Päätöslauselmaesitys - B7-0296/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0296/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Donin Rostovissa 31. toukokuuta–1. kesäkuuta 2010 pidetyn EU–Venäjä ‑huippukokouksen tuloksista

9.6.2010

unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0296/2010

Menettely : 2010/2709(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0296/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0296/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0296/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Donin Rostovissa 31. toukokuuta–1. kesäkuuta 2010 pidetyn EU–Venäjä‑huippukokouksen tuloksista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen nykyisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja vuonna 2008 käynnistetyt neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta,

–   ottaa huomioon Pietarissa 31. toukokuuta 2003 järjestetyn EU:n ja Venäjän 11. huippukokouksen jälkeen annetussa yhteisessä julistuksessa määritellyt EU:n ja Venäjän tavoitteet perustaa yhteinen talousalue, yhteinen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, yhteistyöhön ulkoisen turvallisuuden alalla perustuva yhteinen alue sekä tutkimus- ja koulutusalan yhteinen alue, joka käsittää myös kulttuurin,

–   ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Venäjästä sekä EU:n ja Venäjän suhteista, erityisesti marraskuussa 2009 annetun päätöslauselman[1] EU:n ja Venäjän huippukokouksesta Tukholmassa,

–   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän 31. toukokuuta–1. kesäkuuta 2010 Donin Rostovissa pidetyn huippukokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän väliset ihmisoikeusneuvottelut,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että talouskriisin vakavista vaikutuksista huolimatta EU:n ja Venäjän väliset suhteet ovat viime vuosina jatkuvasti kehittyneet, mikä on johtanut syvään ja kattavaan taloudelliseen integroitumiseen ja keskinäiseen riippuvuuteen, joka vain lisääntyy tulevaisuudessa,

B.  katsoo, että EU:n ja Venäjän federaation strategisen kumppanuussopimuksen tekeminen on erittäin tärkeä asia EU:n ja Venäjän yhteistyön kehittämisessä ja tehostamisessa,

C. ottaa huomioon, että 1. kesäkuuta 2010 Donin Rostovin huippukokouksessa käynnistettiin EU:n ja Venäjän välinen nykyaikaistamista koskeva kumppanuus ja hyväksyttiin Venäjän federaation hallituksen ja Euroopan unionin sopimus luottamuksellisten tietojen suojelusta,

D. katsoo, että Venäjän federaation liittyminen Maailman kauppajärjestöön auttaisi jatkossa merkittävästi parantamaan Venäjän ja EU:n taloussuhteita ja edistäisi investointeja,

E.  toteaa, että energian toimitusvarmuus on yksi Euroopan suurimpia haasteita ja yksi tärkeimmistä Venäjä-yhteistyön aloista; ottaa huomioon, että EU ja Venäjä allekirjoittivat 16. marraskuuta 2009 pöytäkirjan varhaisvaroitusmekanismin tehostamisesta, jotta voidaan tehostaa ennaltaehkäisyä ja parantaa hallintoa energiakriisin varalta; katsoo, että tarvitaan yhteisiä ponnisteluja, jotta voidaan täysimääräisesti ja tehokkaasti käyttää energiaa sekä olemassa ja kehitteillä olevia energiansiirtojärjestelmiä,

F.  katsoo, että EU:n on tärkeää puhua yhdellä äänellä, osoittaa solidaarisuutta sekä yhtenäisyyttä suhteissaan Venäjän federaatioon ja perustaa kyseiset suhteet keskinäisiin etuihin ja yhteisiin arvoihin,

G. ottaa huomioon, että Venäjän federaation kehitys antaa syytä tuntea huolta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja suojelusta sekä yhteisesti sovittujen demokraattisten periaatteiden, sääntöjen ja menettelyjen kunnioittamisesta; toteaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön täysjäsen ja näin ollen sitoutunut noudattamaan demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita,

H. katsoo, että EU ja Venäjä voisivat ja niiden tulisi toimia yhdessä aktiivisesti koko Euroopan, erityisesti yhteisten naapurimaiden rauhan ja vakauden puolesta ja tehdä yhteistyötä pitkittyneiden konfliktien rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti yhteisessä naapurustossa (Etelä-Kaukasiassa ja Moldovan tasavallassa),

I.   toteaa, että Venäjä ja Yhdysvallat allekirjoittivat 8. huhtikuuta 2010 uuden sopimuksen strategisten aseiden vähentämisestä (Start) ja että lähentyminen ydinsulkukysymyksissä ja Iranin kysymyksessä, Lähi-idän rauhanprosessi ja Afganistan/Pakistan osoittavat, että ulko- ja turvallisuussuhteiden eri näkökohdista Venäjän kanssa käytävän keskustelun ilmapiiri on kohentunut,

1.  vahvistaa uskovansa, että Venäjä on edelleen yksi Euroopan unionin kaikkein tärkeimmistä strategisen yhteistyön rakentamisen kumppaneista, jonka kanssa Euroopan unionilla on yhteisten taloudellisten ja kaupallisten etujen lisäksi tavoite toimia tiiviissä yhteistyössä yhteisessä naapurustossa ja myös maailmanlaajuisesti;

2.  panee merkille, että Donin Rostovin huippukokous keskittyi yhteisiin haasteisiin, joita sekä EU että Venäjä kohtaavat (kuten talouskriisi, ilmastonmuutos, energia ja energiavarmuuteen liittyvät kysymykset, pitkän aikavälin tavoite viisumittomasta matkustamisesta EU:n ja Venäjän välillä ja kansainväliset ja alueelliset kysymykset);

3.  pitää ilahduttavana EU:n ja Venäjän Donin Rostovissa pidetyssä huippukokouksessa 1. kesäkuuta 2010 tehtyä päätöstä siitä, että käynnistetään virallisesti nykyaikaistamista koskeva kumppanuus, jonka painopisteinä ovat muun muassa: investointimahdollisuuksien laajentaminen kasvun ja investointien kannalta keskeisillä aloilla, kahdenvälisen kaupan ja taloussuhteiden lisääminen ja syventäminen sekä pienten ja keskisuurten yritysten edistäminen, teknisten määräysten lähentämisen edistäminen ja tekijänoikeuksien noudattamisen tehokas valvonta, liikenteen kehittäminen, kestävän vähähiilisen talouden ja energiatehokkuuden edistäminen sekä ilmastonmuutoksen torjumista koskevat kansainväliset neuvottelut, yhteistyön tehostaminen innovoinnin, tutkimuksen ja kehittämisen alalla sekä avaruusyhteistyö, tasapainoisen kehityksen varmistaminen siten, että käsitellään taloudellisen rakennemuutoksen alueellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, oikeuslaitoksen tehokkaan toiminnan varmistaminen ja korruption torjunnan lujittaminen, ihmisten välisten yhteyksien edistäminen ja vuoropuhelun tehostaminen kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta voidaan tukea yksityishenkilöiden ja yritysten osallistumista; kehottaa komissiota ja Venäjän hallitusta täsmentämään nykyaikaistamista koskevaa kumppanuutta; pitää ilahduttavana presidentti Medvedevin sitoutumista siihen, että Venäjän nykyaikaistaminen 21:llä vuosisadalla perustuu demokraattisiin arvoihin ja oikeusvaltion periaatteeseen ja että Venäjälle rakennetaan nykyaikainen, monimuotoinen ja dynaaminen talous ja että kansalaisyhteiskuntaa kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen;

4.  toistaa, että EU ei säästä ponnistuksia edistäessään taloudellista vakautta ja kilpailukykyä ja vahvistaessaan talouden rakenteita ja talouskasvua EU 2020 ‑strategian puitteissa; korostaa luottavansa siihen, että nykyaikaistamista koskeva kumppanuus edistää uudistuksia ja antaa uutta liikevoimaa EU:n ja Venäjän suhteille, kehittää molempien osapuolten kannalta kannattavaa yhteistyötä kaupan ja talouden alalla sekä energian toimitusvarmuutta ja osaltaan edistää maailmanlaajuista talouden elpymistä;

5.  ilmaisee tukensa tulevien Venäjän-suhteiden kehittämiselle pragmaattisemmalla tavalla siten, että kohdistetaan edelleen huomio EU:n ja Venäjän välisen uuden sopimuksen tekemiseen asetetussa määräajassa sekä paneudutaan selkeään ja käytännölliseen yhteistyöhön, yhteisiin hankkeisiin ja tähän mennessä tehtyjen sitoumusten ja sopimusten täytäntöönpanoon; panee merkille edistyksen, jota on saavutettu uudesta EU:n ja Venäjän sopimuksesta käydyillä yhdeksällä neuvottelukierroksella ja kehottaa osapuolia omaksumaan aidosti yhteisiin arvoihin ja etuihin perustuvan lähestymistavan;

6.  ilmaisee jälleen tukensa tavoitteelle Venäjän jäsenyydestä Maailman kauppajärjestössä, joka luo tasapuoliset kilpailuedellytykset molempien osapuolten liike-elämälle ja edistää suuresti Venäjän pyrkimyksiä rakentaa nykyaikainen, monipuolinen ja korkeaan teknologiaan perustuva kansantalous; kehottaa Venäjää toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet jäljellä olevien jäsenyyttä koskevien esteiden poistamiseksi;

7.  toistaa sitoutumisensa pitkän aikavälin tavoitteeseen viisumittomasta matkustamisesta EU:n ja Venäjän välillä, joka saavutetaan asteittain etenevillä asiasisältöön ja käytännön edistymiseen keskittyvillä toimilla; kehottaa komissiota ja Venäjän hallitusta lopultakin aloittamaan viisumitonta matkustusjärjestelyä koskevien yhteisten toimien luettelon valmistelemisen;

8.  korostaa energiayhteistyön keskinäistä merkitystä Venäjälle ja EU:lle, sillä se lisää mahdollisuuksia muuhun EU:n ja Venäjän väliseen kauppaan ja talousyhteistyöhön; korostaa, että tällaisen yhteistyön olisi perustuttava keskinäisen riippuvuuden ja avoimuuden periaatteisiin sekä yhdenvertaiseen markkinoille pääsyyn, infrastruktuurien käytettävyyteen ja investointimahdollisuuksiin; panee kiinnostuneena merkille 21. huhtikuuta 2010 tehdyn sopimuksen, jolla otetaan käyttöön Venäjän seuraavalla vuosikymmenellä Ukrainalle toimittaman kaasun hinnan alennus ja joka tarjoaa tiettyä turvallisuutta ja ennustettavuutta energiavarojen kauttakululle;

9.  kehottaa neuvostoa ja komissiota varmistamaan, että energiaperuskirjan ja sen liitteenä olevan kauttakulkupöytäkirjan periaatteet sisällytetään EU:n ja Venäjän uuteen kumppanuussopimukseen;

10. panee kiinnostuneena merkille keskustelun ilmastonmuutoksesta ja siitä, miten voidaan käytännössä toteuttaa yhteisiä toimia kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi, energiatehokkuuden lisäämiseksi ja kestävän energian kehittämiseksi; korostaa, että on päästävä sopimukseen siitä, miten voidaan edistää ilmastonmuutosta koskevaa kansainvälistä neuvotteluprosessia valmistauduttaessa Cancunin konferenssiin (joulukuussa 2010);

11. korostaa, että on tärkeää käydä jatkuvaa ihmisoikeuskeskustelua Venäjän kanssa EU:n ja Venäjän ihmisoikeusneuvottelujen yhteydessä yhteistoimintakykymme vahvistamiseksi kaikilla yhteistyön aloilla ja kehottaa parantamaan kyseisten kokousten sisältöä niiden tehokkuuden lisäämiseksi ja kiinnittämään erityistä huomiota rasismin ja muukalaisvihan torjuntaan tähtääviin yhteisiin toimiin sekä avaamaan tämän prosessin Euroopan parlamentin, Venäjän duuman ja ihmisoikeusjärjestöjen tehokkaalle panokselle riippumatta siitä, käydäänkö vuoropuhelua Venäjällä tai jossakin EU:n jäsenvaltiossa; kehottaa Venäjän viranomaisia varmistamaan ihmisoikeuksien puolustajien turvallisuuden;

12. panee merkille äskettäiset lainsäädäntöesitykset Venäjällä: Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen pöytäkirjan 14 ratifioiminen, valamiehistöoikeudenkäyntien laajentaminen koko maahan ja kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämisen vahvistaminen; muistuttaa olevansa huolissaan Pohjois-Kaukasuksen tilanteesta ja vankilajärjestelmän uudistamisesta;

13. panee tyytyväisenä merkille, että ennen Toronton G20‑huippukokousta EU ja Venäjä ovat yksimielisiä rahoitusjärjestelmän uudistamisesta ja odottavat, että huippukokouksessa keskustellaan järjestelmäriskien vähentämiskeinoista ja sovitaan periaatteessa siitä, että finanssilaitosten on osallistuttava mahdollisen tulevan rahoituskriisin kustannuksiin;

14. kehottaa puheenjohtajavaltiota, neuvostoa ja komissiota kehittämään Venäjän hallituksen kanssa yhteisiä aloitteita turvallisuuden ja vakauden vahvistamiseksi yhteisissä naapurivaltioissa erityisesti yhteisillä toimilla, joilla pyritään ratkaisemaan konflikti Moldovan tasavallassa ja poikkeukselliset ongelmat Etelä-Kaukasiassa; katsoo, että toimiin on kuuluttava myös aikaisempien sitoumusten täytäntöönpano;

15. kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja Venäjän federaatiota käynnistämään neuvottelut Etyjin uudistamisesta osana Euroopan uutta ja laaja-alaista turvallisuusjärjestelmää;

16. pitää myönteisenä Venäjän federaation myönteisiä toimia laadittaessa luonnosta Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Iran-päästölauselmaksi;

17. pitää ilahduttavana Venäjän federaation ja Yhdysvaltojen 8. huhtikuuta 2010 allekirjoittamaa uutta strategisten aseiden vähentämissopimusta (Start); on tyytyväinen saavutettuun edistykseen parhaillaan käytävissä Venäjän federaation ja Yhdysvaltojen välisissä keskusteluissa turvallisuuskysymyksistä, kuten ohjuspuolustusjärjestelmästä;

18. kehottaa Venäjän ja Yhdysvaltojen hallituksia ottamaan Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot täysimääräisesti mukaan keskusteluihin turvallisuusriskien arvioinnista, ja myötävaikuttamaan tällä tavalla rauhaan ja vakauteen maailmassa ja erityisesti Euroopassa;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation hallituksille ja parlamenteille sekä Euroopan neuvostolle ja Ety-järjestölle.