Procedura : 2010/2709(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0296/2010

Teksty złożone :

B7-0296/2010

Debaty :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Głosowanie :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 140kWORD 87k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.914v01-00
 
B7-0296/2010

zamykający debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie wyników szczytu UE-Rosja, który odbył się w Rostowie nad Donem w dniu 31 maja i 1 czerwca 2010 r.


Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin w imieniu grupy politycznej S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyników szczytu UE-Rosja, który odbył się w Rostowie nad Donem w dniu 31 maja i 1 czerwca 2010 r.  
B7‑0296/2010

Parlament Europejski,

–   uwzględniając obecną umowę o partnerstwie i współpracy między UE a Federacją Rosyjską oraz rozpoczęte w 2008 r. negocjacje w sprawie nowego układu UE-Rosja,

–   uwzględniając cele UE i Rosji, określone we wspólnym oświadczeniu wydanym po zakończeniu 11. szczytu UE-Rosja w Sankt Petersburgu w dniu 31 maja 2003 r., polegające na utworzeniu wspólnej przestrzeni gospodarczej, wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wspólnej przestrzeni współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz wspólnej przestrzeni badań naukowych i edukacji, z uwzględnieniem aspektów kulturalnych,

–   uwzględniając poprzednie sprawozdania i rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie Rosji i stosunków UE-Rosja, w szczególności rezolucję w sprawie szczytu UE-Rosja w Sztokholmie przyjętą w czerwcu 2009 r.(1),

–   uwzględniając wnioski ze szczytu UE-Rosja, który odbył się w Rostowie nad Donem w dniu 31 maja i 1 czerwca 2010 r.,

–   uwzględniając rozmowy między UE a Rosją w sprawie praw człowieka,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w ostatnim dziesięcioleciu stosunki pomiędzy UE i Rosją stale się rozwijają, pomimo poważnych skutków kryzysu gospodarczego, prowadząc do głębokiej i kompleksowej integracji gospodarczej i współzależności, która w przyszłości bez wątpienia jeszcze wzrośnie,

B.  mając na uwadze, że zawarcie porozumienia o partnerstwie strategicznym pomiędzy UE i Rosją ma podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju i zacieśniania współpracy między obydwoma partnerami,

C. mając na uwadze, że na szczycie w Rostowie nad Donem w dniu 1 czerwca 2010 r. rozpoczęto program partnerstwa na rzecz modernizacji UE-Rosja i podpisano umowę między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych,

D. mając na uwadze, że szybkie przystąpienie Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu w znacznym stopniu przyczyniłoby się do dalszej poprawy stosunków gospodarczych pomiędzy Rosją a Unią Europejską i pobudziłoby inwestycje,

E.  mając na uwadze, że bezpieczeństwo dostaw energii jest jednym z największych wyzwań dla Europy oraz jedną z najważniejszych dziedzin współpracy z Rosją; mając na uwadze, że w dniu 16 listopada 2009 r. UE i Rosja podpisały memorandum dotyczące wzmocnienia mechanizmu wczesnego ostrzegania, aby ulepszyć zapobieganie i zarządzanie w przypadku kryzysu energetycznego; mając na uwadze konieczność podjęcia wspólnych wysiłków w celu pełnego i efektywnego wykorzystania energii i systemów przesyłu energii, zarówno tych już istniejących, jak i przyszłych,

F.  mając na uwadze, jak ważne jest, aby UE przemawiała jednym głosem, działała w sposób solidarny i jednolity w stosunkach z Federacją Rosyjską oraz aby opierała te stosunki na wzajemnych interesach i wspólnych wartościach,

G. mając na uwadze, że wydarzenia w Federacji Rosyjskiej związane z przestrzeganiem i ochroną praw człowieka oraz przestrzeganiem wspólnie uzgodnionych zasad, przepisów i procedur demokratycznych nadal dają pewne powody do niepokoju; mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jest pełnoprawnym członkiem Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w związku z czym zobowiązała się do przestrzegania zasad demokracji i praw człowieka,

H. mając na uwadze, że UE i Rosja mogłyby i powinny wspólnie odgrywać aktywną rolę w dążeniu do pokoju i stabilności na kontynencie europejskim, a zwłaszcza we wspólnym sąsiedztwie, i współpracować na rzecz pokojowego zakończenia – na gruncie prawa międzynarodowego – konfliktów trwających we wspólnym sąsiedztwie (w Południowym Kaukazie i Republice Mołdowy),

I.   mając na uwadze, że podpisanie w dniu 8 kwietnia 2010 r. nowego układu o redukcji zbrojeń strategicznych (START) między Federacją Rosyjską a USA oraz raz zbliżenie w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej i kwestii Iranu, procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie oraz Afganistanu/Pakistanu jest dowodem poprawy klimatu dialogu z Rosją na temat różnych aspektów stosunków zagranicznych i bezpieczeństwa;

1.  potwierdza przekonanie, że Rosja jest nadal jednym z najważniejszych partnerów Unii Europejskiej w zakresie nawiązywania strategicznej współpracy, który nie tylko ma takie same interesy gospodarcze i handlowe, ale także ten sam cel, jakim jest ścisła współpraca we wspólnym sąsiedztwie oraz na szczeblu światowym;

2.  zauważa, że na szczycie w Rostowie nad Donem skupiono się na wspólnych wyzwaniach, które stoją zarówno przed UE jak i Rosją (takich jak kryzys gospodarczy, zmiany klimaty, energetyka i kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, długoterminowy cel, jakim jest bezwizowe przemieszczenie się między UE a Rosją, oraz kwestie międzynarodowe i regionalne);

3.  z zadowoleniem przyjmuje podjętą na szczycie UE-Rosja w Rostowie nad Donem w dniu 1 czerwca 2010 r. decyzję o oficjalnym rozpoczęciu programu partnerstwa na rzecz modernizacji, który obejmuje między innymi następujące priorytety: zwiększenie możliwości inwestowania w kluczowe sektory stymulujące wzrost gospodarczy i innowacje, nasilenie i pogłębienie stosunków gospodarczo-handlowych, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw; wspieranie dostosowania przepisów i standardów technicznych oraz wysoki poziom egzekwowania praw własności intelektualnej; ulepszenie transportu; promowanie zrównoważonej gospodarki o niskim poziomi emisji dwutlenku węgla oraz efektywności energetycznej, a także międzynarodowych negocjacji na temat zwalczania zmian klimatu; nasilenie współpracy w dziedzinie innowacyjności, badań, rozwoju i przestrzeni kosmicznej; zapewnienie zrównoważonego rozwoju poprzez zajęcie się regionalnymi i społecznymi skutkami restrukturyzacji gospodarczej; zapewnienie skutecznego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz nasilenie walki z korupcją; promowanie więzi międzyludzkich i nasilanie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, aby zwiększyć udział jednostek i przedsiębiorstw; wzywa Komisję Europejską i rząd Rosji do bardziej szczegółowego określenia partnerstwa na rzecz modernizacji; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania prezydenta Miedwiediewa do modernizacji Rosji w XXI wieku w oparciu o demokratyczne wartości i państwo prawa, tworząc nowoczesną, zróżnicowaną i dynamiczną gospodarkę i wspierając aktywny udział społeczeństwa obywatelskiego;

4.  potwierdza, że UE zobowiązuje dokonać dużych wysiłków na rzecz konsolidacji finansowej i konkurencyjności, wzmacniając struktury gospodarcze i zwiększając wzrost gospodarczy w ramach strategii UE 2020; jest przekonana, że partnerstwo na rzecz modernizacji przyczyni się do wsparcia reformy i nada nowy impuls stosunkom UE-Rosja, pozwoli rozwinąć intratną dla obu stron współpracę w dziedzinie handlu, gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego, przyczyniając się jednocześnie do naprawy gospodarki światowej;

5.  jest przychylna rozwijaniu w przyszłości bardziej pragmatycznych stosunków z Rosją w duchu, skupiając się na zawarciu w odpowiednim terminie nowej umowy UE-Rosja oraz na konkretnej, jasno określonej współpracy, wspólnych projektach i realizacji dotychczasowych zobowiązań i umów; zauważa postępy osiągnięte w ramach dziewiątej rundy rozmów na temat nowego porozumienia UE-Rosja i wzywa strony do oparcia swojego podejścia na rzeczywiście wspólnych wartościach i interesach;

6.  ponawia poparcie dla celu, jakim jest przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu, co stworzy równe warunki środowiskom przedsiębiorców po obu stronach i w dużym stopniu wesprze rosyjskie wysiłki na rzecz tworzenia nowoczesnej i zróżnicowanej gospodarki opartej na najnowszej technologii; wzywa Rosję do podjęcia niezbędnych kroków, aby usunąć ostatnie przeszkody w procesie akcesyjnym;

7.  ponawia zaangażowanie na rzecz długoterminowego celu, jakim jest ruch bezwizowy między UE a Rosją, opartego na stopniowym podejściu skierowanym na istotę i praktyczne postępy; wzywa Komisję Europejską i rząd Rosji, aby w końcu zaczęły przygotowywać listę wspólnych kroków mających na celu wprowadzenia ruchu bezwizowego;

