Πρόταση ψηφίσματος - B7-0297/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0297/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

9.6.2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Helmut Scholz, Νικόλαος Χουντής εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0296/2010

Διαδικασία : 2010/2709(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0297/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0297/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0297/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Ροστόβ του Ντον της 1ης Ιουνίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου (PCA) που συνήφθη κατόπιν διαπραγματεύσεων στις αρχές της δεκαετίας του '90 και εξέπνευσε το 2007,

–   έχοντας υπόψη το στόχο της ΕΕ και της Ρωσίας που εκτίθεται στην κοινή δήλωση η οποία εκδόθηκε μετά τη Διάσκεψη Κορυφής στην Αγία Πετρούπολη στις 31 Μαΐου 2003 σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινού οικονομικού χώρου, ενός κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ενός κοινού συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφάλειας και ενός κοινού χώρου έρευνας και παιδείας, περιλαμβανομένων των πολιτιστικών πτυχών

–    έχοντας υπόψη της διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα τις πλέον πρόσφατες που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Απριλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία είναι ένας στρατηγικός γείτονας της ΕΕ και ισχυρός πολιτικός και οικονομικός παράγοντας στην περιοχή και στο διεθνές προσκήνιο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας παρουσίασαν σταθερή ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία οδηγώντας στην βαθιά και συνεκτική οικονομική συνεργασία και αλληλεξάρτηση· ότι αντίθετα οι πολιτικές σχέσεις παραμένουν τεταμένες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται μια υποβόσκουσα αντιπαράθεση μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για τη δημιουργία σφαιρών επιρροής στην κοινή γειτονία· ότι ο ανταγωνισμός αυτός εμποδίζει την επίλυση των παγωμένων συγκρούσεων και κινδυνεύει να δημιουργήσει νέες· ότι η ΕΕ και η Ρωσική Ομοσπονδία θα μπορούσαν και θα έπρεπε να διαδραματίσουν από κοινού ενεργό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην κοινή γειτονία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ενέργειας είναι ένας από τους κύριους τομείς συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας· ότι το 40% σχεδόν των εισαγωγών φυσικού αερίου στην ΕΕ εξαρτάται από την Gazprom· ότι αντίθετα άνω του 60% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου διοχετεύονται στην ΕΕ· ότι η αλληλεξάρτηση αυτή οδηγεί σε μια κατάσταση αμοιβαία επωφελή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διατυπώνονται συνεχώς ανησυχίες για το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον κρατικό έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης, τη χειροτέρευση του κλίματος για τη μη κυβερνητικές οργανώσεις, τον πολιτικό έλεγχο της δικαστικής αρχής και τις δυσκολίες που εμποδίζουν τη λειτουργία της πολιτικής αντιπολίτευσης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσία αντιμετωπίζουν την πρόκληση να υπερκεράσουν την έλλειψη εμπιστοσύνης και να συνάψουν εποικοδομητικές σχέσεις, μεταξύ άλλων με την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια Στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας που βρίσκονται σήμερα σε αδιέξοδο·

1.  Χαιρετίζει τη δήλωση για την εταιρική σχέση εκσυγχρονισμού ως ένα βήμα που δίνει νέα ώθηση στην ανάπτυξη των στρατηγικών σχέσεων· εύχεται η ενθαρρυντική αυτή εξέλιξη να καταλήξει στην πλήρη ομαλοποίηση των σχέσεων·

2.  θεωρεί ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων για την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αμφότερες οι πλευρές θα έπρεπε να αποδώσουν τη δέουσα προσοχή στην ανακούφιση των εργαζόμενων και των ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων·

3.  επισημαίνει ότι η συνεργασία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας προσφέρει την προοπτική μιας αμοιβαία επωφελούς κατάστασης στην περίπτωση που οι σχέσεις βασίζονται στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού των συμφερόντων, στη διαφάνεια και στην αμοιβαιότητα· καλεί αμφότερα τα μέρη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει ότι η ενέργεια πρέπει να θεωρείται δημόσιο αγαθό·

4.  επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ζητεί την ασφαλή απενεργοποίηση των ρωσικών πυρηνικών αντιδραστήρων πρώτης γενεάς που απειλούν ζωές τόσο στη Ρωσία όσο και στις γειτονικές χώρες· καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει ερευνητικά προγράμματα συνεργασίας στον τομέα αυτό·

5.  καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία να συνεργαστούν στενά επί θεμάτων κλιματικής αλλαγής και να συμβάλουν στη σύναψη μιας φιλόδοξης και δεσμευτικής συμφωνίας στο Μεξικό το 2010·

6.  καλεί την ΕΕ και τη Ρωσική Ομοσπονδία να υποστηρίξουν και να συγχρηματοδοτήσουν τη δημιουργία του Ταμείου Yasuni-ITT υπό την αιγίδα του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών όπως πρότεινε η κυβέρνηση του Εκουαδόρ με σκοπό την αποζημίωση του λαού του Εκουαδόρ για τη μη άντληση πετρελαίου από εδάφη στο εθνικό πάρκο Yasuni·

7.  τονίζει την ανάγκη, οι πολιτικοί παράγοντες τόσο στην ΕΕ όσο και στη Ρωσία και στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων να λάβουν υπόψη τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει τη σημασία των επαφών μεταξύ των λαών και τα ευεργετικά τους αποτελέσματα στην ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας·

8.  λαμβάνει γνώση των εξελίξεων σε σχέση με τη διευκόλυνση της χορήγησης αδειών εισόδου μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, τονίζει όμως ότι χρειάζεται μια πιο φιλόδοξη διευκόλυνση που θα καλύπτει μεταξύ άλλων τους συνήθεις ταξιδιώτες που δεν ανήκουν σε προκαθορισμένες κατηγορίες και τη μακροπρόθεσμη ελευθέρωση·

9.  ζητεί να βελτιωθούν οι δυνατότητες για τους ρώσους σπουδαστές και ακαδημαϊκούς να χρησιμοποιούν τα προγράμματα μορφωτικών ανταλλαγών της ΕΕ·

10. επισημαίνει την ενισχυμένη συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας στον τομέα του αστικού και του ποινικού δικαίου καθώς και στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών· επιμένει ότι η συνεργασία στην καταπολέμηση του εμπορίου ανθρωπίνων όντων και της παράνομης μετανάστευσης θα έπρεπε να σέβεται πλήρως τις πολιτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11. χαιρετίζει την πρόσφατη υπογραφή της νέας συμφωνίας START μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών· καλεί τη Ρωσία και τις ΗΠΑ να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για πυρηνικό αφοπλισμό· απευθύνει έκκληση για μια Ευρώπη χωρίς πυρηνικά όπλα και την ακύρωση όλων των κοινών ρυθμίσεων για τα πυρηνικά των κρατών μελών της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν νέες πρωτοβουλίες ενόψει της έναρξης διαπραγματεύσεων για το σκοπό αυτό· εκφράζει την αντίθεσή του στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την ανάπτυξη των οποιωνδήποτε νέων βαλλιστικών και αντιβαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων στην Ευρώπη· θεωρεί ότι τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν αποσταθεροποιητικό στοιχείο που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην πορεία για τον περαιτέρω ειρηνικό αφοπλισμό· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για τη μεταστροφή·

12. λαμβάνει γνώση της έκθεσης που δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 2009 η Ανεξάρτητη Διεθνής Εξεταστική Αποστολή για τη σύγκρουση στη Γεωργία που συγκροτήθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2008 και την εκτίμησή της ότι η ευρείας κλίμακας ένοπλη σύγκρουση στη Γεωργία τον Αύγουστο του 2008 ξεκίνησε με υπαιτιότητα των ενόπλων δυνάμεων της Γεωργίας· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στη διαδικασία της Γενεύης για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης και σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας του κάθε κράτους·

13. καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά σχετικά με μια διεθνή συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής Ζώνης στη γραμμή που χάραξε η υφιστάμενη συνθήκη για την Ανταρκτική προκειμένου να καταστεί η Αρκτική μια ζώνη ειρήνης και συνεργασίας αφιερωμένη αποκλειστικά σε ειρηνικές δραστηριότητες· δεδομένου του ευάλωτου χαρακτήρα του αρκτικού περιβάλλοντος τονίζει την επείγουσα ανάγκη να θεσπιστεί αρχικά ένα πενηνταετές μορατόριουμ σε σχέση με την οποιαδήποτε εξερεύνηση ή επέκταση της εξόρυξης των ορυκτών πόρων της περιοχής·

14. επισημαίνει την κοινή δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Catharine Ashton και του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Sergey Lavrov για τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά του στολίσκου που έπλεε προς τη Γάζα· καλεί αμφότερους τους εταίρους που είναι μέλη του κουαρτέτου να ασκήσουν πίεση στην Ισραήλ προκειμένου να αποκλειστεί ο αποκλεισμός της Γάζας, να γίνουν σεβαστές οι συμφωνίες και να τερματιστούν όλες οι δραστηριότητες εποικισμού καθώς επίσης και να αρχίσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση λύσεων που θα οδηγήσουν στην εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους·

15. χαιρετίζει τη συμφωνία που υπέγραψαν η Βραζιλία, το Ιράν και η Τουρκία στις 17 Μαΐου 2010 σχετικά με την επεξεργασία του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν· καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία να συμβάλουν ενεργά σε μια ειρηνική πολιτική ρύθμιση σχετικά με τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν και ζητεί την επανάληψη των διαπραγματεύσεων· θεωρεί ότι μια συνεκτική και δίκαια λύση είναι πιθανή μόνο με βάση την αναγνώριση του δικαιώματος του Ιράν στις πυρηνικές δραστηριότητες και ειρηνικούς σκοπούς διαβεβαιώνοντας τη διεθνή κοινότητα για τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού του προγράμματος· είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι ο διάλογος και η διπλωματία μπορούν να επιτύχουν μια ρεαλιστική μακροπρόθεσμη λύση στο θέμα του Ιράν εντός ενός πολυμερούς πλαισίου υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στη Βιέννη και ότι νέες κυρώσεις είναι αντιπαραγωγικές·

16. απορρίπτει τις εξωτερικές πολιτικές με στόχο τη δημιουργία σφαιρών επιρροής· τονίζει την ανάγκη πλήρους σεβασμού της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του κάθε κράτους να προσπαθεί να αναπτύξει τις σχέσεις του με τα άλλα κράτη βάσει του ορισμού που το ίδιο δίνει στα συμφέροντά του χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις·

17. επισημαίνει την πρόοδο στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που επετεύχθη κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Κορυφής στο Ροστόβ στο Ντόν· επαναλαμβάνει την ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση για τα ανθρώπινα και τα δημοκρατικά δικαιώματα στη Ρωσία που εκφράστηκε σε πολλά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνει γνώση των ανησυχιών σε σχέση με τις ρωσόφωνες μειονότητες στις βαλτικές χώρες· θεωρεί ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι θέμα υψίστης σημασίας για την ΕΕ·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.