Πρόταση ψηφίσματος - B7-0296/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0296/2010

    ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  σχετικά με το αποτέλεσμα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας του Rostov on-Don στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2010

    9.6.2010

    εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
    σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

    Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin εξ ονόματος της Ομάδας S&D

    Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0296/2010

    Διαδικασία : 2010/2709(RSP)
    Διαδρομή στην ολομέλεια
    Διαδρομή του εγγράφου :  
    B7-0296/2010
    Κείμενα που κατατέθηκαν :
    B7-0296/2010
    Κείμενα που εγκρίθηκαν :

    B7‑0296/2010

    Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αποτέλεσμα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας του Rostov on-Don στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2010

    Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

    –   έχοντας υπόψη η παρούσα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2008 για τη σύναψη νέας συνθήκης ΕΕ- Ρωσίας,

    –   έχοντας υπόψη τον στόχο της ΕΕ και της Ρωσίας, όπως καταγράφεται στην κοινή δήλωση που εξεδόθη μετά την 11η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 31 Μαΐου 2003, για τη δημιουργία κοινού οικονομικού χώρου, κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, κοινού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφαλείας και κοινού χώρου στον τομέα της έρευνας και της παιδείας, όπου συμπεριλαμβάνονται και πολιτιστικές πτυχές (Τέσσερις Κοινοί Χώροι),

    –   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και τα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, και ειδικότερα το ψήφισμα για τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ- Ρωσίας της Στοκχόλμης που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2009[1],

    –   έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ- Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στο Rostov-on-Don στις 31 Μαΐου και την 1η Ιουνίου 2010,

    –   έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις της ΕΕ με τη Ρωσία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

    –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

    A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας αναπτύσσονταν σταθερά κατά την προηγούμενη δεκαετία, παρά τις σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, και οδήγησαν σε βαθειά και συνολική οικονομική ολοκλήρωση και αλληλεξάρτηση, η οποία πρόκειται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον,

    B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξακολουθεί να έχει καθοριστική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων,

    Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάσκεψη κορυφής στο Rostov-on-Don, την 1η Ιουνίου 2010, δόθηκε το έναυσμα για την εταιρική σχέση ΕΕ-Ρωσίας για τον εκσυγχρονισμό και εγκρίθηκε η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών,

    Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις,

    Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και έναν από τους σημαντικότερους τομείς συνεργασίας με τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσία υπέγραψαν στις 16 Νοεμβρίου 2009 μνημόνιο για την ενίσχυση του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης με σκοπό τη βελτίωση της πρόληψης και διαχείρισης της κατάστασης σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για την πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίηση της ενέργειας και των συστημάτων μεταφοράς ενέργειας, τόσο των ήδη υφιστάμενων όσο και αυτών που πρόκειται να αναπτυχθούν περαιτέρω,

    ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να έχει ενιαία έκφραση, να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να εκπέμπει μήνυμα ενότητας στις σχέσεις της με τη Ρωσική Ομοσπονδία και να βασίζει τις σχέσεις αυτές σε αμοιβαία συμφέροντα και κοινές αξίες,

    Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά τον σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμό των κοινά συμφωνημένων δημοκρατικών αρχών, κανόνων και διαδικασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελεί πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, έχει αναλάβει δεσμεύσεις όσον αφορά τις αρχές της δημοκρατίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

    H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσία μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν από κοινού ενεργό ρόλο στην καθιέρωσή ειρήνης και σταθερότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ιδίως στην κοινή γειτονιά τους, και να συνεργαστούν για την επίτευξη ειρηνικής επίλυσης με βάση το διεθνές δίκαιο των παρατεταμένων συγκρούσεων στην κοινή γειτονιά (νότιος Καύκασο και Δημοκρατία της Μολδαβίας),

    Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφή της νέας Συμφωνίας για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (START) μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ στις 8 Απριλίου 2010, και την προσέγγιση για τη μη διάδοση των πυρηνικών και το ζήτημα του Ιράν, η διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, το ζήτημα του Αφγανιστάν και του Πακιστάν αποδεικνύει το θερμό κλίμα διαλόγου με τη Ρωσία σε διάφορες πτυχές των σχέσεων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας,

    1.  επαναβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας, με τον οποίον μοιράζεται όχι απλώς κοινά οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα αλλά και τον στόχο της στενής συνεργασίας τόσο στην κοινή γειτονιά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

    2.  επισημαίνει ότι η Διάσκεψη Κορυφής στο Rostov-on-Don εστιάζει στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ή ΕΕ και η Ρωσία (όπως η οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή, τα θέματα ενέργειας και ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού ο μακροπρόθεσμος στόχος της κυκλοφορίας χωρίς θεώρηση διαβατηρίων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας καθώς και διεθνή και περιφερειακά θέματα)·

    3.  χαιρετίζει την απόφαση της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας του Rostov-on-Don της 1ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την επίσημη έναρξη της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό που στις προτεραιότητές της περιλαμβάνει: τη διεύρυνση των δυνατοτήτων για επενδύσεις σε κομβικούς τομείς που προωθούν την ανάπτυξη και την καινοτομία, την ενίσχυση και την εμβάθυνση των διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων και την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· την προώθηση της ευθυγράμμισης των τεχνικών κανόνων και προδιαγραφών, καθώς και υψηλό επίπεδο επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· τη βελτίωση των μεταφορών· την προώθηση της βιώσιμης οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ενεργειακή απόδοση, καθώς και τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης καθώς και του διαστήματος· διασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης με την αντιμετώπιση των περιφερειακών και κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής αναδιάρθρωσης· διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της δικαιοσύνης και ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς· προώθηση των δεσμών μεταξύ των λαών και ενίσχυση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των ατόμων και των επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή και τη Ρωσική Κυβέρνηση να σφυρηλατήσουν ενδελεχέστερα τη συμφωνία εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό· χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε ο πρόεδρος Μεντβέντεφ δηλώνοντας ότι ο εκσυγχρονισμός της Ρωσίας τον 21ο αιώνα θα στηριχτεί στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου, με την ανοικοδόμηση σύγχρονης διαφοροποιημένης και δυναμικής οικονομίας και με ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών·

    4.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ να εργαστεί σκληρά για τη δημοσιονομική σταθεροποίηση και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και την ενίσχυση των οικονομικών δομών και την ανάπτυξη στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020· υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό θα προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις και θα δώσει νέα ώθηση στη σχέση ΕΕ-Ρωσίας, θα προωθήσει την αμοιβαία επωφελή συνεργασία στον τομέα του εμπορίου, της οικονομίας και της ενεργειακής ασφάλειας, συμβάλλοντας παράλληλα και στην ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας·

    5.  εκφράζει την υποστήριξή του στην προώθηση των μελλοντικών σχέσεων με τη Ρωσία με περισσότερο ρεαλιστικό τρόπο, διατηρώντας την εστίαση στην έγκαιρη σύναψη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας και επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη διαρθρωμένη πρακτική συνεργασία, κοινά έργα και την εφαρμογή των δεσμεύσεων και των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μέχρι σήμερα· επισημαίνει την πρόοδο που σημειώθηκε στους εννέα γύρους συνομιλιών για τη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και καλεί όλα τα μέρη να υιοθετήσουν προσέγγιση που θα βασίζεται σε πραγματικά κοινές αξίες και συμφέροντα·

    6.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει τον στόχο της προσχώρησης της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου που θα δημιουργήσει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για τον επιχειρηματικό κόσμο αμφοτέρων των πλευρών και θα συνδράμει αποφασιστικά τις προσπάθειες της Ρωσίας για την οικοδόμηση μιας σύγχρονης, διαφοροποιημένης οικονομίας υψηλής τεχνολογίας· καλεί τη Ρωσία να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την άρση των υπολοίπων εμποδίων στη διαδικασία προσχώρησης·

    7.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση για επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της μετακίνησης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας χωρίς διαβατήριο, με βάση σταδιακή προσέγγιση που θα εστιάζει στην ουσιώδη και πρακτική πρόοδο· καλεί την Επιτροπή και τη ρωσική κυβέρνηση να ξεκινήσουν επί τέλους την κατάρτιση καταλόγου των κοινών μέτρων για την καθιέρωση ενός καθεστώτος μετακινήσεων χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίων·

    8.  υπογραμμίζει την αμοιβαία σημασία που έχει η ενεργειακή συνεργασία τόσο για τη Ρωσία όσο και την ΕΕ, που αποτελεί εν δυνάμει ευκαιρία για περαιτέρω διεύρυνση της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών· επισημαίνει ότι οι αρχές της αλληλεξάρτησης και της διαφάνειας πρέπει να αποτελέσουν τη βάση μιας τέτοιας συνεργασίας, σε συνδυασμό με την ισότιμη πρόσβαση στις αγορές, στις υποδομές και τις επενδύσεις· επισημαίνει με ενδιαφέρον τη συμφωνία που συνήφθη την 1η Απριλίου 2010 που θεσπίζει έκπτωση στην τιμή του φυσικού αερίου θα διοχετευθεί από τη Ρωσία στην Ουκρανία κατά την επόμενη δεκαετία, γεγονός που εγγυάται κάποιο επίπεδο ασφάλειας και δυνατότητα προβλεψιμότητα στη διαδικασία διαμετακόμισης των ενεργειακών προμηθειών·

    9.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι στη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας θα συμπεριληφθούν και οι αρχές της Συνθήκης για τον Ενεργειακό Χάρτη για το πρωτόκολλο διαμετακόμισης που επισυνάπτεται σε αυτή·

    10. επισημαίνει με ενδιαφέρον τις συζητήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την αναζήτηση τρόπων συγκεκριμένης συνεργασίας για τη λήψη μέτρων με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της αειφόρου ενέργειας· υπογραμμίζει την αναγκαιότητα επίτευξης συναίνεσης σχετικά με τον τρόπο προώθησης της διεθνούς διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή ενόψει της διάσκεψης της Cancun (Δεκέμβριος 2010)·

    11. υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς ανταλλαγής απόψεων με τη Ρωσία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να παγιωθεί η διαλειτουργικότητα σε όλους τους τομείς συνεργασίας και ζητεί να βελτιωθεί ο τρόπος σύγκλησης των συνεδριάσεων αυτών προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή δράση που πρέπει να αναληφθεί κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και το άνοιγμα της διαδικασίας αυτής στην ουσιώδη συμβολή από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κρατικής Δούμας και ΜΚΟ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως του κατά πόσον ο διάλογος πραγματοποιείται στη Ρωσία ή σε κράτος μέλος της ΕΕ· ζητεί από τις ρωσικές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

    12. λαμβάνει γνώση των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων στη Ρωσία: την κύρωση του πρωτοκόλλου 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την επέκταση σε όλη τη χώρα των δικών με σώμα ενόρκων και την επιβεβαίωση του μορατόριουμ των εκτελέσεων θανατικής ποινής· υπενθυμίζει τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί όσον αφορά την κατάσταση στο βόρειο Καύκασο και τη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος·

    13. σημειώνει με ικανοποίηση τη συναίνεση που επετεύχθη μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας σχετικά με τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος πριν από τη Διάσκεψη Κορυφής της G20 στο Τορόντο, με την προσδοκία ότι στη διάσκεψη κορυφής θα συζητηθούν τρόποι περιορισμού των συστημικών κινδύνων και θα επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την αρχή σύμφωνα με την οποίαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να συμβάλουν στο κόστος κάθε μελλοντικής χρηματοπιστωτικές κρίσης·

    14. καλεί την Προεδρία, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υιοθετήσουν κοινές πρωτοβουλίες με τη ρωσική κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην κοινή γειτονιά, ιδίως με την ανάληψη κοινών δράσεων που θα αποσκοπούν στη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στο νότιο Καύκασο, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής όλων των παλαιότερων δεσμεύσεων·

    15. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Ρωσική Ομοσπονδία να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση του ΟΑΣΕ, στο πλαίσιο μιας νέας συνολικής ρύθμισης ασφαλείας για την Ευρώπη·

    16. χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ρωσική Ομοσπονδία στην κατάρτιση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράν·

    17. χαιρετίζει την υπογραφή της νέας Συνθήκης για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (START) μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ στις 8 Απριλίου 2010· επισημαίνει με ικανοποίηση την πρόοδο που επετεύχθη στο συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος της αμυντικής πυραυλικής ασπίδας·

    18. καλεί τις κυβερνήσεις τόσο της Ρωσίας όσο και των ΗΠΑ να εμπλέξουν πλήρως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της στις διαπραγματεύσεις σχετικά με θέματα αξιολόγησης των κινδύνων για την ασφάλεια, συμβάλλοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο στην ειρήνη και την σταθερότητα στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη·

    19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.