Päätöslauselmaesitys - B7-0297/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0297/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n ja Venäjän huippukokouksesta

9.6.2010

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Helmut Scholz, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0296/2010

Menettely : 2010/2709(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0297/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0297/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0297/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Venäjän huippukokouksesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Donin Rostovissa 1. kesäkuuta 2010 pidetyn EU:n ja Venäjän huippukokouksen tulokset,

 ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka neuvoteltiin 1990-luvun alkupuolella ja jonka voimassaolo päättyi vuonna 2007,

–   ottaa huomioon Pietarissa 31. toukokuuta 2003 pidetyn huippukokouksen jälkeen annetussa yhteisessä julistuksessa määritellyn EU:n ja Venäjän tavoitteen perustaa yhteinen talousalue, yhteinen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, yhteistyölle ulkoisen turvallisuuden alalla perustuva yhteinen alue sekä tutkimus- ja koulutusalan yhteinen alue, joka käsittää myös kulttuurin,

 ottaa huomioon EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelun ja etenkin viimeksi käydyt keskustelut 17. huhtikuuta 2008,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa EU:n ja Venäjän suhteista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Venäjä on EU:lle tärkeä naapuri ja voimakas poliittinen ja taloudellinen tekijä kyseisellä alueella ja kansainvälisellä näyttämöllä,

B.  toteaa, että EU:n ja Venäjän taloussuhteet ovat viime vuosikymmenen aikana kehittyneet jatkuvasti, mikä on johtanut tiiviiseen ja kattavaan taloudelliseen yhteistyöhön ja keskinäiseen riippuvuuteen; ottaa huomioon, että poliittiset suhteet ovat sitä vastoin pysyneet jännittyneinä,

C. toteaa, että EU:n ja Venäjän välillä on piilevä kiista, joka liittyy vaikutuspiirien luomiseen yhteisissä naapurimaissa; katsoo, että tällainen kilpailu estää pitkittyneiden konfliktien ratkaisemisen ja uhkaa luoda uusia; katsoo, että EU ja Venäjän federaatio voisivat ja niiden tulisi toimia yhdessä aktiivisesti yhteisten naapurialueiden rauhan ja vakauden edistämiseksi,

D. ottaa huomioon, että energiahuolto on yksi tärkeimpiä yhteistyöalueita EU:n ja Venäjän suhteissa; ottaa huomioon, että lähes 40 prosenttia EU:n kaasun tuonnista on riippuvaista Gazpromista; toteaa, että sitä vastoin yli 60 prosenttia Venäjän öljy- ja kaasuviennistä suuntautuu EU:hun; katsoo, että tämä keskinäinen riippuvuus mahdollistaa tilanteen, josta kaikki hyötyvät,

E.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja suojelu, valtion tiedotusvälineisiin kohdistama valvonta, kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten huonontuminen, oikeuslaitokseen kohdistetun poliittisen valvonnan lisääntyminen sekä poliittisen opposition toimintaa jatkuvasti vaikeuttavat olot ovat jatkuvia huolenaiheita,

F.  katsoo, että EU:n ja Venäjän on voitettava luottamuksen puute ja luotava rakentavat suhteet muun muassa saattamalla päätökseen EU:n ja Venäjän federaation välistä strategista kumppanuussopimusta koskevat neuvottelut, jotka ovat edelleen umpikujassa,

1.  suhtautuu myönteisesti nykyaikaistamista koskevan kumppanuuden julistukseen pitäen sitä edistysaskeleena, jolla saadaan lisäpontta strategisten suhteiden kehittämiselle; toivoo, että suhteet palautuvat kaikilta osin ennalleen tämä kannustavan kehityssuuntauksen johdosta;

2.  katsoo, että talous- ja rahoituskriisiä koskevissa keskusteluissa molempien osapuolten olisi otettava asianmukaisesti huomioon työtätekevän väestön ja haavoittuvassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien taakan keventäminen;

3.  panee merkille, että EU:n ja Venäjän energia-alan yhteistyö mahdollistaa molempia osapuolia hyödyttävän tilanteen, jos suhteet perustuvat etujen molemminpuoliseen kunnioitukseen, avoimuuteen ja vastavuoroisuuteen; kehottaa molempia osapuolia kiinnittämään enemmän huomiota energiatehokkuuteen, energian säästöön ja uusiutuviin energialähteisiin; korostaa, että energiaa on pidettävä julkishyödykkeenä;

4.  toistaa kannattavansa uusiutuvia energialähteitä ja kehottaa poistamaan turvallisesti käytöstä Venäjän ensimmäisen sukupolven ydinreaktorit, jotka uhkaavat ihmishenkiä sekä Venäjällä että naapurimaissa; kehottaa komissiota rahoittamaan alan tieteellisiä yhteistyöohjelmia;

5.  kehottaa EU:ta ja Venäjää tekemään tiivistä yhteistyötä ilmastonmuutosasioissa ja myötävaikuttaamaan siihen, että kunnianhimoinen ja sitova sopimus saadaan aikaan Meksikossa vuonna 2010;

6.  kehottaa Euroopan unionia ja Venäjän federaatiota tukemaan ja osarahoittamaan Ecuadorin hallituksen ehdottamaa, YK:n kehitysohjelman alaisuuteen perustettavaa Yasuni–ITT-rahastoa, josta on tarkoitus maksaa Ecuadorin kansalle korvausta siitä, että he pidättäytyvät ottamasta talteen öljyä Yasunin kansallispuiston alueella sijaitsevilta pelloilta;

7.  korostaa, että sekä EU:n että Venäjän poliittisten toimijoiden on poliittisessa päätöksenteossa otettava huomioon kansalaisyhteiskunnan käymät keskustelut; korostaa ihmisten välisten yhteyksien merkitystä ja niiden suotuisaa vaikutusta EU:n ja Venäjän suhteiden kehitykseen;

8.  panee merkille EU:n ja Venäjän saavuttaman edistymisen viisuminsaannin helpottamisessa, mutta korostaa, että viisumien saantia on helpotettava entisestään myös matkailijoille, jotka eivät kuulu mihinkään etukäteen määriteltyyn ryhmään, ja pitkällä aikavälillä olisi pyrittävä viisumivapauteen;

9.  vaatii Venäjän opiskelijoille ja tutkijoille parempia mahdollisuuksia hyödyntää EU:n vaihto-ohjelmia;

10. panee merkille EU:n ja Venäjän lisääntyneen yhteistyön yksityis- ja rikosoikeudellisissa asioissa sekä huumausaineiden torjunnassa; vaatii, että ihmiskaupan ja laittoman maahanmuuton torjunnassa on kaikilta osin noudatettava kansalaisvapauksia ja ihmisoikeuksia;

11. pitää tervetulleena Venäjän ja Yhdysvaltojen hiljattain allekirjoittamaa New Start ‑sopimusta; kehottaa Venäjää ja Yhdysvaltoja jatkamaan ydinaseriisuntaa koskevia toimiaan; vaatii ydinaseettoman Euroopan luomista ja EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen välisten ydinasetietojen jakamista koskevien järjestelyjen purkamista; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tekemään uusia aloitteita asiaa koskevien neuvottelujen käynnistämiseksi; vastustaa Naton laajenemista ja uusien ballististen ohjusten ja ohjusten torjuntajärjestelmien käyttöönottoa Euroopassa; katsoo, että Yhdysvaltojen suunnitelmat voivat horjuttaa tasapainoa ja olla huomattavana esteenä ydinaseriisunnan jatkamisessa; kehottaa EU:ta ja Venäjää tiivistämään konversiota koskevaa yhteistyötään;

12. panee merkille 2. joulukuuta 2008 tehdyllä Eurooppa-neuvoston päätöksellä nimitetyn Georgian konfliktin riippumattoman kansainvälisen selvitysvaltuuskunnan syyskuussa 2009 julkaistun kertomuksen ja siinä esitetyn väitteen, että Georgian asevoimat aloittivat suuren mittakaavan aseellisen konfliktin Georgiassa elokuussa 2008; toistaa tukevansa Geneven prosessia, konfliktin rauhanomaista ratkaisemista ja jokaisen valtion alueellista koskemattomuutta;

13. kehottaa EU:ta ja Venäjää käynnistämään neuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa voimassa olevan Etelämannerta koskevan sopimuksen kaltaisen arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi, jotta arktisista alueista tulisi rauhan ja yhteistyön vyöhyke, jolla harjoitetaan pelkästään rauhanomaista toimintaa; korostaa, että arktisten alueiden ympäristön haavoittuvuuden perusteella näiden alueiden mineraalivarojen kartoittaminen ja niiden kaivuun lisääminen on ensimmäisessä vaiheessa kiireellisesti keskeytettävä 50 vuodeksi;

14. panee merkille korkean edustajan Catherine Ashtonin ja Venäjän federaation ulkoministerin Sergei Lavrovin yhteisen julistuksen Israelin sotilasoperaatiosta Gazaan matkannutta laivuetta vastaan; kehottaa molempia kvartetin jäseninä olevia osapuolia painostamaan Israelia, jotta tämä lopettaisi Gazan saarron, noudattaisi sopimuksia ja lopettaisi uusien siirtokuntien perustamisen ja aloittaisi vakavat neuvottelut itsenäisen, täysivaltaisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion perustamista koskevan ratkaisun aikaansaamiseksi;

15. pitää tervetulleena Brasilian, Iranin ja Turkin 17, toukokuuta 2010 allekirjoittamaa sopimusta Iranin rikastetun uraanin käsittelystä; vaatii, että Iranin ydinohjelmia koskeva kiista on ratkaistava rauhanomaisella poliittisella sopimuksella ja että neuvottelut käynnistetään uudelleen; katsoo, että kattava ja oikeudenmukainen ratkaisu on mahdollinen vain siltä pohjalta, että Iranin oikeus ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön tunnustetaan ja että kansainvälinen yhteisö saadaan vakuuttuneeksi Iranin ydinohjelman rauhanomaisesta luonteesta; on täysin vakuuttunut siitä, että vuoropuhelu ja diplomatia voivat tarjota Iranin ongelmaan vakuuttavia pitkän aikavälin ratkaisuja monenvälisissä puitteissa Wienissä päämajaansa pitävän Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) johdolla ja että uudet pakotteet ovat tarkoitettujen tavoitteiden vastaisia;

16. torjuu vaikutuspiirien luomiseen tähtäävän ulkopolitiikan; korostaa, että kaikkien maiden suvereenisuutta ja alueellista koskemattomuutta on kunnioitettava kaikilta osin, mukaan luettuna jokaisen valtion oikeutta pyrkiä kehittämään suhteitaan muiden valtioiden kanssa itse määrittämiensä etujen mukaisesti ja ilman ulkopuolisten tahojen puuttumista asioihin;

17. panee merkille Donin Rostovin huippukokouksessa saavutetun edistyksen ihmisoikeusvuoropuhelussa; toistaa olevansa huolestunut Venäjän ihmisoikeuksien ja demokraattisten oikeuksien tilasta, mikä on ollut esillä monissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa; panee merkille huolenaiheet, jotka koskevat Baltian maiden venäjänkielisiä vähemmistöjä; katsoo, että vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisen olisi ehdottomasti oltava EU:lle ensisijainen asia;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille.