Procedure : 2010/2709(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0296/2010

Indgivne tekster :

B7-0296/2010

Forhandlinger :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 125kWORD 71k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.914v01-00
 
B7-0296/2010

på baggrund af redegørelsen fra Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om resultaterne af topmødet EU-Rusland i Rostov-na-Donu den 31. maj-1. juni 2010


Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om resultaterne af topmødet EU-Rusland i Rostov-na-Donu den 31. maj-1. juni 2010  
B7‑0296/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Den Russiske Føderation og til de forhandlinger, der blev indledt i 2008 om en ny EU-russisk traktat,

–   der henviser til EU's og Ruslands mål, der blev fastlagt i en fælles erklæring efter det 11. topmøde mellem EU og Rusland i Skt. Petersborg den 31. maj 2003, om at oprette et fælles økonomisk område, et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et fælles område for samarbejde om ekstern sikkerhed og et fælles område for forskning og uddannelse, herunder kulturelle aspekter,

–   der henviser til Europa-Parlamentets tidligere betænkninger og beslutninger om Rusland og forbindelserne mellem EU og Rusland, især beslutningen om topmødet mellem EU og Rusland i Stockholm, som blev vedtaget i november 2009(1),

–   der henviser til resultaterne af topmødet mellem EU og Rusland i Rostov-na-Donu den 31. maj til 1. juni 2010,

–   der henviser til menneskerettighedskonsultationerne mellem EU og Rusland,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Rusland har været under stadig udvikling i det seneste årti, trods de alvorlige konsekvenser af den økonomiske krise, hvilket har ført til en gennemgribende og omfattende økonomisk integration og gensidig afhængighed, som uvægerlig vil vokse yderligere i fremtiden,

B.  der henviser til, at indgåelsen af en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Den Russiske Føderation stadig er af allerstørste betydning for den fremtidige udvikling og intensiveringen af samarbejdet mellem de to parter,

C. der henviser til, at det EU-russiske partnerskab for modernisering blev indledt på topmødet i Rostov-na-Donu den 1. juni 2010, hvor der også blev vedtaget en aftale mellem den russiske regering og EU om beskyttelse af fortrolige oplysninger,

D. der henviser til, at Den Russiske Føderations tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen vil udgøre et betydeligt bidrag til den videre forbedring af de økonomiske forbindelser mellem Rusland og EU og stimulere investeringerne,

E.  der henviser til, at energiforsyningssikkerhed er en af de største udfordringer for Europa og et af de vigtigste samarbejdsområder med Rusland, der henviser til, at EU og Rusland den 16. november 2009 undertegnede et memorandum om udbygning af ordningen for tidlig varsling for at forbedre forebyggelsestiltag og styring i tilfælde af en energikrise; der henviser til, at der må gøres en fælles indsats for fuldt og effektivt at anvende energien og energitransportsystemerne, både de eksisterende og dem som skal udvikles yderligere,

F.  der henviser til, at det er vigtigt, at EU taler med én stemme, viser solidaritet og optræder samlet i forholdet til Den Russiske Føderation samt baserer dette forhold på fælles interesser og fælles værdier,

G. der henviser til, at udviklingen i Den Russiske Føderation fortsat vækker bekymring, hvad angår respekt for og beskyttelse af menneskerettigheder og overholdelse af fælles demokratiske principper, regler og procedurer; der henviser til, at Den Russiske Føderation er fuldgyldigt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og derfor har forpligtet sig til at overholde de demokratiske principper og menneskerettighederne,

H. der henviser til, at EU og Rusland kan og bør spille en fælles aktiv rolle for at skabe fred og stabilitet på det europæiske kontinent, i særdeleshed i det fælles naboområde, og samarbejde om at opnå en fredelig løsning i overensstemmelse med folkeretten på de langvarige konflikter i naboområderne (i det sydlige Kaukasus og i Republikken Moldova),

I.   der henviser til, at undertegnelsen af den nye traktat om reduktion af strategiske våben (START) mellem Den Russiske Føderation og USA den 8. april 2010, og tilnærmelsen vedrørende ikke-spredning og Iran-spørgsmålet, fredsprocessen i Mellemøsten og Afghanistan/Pakistan vidner om, at betingelserne for dialog med Rusland er blevet forbedret angående visse aspekter af udenrigs- og sikkerhedsanliggenderne,

1.  bekræfter sin overbevisning om, at Rusland fortsat er en af EU's vigtigste partnere for opbygningen af et strategisk samarbejde, og at EU ikke kun deler økonomiske og handelsmæssige interesser med Rusland, men også en målsætning om tæt samarbejde inden for det fælles naboområde og på verdensplan;

2.  bemærker, at topmødet i Rostov-na-Donu fokuserede på de fælles udfordringer, som EU og Rusland står over for (såsom den økonomiske krise, klimaændringer, energi og spørgsmål vedrørende energisikkerhed, det langsigtede mål om visumfri rejse mellem EU og Rusland og internationale og regionale spørgsmål);

3.  glæder sig over den beslutning, der blev truffet på topmødet EU-Rusland i Rostov-na-Donu den 1. juni 2010 om officielt at indlede partnerskabet for modernisering, hvis prioriteter bl.a. omfatter følgende: udvidelse af investeringsmulighederne inden for nøglesektorer, der udgør drivkraften bag vækst og innovation, udvidelse og uddybelse af de bilaterale handelsmæssige og økonomiske forbindelser og fremme af små og mellemstore virksomheder; fremme af samordningen af tekniske bestemmelser og standarder såvel som af en høj grad af håndhævelse af den intellektuelle ejendomsret; forbedring af transport; fremme af en bæredygtig, CO2-fattig økonomi og energieffektivitet såvel som af internationale forhandlinger om bekæmpelse af klimaændringer; forbedring af samarbejdet inden for innovation, forskning og udvikling og rummet; sikring af en afbalanceret udvikling gennem imødegåelse af de regionale og sociale konsekvenser af den økonomiske omstrukturering; sikring af et velfungerende retsvæsen og styrkelse af kampen mod korruption; fremme af mellemfolkelige forbindelser og udvidelse af dialogen med civilsamfundet med henblik på at fremme enkeltpersoners og virksomheders deltagelse; opfordrer Kommissionen og den russiske regering til at udarbejde detaljerne i partnerskabet for modernisering; glæder sig over præsident Medvedevs tilsagn om at basere moderniseringen af Rusland i det 21. århundrede på demokratiske værdier og retsstatsprincippet ved at opbygge en moderne, alsidig og dynamisk økonomi og ved at fremme aktiv inddragelse af civilsamfundet;

4.  gentager EU's tilsagn om at arbejde hårdt for finansiel konsolidering og konkurrenceevne og styrkelse af de økonomiske strukturer og væksten inden for rammerne af EU 2020-strategien; fremhæver sin tillid til, at partnerskabet for modernisering vil fremhjælpe reformprocessen og give ny impuls til forholdet mellem EU og Rusland, udvikle det gensidige og lukrative samarbejde om handel, økonomi og energisikkerhed og samtidig bidrage til den samlede økonomiske genopretning;

5.  udtrykker sin støtte til, at forbindelserne med Rusland fremover udvikles ad mere pragmatisk vej, samtidig med at fokus fastholdes på at opnå en ny EU-russisk aftale inden for en overskuelig fremtid ved at koncentrere sig om specifikt, praktisk samarbejde, fælles projekter og gennemførelse af de forpligtelser og aftaler, der hidtil er blevet indgået; konstaterer de fremskridt, der er gjort under de ni forhandlingsrunder om en ny EU-russisk aftale, og opfordrer parterne til at basere deres tilgang på reelle fælles værdier og interesser;

6.  gentager sin støtte til målsætningen om Ruslands tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen, som vil skabe lige vilkår for erhvervskredse på begge sider og i høj grad støtte Ruslands bestræbelser på at opbygge en moderne, diversificeret og højteknologisk økonomi; opfordrer Rusland til at tage de nødvendige skridt til at fjerne de endnu eksisterende forhindringer for tiltrædelsesprocessen;

7.  gentager sit tilsagn til det langsigtede mål om visumfri rejse mellem EU og Rusland, baseret på en skridt-for-skridt-tilgang med fokus på substans og praktiske fremskridt; opfordrer Kommissionen og den russiske regering til omsider at påbegynde udarbejdelsen af en liste over de fælles skridt til etablering af en visumfri rejseordning;

8.  fremhæver den fælles betydning af energisamarbejde for både Rusland og EU, da det indeholder et potentiale for yderligere handel og økonomisk samarbejde mellem EU og Rusland; understreger, at principperne om indbyrdes afhængighed og gennemsigtighed samt princippet om lige adgang til markeder, infrastruktur og investeringer bør ligge til grund for dette samarbejde; bemærker med interesse aftalen af 21. april 2010 om prisreduktion for gas leveret af Rusland til Ukraine i det kommende årti, hvilket giver en vis grad af sikkerhed og forudsigelighed vedrørende transitforholdene inden for energiforsyningen;

9.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at sikre, at principperne i energichartertraktaten og transitprotokollen hertil indarbejdes i en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland;

10. bemærker med interesse drøftelserne om klimaforandringer, hvordan der konkret kan samarbejdes om foranstaltninger til nedbringelse af udledningen af drivhusgasser, om energieffektivitet og om udvikling af bæredygtig energi; understreger behovet for konsensus om, hvordan den internationale forhandlingsproces om klimaforandringer forud for konferencen i Cancun (til december 2010) skal bevæges fremad;

11. understreger betydningen af de løbende drøftelser om menneskerettigheder med Rusland inden for rammerne af menneskerettighedskonsultationerne mellem EU og Rusland som en måde til at konsolidere interoperabiliteten inden for alle samarbejdsområder og kræver, at disse møders form forbedres med henblik på at øge deres effektivitet, navnlig med hensyn til den fælles indsats mod racisme og fremmedhad, og at denne proces åbnes for et effektivt bidrag fra Europa-Parlamentet, Statsdumaen og ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer, uanset om dialogen finder sted i Rusland eller i en af EU’s medlemsstater; opfordrer de russiske myndigheder til at tage vare om menneskerettighedsforkæmperes sikkerhed;

12. tager den seneste lovgivningsmæssige udvikling i Rusland til efterretning: ratificeringen af protokol 14 til den europæiske menneskerettighedskonvention, at benyttelsen af nævningesager udstrækkes til hele landet og bekræftelsen af moratoriet for dødsstraf; minder om sine bekymringer vedrørende situationen i det nordlige Kaukasus og om reformen af fængselsvæsenet;

13. bemærker med tilfredshed forud for G20-topmødet i Toronto, at der hersker konsensus mellem EU og Rusland om reformen af finanssystemet, og håber, at der på topmødet vil blive drøftet måder, hvorpå de systemiske risici kan reduceres, og at der opnås enighed om det princip, at de finansielle institutioner skal bidrage til at dække omkostningerne ved eventuelle fremtidige finansielle kriser;

14. opfordrer formandskabet, Rådet og Kommissionen til at tilstræbe fælles initiativer med den russiske regering med det formål at styrke sikkerhed og stabilitet i det fælles naboområde, især gennem fælles tiltag til løsning af konflikterne i Republikken Moldova og de usædvanlige stridsspørgsmål i det sydlige Kaukasus, herunder gennemførelse af alle tidligere forpligtelser;

15. opfordrer EU's medlemsstater og Den Russiske Føderation til at indlede forhandlinger om en reform af OSCE som led i en ny og bred sikkerhedsstruktur for Europa;

16. glæder sig over den konstruktive rolle, som Den Russiske Føderation har spillet i udformningen af udkastet til FN's Sikkerhedsråds resolution om Iran;

17. glæder sig over undertegnelsen af den nye traktat om reduktion af strategiske våben (START) mellem Den Russiske Føderation og USA den 8. april 2010; bemærker med tilfredshed de fremskridt, der er gjort i de igangværende drøftelser mellem Den Russiske Føderation og USA om sikkerhedsspørgsmål, herunder om missilskjoldet;

18. opfordrer indtrængende både USA's og Ruslands regering til fuldt ud at inddrage EU og dens medlemsstater i drøftelserne om vurderingen af sikkerhedssituationen for dermed at bidrage til fred og stabilitet i verden og navnlig i Europa;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne og Den Russiske Føderation, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

(1)

Vedtagne tekster denne dato, P7_TA(2009)0064.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik