Propunere de rezoluţie - B7-0297/2010Propunere de rezoluţie
B7-0297/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE privind summitul UE-Rusia

9.6.2010

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Helmut Scholz, Nikolaos Chountis în numele Grupului GUE/NGL

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0296/2010

Procedură : 2010/2709(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0297/2010

B7‑0297/2010

Rezoluția Parlamentului European privind summitul UE-Rusia

Parlamentul European,

–   având în vedere rezultatele summitul UE - Rusia, care a avut loc la Rostov pe Don, la 1 iunie 2010,

 având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte (APC), care a fost negociat la începutul anilor '90 și a expirat în 2007,

–   având în vedere obiectivul Uniunii Europene și al Rusiei, stabilit în declarația comună făcută ca urmare a Reuniunii la nivel înalt de la Sankt Petersburg din 31 mai 2003, de a crea un spațiu economic comun, un spațiu comun de liberate, securitate și justiție, un spațiu comun de cooperare în materie de securitate externă și un spațiu comun de cercetare și educație, care să includă și aspectele culturale,

 având în vedere consultările UE - Rusia cu privire la drepturile omului și în special cele care au avut loc de curând, la 17 aprilie 2008,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la relațiile dintre UE și Rusia,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Rusia este un vecin strategic al UE și un factor politic și economic puternic atât în regiune, cât și pe arena internațională,

B.  întrucât relațiile economice dintre UE și Rusia s-au dezvoltat constant de-a lungul ultimului deceniu, conducând la o cooperare și o interdependență economică strânse și cuprinzătoare; întrucât, în schimb, relațiile politice sunt în continuare tensionate;

C. întrucât există o dispută latentă între UE și Rusia, legată de crearea sferelor de influență în vecinătățile comune; întrucât această competiție obstrucționează soluționarea conflictelor înghețate și riscă să creeze noi conflicte; întrucât Uniunea Europeană și Federația Rusă pot și trebuie să joace împreună un rol activ în promovarea păcii și a stabilității în vecinătatea comună;

D. întrucât furnizarea de energie este unul dintre domeniile majore ale cooperării dintre UE și Rusia; întrucât peste 40% din importurile de gaz ale UE depind de Gazprom; întrucât, din perspectiva inversă, peste 60% din exporturile de petrol și gaz ale Rusiei merg către UE; întrucât această interdependență permite o situație de tip câștig - câștig;

E.  întrucât persistă îngrijorarea cu privire la respectarea și protecția drepturilor omului, la controlul exercitat de stat asupra media, la deteriorarea climatului în care activează organizațiile neguvernamentale, la controlul politic al puterii judecătorești și la dificultățile cu care se confruntă opoziția politică, împiedicând-o să funcționeze;

F.  întrucât UE și Rusia se află în fața provocării de a depăși neîncrederea și a stabili relații constructive, printre altele prin încheierea pozitivă a negocierilor Acordului strategic de parteneriat dintre UE și Federația Rusă, care se află încă în impas;

1.  salută Declarația privind parteneriatul pentru modernizare ca mijloc de a da un nou impuls dezvoltării relațiilor strategice; dorește ca această evoluție încurajatoare să conducă la o normalizare deplină a relațiilor;

2.  consideră că, în discuțiile cu privire la criza economică și financiară, ambele părți ar trebui să acorde o atenție specială reducerii dificultăților cu care se confruntă lucrătorii și sectoarele vulnerabile ale societății;

3.  constată că cooperarea din sectorul energetic dintre UE și Rusia oferă perspectiva unei situații de tip câștig - câștig, dacă relațiile se bazează pe principiul respectului reciproc al intereselor, al transparenței și al reciprocității; solicită ambelor părți să acorde mai multă importanță eficienței energetice, economisirii de energie și surselor de energie regenerabilă; subliniază faptul că energia trebuie considerată drept bun public;

4.  își reiterează poziția în favoarea energiei regenerabile și solicită dezafectarea în condiții de securitate a reactoarelor nucleare de primă generație din Rusia, reactoare ce prezintă o amenințare pentru viețile cetățenilor din Rusia și din țările învecinate; solicită Comisiei UE să finanțeze programe de cercetare în cooperare în acest domeniu;

5.  solicită UE și Rusiei să conlucreze strâns în problemele legate de schimbările climatice și să avanseze spre un acord ambițios și cu caracter obligatoriu, care să fie încheiat în Mexic în 2010;

6.  solicită Uniunii Europene și Federației Ruse să susțină și să cofinanțeze crearea unui fond cu destinație specială Yasuni - ITT, sub auspiciile PNUD, așa cum a propus guvernul ecuadorian, fond care să aibă drept scop acordarea unei compensații populației din Ecuador pentru a nu extrage petrol în zonele din Parcul Național Yasuni;

7.  subliniază necesitatea ca actorii politici atât din UE, cât și din Rusia să ia în considerare, în cadrul procesului decizional, dezbaterile societăților lor civile respective; subliniază importanța contactelor interumane și efectul benefic pe care acestea le au asupra dezvoltării relațiilor UE-Rusia;

8.  ia act de recentele evoluții în privința facilitării obținerii vizelor între UE și Rusia, însă subliniază faptul că este necesar un program mai ambițios de facilitare a vizelor, care să acopere și călătorii obișnuiți de bună credință, care nu aparțin nici uneia dintre categoriile prestabilite și, pe termen lung, de liberalizare;

9.  solicită oportunități mai bune pentru studenții și profesorii ruși de a participa la programele de schimburi academice din UE;

10. ia act de cooperarea consolidată UE-Rusia în domeniul dreptului civil și penal și în combaterea drogurilor; insistă ca cooperarea în combaterea traficului de ființe umane și în domeniul imigrației ilegale să respecte întrutotul libertățile civile și drepturile omului;

11. salută semnarea recentă a acordului NEW START între Rusia și Statele Unite; solicită Rusiei și SUA să-și continue eforturile de dezarmare; solicită transformarea Europei într-o zonă fără arme nucleare și anularea tuturor acordurilor de utilizare comună a armelor nucleare dintre statele membre ale UE și Statele Unite; solicită statelor membre UE să ia noi inițiative în vederea începerii negocierilor în acest sens; își exprimă dezacordul față de extinderea NATO și instalarea de către această organizație a noi sisteme de rachete balistice și antibalistice în Europa; consideră că planurile Statelor Unite constituie un element destabilizator, care ar putea obstrucționa serios avansarea dezarmării nucleare; solicită consolidarea cooperării dintre UE și Rusia în materie de conversiune;

12. ia act de raportul publicat în septembrie 2009 de către Misiunea de anchetă internațională independentă referitoare la conflictul din Georgia desemnată prin decizia Consiliului European din 2 decembrie 2008, precum și de concluzia acesteia că conflictul armat de mari proporții din Georgia, din august 2008, a fost declanșat de armata georgiană; își reiterează sprijinul pentru procesul de la Geneva, pentru soluționarea pașnică a conflictului și pentru respectarea integrității teritoriale a fiecărui stat;

13. invită UE și Rusia să inițieze negocieri cu Statele Unite și Canada în vederea adoptării unui tratat internațional pentru protejarea regiunii arctice, în conformitate cu orientările stabilite de Tratatul privind Antarctica deja existent, cu scopul de a face din regiunea arctică o zonă de pace și cooperare, rezervată în mod exclusiv activităților pașnice; ținând seama de vulnerabilitatea mediului arctic, subliniază necesitatea imperioasă ca, într-o primă fază, să instituie un moratoriu de 50 de ani privind orice activități de explorare sau extindere a extragerii resurselor minerale din regiune;

14. ia act de declarația comună a Înaltei Reprezentante Catharine Ashton și a Ministrului de afaceri externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, privind operațiunea militară israeliană împotriva flotilei care naviga spre Gaza; solicită ambilor parteneri, care sunt membri ai Cvartetului, să facă presiuni asupra Israelului pentru a pune capăt blocadei din Gaza, a respecta acordurile și a renunța la colonizare, și să negocieze serios soluții pentru crearea unui stat palestinian independent, suveran și viabil;

15. salută acordul semnat de Brazilia, Iran și Turcia la 17 mai 2010 cu privire la tratarea uraniului îmbogățit; solicită UE și Rusia să contribuie activ la soluționarea politică pașnică a disputei legate de programele nucleare ale Iranului și solicită reluarea negocierilor; consideră că o soluție cuprinzătoare și echitabilă este posibilă doar în condițiile recunoașterii dreptului Iranului la activități nucleare pașnice și a asigurării comunității internaționale de caracterul pașnic al programului său nuclear; își exprimă convingerea fermă că prin dialog și diplomație se poate ajunge la o soluție realistă pe termen lung la problema iraniană, într-un cadrul multilateral, sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) de la Viena și că noile sancțiuni sunt contraproductive;

16. respinge politicile externe ce au ca scop stabilirea de sfere de influență; subliniază necesitatea respectării depline a suveranității și a integrității teritoriale a tuturor statelor, inclusiv a dreptului fiecărui stat de a dezvolta relații cu alte state, pe baza propriei definiții a intereselor sale, fără imixtiuni externe;

17. ia act de evoluția dialogului privind drepturile omului din timpul Reuniunii la nivel înalt de la Rostov pe Don; își reafirmă îngrijorarea cu privire la situația drepturilor omului și a drepturilor democratice în Rusia, exprimată în numeroase rezoluții ale Parlamentului European; ia act de preocupările referitoare la minoritățile de limbă rusă din statele baltice; consideră că respectarea drepturilor minorităților ar trebui să aibă o importanță capitală pentru UE;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Federației Ruse.