8.  podkreśla wzajemne znaczenie, jakie ma dla Rosji i UE współpraca w dziedzinie energetyki, która powinna być okazją do dalszej współpracy handlowej i gospodarczej między UE i Rosją; podkreśla, że podstawę takiej współpracy powinna stanowić zasada współzależności i przejrzystości, równego dostępu do rynku, infrastruktur i inwestycji; z zainteresowaniem odnotowuje porozumienie z dnia 21 kwietnia 2010 r. ustanawiające zniżkę cen gazu dostarczanego Ukrainie przez Rosję w najbliższym dziesięcioleciu, co zapewnia pewen poziom bezpieczeństwa i przewidywalności w procesie przesyłania dostaw energii;

9.  wzywa Radę i Komisję do zadbania o to, że zasady Traktatu Karty Energetycznej oraz załączonego do niego Protokołu tranzytowego zostaną włączone do nowej umowy o partnerstwie między UE a Rosją;

10. z zainteresowaniem odnotowuje dyskusje na temat zmian klimatu, konkretnych sposobów współpracy w zakresie środków zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i rozwoju zrównoważonej energii; podkreśla konieczność osiągnięcia konsensusu w sprawie sposobu osiągnięcia postępów w procesie negocjacji międzynarodowych dotyczących zmian klimatu w ramach przygotowań do konferencji w Kankunie (grudzień 2010 r.)

11. podkreśla znaczenie stałej wymiany poglądów na temat praw człowieka z Rosją w ramach konsultacji między UE a Rosją na temat praw człowieka jako sposobu ujednolicenia współdziałania we wszystkich dziedzinach współpracy i zwraca się o zmianę formy tych spotkań, aby zyskać na skuteczności, kładąc szczególny nacisk na wspólne działania w celu zwalczania rasizmu i ksenofobii; domaga się rzeczywistego udziału w tym procesie Parlamentu Europejskiego, Dumy Państwowej i organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka, bez względu na to, czy dialog odbywa się w Rosji czy w państwie członkowskim UE; wzywa władze rosyjskie do zapewnienia bezpieczeństwa obrońców praw człowieka;

12. przyjmuje do wiadomości ostatnie wydarzenia w Rosji w dziedzinie prawodawstwa: ratyfikację protokołu nr 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, rozpowszechnienie w całym kraju procesów z udziałem ławy przysięgłych oraz potwierdzenie moratorium na stosowanie kary śmierci; przypomina, że jest zaniepokojony sytuacją w Północnym Kaukazie i reformą systemu penitencjarnego;

13. z zadowoleniem stwierdza, że w przeddzień szczytu państw G20 w Toronto istnieje konsensus między UE a Rosją na temat reformy systemu finansowego i oczekuje, że na szczycie zostaną omówione sposoby zmniejszenia ryzyka systemowego i że osiągnie się porozumienie odnośnie do zasady, według której instytucje finansowe powinny przyczynić się do pokrycia kosztów wszelkich przyszłych kryzysów finansowych;

14. wzywa przewodnictwo Rady, Radę i Komisję Europejską do kontynuacji inicjatyw prowadzonych wspólnie z rządem Rosji, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności we wspólnym sąsiedztwie, w szczególności poprzez wspólne działania mające na celu rozwiązanie konfliktu w Republice Mołdowy oraz wyjątkowych problemów w Południowym Kaukazie, w tym realizację wcześniejszych zobowiązań;

15. wzywa państwa członkowskie UE i Federację Rosyjską do rozpoczęcia negocjacji na temat reformy OBWE, która będzie częścią nowego, szerokiego porozumienia w sprawie bezpieczeństwa w Europie;

16. z zadowoleniem przyjmuje konstruktywną rolę odegraną przez Federację Rosyjską w przygotowywaniu projektu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Iranu;

17. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie w dniu 8 kwietnia 2010 r. nowego układu o redukcji zbrojeń strategicznych (START) między Federacją Rosyjską a USA; odnotowuje z zadowoleniem postęp osiągnięty w ramach dialogu prowadzonego między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie kwestii dotyczących bezpieczeństwa, w tym tarczy antyrakietowej;

18. wzywa rządy Rosji i Stanów Zjednoczonych do pełnego włączenia Unii Europejskiej i jej państw członkowskich do dyskusji nad oceną zagrożeń dla bezpieczeństwa, przyczyniając się w ten sposób do pokoju i stabilności na świecie, a zwłaszcza w Europie;

19. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji Europejskiej, rządom i parlamentom państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej, a także Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

(1)

Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA(2009)0064.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności