Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0297/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0297/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo

9.6.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Helmut Scholz, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0296/2010

Procedūra : 2010/2709(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0297/2010
Pateikti tekstai :
B7-0297/2010
Priimti tekstai :

B7‑0297/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo, kuris 2010 m. birželio 1 d. įvyko Rostove prie Dono, rezultatus,

 atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS), dėl kurio derėtasi dešimtojo dešimtmečio pradžioje ir kuris baigė galioti 2007 m.,

–   atsižvelgdamas į bendrame pareiškime, paskelbtame pasibaigus 2003 m. gegužės 31 d. vykusiam aukščiausio lygio susitikimui Sankt Peterburge, išdėstytą ES ir Rusijos tikslą sukurti bendrą ekonominę erdvę, bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, bendradarbiavimo išorės saugumo srityje bendrą erdvę bei mokslinių tyrimų ir švietimo, įskaitant kultūrinius aspektus, bendrą erdvę,

 atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais, o ypač į naujausias 2008 m. balandžio 17 d. konsultacijas,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl ES ir Rusijos santykių,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Rusija yra strateginė ES kaimynė, kuri daro didelę politinę ir ekonominę įtaką regione bei tarptautiniu mastu,

B.  kadangi pastaruoju dešimtmečiu ES ir Rusijos ekonominiai santykiai buvo nuolat plėtojami ir dėl to išsivystė stiprus ir visapusiškas ekonominis bendradarbiavimas bei tarpusavio priklausomybė; tačiau politiniai santykiai, priešingai, liko įtempti,

C. kadangi tarp ES ir Rusijos vyksta slaptas ginčas dėl įtakos zonų sukūrimo bendrose kaimyninėse šalyse; kadangi ši konkurencija trukdo spęsti užšaldytus konfliktus ir kyla naujų konfliktų pavojus; kadangi Europos Sąjunga ir Rusijos Federacija galėtų ir turėtų kartu aktyviai skatinti taiką ir stabilumą bendrojoje kaimynystės erdvėje,

D. kadangi energijos tiekimas yra vienas iš svarbiausių ES bendradarbiavimo su Rusija sričių; kadangi beveik 40 proc. ES dujų importo priklauso nuo bendrovės „Gazprom“; kadangi, antra vertus, Rusija į ES eksportuoja daugiau negu 60 proc. savo naftos ir dujų; kadangi ši tarpusavio priklausomybė sudaro sąlygas susidaryti abiems pusėms naudingai situacijai,

E.  kadangi nuolat susirūpinimą kelia pagarba žmogaus teisėms ir jų apsauga, valstybės žiniasklaidos kontrolė, blogėjančios nevyriausybinių organizacijų sąlygos, politinė teismų kontrolė ir kliūtys politinės opozicijos veiklai,

F.  kadangi ES ir Rusija turi įveikti tarpusavio nepasitikėjimą ir sukurti konstruktyvius santykius, inter alia, sėkmingai užbaigdamos derybas dėl ES ir Rusijos Federacijos strateginės partnerystės susitarimo, kurios vis dar yra aklavietėje,

1.  pritaria pareiškimui dėl Partnerystės siekiant modernizavimo, nes šis žingsnis yra naujas postūmis plėtoti strateginius santykius; tikisi, kad šis vilties suteikiantis pokytis lems visišką santykių normalizavimą;

2.  laikosi nuomonės, kad diskutuodamos dėl ekonomikos ir finansų krizės abi pusės turėtų gerai apsvarstyti, kaip palengvinti dirbančių žmonių ir pažeidžiamų visuomenės grupių naštą;

3.  pažymi, kad ES ir Rusijos bendradarbiavimas energijos sektoriuje suteikia galimybę sukurti abiems pusėms naudingą situaciją, jei santykiai grindžiami abipusės pagarbos interesams, skaidrumui ir abipusiškumui, principais; ragina abi puses daugiau dėmesio skirti veiksmingo energijos naudojimo, energijos taupymo ir atsinaujinančių energijos šaltinių klausimams; pabrėžia, kad energija turi būti laikoma viešąja gėrybe;

4.  dar kartą pritaria nuostatai dėl atsinaujinančios energijos naudojimo ir ragina saugiai nutraukti Rusijos pirmosios kartos branduolinių reaktorių eksploatavimą, kurie kelia grėsmę Rusijos ir jos kaimyninių šalių gyventojų gyvybėms; ragina ES Komisiją finansuoti bendradarbiavimo mokslinių tyrimų šioje srityje programas;

5.  ragina ES ir Rusiją glaudžiai bendradarbiauti klimato kaitos klausimais ir padėti 2010 m. Meksike pasiekti plataus užmojo ir privalomą susitarimą;

6.  ragina Europos Sąjungą ir Rusijos Federaciją remti ir bendrai finansuoti „Yasuni ITT“ patikos fondo įsteigimą remiant Jungtinių Tautų vystymo programai (UNDP), kaip siūlyta Ekvadoro vyriausybės; šis fondas būtų skirtas kompensuoti Ekvadoro liaudžiai už tai, kad Yasuni nacionalinio parko laukuose nebūtų išgaunama nafta;

7.  pabrėžia, kad būtina, jog ES ir Rusijos politiniai veikėjai priimdami sprendimus atsižvelgtų į savo šalių piliečių visuomenės diskusijas; pabrėžia tiesioginių žmonių tarpusavio ryšių svarbą ir teigiamą jų poveikį plėtojant ES ir Rusijos santykius;

8.  atkreipia dėmesį į pažangą, padarytą ES ir Rusijos vizų išdavimo tvarkos supaprastinamo srityje, tačiau pabrėžia, kad reikia dar labiau supaprastinti vizų išdavimo tvarką, kuri būtų taikoma ir paprastiems sąžiningiems (bona fide) keliautojams, nepriklausantiems jokiai iš anksto nustatytai kategorijai, ir ilgainiui atsisakyti vizų;

9.  ragina padidinti Rusijos studentų ir dėstytojų galimybes dalyvauti ES mainų programose;

10. atkreipia dėmesį į glaudesnį ES ir Rusijos bendradarbiavimą civilinės ir baudžiamosios teisės srityse ir kovojant su prekyba narkotikais; primygtinai tvirtina, kad kovojant su prekyba žmonėmis ir nelegalia imigracija turėtų būti gerbiamos visos pilietinės laisvės ir žmogaus teisės;

11. džiaugiasi, kad Rusija ir JAV neseniai pasirašė NEW START susitarimą; ragina Rusiją ir JAV ir toliau dėti pastangas branduolinio nusiginklavimo srityje; ragina siekti Europos be branduolinių ginklų ir nutraukti visus ES valstybių narių ir JAV susitarimus dėl bendro branduolinių pajėgumų naudojimo; ragina ES ir valstybes nares imtis naujų iniciatyvų siekiant pradėti derybas šiuo tikslu; prieštarauja NATO plėtrai ir naujų balistinių ir antibalistinių raketinių sistemų dislokavimui Europoje; mano, kad Jungtinių Valstijų planai yra destabilizuojantis veiksnys, kuris gali labai trukdyti toliau vykdant branduolinį nusiginklavimą; ragina ES ir Rusiją aktyviau bendradarbiauti konversijos srityje;

12. atsižvelgia į 2009 m. rugsėjo mėn. nepriklausomos tarptautinės Gruzijos konflikto tyrimo misijos, sukurtos 2008 m. gruodžio 2 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimu, paskelbtą ataskaitą, kurioje teigiama, kad 2008 m. rugpjūčio mėn. Gruzijoje kilusį didelio masto ginkluotą konfliktą pradėjo Gruzijos karinės pajėgos; dar kartą pakartoja, kad pritaria Ženevos procesui, taikiam konflikto sprendimui ir kad neturėtų būti pažeidžiamas jokios valstybės vientisumas;

13. ragina ES ir Rusiją inicijuoti derybas su Jungtinėmis Valstijomis ir Kanada siekiant priimti tarptautinę Arkties regiono apsaugos sutartį, remiantis galiojančia Antarkties sutartimi, kad Arkties regionas taptų taikos ir bendradarbiavimo zona, kurioje būtų vykdoma tik taiki veikla; atsižvelgus į Arkties aplinkos pažeidžiamumą, pabrėžia, kad ypatingai svarbu visų pirma regione paskelbti 50 metų išgaunamų mineralinių išteklių tyrinėjimo arba eksploatavimo moratoriumą;

14. atkreipia dėmesį į Vyriausiosios įgaliotinės C. Ashton ir Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministro S. Lavrovo bendrą pareiškimą dėl Izraelio karinės operacijos prieš flotilę, plaukiančią į Gazą; ragina abu partnerius – Ketverto narius – daryti spaudimą Izraeliui, kad jis nutrauktų Gazos blokadą, gerbtų susitarimus ir nebetęstų apgyvendinimo veiklos bei pradėtų rimtas derybas dėl sprendimų, kurie padėtų susikurti nepriklausomai, suvereniai ir gyvybingai Palestinos valstybei;

15. džiaugiasi susitarimu, kurį 2010 m. gegužės 17 d. pasirašė Brazilija, Iranas ir Turkija dėl sodrinto urano tvarkymo; ragina ES ir Rusiją aktyviai prisidėti prie taikaus politinio sprendimo Irano branduolinės programos klausimu ir ragina atnaujinti derybas; mano, kad visoms šalims priimtiną ir teisingą sprendimą galima rasti tik remiantis Irano teisės vykdyti taikią branduolinę veiklą pripažinimu ir tarptautinei bendruomenei teikiamomis garantijomis, kad tai taikaus pobūdžio branduolinė programa; yra tvirtai įsitikinęs, kad palaikant daugiašalį dialogą ir diplomatinius santykius bei prižiūrint Vienoje įsikūrusiai Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) galima rasti realistišką ilgalaikį Irano klausimo sprendimą ir kad naujos sankcijos neduoda rezultatų;

16. nepritaria tokiai užsienio politikai, kuria siekiama turėti daugiau įtakos sferų; pabrėžia poreikį visiškai gerbti visų valstybių suverenumą ir teritorinį vientisumą, įskaitant kiekvienos valstybės teisę plėtoti santykius su kitomis valstybėmis, remiantis jų užsibrėžtais interesais, be kišimosi iš išorės;

17. pažymi, kad Rostove prie Dono vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime padaryta pažanga vykdant dialogą žmogaus teisių klausimais; dar kartą reiškia susirūpinimą dėl žmogaus teisių ir demokratinių teisių padėties Rusijoje, kurį jau išreiškė kelete Europos Parlamento rezoliucijų; atsižvelgia į išreikštą susirūpinimą dėl rusakalbių mažumų Baltijos šalyse; mano, kad pagarba mažumų teisėms turėtų būti itin svarbus klausimas ES;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Rusijos Federacijos vyriausybėms ir parlamentams.