Postopek : 2010/2709(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0296/2010

Predložena besedila :

B7-0296/2010

Razprave :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Glasovanja :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 129kWORD 83k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.914v01-00
 
B7-0296/2010

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o izidih vrhunskega srečanja med EU in Rusijo v Rostovu na Donu z dne 31. maja in 1. junija 2010


Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o izidih vrhunskega srečanja med EU in Rusijo v Rostovu na Donu z dne 31. maja in 1. junija 2010  
B7‑0296/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sedanjega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Rusko federacijo ter pogajanj za nov sporazum med EU in Rusijo, ki so se začela leta 2008,

–   ob upoštevanju ciljev EU in Rusije, določenih v skupni izjavi po 11. vrhunskem srečanju med EU in Rusijo v Sankt Peterburgu 31. maja 2003, da se oblikujejo skupni gospodarski prostor, skupni prostor svobode, varnosti in pravice, skupni prostor sodelovanja pri zunanji varnosti in skupni prostor raziskovanja in izobraževanja, vključno s kulturnimi vidiki,

–   ob upoštevanju prejšnjih poročil in resolucij Evropskega parlamenta o Rusiji in odnosih med EU in Rusijo, zlasti o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo v Stockholmu, ki je bila sprejeta novembra 2009(1),

–   ob upoštevanju izidov vrhunskega srečanja med EU in Rusijo v Rostovu na Donu z dne 31. maja in 1. junija 2010,

–   ob upoštevanju posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker se odnosi med EU in Rusijo v zadnjih desetih letih stalno razvijajo, kljub hudim učinkom gospodarske krize in so privedli do tesnega in obsežnega gospodarskega povezovanja in medsebojne odvisnosti, ki bo v prihodnosti še izrazitejša,

B.  ker je sklenitev strateškega partnerskega sporazuma med EU in Rusko federacijo še vedno bistvenega pomena za nadaljnji razvoj in poglobitev sodelovanja med partnericama,

C. ker je na vrhunskem srečanju v Rostovu na Donu 1. junija 2010 nastalo partnerstvo med EU in Rusijo za modernizacijo in je bil sprejet sporazum med vlado Ruske federacije in Evropsko unijo o zaščiti tajnih podatkov,

D. ker bi pristop Ruske federacije k Svetovni trgovinski organizaciji bistveno prispeval k nadaljnjemu izboljšanju gospodarskega sodelovanja med Rusijo in Evropsko unijo in spodbudil vlaganja,

E.  ker je zanesljivost oskrbe z energijo eden od največjih izzivov za Evropo in eno glavnih področij sodelovanja z Rusijo; Ker sta EU in Rusija 16. novembra 2009 podpisali memorandum o okrepitvi mehanizma zgodnjega opozarjanja za boljše preprečevanje in upravljanje ob morebitni energetski krizi; ker je treba združiti prizadevanja za popoln in učinkovit izkoristek energije in sistemov za njen prenos, tako tistih, ki so že na voljo kot tistih, ki jih je treba še izpopolniti,

F.  ker je pomembno, da EU v odnosih z Rusko federacijo nastopa enoglasno, kaže solidarnost in enotnost in da ti odnosi temeljijo na skupnih interesih in vrednotah,

G. ker je še vedno prisotna zaskrbljenost zaradi dogodkov v Ruski federaciji glede spoštovanja in zaščite človekovih pravic in spoštovanja skupno sprejetih demokratičnih načel, predpisov in postopkov; ker je Ruska federacija polnopravna članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, in se je s tem zavezala k spoštovanju načel demokracije in spoštovanja človekovih pravic,

H. ker bi EU in Rusija skupaj mogli in morali prevzeti dejavno vlogo pri vzpostavljanju miru in stabilnosti na evropski celini, zlasti v skupni soseščini, ter si prizadevati za mirno rešitev dolgotrajnih sporov v skupni soseščini v skladu z mednarodnim pravom (v južnem Kavkazu in v Republiki Moldaviji),

I.   ker podpis novega sporazuma o omejevanju strateškega orožja med Rusko federacijo in ZDA 8. aprila 2010 in približevanje stališč glede neširjenja in Irana, mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu, Afganistana in Pakistana dokazujeta, da so razmere za dialog z Rusijo o različnih vprašanjih zunanjih in varnostnih odnosov postale ugodnejše,

1.  ponovno poudarja svoje prepričanje, da je Rusija še vedno ena od najpomembnejših partneric Evropske unije pri vzpostavljanju strateškega sodelovanja, saj z njo ne deli le gospodarskih in trgovskih interesov, ampak tudi namen tesnega sodelovanja pri nastopanju v skupni soseščini ter na globalni ravni;

2.  ugotavlja, da je vrhunsko srečanje v Rostovu na Donu na poudarilo skupne izzive, ki so pred EU in Rusijo (kot so gospodarska kriza, podnebne spremembe, vprašanja povezana z energijo in varnostjo oskrbe z energijo, dolgoročni cilj potovanja med EU in Rusijo brez vizuma ter mednarodna in regionalna vprašanja);

3.  pozdravlja sklep, sprejet 1. junija 2010 na vrhunskem srečanju med EU in Rusijo v Rostovu na Donu o uradnem začetku partnerstva za modernizacijo, ki med drugim zajema naslednje prednostne naloge: povečati možnosti za naložbe v glavne panoge, ki so gonilo rasti in inovacij, povečati in poglobiti dvostransko trgovino in gospodarsko sodelovanje ter spodbujati mala in srednja podjetja; spodbuditi usklajenost tehničnih predpisov in standardov ter dosledno uveljavljanje pravic intelektualne lastnine; izboljšati promet; spodbuditi trajnostno nizkoogljično gospodarstvo in energetsko učinkovitost ter mednarodna pogajanja o boju proti podnebnim spremembam; povečati sodelovanje, povezano z inovacijami, raziskavami in razvojem ter vesoljem; poskrbeti za uravnotežen razvoj z obravnavanjem regionalnih in družbenih posledic gospodarskega prestrukturiranja; zagotoviti učinkovito delovanje sodstva in okrepiti boj proti korupciji; spodbuditi vezi med narodi ter okrepiti dialog s civilno družbo, da bi spodbudili sodelovanje posameznikov in podjetij; poziva Komisijo in rusko vlado, naj podrobneje opredelita partnerstvo za modernizacijo; pozdravlja odločnost predsednika Medvedjeva, da mora ruska modernizacija v 21. stoletju temeljiti na demokratičnih vrednotah in vladavini prava z oblikovanjem sodobnega, razvejanega in dinamičnega gospodarstva in spodbujanjem dejavnega sodelovanja civilne družbe;

4.  ponovno poudarja, da si EU močno prizadeva za finančno konsolidacijo in konkurenčnost ter krepitev gospodarskih struktur in rasti skladno s strategijo EU 2020; poudarja, da je prepričam, da bo partnerstvo za modernizacijo prineslo nov zagon za reforme in odnose med EU in Rusijo, pripomoglo k razvoju plodnega medsebojnega trgovskega, gospodarskega in energetskega sodelovanja, obenem pa prispevalo k oživitvi svetovnega gospodarstva;

5.  izraža svojo podporo za to, da se v prihodnje odnosi z Rusijo razvijajo bolj pragmatično, pri čemer se ohrani osredotočenost na pravočasno sprejetje novega sporazuma med EU in Rusijo, v katerem bo izrazito v ospredju praktično sodelovanje, skupni projekti in uresničevanje do sedaj sprejetih obveznosti in dogovorov; ugotavlja, da je v devetih krogih pogovorov o novem sporazumu med EU in Rusijo prišlo do napredka, ter poziva strani, naj v svojem pristopu postopata skladno z resnično skupnimi vrednotami in interesi;

6.  ponovno poudarja svojo podporo pristopu Rusije v Svetovno trgovinsko organizacijo, kar bo ustvarilo enake konkurenčne razmere za delovanje poslovnih skupnosti na obeh straneh in močno pomagalo ruskim prizadevanjem za moderno, razvejano in tehnološko razvito gospodarstvo; poziva Rusijo, naj primerno ukrepa in odstrani še zadnje ovire v pristopnemu procesu;

7.  ponovno poudarja svojo zavezo k dolgoročnemu cilju potovanja med EU in Rusijo brez vizumov, ki naj se doseže postopoma in s poudarkom na vsebini in praktičnem napredku; poziva Komisijo in rusko vlado, naj končno začneta pripravljati seznam skupnih korakov za potovanje brez vizumov;

8.  poudarja, da je sodelovanje na področju energetike pomembno tako za Rusijo kot za EU, in ponuja možnosti za nadaljnje trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med njima; poudarja, da bi morala biti načela soodvisnosti in preglednosti osnova takšnega sodelovanja, prav tako kot tudi enak dostop do trgov, infrastrukture in naložb; z zanimanjem ugotavlja, da je bil 21. aprila 2010 dosežen dogovor o znižanju cen plina, ki ga bo Rusija v naslednjih desetih letih dobavila Ukrajini, kar zagotavlja določeno raven zanesljivosti in predvidljivosti v tranzitu pošiljk energije;

9.  poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita, da bodo načela pogodbe o energetski listini in njej priloženega prehodnega protokola vključena v novi sporazum o partnerskem sodelovanju med EU in Rusijo;

10. z zanimanjem spremlja razprave o podnebnih spremembah, o tem, kako konkretno skupaj ukrepati, da bi zmanjšali toplogredne pline, o energetski učinkovitosti in trajnostnem energetskem razvoju; poudarja, da se je nujno treba dogovoriti o tem, kako nadaljevati proces mednarodnih pogajanj o podnebnih spremembah, da bi se pripravili na konferenco v Cancunu decembra 2010;

11. poudarja pomen neprekinjene izmenjave stališč o človekovih pravicah z Rusijo v okviru posvetovanj o človekovih pravicah med EU in Rusijo, kar bo utrdilo našo povezljivost na vseh področjih sodelovanja in zahteva izboljšavo formata teh srečanj, da bi postala bolj učinkovita, s posebnim poudarkom na skupnih ukrepih proti rasizmu in ksenofobiji, in da se ta proces dejansko odpre za prispevke Evropskega parlamenta, ruske Dume in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic, ne glede na to, ali dialog poteka v Rusiji ali v eni od držav članic EU; poziva ruske oblasti, naj zagotovijo varnost zagovornikov človekovih pravic;

12. je seznanjen z zadnjimi dogodki na zakonodajnem področju v Rusiji: ratifikacija protokola 14 Evropske konvencije o človekovih pravicah, razširitev obravnav pred porotnim sodiščem na celo državo in potrditev moratorija na smrtno kazen; opozarja na zaskrbljenost zaradi razmer v severnem Kavkazu in stanjem reforme kazenskega sistema;

13. z zadovoljstvom ugotavlja, da sta se EU in Rusija pred vrhunskim srečanjem skupine G20 dogovorili o reformi finančnega sistema, saj sta pričakovali, da se bo na vrhunskem srečanju razpravljalo o sredstvih za zmanjševanje sistemskih tveganj in da bo sklenjen dogovor o načelu, da bi morale finančne ustanove v prihodnje prispevati k stroškom morebitne finančne krize;

14. poziva predsedstvo, svet in Komisijo, naj še naprej uresničujejo skupne pobude z rusko vlado, katerih namen je povečati varnost in stabilnost v skupni soseščini, zlasti s skupnim ukrepanjem za rešitev konflikta v Republiki Moldaviji in posebnih vprašanj v južnem Kavkazu, vključno z izpolnjevanjem vseh prejšnjih zavez;

15. poziva države članice EU in Rusko federacijo, naj se začnejo pogajati o reformi organizacije OVSE kot del nove in široke varnostne ureditve v Evropi;

16. pozdravlja tvorno vlogo, ki jo je imela Ruska federacija pri oblikovanju osnutka resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov o Iranu;

17. pozdravlja podpis novega sporazuma o omejevanju strateškega orožja med Rusko federacijo in ZDA z dne 8. aprila 2010; z zadovoljstvom ugotavlja, da je prišlo do napredka pri dialogu, ki poteka med Rusko federacijo in ZDA o varnostnih vprašanjih, vključno s protiraketnim ščitom;

18. poziva vladi Rusije in ZDA, naj v razprave o oceni varnostnih tveganj v celoti vključita tudi Evropsko unijo in njene države članice in tako prispevata k miru in stabilnost v svetu in zlasti v Evropi;

19. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic in Ruske federacije, Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.

 

(1)

Sprejeta besedila s tega dne, P7_TA(2009)0064.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov