Предложение за резолюция - B7-0297/2010Предложение за резолюция
B7-0297/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ  относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия

9.6.2010

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0296/2010

Процедура : 2010/2709(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0297/2010
Внесени текстове :
B7-0297/2010
Приети текстове :

B7‑0297/2010

Резолюция на Европейския парламент относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия

Европейският парламент,

–   като взе предвид резултатите от срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия в Ростов на Дон на 1 юни 2010 г.,

 като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга (СПС), което беше договорено в началото на 90-те години на ХХ в. и чийто срок на действие изтече през 2007 г.,

–  като взе предвид целта на ЕС и Русия, изложена в общата декларация, изготвена след срещата на високо равнище в Санкт Петербург на 31 май 2003 г. за създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, общо пространство на сътрудничество в областта на външната сигурност и общо пространство за научни изследвания и образование, включително в културни аспекти,

 като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека и по-конкретно неотдавнашните консултации, които се проведоха на 17 април 2008 г.,

–   като взе предвид свои предишни резолюции за отношенията между ЕС и Русия;

–   взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Русия е стратегическа съседна страна на ЕС и мощен политически и икономически фактор в региона и на международната сцена,

Б.  като има предвид, че икономическите отношения между ЕС и Русия постоянно се развиват през изминалото десетилетие, водейки до дълбоко и всеобхватно икономическо сътрудничество и взаимозависимост, като има предвид, че противно на това политически отношения останаха обтегнати,

В.  като има предвид, че съществува латентен спор между ЕС и Русия относно създаването на сфери на влияние сред общите съседи; като има предвид, че това съревнование пречи на решаването на замразените конфликти и носи риск от създаването на нови; като има предвид, че Европейският съюз и Руската федерация могат и следва да играят заедно активна роля в насърчаването а мир и стабилност в общото съседско пространство,

Г.  като има предвид, че снабдяването с енергия е една от главните области на сътрудничество между ЕС и Русия; като има предвид, че близо 40% от вноса на газ в ЕС зависи от Газпром; като има предвид, че в обратната посока над 60% от руския износ на нефт и газ отива в ЕС; като има предвид, че тази взаимозависимост позволява да се извлекат предимно ползи,

Д. като има предвид, че продължава загрижеността относно зачитането и защитата на правата на човека, държавния контрол над медиите, влошаващите се условия за неправителствените организации, политическия контрол на съдебните органи и трудностите, пречещи на политическата опозиция да работи,

Е.  като има предвид, че те са изправени пред предизвикателството да преодолеят липсата на доверие и да установят конструктивни отношения, наред с другото като приключат успешно преговорите за Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Руската федерация, които все още са в застой,

1.  приветства декларацията относно партньорството за модернизация като стъпка към даване на нов тласък на развитието на стратегическите отношения; би желал това насърчаване на развитието ще доведе до пълно нормализиране на отношенията;

2.  счита, че в разискванията относно икономическата и финансовата криза двете страни следва надлежно да отчетат облекчаването на тежестта върху работещите лица и уязвимите части от обществото;

3.  отбелязва, че сътрудничеството в енергийния сектор между ЕС и Русия предлага перспективата за двустранна полза, ако отношения се основават на принципа на взаимното зачитане на интересите, прозрачността и реципрочността; призовава двете страни да поставят по-голям акцент върху енергийната ефективност, спестяването на енергия и възобновяемите енергийни източници; подчертава, че енергията трябва да се разглежда като обществено благо;

4.  отново заявява своята позиция в подкрепа на възобновяемите енергийни източници и призовава за безопасното закриване на ядрени реактори от първо поколение в Русия, които застрашават живота както в Русия, така и в съседните страни; призовава Комисията на ЕС да финансира програмите за сътрудничество в научните изследвания в тази област;

5.  призовава ЕС и Русия да работят в тясно сътрудничество по въпросите на изменението на климата и да допринесат за постигането на амбициозно и задължително споразумение в Мексико през 2010 г.

6.  призовава Европейския съюз и Руската федерация да подкрепят и съфинансират създаването на доверителния фонд за проекта " Yasuni-ITT” под патронажа на Програмата на ООН за развитие, както предлага еквадорското правителство, от който да се плащат компенсации на хората в Еквадор за отказа от добив на нефт от полетата, намиращи се националния парк Yasuni.

7.  подчертава необходимостта от това политическите лица както в ЕС, така и в Русия в процеса на вземане на решение да вземат предвид обсъжданията в рамките на гражданското общество; подчертава значението на контактите между народите и тяхното благотворно влияние върху развитието на отношенията между ЕС и Русия;

8.  отбелязва развитието по отношение на улесняване на издаването на визи между ЕС и Русия, но подчертава, че съществува необходимост от по-амбициозно улесняване, което също така да обхваща обикновените добросъвестни пътници, които не принадлежат към никоя предварително определена категория, и либерализация в дългосрочен план;

9.  призовава за подобряване на възможностите на руските студенти и академици да се възползват от програмите за обмен на ЕС;

10. отбелязва засиленото сътрудничество между ЕС и Русия в областта на гражданското и наказателното правосъдие, както и в борбата с трафика на наркотици; настоява, че сътрудничеството в борбата с трафика на хора и незаконната имиграция следва напълно да зачита гражданските свободи и правата на човека;

11. приветства неотдавнашното подписване на новото споразумение СТАРТ между Русия и Съединените щати; призовава Русия и САЩ да продължат своите усилия за разоръжаване; призовава за Европа без ядрено оръжие и за анулирането на всички споразумения за споделяне на ядрени технологии между държавите-членки на ЕС и САЩ; призовава държавите-членки на ЕС да предприемат нови инициативи за започване на преговори с тази крайна цел; изразява своето неодобрение на разширяването на НАТО и на разполагането на нови балистични и анти-балистични ракетни системи в Европа; счита плановете на САЩ за дестабилизиращ елемент, който би могъл да се окаже препятствие по пътя на по-нататъшното ядрено разоръжаване; призовава за засилено сътрудничество между ЕС и Русия относно конверсията;

12. отбелязва доклада, публикуван през септември 2009 г. от независимата международна проучвателна мисия относно конфликта в Грузия, назначена с решение на Европейския съвет от 2 декември 2008 г., и нейното твърдение, че мащабният въоръжен конфликт в Грузия през август 2008 г. е бил започнат от грузинските въоръжени сили; отново изразява подкрепата си за процеса от Женева, мирното разрешаване на конфликта и зачитането на териториалната цялост на всички държави;

13. призовава ЕС и Русия да поемат инициатива за преговори със САЩ и Канада относно международен договор за защита на Арктика в съответствие със съществуващото споразумение за Антарктида, с цел арктическия регион да се превърне в зона на мира и сътрудничеството, запазена само за мирни дейности; предвид уязвимостта на арктическата околна среда подчертава спешната необходимост от установяване, като първа стъпка, на 50-годишен мораториум върху всякакви проучвания за или разширяване на добива на минерални ресурси в региона;

14. отбелязва съвместната декларация на върховния представител Катрин Аштън и министъра на външните работи на Руската федерация Сергей Лавров относно израелската военна операция срещу корабите, пътуващи за Газа; призовава и двамата партньори, които са членове на Квартета да упражнят натиск върху Израел да вдигне блокадата на Газа, да спазва споразуменията и да замрази всякаква дейност по изграждането на селища, както и сериозно да започне преговори за постигане на решение, водещо до установяването на независима, суверенна и жизнеспособна палестинска държава;

15. приветства споразумението, подписано от Бразилия, Иран и Турция на 17 май 2010 г. относно преработката на обогатения уран; призовава ЕС и Русия активно да допринесат за мирно политическо решаване на спора относно иранските ядрени програми и призовава за възобновяването на преговорите; застъпва становището, че постигането на всеобхватно и справедливо решение е възможно само въз основа на признаването на правото на Иран да развива ядрена дейност за мирни цели, като гарантира пред международната общност мирния характер на ядрената си програма; изразява твърдото убеждение, че диалогът и дипломацията могат да постигнат реалистично и дългосрочно решение на иранския въпрос с помощта на многостранна рамка под контрола на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) във Виена и че нови санкции ще бъдат контрапродуктивни;

16. отхвърля външните политики, насочени към създаване на сфери на влияние; подчертава необходимостта от пълно зачитане на суверенитета и териториалната цялост на всички държави, включително правото на всяка държава да се стреми да развива отношенията си с други държави въз основа на нейното собствено определение за интересите й без външна намеса;

17. отбелязва напредъка в диалога относно правата на човека, постигнат по време на срещата в Ростов на Дон; подчертава още веднъж загрижеността си относно положението с правата на човека и демократичните права в Русия, изразена в редица резолюции на Европейския парламент; отбелязва загрижеността по отношение на рускоговорящите малцинства в балтийските държави; счита, че зачитането на правата на малцинствата следва да е от първостепенно значение за ЕС;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите-членки, на правителството и парламента на Руската федерация и на Съвета на Европа.