Предложение за резолюция - B7-0298/2010Предложение за резолюция
B7-0298/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно заключенията от срещата на високо равнище между ЕС и Русия

9.6.2010

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník, Roberts Zīle от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0296/2010

Процедура : 2010/2709(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0298/2010
Внесени текстове :
B7-0298/2010
Приети текстове :

B7‑0298/2010

Резолюция на Европейския парламент относно заключенията от срещата на високо равнище между ЕС и Русия

Европейският парламент,

–   като взе предвид съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, както и започналите през 2008 г. преговори за нов договор между ЕС и Русия,

–   като взе предвид инициативата „Партньорство за модернизация”,

–   като взе предвид консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно отношенията между ЕС и Русия,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че ЕС и Русия, която е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, носят поделена отговорност за глобалната стабилност, и като има предвид, че засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от изключително значение за стабилността, сигурността и просперитета на Европа; като има предвид, че както Русия, така и всички държави-членки на ЕС са членове на ОССЕ и на Съвета на Европа,

Б.  като има предвид, че срещата на високо равнище в Ростов на Дон беше първата подобна среща след влизането в сила на Договора от Лисабон,

В.  като има предвид, че новото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Русия, което трябва да предостави солидна основа за задълбочени двустранни връзки във всички аспекти на взаимните връзки, понастоящем е в процес на договаряне между двете страни,

Г.  като има предвид, че на срещата на високо равнище ЕС и Русия подписаха съвместна декларация относно партньорството за сътрудничество, което има за цел на Русия да се предостави по-лесен достъп до западното ноу-хау и технологии, като същевременно страната се ангажира с повече демократични реформи и борба с корупцията,

Д. като има предвид, че напълно функциониращото гражданско общество е крайъгълен камък за всяка демократична държава и показател за степента на свобода и върховенство на закона,

Е.  като има предвид, че условията на работа на журналистите в Русия все още са далеч от задоволителното, като се наблюдават непрестанен тормоз, гонения и дори убийства; като има предвид, че тази ситуация може да стане още по-тежка с приемането на предлагания нов закон, внесен в Държавната дума на 24 април 2010 г., който ще даде право на Федералната служба за сигурност да привиква журналисти за разпит и да изисква от редакторите да премахват от своите издания статии, които „подпомагат екстремистите” или „изглеждат нежелателни”,

Ж. като има предвид, че сплашването на радетели за граждански права, политици от опозицията и независими журналисти все още е често срещано явление, особено в Северен Кавказ,

З.  като има предвид, че след повече от три години и половина убийците на Ана Политковска все още не са изправени пред съда, както и че продължителните срокове са действителност и за много други подобни дела,

И. като има предвид, че Съветът и Комисията започнаха оценка на резултатите от провеждащите се два пъти годишно консултации между ЕС и Русия относно правата на човека,

Й. като има предвид, че понастоящем в Европейския съд за правата на човека се водят повече от 20 000 дела срещу Русия, като в огромната част от делата, по които Съдът е бил в състояние да се произнесе, присъдата е била в ущърб на Руската федерация,

К. като има предвид, че делото срещу бившия ръководител на нефтената компания ЮКОС Михаил Ходорковски и неговия съдружник Платон Лебедев буди тревоги относно стандартите за справедлив процес в Русия, като според преобладаващите оценки във връзка с делото, включително и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, то е несправедливо и политически обосновано,

Л. като има предвид, че Русия е единствената държава-членка на Съвета на Европа, която не дава редовно своето одобрение за публикуването на докладите на Европейския комитет против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание,

М. като има предвид, че в сблъсъци в Москва и Санкт Петербург на 31 май полицията задържа приблизително 200 демонстранти, които изразяваха своята подкрепа за член 31 от Конституцията, гарантиращ свободата на събиране,

Н. като има предвид, че руските органи отмениха преките избори за кметове в много градове като Нижни Новгород, Челябинск, Уляновск и Пенза и имат намерение да направят същото и в други градове като Екатеринбург, Перм и Волгоград; като има предвид, че прекият избор на кметове вече е отменен в почти половината от всички общини,

О. като има предвид, че на 5 юни Германия и Русия предложиха да създадат Комитет по политика и сигурност между ЕС и Русия, който да работи на министерско равнище и да има за цел разрешаването на регионални кризи и конфликти,

П. като има предвид, че според грузинските държавни органи Русия не е изпълнила изцяло поетите от нея ангажименти в споразумението за прекратяване на огъня от 12 август и 8 септември 2008 г., като със снайперски огън са убити най-малко 23-ма грузински граждани от окупираните територии, като продължава строежът на нови военни бази и значително се увеличава военното присъствие в Абхазия и Южна Осетия и се блокира достъпът на Мисията за наблюдение на ЕС (EUMM) до тези провинции,

Р.  като има предвид, че на 27 април 2010 г. парламентите на Русия и Украйна ратифицираха споразумение за удължаване ползването от руската флота на кримското пристанище Севастопол до 2042 г.,

С. като има предвид, че революцията в Киргизстан през април 2010 г. все още повдига въпроса за независимостта на страната и евентуалното руско влияние,

Т.  като има предвид, че присъединяването на Русия към Световната търговска организация (СТО) би допринесло значително за по-нататъшното подобряване на икономическите отношения между ЕС и Русия при условие, че е налице обвързващ ангажимент за пълно спазване и изпълнение на ангажиментите и задълженията в рамките на СТО,

У. като има предвид, че проектите "Северен поток" и "Южен поток" ще увеличат зависимостта на страните от ЕС от руски газ; като има предвид, че плановете за преминаване към тръбопровода "Набуко" отслабнаха с решението на азербайджанските органи да отложат производството от залежи от Каспийско море, като се очакваше това да стане основният източник на газ за този проект,

1.  призовава за включване на обвързващ раздел относно правата на човека в новото споразумение за партньорство и сътрудничество между Русия и Европейския съюз, както и по отношение на правата на човека като основа за сътрудничеството между ЕС и Русия в разработването на партньорството за модернизация;

2.  настоятелно призовава Съвета и Комисията да предприемат конкретни стъпки за гарантиране на това, че партньорството за модернизация отразява ангажимента, поет съвместно от Европейския съюз и Русия, за сътрудничество, основано на демокрацията и принципите на правовата държава, както и да дадат приоритет на гарантирането на ефективното функциониране на съдебната система и засилване на борбата срещу корупцията;

3.  призовава руските органи да зачитат в пълна степен свободата на сдружаване и всички други права, предоставени от конституцията на гражданите, и изразява съжаление, че нямаше реакция от страна на представители на ЕС, участвали в срещата на високо равнище, относно бруталната полицейска акция в Москва и Санкт Петербург на 31 май;

4.  настоятелно призовава Съвета и Комисията да разгледат настоящия процес и предстоящата присъда срещу Михаил Ходорковски и Платон Лебедев като признак за напредъка на Русия по отношение на принципите на правовата държава, демократичните реформи и борбата срещу корупцията;

5.  отново призовава руските органи да гарантират, че убийците на Наталия Естемирова, Андрей Кулагин, Зарема Садулаева, Алик Джабраилов, Макшарип Аушев и Ана Политковска ще бъдат открити и подведени под съдебна отговорност;

6.  отново отправя призив към руските органи да гарантират свобода на словото и да се въздържат от приемане на закони, които им позволяват да преследват и цензурират медии под претекст за антиекстремистки и антитерористични дейности;

7.  приветства напредъка в развитието на гражданското общество в Русия и припомня на руските органи, че най-добрият начин за развитието му е въздържане от възпрепятстването на местните инициативи;

8.  призовава руските органи в пълна степен да прилагат решенията на ЕКПЧ и, наред с изплащането на съответните финансови компенсации, да изпълняват съдебните решения за провеждане на съществени разследвания, да разкриват основните причини за злоупотреби и да въвеждат необходимите реформи, с които да се предотвратят същите в бъдеще;

9.  призовава руските органи да изпълняват ангажиментите си от споразумението за примирие с Грузия, да спрат тормоза над граждани на границите на окупираните територии и да спрат блокирането на достъпа на Мисията за наблюдение на ЕС (EUMM) до Южна Осетия и Абхазия;

10. отбелязва политическите и социални вълнения в Украйна, породени от удължаването на ползването от руския черноморски флот на кримското пристанище Севастопол; вярва, че продължителното присъствие на руския черноморски флот на кримското пристанище може да има дестабилизиращи последствия за териториалната цялост на Украйна и на целия регион; подчертава, че нестабилността в Украйна е против интереса както на ЕС, така и на всички наши източни партньори;

11. отбелязва предложението на министър-председателя Владимир Путин, направено на 30 април 2010 г., за сливане на украинската национална компания за нефт и газ "Нафтогаз" с "Газпром"; вярва, че едно съвместно предприятие между "Нафтогаз" и "Газпром" може да бъде началото на поглъщане от страна на "Газпром" на украинския енергиен сектор и би попречило на енергийната сигурност на държавите-членки на ЕС; отново подчертава, че е в интерес на ЕС да се насърчава сигурността на енергийните доставки от Русия през Украйна, да се гарантира прозрачност и предсказуемост на маршрутите на доставките и да се осигури модернизирането на украинската газопреносна система в рамките на съвместни усилия на ЕС и Украйна;

12. призовава Съвета и Комисията да се ангажират в пълна степен с разработването на южния коридор, включително тръбопровода "Набуко", да осигурят необходимото финансиране за изграждането му и да започнат диалог с азербайджанските органи относно заделяне на залежи на газ за проекта;

13. приветства напредъка в преговорите относно либерализирането на визовия режим и припомня, че въвеждането на безвизов режим следва да бъде основано на прогреса на Русия в областта на демокрацията, принципите на правова държава и зачитането на правата на човека;

14. приветства решението на Комисията и на Съвета за оценяване на въздействието на консултациите с Русия в областта на правата на човека и призовава за публикуване на пълния доклад и открити дискусии относно заключенията с Европейския парламент, държавите-членки и НПО;

15. изразява загрижеността си във връзка с отказа от преки кметски избори в руските общини и връщането към политиката на назначения на този пост въз основа на политически заслуги;

16. отбелязва предложението за създаване на Комитет по политика и сигурност между ЕС и Русия; припомня на Комисията и на Съвета, че ако такъв орган следва да бъде създаден, е от съществено значение ЕС да говори с един глас, да договаря обща позиция по важни въпроси и да взема предвид резервите, изразени от всяка държава-членка;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите-членки, правителството и парламента на Руската федерация и Съвета на Европа.