Projekt rezolucji - B7-0297/2010Projekt rezolucji
B7-0297/2010

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie szczytu UE–Rosja

9.6.2010

zamykający debatę na temat oświadczeń Rady i Komisji
uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

Helmut Scholz, Nikolaos Chountis w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0296/2010

Procedura : 2010/2709(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0297/2010
Teksty złożone :
B7-0297/2010
Teksty przyjęte :

B7‑0297/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu UE-Rosja

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wyniki szczytu UE-Rosja, który odbył się w dniu 1 czerwca 2010 r. w Rostowie nad Donem,

 uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy (UPW) między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską, którą wynegocjowano na początku lat 90. ubiegłego wieku i która wygasła w 2007 r.,

–   uwzględniając cel UE i Rosji określony we wspólnym oświadczeniu wydanym po zakończeniu szczytu w Sankt Petersburgu w dniu 31 maja 2003 r. i dotyczący utworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej, wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wspólnej przestrzeni współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz wspólnej przestrzeni badań naukowych i edukacji z uwzględnieniem aspektów kulturalnych,

 uwzględniając konsultacje UE–Rosja w sprawie praw człowieka, a w szczególności ostatnie konsultacje, które odbyły się w dniu 17 kwietnia 2008 r.,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie stosunków między UE a Rosją,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Rosja jest strategicznym sąsiadem UE oraz potężnym graczem politycznym i gospodarczym w regionie oraz na arenie międzynarodowej,

B.  mając na uwadze, że w ostatnim dziesięcioleciu stosunki pomiędzy UE a Rosją stale się rozwijały, prowadząc do głębokiej i kompleksowej integracji gospodarczej i współzależności; mając na uwadze, że z drugiej strony stosunki polityczne były wciąż napięte,

C. mając na uwadze, że między UE a Rosją toczy się utajony spór dotyczący tworzenia stref wpływów we wspólnym sąsiedztwie; mając na uwadze, że rywalizacja ta uniemożliwia rozwiązywanie zamrożonych konfliktów oraz stwarza ryzyko powstania nowych; mając na uwadze, że Unia Europejska i Federacja Rosyjska mogłyby i powinny wspólnie odgrywać aktywną rolę w promowaniu pokoju i stabilności na obszarze wspólnego sąsiedztwa,

D. mając na uwadze, że dostawy energii stanowią jeden z głównych obszarów współpracy między UE a Rosją; mając na uwadze, że prawie 40 proc. importowanego przez UE gazu pochodzi od Gazpromu; mając również na uwadze, że ponad 60 proc. rosyjskiego eksportu ropy naftowej i gazu trafia do UE; mając na uwadze, że ta współzależność pozwala na obustronne korzyści,

E.  mając na uwadze ciągłe obawy dotyczące poszanowania praw człowieka i ich ochrony, państwowej kontroli mediów, pogarszających się warunków działalności organizacji pozarządowych, politycznej kontroli nad sądownictwem i trudności ograniczających funkcjonowanie opozycji politycznej;

F.  mając na uwadze, że przed Unią Europejską i Rosją stoi wyzwanie związane z przezwyciężaniem braku zaufania i utrzymywaniem poprawnych stosunków, między innymi poprzez pozytywne zakończenie wciąż zamrożonych negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie strategicznym zawartej pomiędzy UE a Federacją Rosyjską,

1.  z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie o partnerstwie na rzecz modernizacji stanowiące nowy bodziec dla rozwoju stosunków strategicznych; wyraża nadzieję, że taki pozytywny rozwój wydarzeń przyniesie pełną normalizację stosunków;

2.  uważa, że w dyskusjach na temat kryzysu gospodarczego i finansowego obie strony winny należycie uwzględnić kwestię odciążenia ludzi pracujących i najsłabszych grup społecznych;

3.  zwraca uwagę na fakt, że współpraca UE i Rosji w sektorze energetycznym może być korzystna dla obu stron, jeżeli stosunki między nimi będą oparte na zasadach obopólnego poszanowania interesów, przejrzystości i wzajemności; wzywa obie strony do poświęcenia większej uwagi wydajności energetycznej, oszczędności energii i odnawialnym źródłom energii; podkreśla, że energię należy uznawać za dobro publiczne;

4.  potwierdza swoje poparcie dla odnawialnych źródeł energii i wzywa do bezpiecznej likwidacji reaktorów jądrowych pierwszej generacji w Rosji, które stanowią zagrożenie dla życia zarówno obywateli rosyjskich, jak i krajów ościennych; wzywa Komisję Europejską do finansowania programów współpracy naukowej w tym zakresie;

5.  wzywa UE i Rosję do ścisłej współpracy w zakresie zmian klimatu oraz do zaangażowania w ambitne i wiążące porozumienie, które zostanie zawarte w Meksyku w 2010 r.;

6.  wzywa Unię Europejską i Federację Rosyjską do wspierania i współfinansowania utworzenia pod auspicjami Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych proponowanego przez rząd Ekwadoru funduszu powierniczego Yasuni-ITT, którego celem jest zrekompensowanie obywatelom Ekwadoru odstąpienia od wydobycia ropy naftowej z pól położonych w Parku Narodowym Yasuni;

7.  podkreśla potrzebę uwzględniania dyskusji toczących się w społeczeństwie obywatelskim przez polityków podejmujących decyzje zarówno w UE, jak i w Rosji; podkreśla znaczenie bezpośrednich kontaktów między obywatelami obu społeczności i ich korzystny wpływ na rozwój stosunków UE-Rosja;

8.  zwraca uwagę na zmiany w zakresie ułatwień wizowych pomiędzy UE a Rosją, podkreśla jednak konieczność wprowadzenia dalszych ułatwień wizowych, obejmujących również zwykłych podróżnych, którzy nie należą do żadnej z góry ustalonej kategorii, oraz liberalizacji w dłuższej perspektywie czasowej;

9.  nawołuje do zwiększenia możliwości korzystania przez rosyjskich studentów i pracowników naukowych z unijnych programów wymiany;

10. zwraca uwagę na pogłębioną współpracę między UE a Rosją w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych oraz w walce z narkotykami; podkreśla, że współpraca przy zwalczaniu handlu ludźmi i nielegalnej imigracji powinna być prowadzona w pełnym poszanowaniu wolności obywatelskich i praw człowieka;

11. z zadowoleniem przyjmuje niedawne podpisanie przez Rosję i Stany Zjednoczone nowego układu START; wzywa Rosję i Stany Zjednoczone do kontynuowania rozbrojenia nuklearnego; wzywa do utworzenia Europy wolnej od broni jądrowej i do rozwiązania wszelkich porozumień dotyczących współpracy w zakresie broni jądrowej zawartych pomiędzy państwami członkowskimi UE a Stanami Zjednoczonymi; wzywa państwa członkowskie UE do podejmowania nowych inicjatyw zmierzających do rozpoczęcia negocjacji w tym zakresie; wyraża swój sprzeciw wobec rozszerzenia NATO oraz wobec rozmieszczania przez tę organizację jakichkolwiek nowych systemów rakiet balistycznych i systemów obrony przeciwrakietowej w Europie; uważa plany Stanów Zjednoczonych za czynnik destabilizujący, który może stanowić ogromną przeszkodę na drodze do dalszego rozbrojenia jądrowego; wzywa UE i Rosję do pogłębienia współpracy w tym zakresie;

12. zwraca uwagę na opublikowane we wrześniu 2009 r. sprawozdanie niezależnej międzynarodowej misji rozpoznawczej w sprawie konfliktu w Gruzji, powołanej przez Radę Europejską na mocy decyzji z dnia 2 grudnia 2008 r. i zawarte w nim stwierdzenie, że poważny konflikt zbrojny w Gruzji w sierpniu 2008 r. został zapoczątkowany przez gruzińskie siły zbrojne; ponownie podkreśla swoje poparcie dla procesu genewskiego, pokojowego rozwiązania konfliktu i poszanowania integralności terytorialnej każdego państwa;

13. wzywa UE i Rosję do rozpoczęcia negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą ws. międzynarodowego traktatu dotyczącego ochrony Arktyki zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego układu w sprawie Antarktyki, by obszar ten stał się strefą pokoju, współpracy i wyłącznie pokojowych działań; biorąc pod uwagę wrażliwość środowiska arktycznego podkreśla przede wszystkim palącą potrzebę przyjęcia pięćdziesięcioletniego moratorium na wszelkie badania i wydobycie złóż mineralnych w tym regionie;

14. przyjmuje do wiadomości wspólne oświadczenie Wysokiej przedstawiciel Catharine Ashton i Ministra Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergieja Ławrowa ws. zbrojnej operacji sił izraelskich skierowanej przeciwko statkom żeglującym do Strefy Gazy; wzywa obu partnerów, członków kwartetu bliskowschodniego do wywierania nacisku na Izrael, by zakończył embargo w Strefie Gazy oraz by respektował on porozumienia i wstrzymał wszelkie formy osadnictwa, a także do rzeczywistego podjęcia negocjacji zmierzających do znalezienia rozwiązania prowadzącego do ustanowienia niezależnego, suwerennego i zdolnego do samodzielnego funkcjonowania państwa palestyńskiego;

15. z zadowoleniem przyjmuje podpisane dnia 17 maja 201 r. przez Brazylię, Iran i Turcję porozumienie w sprawie przetwarzania wzbogaconego uranu; wzywa UE i Rosję do aktywnego zaangażowania się w pokojowe rozwiązywanie sporów politycznych dotyczących irańskiego programu zbrojeń jądrowych oraz wzywa do ponownego podjęcia negocjacji; stoi na stanowisku, że wyłącznie uznanie prawa Iranu do pokojowego prowadzenia działań jądrowych przy zapewnieniu społeczności międzynarodowej o pokojowym charakterze tego programu nuklearnego może prowadzić do osiągnięcia kompleksowego i sprawiedliwego rozwiązania; wyraża stanowcze przekonanie, że dialog i działania dyplomatyczne mogą prowadzić do rzeczywistych, długofalowych rozwiązań kwestii irańskiej, w ramach współpracy wielostronnej pod nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) z siedzibą w Wiedniu oraz że nowe sankcje mają odwrotny skutek;

16. odrzuca politykę zagraniczną mającą na celu tworzenie stref wpływów; podkreśla konieczność pełnego poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw, w tym prawa każdego państwa do rozwoju stosunków z innymi państwami w oparciu o własną definicję swych interesów bez ingerencji z zewnątrz;

17. zwraca uwagę na postępy w dialogu dotyczącym praw człowieka, które dokonały się podczas szczytu w Rostowie nad Donem; ponownie podkreśla swoje zaniepokojenie sytuacją w zakresie praw człowieka i praw demokratycznych w Rosji, wyrażane w wielu rezolucjach Parlamentu Europejskiego; przyjmuje do wiadomości zaniepokojenie dotyczące rosyjskich mniejszości językowych w krajach bałtyckich; uważa, że poszanowanie praw mniejszości powinno mieć dla UE priorytetowe znaczenie;

18. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej.