Förslag till resolution - B7-0297/2010Förslag till resolution
B7-0297/2010

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om toppmötet mellan EU och Ryssland

  9.6.2010

  till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
  i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

  Helmut Scholz, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0296/2010

  Förfarande : 2010/2709(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0297/2010
  Ingivna texter :
  B7-0297/2010

  B7‑0297/2010

  Europaparlamentets resolution om om toppmötet mellan EU och Ryssland

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av resultaten från toppmötet mellan EU och Ryssland i Rostov-na-Donu den 1 juni 2010,

   

  –   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, vilket förhandlades fram under tidigt 1990-tal och löpte ut 2007,

   

  –   med beaktande av det mål som EU och Ryssland angett i ett gemensamt uttalande efter toppmötet i Sankt Petersburg den 31 maj 2003 om att skapa ett gemensamt ekonomiskt område, ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa, ett gemensamt område för samarbete kring yttre säkerhet och ett gemensamt område för forskning och utbildning, inbegripet kulturella aspekter,

   

  –   med beaktande av människorättssamråden mellan EU och Ryssland, särskilt de senaste samråden den 17 april 2008,

   

  –   med beaktande av sina tidigare resolutioner om förbindelserna mellan EU och Ryssland,

   

  –   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

   

  A. Ryssland är en strategisk granne till EU och en betydelsefull politisk och ekonomisk faktor i regionen och på den internationella arenan.

   

  B.  De ekonomiska förbindelserna mellan EU och Ryssland har utvecklats stadigt under det senaste årtiondet, vilket lett till djupt och omfattande ekonomiskt samarbete och ömsesidigt beroende. De politiska förbindelserna har däremot förblivit spända.

   

  C. Det finns en latent konflikt mellan EU och Ryssland om skapandet av inflytandesfärer i det gemensamma grannskapet. Denna konkurrenssituation utgör ett hinder när det gäller att finna lösningar på låsta konflikter, och den hotar dessutom att skapa nya konflikter. Europeiska unionen och Ryska federationen skulle kunna och bör spela en aktiv roll tillsammans för att främja fred och stabilitet i det gemensamma grannskapet.

   

  D. Energiförsörjningsfrågor är ett av de viktigaste områdena för samarbete mellan EU och Ryssland. Upp emot 40 procent av EU:s gasimport är beroende av Gazprom, medan omvänt mer än 60 procent av den ryska exporten av olja och gas går till EU. Detta ömsesidiga beroende kan leda till en situation som gynnar båda parter.

   

  E.  Det finns fortfarande skäl till oro vad avser respekten för och skyddet av mänskliga rättigheter, den statliga mediekontrollen, den förvärrade situationen för icke-statliga organisationer, den politiska kontrollen av rättsväsendet och svårforcerade hinder för den politiska oppositionens verksamhet.

   

  F.  EU och Ryssland står nu inför utmaningen att komma över sin misstro och skapa konstruktiva förbindelser, bland annat genom att framgångsrikt slutföra de förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Ryska federationen som ännu befinner sig i ett dödläge.

   

  1.  Europaparlamentet välkomnar förklaringen om partnerskapet för modernisering som ett steg för att blåsa nytt liv i utvecklingen av de strategiska förbindelserna. Parlamentet hoppas att denna positiva utveckling leder till helt normaliserade förbindelser.

   

  2.  Europaparlamentet anser att de två parterna under diskussionerna om den ekonomiska och finansiella krisen noggrant bör undersöka möjligheten att minska bördorna för arbetande människor och för sårbara sektorer i samhället.

   

  3.  Europaparlamentet konstaterar att ett samarbete mellan EU och Ryssland i energiförsörjningsfrågor kan leda till en situation som gynnar båda parter förutsatt att förbindelserna bygger på principerna om respekt hos bägge parter för den andra partens intressen och för vikten av insyn och ömsesidighet. De båda sidorna uppmanas att koncentrera sig mera på energieffektivitet, energisparande och förnybar energi. Det är viktigt att energi ses som en kollektiv nyttighet.

   

  4.  Europaparlamentet upprepar sin positiva inställning till förnybar energi och uppmanar till en säker avveckling av Rysslands kärnreaktorer av första generationen, vilka kan äventyra liv i både Ryssland och grannländerna. Europeiska kommissionen uppmanas att finansiera program för forskningssamarbete på detta område.

   

  5.  Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland att inleda ett nära samarbete i klimatförändringsfrågor och att bidra till att ett ambitiöst och bindande avtal ingås i Mexiko 2010.

   

  6.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och Ryska federationen att bidra med stöd och medfinansiering för att få till stånd ett inrättande av förvaltningsfonden för Yasuni ITT under UNDP:s överinseende, i enlighet med den ecuadorianska regeringens förslag; fonden är tänkt att kompensera det ecuadorianska folket för att det avstår från att utvinna olja ur fälten i Yasuni nationalpark.

   

  7.  Europaparlamentet betonar vikten av att de politiska aktörerna i både EU och Ryssland inom ramen för sitt beslutsfattande tar hänsyn till de diskussioner som förs i det civila samhället. Parlamentet betonar även de mellanmänskliga kontakternas betydelse och hur positivt de påverkar utvecklingen av förbindelserna mellan EU och Ryssland.

   

  8.  Europaparlamentet noterar hur arbetet med viseringslättnader mellan EU och Ryssland har utvecklats, men betonar att det behövs ett mer ambitiöst system med viseringslättnader som också omfattar resande med ärligt uppsåt som inte faller inom några förutbestämda kategorier samt avreglering på lång sikt.

   

  9.  Europaparlamentet efterlyser bättre möjligheter för ryska studenter och akademiker att utnyttja EU:s utbytesprogram.

   

  10. Europaparlamentet noterar det förstärkta civil- och straffrättsliga samarbetet mellan EU och Ryssland samt samarbetet inom narkotikabekämpningen. De medborgerliga friheterna och mänskliga rättigheterna måste respekteras helt och fullt inom ramen för samarbetet i kampen mot människohandel och olaglig invandring.

   

  11. Europaparlamentet välkomnar det nya fördrag om minskning av strategiska vapen som Ryssland och Förenta staterna nyligen ingick. Ryssland och Förenta staterna uppmanas till fortsatta ansträngningar till förmån för kärnvapennedrustningen. Parlamentet efterlyser ett kärnvapenfritt Europa och annullering av alla arrangemang om inbördes delande av kärnvapenteknik mellan EU-medlemsstaterna och Förenta staterna. EU-medlemsstaterna uppmanas att i detta syfte ta nya initiativ för att inleda förhandlingar. Parlamentet motsätter sig uttryckligen en utvidgning av Nato och utplaceringen av nya antirobotsystem och system för ballistiska missiler i Europa. Förenta staternas planer rubbar stabiliteten och skulle kunna bli ett svårt hinder för en fortsatt kärnvapennedrustning. Parlamentet efterlyser ett stärkt samarbete mellan EU och Ryssland i omställningsfrågor.

   

  12. Europaparlamentet har tagit del av den rapport som publicerades i september 2009 av den oberoende internationella grupp som samlat in information om konflikten i Georgien och som utsågs genom rådets beslut av den 2 december 2008, och av den bestämda uppfattning som framförs i rapporten, nämligen att den storskaliga väpnade konflikten i Georgien i augusti 2008 startades av georgiska väpnade styrkor. Parlamentet upprepar sitt stöd för Genèveprocessen, en fredlig lösning av konflikten och respekt för alla staters territoriella integritet.

   

  13. Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland att inleda förhandlingar med Förenta staterna och Kanada om ett internationellt fördrag om skydd av Arktis, i linje med det redan befintliga Antarktisfördraget, i syfte att göra Arktis till ett område som präglas av fred och samarbete, reserverat uteslutande för fredlig verksamhet. Med tanke på den arktiska miljöns sårbarhet är det mycket viktigt att som ett första steg inrätta ett femtioårigt moratorium för all utforskning och expansion i samband med utvinningen av mineralresurser i regionen.

   

  14. Europaparlamentet noterar det gemensamma uttalandet från EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catharine Ashton, och Ryska federationens utrikesminister, Sergej Lavrov, om Israels militära operation mot den konvoj som var på väg mot Gaza. Parlamentet uppmanar bägge parter, som ingår i kvartetten, att sätta press på Israel och uppmana landet att häva blockaden mot Gaza, respektera gällande avtal, upphöra med all bosättningsverksamhet och inleda seriösa förhandlingar om en lösning som leder fram till upprättandet av en självständig, suverän och livskraftig palestinsk stat.

   

  15. Europaparlamentet välkomnar det avtal som undertecknades av Brasilien, Iran och Turkiet den 17 maj 2010 om behandlingen av Irans anrikade uran. Parlamentet uppmanar EU och Ryssland att aktivt bidra till en fredlig politisk lösning på tvisten om Irans kärnteknikprogram, och efterlyser ett återupptagande av förhandlingarna. En heltäckande och rättvis lösning är möjligt endast om det erkänns att Iran har rätt att utnyttja kärnteknik i fredligt syfte och det internationella samfundet samtidigt försäkras om att landets kärnteknikprogram är av fredlig natur. Parlamentet är fast övertygat om att dialog och diplomati kan åstadkomma en realistisk, långsiktig lösning på Iranfrågan inom en multilateral ram med övervakning från Internationella atomenergiorganet i Wien, och att nya sanktioner skulle motverka sitt syfte.

   

  16. Europaparlamentet fördömer utrikespolitik som syftar till att skapa inflytandesfärer. Alla staters suveränitet och territoriella integritet måste respekteras fullt ut, inklusive varje stats rätt att sträva efter att utveckla sina förbindelser med andra stater, baserat på sin egen definition av de egna intressena utan inblandning utifrån.

   

  17. Europaparlamentet noterar de framsteg i människorättsdialogen som gjordes under toppmötet i Rostov-na-Donu. Parlamentet ger dock på nytt uttryck för den oro som det känner över situationen för mänskliga och demokratiska rättigheter i Ryssland och som parlamentet gett uttryck för även tidigare i många av sina resolutioner. Parlamentet noterar farhågorna vad avser de ryskspråkiga minoriteterna i de baltiska staterna. Respekten för minoriteters rättigheter bör vara av allra största vikt för EU.

   

  18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Ryska federationens regering och parlament.