове :

B7-0296/2010

Разисквания :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Гласувания :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Приети текстове :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 146kWORD 88k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.914v01-00
 
B7-0296/2010

за приключване на разискванията по изявление на заместник- председателя на Комисията/върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно резултатите от срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия, проведена в Ростов на Дон на 31 май и 1 юни 2010 г.


Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein, Кристиан Вигенин от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно резултатите от срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия, проведена в Ростов на Дон на 31 май и 1 юни 2010 г.  
B7‑0296/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Руската федерация и преговорите за нов договор между ЕС и Русия, както и започналите през 2008 г. преговори за нов договор между ЕС и Русия,

–   като взе предвид целите на ЕС и Русия, изложени в общата декларация, представена след 11-та среща на високо равнище между ЕС и Русия в Санкт Петербург на 31 май 2003 г. за създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, общо пространство на сътрудничество в областта на външната сигурност и общо пространство за научни изследвания и образование, включително културни аспекти,

–   като взе предвид предходните доклади и резолюции на Европейския парламент относно Русия и отношенията между ЕС и Русия, по-специално своята резолюция относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия в Стокхолм, приета през ноември 2009 г.(1),

–   като взе предвид резултатите от срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия, проведена в Ростов на Дон на 31 май и 1 юни 2010 г.,

–   като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.      като има предвид, че през изминалото десетилетие, независимо от тежките последици от икономическата криза, отношенията между ЕС и Русия непрекъснато се развиваха, водейки до задълбочена и всеобхватна икономическа интеграция и взаимозависимост, която ще нараства все повече в бъдеще,

Б.  като има предвид, че сключването на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Руската федерация продължава да бъде от изключителна важност за по-нататъшното развитие и засилване на сътрудничеството между двамата партньори,

В.  като има предвид, че на срещата на най-високо равнище в Ростов на Дон, провела се на 1 юни 2010 г., бе сложено началото на „Партньорство за модернизация” между Европейския съюз и Русия и прието споразумението между правителството на Руската федерация и Европейския съюз относно защитата на класифицирана информация,

Г.  като има предвид, че присъединяването на Руската федерация към Световната търговска организация би представлявало съществен принос към по-нататъшното подобряване на икономическите отношения между Русия и Европейския съюз и би стимулирало инвестициите,

Д. като има предвид, че сигурността на енергийните доставки е едно от най-големите предизвикателства за Европа и една от най-важните области на сътрудничество с Русия; като има предвид, че на 16 ноември 2009 г. ЕС и Русия подписаха меморандум за укрепване на Механизма за ранно предупреждение с оглед по-добрата превенция и управление при възникване на енергийна криза; като има предвид, че трябва бъдат положени съвместни усилия за пълно и ефективно използване на енергопреносните системи, както на вече съществуващите, така и на тези, които предстои да бъдат разработени,

Е.  като има предвид, че е важно ЕС да говори с един глас, да прояви солидарност и да покаже единство в отношенията си с Руската федерация, както и да постави тези отношения на основата на взаимния интерес и общите ценности,

Ж. като има предвид, че все още съществува загриженост поради събитията в Руската федерация, свързани със зачитането и защитата на правата на човека и спазването на общоприети демократични принципи, правила и процедури; като има предвид, че Руската федерация е пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и следователно се е ангажирала с принципите на демокрацията и зачитането на правата на човека,

З.  като има предвид, че ЕС и Русия биха могли и следва да играят заедно активна роля за установяването на мир и стабилност на европейския континент, по-специално в общото съседско пространство, и да работят съвместно за постигане на мирно уреждане съгласно международното право на проточилите се конфликти в общото съседско пространство (в Южен Кавказ и в Република Молдова),

И. като има предвид, че подписването на новия Договор за съкращаване на стратегическите въоръжения (СТАРТ) между Руската федерация и САЩ на 8 април 2010 г. и сближаването относно неразпространението на ядрено оръжие и проблема с Иран, мирния процес в Близкия Изток, Афганистан/Пакистан, доказват по-добрия климат на диалог с Русия в различните аспекти на външните отношения и сигурността,

1.  отново изразява убеждението си, че Русия остава един от най-важните партньори за Европейския съюз в изграждането на стратегическо партньорство, с който ЕС споделя не само икономически и търговски интереси, но също така и целта за действия в тясно сътрудничество както в общото съседско пространство, така и на глобално равнище;

2.  отбелязва, че срещата на най-високо равнище в Ростов на Дон бе съсредоточена върху предизвикателствата, пред които са изправени както ЕС, така и Русия (например икономическата криза, изменението на климата, въпросите на енергетиката и енергийната сигурност, дългосрочната цел за установяване на безвизов режим между ЕС и Русия, както и международни и регионални въпроси);

3.  приветства взетото на 1 юни 2010 г. на срещата на най-високо равнище в Ростов на Дон решение за официално стартиране на „Партньорство за модернизация”, включващо сред своите приоритети: увеличаване на възможностите за инвестиции в ключови сектори благоприятстващи новаторството и растежа, укрепване и задълбочаване на двустранните търговски и икономически отношения и насърчаване на малките и средните предприятия; насърчаване на уеднаквяването на техническите уредби и стандарти, както и висока степен на прилагане на правата върху интелектуалната собственост; подобряване на транспорта; насърчаване на устойчива нисковъглеродна икономика и енергийна ефективност, както и на международни преговори за борба с изменението на климата; насърчаване на сътрудничеството в иновациите, научноизследователската и развойна дейности и космическите технологии; осигуряване на балансирано развитие, посредством справяне с регионалните и социалните последици от икономическото реструктуриране; гарантиране на ефективно функциониране на съдебната система и засилване на борбата срещу корупцията; насърчаване на непосредствения контакт между хората и укрепване на диалога с гражданското общество с цел поощряване на участието на гражданите и предприятията; призовава Комисията и руското правителство да разработят Партньорството за модернизация по-детайлно; приветства ангажираността на президента Медведев за поставяне на модернизацията на Русия през 21 век на основите на демократичните ценности и правовата държава, посредством изграждането на една модерна, диверсифицирана и динамична икономика и посредством насърчаване на активното участие на гражданското общество;

4.  потвърждава ангажираността на ЕС да работи усилено за финансовата консолидация и конкурентоспособността, както и за укрепването на икономическите структури и растежа в рамките на стратегията ЕС 2020; подчертава увереността си, че Партньорството за модернизация ще благоприятства реформата и ще даде нов тласък на взаимоотношенията между ЕС и Русия, ще развие печелившото и за двете страни сътрудничество в търговията, икономиката и енергийната сигурност, и в същото време ще допринесе за икономическото възстановяване в световен план;

5.  изразява своята подкрепа за по-прагматично развитие на бъдещите отношения с Русия, като се запази фокусът върху своевременното сключване на новото споразумение между ЕС и Русия, както и чрез концентриране върху координираното практическо сътрудничество, съвместните проекти и изпълнението на вече поети ангажименти и постигнати договорености; отбелязва напредъка в деветте кръга на преговори относно ново споразумение между ЕС и Русия и призовава заинтересованите страни да възприемат подход, който да почива върху същински споделени общи ценности и интереси;

6.  отново изразява подкрепата си за целта за присъединяване на Русия към Световната търговска организация, което ще създаде равнопоставеност за бизнес общностите от двете страни и ще подпомогне значително Русия в опитите й за изграждане на съвременна, диверсифицирана, високотехнологична икономика; призовава Русия да предприеме необходимите стъпки за премахване на все още съществуващите пречки пред процеса на присъединяване;

7.  потвърждава ангажимента за дългосрочната цел за установяване на безвизов режим между ЕС и Русия, основан на постепенен подход, съсредоточен върху същността и практическия напредък; призовава Комисията и руското правителство най-накрая да започнат да подготвят списък със съвместни постъпки за установяване на безвизов режим;

8.  подчертава значението както за Русия, така и за ЕС на енергийното сътрудничество, което представлява потенциална възможност за допълнително търговско и икономическо сътрудничество между ЕС и Русия; подчертава, че принципите на взаимозависимост и прозрачност следва да бъдат в основата на това сътрудничество, заедно с еднаквия достъп до пазарите, инфраструктурата и инвестициите; отбелязва с интерес постигнатото на 21 април 2010 г. споразумения за намаления на цената на газа, доставян от Русия за Украйна в идното десетилетие, даващо известна сигурност и предсказуемост на транзитния процес на енергийните доставки;

9.  призовава Съвета и Комисията да гарантират включването на принципите на Договора за енергийната харта и Транзитния протокол към него в новото споразумение за партньорство между ЕС и Русия;

10. отбелязва с интерес дискусията относно изменението на климата, как да се постигне конкретно сътрудничество по отношение на мерките за намаляване на парниковите газове, по отношение на енергийната ефективност и на разработването на устойчива енергетика; подчертава необходимостта от консенсус по отношение на това как да се постигне напредък в процеса на международните преговори за изменението на климата, в контекста на подготовката за конференцията в Канкун (декември 2010 г.);

11. подчертава важността на непрекъсната размяна на мнения с Русия относно правата на човека като част от консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека като начин за консолидиране на оперативната съвместимост във всички сфери на сътрудничество и изисква подобряване на формата на тези срещи с цел повишаване на ефективността, със специално внимание към общите действия срещу расизма и ксенофобията, и отваряне на процеса за ефективен принос от страна на Европейския парламент, Държавната дума и неправителствени организации за защита на правата на човека, независимо дали диалогът се провежда в Русия или в държава-членка на ЕС; призовава руските власти да гарантират сигурността на защитниците на правата на човека;

12. отбелязва неотдавнашните развития в законодателството на Русия: ратифицирането на Протокол 14 от Европейската конвенция за правата на човека, въвеждането на национално равнище на съдебни производства с участието на съдебни заседатели и потвърждаването на мораториума върху смъртното наказание; напомня опасенията по отношение на положението в Северен Кавказ и реформата в системата за лишаване от свобода;

13. отбелязва с удовлетворение, преди срещата на върха на Г-20 в Торонто, постигнатия между ЕС и Русия консенсус относно реформата на финансовата система, като очаква на тази среща да бъдат обсъдени средствата за намаляване на системните рискове и да бъде постигнато споразумение относно принципа за участие на финансовите институции в поемането на разходите при всяка една евентуална бъдеща финансова криза;

14. призовава председателството, Съвета и Комисията да разработят съвместни инициативи с руското правителство за укрепване на сигурността и стабилността в общото съседско пространство, по-специално чрез съвместни действия, насочени към разрешаване на конфликта в Република Молдова и на извънредните въпроси в Южен Кавказ, като при това се пристъпи към изпълняването на вече поетите по-рано ангажименти;

15. призовава държавите-членки на ЕС и Руската федерация да започнат преговори за реформата на ОССЕ като част от едно ново и широкообхватно споразумение по въпросите на сигурността на Европа;

16. приветства градивната роля на Русия при изработването на проекторезолюцията на Съвета за сигурност на ООН относно Иран;

17. приветства подписването на новия Договор за съкращаване на стратегическите въоръжения (СТАРТ) между Руската федерация и САЩ на 8 април 2010 г.; отбелязва с удовлетворение постигнатия напредък в диалога между Руската федерация и Съединените щати относно въпросите на сигурността, включително свързаните с противоракетния щит;

18. настоятелно призовава правителствата на САЩ и Русия да включат изцяло Европейския съюз и неговите държави-членки в дискусиите относно оценката на рисковете за сигурността, като по този начин допринесат за мира и стабилността в света и по-специално в Европа;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на Руската федерация, на Съвета на Европа, както и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

 

(1)

Приети текстове от тази дата, P7_TA(2009)0064.

Правна информация - Политика за поверителност