Procedūra : 2010/2709(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0296/2010

Iesniegtie teksti :

B7-0296/2010

Debates :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Balsojumi :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 150kWORD 85k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.914v01-00
 
B7-0296/2010

iesniegts, noslēdzot debates par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces paziņojumu

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par 2010. gada 31. maijā un 1. jūnijā Rostovā pie Donas notikušās ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmēs rezultātiem


Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2010. gada 31. maijā un 1. jūnijā Rostovā pie Donas notikušās ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmēs rezultātiem  
B7‑0296/2010

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā pašreiz spēkā esošo ES un Krievijas Federācijas partnerības un sadarbības nolīgumu un 2008. gadā sāktās sarunas par jaunu ES un Krievijas nolīgumu,

–   ņemot vērā ES un Krievijas mērķus — izveidot kopēju ekonomisko telpu, kopēju brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kopēju sadarbības telpu ārējās drošības jomā un kopēju pētniecības un izglītības telpu, aptverot arī kultūras aspektus, — kas iekļauti kopīgajā paziņojumā pēc ES un Krievijas 11. augstākā līmeņa sanāksmes, kura notika Sanktpēterburgā 2003. gada 31. maijā,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta iepriekš pieņemtos ziņojumus un rezolūcijas par Krieviju un ES un Krievijas attiecībām, īpaši rezolūciju par gatavošanos ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmei Stokholmā 2009. gada 18. novembrī(1),

–   ņemot vērā 2010. gada 31. maijā un 1. jūnijā Rostovā pie Donas notikušās ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmēs iznākumu,

–   ņemot vērā ES un Krievijas apspriedes par cilvēktiesību jautājumiem,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā attiecības starp ES un Krieviju pēdējās desmitgades laikā nepārtraukti attīstās, neraugoties uz ekonomikas krīzes smago ietekmi, un ir izveidojusies dziļa un visaptveroša ekonomiskā integrācija un savstarpēja atkarība, kas nākotnē palielināsies vēl vairāk;

B.  tā kā stratēģiskās partnerības nolīguma noslēgšana starp ES un Krievijas Federāciju vēl aizvien ir būtiski svarīga tālākai sadarbības attīstībai un sadarbības intensitātes palielināšanai starp abiem partneriem;

C. tā kā 2010. gada 1. jūnijā augstākā līmeņa sanāksmē Rostovā pie Donas tika uzsākta ES un Krievijas partnerība modernizācijas jomā un pieņemts nolīgums starp Krievijas Federācijas valdību un Eiropas Savienību par klasificētas informācijas aizsardzību;

D. tā kā Krievijas Federācijas iestāšanās Pasaules Tirdzniecības organizācijā ievērojami palīdzētu uzlabot Krievijas un Eiropas Savienības ekonomiskās attiecības un stimulētu investīcijas;

E.  tā kā energoapgādes drošība ir viena no lielākajām Eiropas problēmām un viena no galvenajām jomām sadarbībā ar Krieviju; tā kā ES un Krievija 2009. gada 16. novembrī parakstīja memorandu, ar kuru tiek veicināta agrīnās brīdināšanas mehānisma izveide, lai uzlabotu preventīvos pasākumus un enerģētikas krīžu pārvarēšanu; tā kā ir vajadzīga kopēja rīcība, lai pilnībā un efektīvi izmantotu gan esošās, gan nākotnē izveidojamās enerģijas un enerģijas pārvades sistēmas;

F.  tā kā ir svarīgi, ka attiecībās ar Krievijas Federāciju ES pauž vienotu nostāju un demonstrē solidaritāti un vienotību, kā arī balsta šīs attiecības uz savstarpējām interesēm un kopējām vērtībām;

G. tā kā joprojām bažas rada tendences Krievijas Federācijā attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu un aizsardzību, kā arī vispārpieņemtu demokrātisku principu, normu un prakses ievērošanu; tā kā Krievijas Federācija ir pilntiesīga Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas locekle un tādējādi ir apņēmusies ievērot demokrātijas un cilvēktiesību principus;

H. tā kā ES un Krievija kopā var uzņemties un tām ir jāuzņemas aktīva loma miera un stabilitātes veicināšanā Eiropas kontinentā, jo īpaši attiecībā uz kopīgiem kaimiņiem, un tām vajadzētu sadarboties, lai panāktu mierīgu un starptautiskajām tiesībām atbilstošu ieilgušo konfliktu noregulējumu kopīgajās kaimiņvalstīs (Dienvidkaukāzā un Moldovas Republikā);

I.   tā kā jaunā Stratēģiskā bruņojuma samazināšanas nolīguma (START) parakstīšana starp Krievijas Federāciju un ASV 2010. gada 8. aprīlī un abu pušu tuvināšanās neizplatīšanas, Irānas, Tuvo Austrumu miera procesa un Afganistānas un Pakistānas jautājumos pierāda, ka ir uzlabojušās iespējas risināt dialogu ar Krieviju par dažādiem aspektiem, kas saistīti ar sadarbību ārpolitikas un drošības politikas jomā,

1.  atkārtoti pauž pārliecību, ka Krievija vēl aizvien ir viens no vissvarīgākajiem Eiropas Savienības partneriem stratēģiskās sadarbības veidošanā, ar kuru to vieno ne tikai ekonomiskās un tirdzniecības intereses, bet arī mērķis cieši sadarboties kopīgajās kaimiņvalstīs, kā arī starptautiskā līmenī;

2.  norāda, ka augstākā līmeņa sanāksmē Rostovā pie Donas galvenā uzmanība tika pievērsta kopīgajām problēmām, ar kurām saskaras gan ES, gan Krievija (ekonomikas krīze, klimata pārmaiņas un ar energodrošību saistīti jautājumi, ilgtermiņa mērķis atcelt vīzu režīmu starp ES un Krieviju un starptautiskie un reģionālie jautājumi);

3.  atzinīgi vērtē Rostovā pie Donas notikušajā augstākā līmeņa sanāksmē 2010. gada 1. jūnijā pieņemto lēmumu oficiāli uzsākt partnerību modernizācijas jomā, kuras prioritāšu vidū ir šādi jautājumi: investīciju iespēju palielināšana svarīgākajās nozarēs, kas sekmē izaugsmi un inovācijas, divpusējo tirdzniecības un ekonomisko attiecību veicināšana un padziļināšana, mazo un vidējo uzņēmumu veidošanas veicināšana; tehnisko noteikumu un standartu saskaņošanas veicināšana, kā arī augsts intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas līmenis; transporta uzlabošana; ilgtspējīgas zemas oglekļa emisijas radošas ekonomikas veicināšana, kā arī starptautiskās sarunas par cīņu pret klimata pārmaiņām; sadarbības palielināšana inovācijas, pētniecības un attīstības, kā arī kosmosa jomā; līdzsvarotas attīstības nodrošināšana, risinot reģionālās un sociālās problēmas, kas radušās ekonomikas pārstrukturizācijas rezultātā; tiesu iestāžu efektīvas darbības nodrošināšana un pastiprināta korupcijas apkarošana; cilvēku savstarpējo kontaktu veicināšana un aktīvāks dialogs ar pilsonisko sabiedrību, lai sekmētu cilvēku un uzņēmumu iesaistīšanos; aicina Komisiju un Krievijas valdību detalizētāk izstrādāt partnerību modernizācijas jomā; atzinīgi vērtē prezidenta Dmitrija Medvedjeva apņemšanos 21. gadsimtā balstīt Krievijas modernizāciju uz demokrātiskām vērtībām un tiesiskumu, veidojot modernu, daudzveidīgu un dinamisku ekonomiku un sekmējot aktīvu pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos;

4.  atgādina par ES apņemšanos smagi strādāt pie finanšu konsolidācijas un konkurētspējas veicināšanas, kā arī ekonomikas struktūru un izaugsmes nostiprināšanas saistībā ar ES stratēģiju 2020. gadam; uzsver savu pārliecību par to, ka partnerība modernizācijas jomā sekmēs reformas un dos jaunu ritmu ES un Krievijas attiecībām, ļaus izveidot abpusēji izdevīgu sadarbību tirdzniecības, ekonomikas un energodrošības jomā, tajā pašā laikā veicinot ekonomikas atveseļošanos visā pasaulē;

5.  pauž atbalstu pragmatiskāku attiecību veidošanai ar Krieviju nākotnē, saglabājot uzsvaru uz jaunā ES un Krievijas nolīguma noslēgšanu paredzētajā laikā un koncentrējoties uz izteikti praktisku sadarbību, kopīgiem projektiem un līdz šim pieņemto saistību un nolīgumu īstenošanu; norāda uz progresu, kas panākts deviņās sarunu kārtās par jauno ES un Krievijas nolīgumu, un aicina puses balstīt savu pieeju uz patiesām kopīgām vērtībām un interesēm;

6.  atkārtoti apliecina, ka atbalsta Krievijas drīzu pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai, kas nodrošinās līdzvērtīgus konkurences apstākļus abu pušu uzņēmējiem un lielā mērā sekmēs Krievijas centienus veidot mūsdienīgu, daudzveidīgu un tehnoloģiski modernu ekonomiku; aicina Krieviju veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu šķēršļus, kas vēl atlikuši iestāšanās procesā;

7.  atgādina par apņemšanos izpildīt ilgtermiņa mērķi un atcelt vīzu režīmu starp ES un Krieviju, kas tiktu īstenots soli pa solim, balstoties uz praktiskiem jautājumiem un panākto progresu; aicina Komisiju un Krievijas valdību beidzot sākt gatavot kopīgi veicamo pasākumu sarakstu, lai varētu ieviest bezvīzu režīmu;

8.  uzsver, ka abām pusēm svarīga ir Krievijas un ES sadarbība enerģētikas jautājumos, ņemot vērā, ka tā paver potenciālas iespējas tālākai savstarpējai tirdzniecībai un ekonomiskajai sadarbībai; uzsver, ka šādas sadarbības pamatprincipiem jābūt savstarpējai atkarībai un pārredzamībai, kā arī vienlīdzīgām iespējām piekļūt tirgiem, infrastruktūrai un investīcijām; pauž interesi par 2010. gada 21. aprīļa nolīgumu, ar kuru nākamajiem desmit gadiem tiek noteikta zemāka cena gāzei, ko Krievija piegādā Ukrainai, kas dod zināmu drošību un paredzamību enerģijas tranzīta procesam;

9.  aicina Padomi un Komisiju nodrošināt, ka Enerģētikas hartas nolīguma un tam pievienotā tranzīta protokola principi tiek iekļauti jaunajā ES un Krievijas partnerības nolīgumā;

10. pauž interesi par diskusijām, kuras veltītas klimata pārmaiņām un jautājumiem par praktisko sadarbību, veicot pasākumus siltumnīcefekta gāzu samazināšanai, energoefektivitātes palielināšanai un ilgtspējīgas enerģijas izstrādei; uzsver nepieciešamību panākt vienprātību par to, kā virzīties uz priekšu starptautiskajās sarunās par klimata pārmaiņām, kas notiek, gatavojoties 2010. gada decembrī paredzētajai Kankūnas konferencei;

11. uzsver to, cik svarīgi ir nemitīgi apmainīties ar viedokļiem ar Krieviju par cilvēktiesību jautājumiem saistībā ar ES un Krievijas apspriedēm cilvēktiesību jautājumos, lai nostiprinātu mūsu sadarbspēju visās sadarbības jomās, un prasa uzlabot šo sanāksmju formu, lai palielinātu to efektivitāti, pievēršot īpašu uzmanību kopīgai rīcībai cīņā pret rasismu un ksenofobiju, kā arī ļaujot sniegt efektīvu ieguldījumu šajā procesā Eiropas Parlamentam, Krievijas parlamentam un NVO, kas darbojas cilvēktiesību jomā, neatkarīgi no tā, vai dialogs norisinās Krievijā vai kādā no ES dalībvalstīm; aicina Krievijas varas iestādes garantēt drošību cilvēktiesību aizstāvjiem;

12. norāda uz nesenajiem pavērsieniem Krievijā likumdošanas jomā — Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 14. protokola ratificēšanu, zvērināto tiesas darbības paplašināšanu visas valsts mērogā, kā arī nāvessoda moratorija apstiprināšanu; atgādina par bažām saistībā ar situāciju Ziemeļkaukāzā un brīvības atņemšanas sistēmas reformu;

13. ar gandarījumu norāda uz to, ka pirms G20 sanāksmes Toronto ES un Krievija ir panākušas vienprātību jautājumā par finanšu sistēmas reformu, jo G20 augstākā līmeņa sanāksmē varētu tikt apspriesti pasākumi sistēmisko risku mazināšanai, pauž gandarījumu arī par to, ka abas puses ir vienojušās, ka turpmāko krīžu gadījumā finanšu iestādēm ir jāpalīdz segt izmaksas;

14. aicina prezidentūru, Padomi un Komisiju kopīgi ar Krievijas valdību īstenot iniciatīvas, kuru mērķis ir nostiprināt drošību un stabilitāti kopīgajās kaimiņvalstīs, īpaši veicot kopīgus pasākumus, lai atrisinātu konfliktu Moldovas Republikā un ārkārtas situāciju Ziemeļkaukāzā, tostarp īstenojot agrāk pieņemtās saistības;

15. aicina ES dalībvalstis un Krievijas Federāciju sākt sarunas par EDSO reformu, kas būs daļa no jaunas un plašas drošības sistēmas Eiropā;

16. atzinīgi vērtē konstruktīvo Krievijas Federācijas rīcību, veidojot ANO Drošības padomes rezolūcijas projektu par Irānu;

17. atzinīgi vērtē to, ka 2010.gada 8. aprīli Krievijas Federācija un ASV parakstīja jaunu Stratēģisko Bruņojuma samazināšanas nolīgumu (START); ar gandarījumu norāda uz panākto virzību pastāvīgi notiekošajā Krievijas Federācijas un ASV dialogā par drošības jautājumiem, tostarp par pretraķešu aizsardzības sistēmu;

18. aicina Krievijas un ASV valdības pilnībā iesaistīt Eiropas Savienību un tās dalībvalstis diskusijās par drošības risku novērtēšanu, tā sekmējot drošību un sadarbību pasaulē, īpaši Eiropā;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Krievijas Federācijas valdībai un parlamentam, Eiropas Padomei, kā arī Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai.

 

(1)

Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0064.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika