Procedure : 2010/2709(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0297/2010

Indgivne tekster :

B7-0297/2010

Forhandlinger :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 123kWORD 69k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.915v01-00
 
B7-0297/2010

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om topmødet mellem EU og Rusland


Helmut Scholz, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om topmødet mellem EU og Rusland  
B7‑0297/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til resultaterne af topmødet mellem EU og Rusland i Rostov-na-Donu den 1. juni 2010,

 der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen (PSA) mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side, der blev indgået i de tidlige 1990'ere, og som udløb i 2007,

–   der henviser til EU's og Ruslands mål, der blev fastlagt i en fælles erklæring efter topmødet i Skt. Petersborg den 31. maj 2003, om at oprette et fælles økonomisk område, et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et fælles område for samarbejde inden for ekstern sikkerhed og et fælles område for forskning og uddannelse, herunder kulturelle aspekter,

 der henviser til menneskerettighedsdrøftelserne mellem EU og Rusland, og navnlig til de seneste drøftelser, der fandt sted den 17. april 2008,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om forbindelserne mellem EU og Rusland,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Rusland er en strategisk vigtig nabo til EU og en magtfuld politisk og økonomisk faktor i regionen og på den internationale scene,

B.  der henviser til, at de økonomiske forbindelser mellem EU og Rusland har udviklet sig løbende i det seneste årti, hvilket har ført til et dybtgående og omfattende økonomisk samarbejde og indbyrdes afhængighed; der henviser til, at de politiske forbindelser derimod fortsat er anspændt,

C. der henviser til, at der er en latent stridighed mellem EU og Rusland om at skabe indflydelsessfærer i de fælles nærområder; der henviser til, at denne konkurrence forhindrer, at der findes en løsning på fastlåste konflikter, og at der er risiko for, at den vil skabe nye; der henviser til, at EU og Den Russiske Føderation sammen kan og bør spille en aktiv rolle for at skabe fred og stabilitet i det fælles nærområde,

D. der henviser til, at energiforsyning er et af de vigtigste samarbejdsområder mellem EU og Rusland; der henviser til, at næsten 40 % af EU's gasimport er afhængig af Gazprom; der henviser til, at over 60 % af den russiske olie- og gaseksport omvendt flyder til EU; der henviser til, at denne indbyrdes afhængighed skaber grobund for gensidigt fordelagtige situationer,

E.  der henviser til de fortsatte bekymringer over respekten for og beskyttelsen af menneskerettighederne, statens kontrol med medierne, det stadig dårligere klima for ngo'er, politisk kontrol med domstolene og vanskeligheder, der er til hindring for den politiske oppositions virke,

F.  der henviser til, at det er en udfordring for EU og Rusland at overvinde mistilliden og etablere konstruktive forbindelser, bl.a. ved en vellykket afslutning på forhandlingerne om en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Den Russiske Føderation, som stadig er i hårdknude,

1.  glæder sig over erklæringen om partnerskabet for modernisering som et skridt mod at give udviklingen af de strategiske forbindelser en ny dynamik; ønsker, at denne opmuntrende udvikling vil resultere i en fuld normalisering af forbindelserne;

2.  er af den opfattelse, at parterne under deres drøftelser af den økonomiske og finansielle krise bør tage behørigt hensyn til behovet for at lette presset på lønmodtagerne og de mest sårbare dele af samfundet og stile mod at skabe jobmuligheder for at modvirke den stigende arbejdsløshed;

3.  bemærker, at samarbejdet i energisektoren mellem EU og Rusland giver mulighed for en situation, der er til gensidig fordel, hvis forbindelserne er baseret på principperne om gensidig respekt for interesser, gennemsigtighed og gensidighed; opfordrer begge parter til at lægge mere vægt på energieffektivitet, energibesparelser og vedvarende energi; understreger, at energi skal betragtes som et "offentligt gode";

4.  gentager sin støtte til vedvarende energi og opfordrer til en sikker nedlukning af Ruslands kernereaktorer af første generation, som risikerer at koste menneskeliv både i Rusland og de tilstødende lande; opfordrer Kommissionen til at finansiere forskningssamarbejdsprogrammer på dette område;

5.  opfordrer EU og Rusland til at arbejde tæt sammen om klimaændringsspørgsmålene og at bidrage til en ambitiøs og bindende aftale, der skal nås i Mexico i 2010;

6.  opfordrer Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation til at støtte og medfinansiere oprettelsen af "Yasuni-ITT Trust Fund" under UNDP-regi, som foreslået af den ecuadorianske regering, som har til formål at kompensere det ecuadorianske folk for at afholde sig fra udvinding af olie fra oliefelter beliggende i Yasuni-nationalparken;

7.  understreger behovet for, at de politiske aktører i både EU og Rusland tager hensyn til deres civilsamfunds drøftelser i deres beslutningsproces; fremhæver betydningen af mellemfolkelige kontakter og disses positive indflydelse på udviklingen i forbindelserne mellem EU og Rusland;

8.  noterer sig udviklingen mellem EU og Rusland om lempelse af visumreglerne, men understreger, at der er behov for mere ambitiøse visumlempelser, der også omfatter almindelige rejsende, der ikke tilhører en bestemt kategori, og en liberalisering på længere sigt;

9.  opfordrer til at give russiske studerende og akademikere bedre muligheder for at udnytte EU's udvekslingsprogrammer;

10. bemærker det styrkede samarbejde mellem EU og Rusland om civil- og strafferetlige anliggender og om narkotikabekæmpelse; insisterer på, at samarbejdet i kampen mod menneskehandel og ulovlig indvandring skal finde sted under fuld overholdelse af borger- og menneskerettighederne;

11. glæder sig over undertegnelsen for nylig af den nye traktat mellem Rusland og USA om reduktion af strategiske våben (START); opfordrer Rusland og USA til at fortsætte deres indsats for atomnedrustning; opfordrer til et kernevåbenfrit Europa og til ophævelse af alle nukleare fællesordninger mellem EU's medlemsstater og USA; opfordrer EU's medlemsstater til at iværksætte nye initiativer med henblik på at påbegynde forhandlinger med dette formål; udtrykker sin modstand mod NATO's udvidelse og dens indførelse af nye ballistiske og anti-ballistiske missilsystemer i Europa; anser USA's planer for at være en destabiliserende faktor, der kunne blive en stor hindring på vejen til yderligere atomnedrustning; opfordrer til øget samarbejde mellem EU og Rusland om omlægning;

12. noterer sig den rapport, som blev offentliggjort i september 2009 af den uafhængige internationale undersøgelsesmission vedrørende konflikten i Georgien, som blev nedsat ved Rådets afgørelse af 2. december 2008, og dens påstand om, at den storstilede væbnede konflikt i Georgien i august 2008 blev indledt af de georgiske væbnede styrker; giver på ny udtryk for sin støtte til Genèveprocessen, en fredelig bilæggelse af konflikten og sin respekt for enhver stats territoriale integritet;

13. opfordrer EU og Rusland til at indlede forhandlinger med USA og Canada om en international traktat til beskyttelse af Arktis på linje med den eksisterende traktat om Antarktis med det formål at gøre Arktis til en zone med fred og samarbejde, der alene er forbeholdt fredelige aktiviteter; understreger, med tanke på sårbarheden i det arktiske miljø, det presserende behov for som et første skridt at etablere et 50-års-moratorium hvad angår enhver udforskning eller udvidelse af udvindingen af mineralressourcer i området;

14. bemærker den fælles erklæring fra Unionens Højtstående Repræsentant, Catherine Ashton, og udenrigsminister i Den Russiske Føderation, Sergej Lavrov, om den israelske militære operation mod nødhjælpsflåden, der sejlede mod Gaza; opfordrer begge partnere, der er medlemmer af Kvartetten til at lægge pres på Israel for at ophæve blokaden af Gaza, til at respektere aftaler og afslutte enhver bosættelsesaktivitet samt begynde seriøst at forhandle om løsninger, der kan føre til oprettelsen af en uafhængig, suveræn og levedygtig palæstinensisk stat;

15. glæder sig over den aftale, som Brasilien, Iran og Tyrkiet har undertegnet den 17. maj 2010, om behandlingen af deres berigede uran; opfordrer EU og Rusland til at bidrage aktivt til en fredelig politisk løsning på stridigheden om Irans nukleare programmer og opfordrer til, at forhandlingerne genoptages; er af den opfattelse, at en omfattende og retfærdig løsning kun er mulig med udgangspunkt i en anerkendelse af Irans ret til fredelige nukleare aktiviteter, samtidig med at Iran skal forsikre det internationale samfund om de nukleare programmers fredelige karakter; er fast overbevist om, at dialog og diplomati kan bidrage til at nå en realistisk, langsigtet løsning på det iranske spørgsmål inden for rammerne af en multilateral ramme under opsyn af Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) i Wien, og at nye sanktioner er kontraproduktive;

16. forkaster udenrigspolitik, der tager sigte på at skabe indflydelsessfærer; understreger behovet for fuldt ud at respektere alle staters suverænitet og territoriale integritet, herunder hver enkelt stats ret til at søge at udvikle sine forbindelser med andre stater på grundlag af dens egen definition af sine interesser uden indblanding udefra;

17. bemærker fremskridtene i menneskerettighedsdialogen, der blev opnået på topmødet i Rostov-na-Donu; gentager sin bekymring over menneskerettighederne og de demokratiske rettigheder i Rusland, hvilket er kommet til udtryk i mange af Europa-Parlamentets beslutninger; noterer sig bekymringerne vedrørende de russisktalende mindretal i de baltiske lande; mener, at EU bør lægge meget stor vægt på respekten for mindretals rettigheder;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Russiske Føderations regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik