Forslag til beslutning - B7-0298/2010Forslag til beslutning
B7-0298/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om konklusionerne fra topmødet mellem EU og Rusland

9.6.2010

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník, Roberts Zīle for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0296/2010

Procedure : 2010/2709(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0298/2010
Indgivne tekster :
B7-0298/2010
Vedtagne tekster :

B7‑0298/2010

Europa-Parlamentets beslutning om konklusionerne fra topmødet mellem EU og Rusland

Europa-Parlamentet,

- der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side og de forhandlinger, som blev indledt i 2008 om en ny aftale mellem EU og Rusland,

- der henviser til initiativet partnerskab for modernisering,

- der henviser til drøftelserne mellem EU og Rusland om menneskerettigheder,

- der henviser til sine tidligere beslutninger om forbindelserne mellem EU og Rusland,

A. der henviser til, at EU og Rusland, der er permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd, har et fælles ansvar for den globale stabilitet, og at øget samarbejde og et godt naboskab mellem EU og Rusland har central betydning for stabilitet, sikkerhed og velfærd i Europa, der henviser til, at Rusland og EU's medlemsstater alle er medlem af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Europarådet,

B. der henviser til, at topmødet i Rostov-na-Donu var det første møde mellem EU og Rusland på højt plan efter Lissabontraktatens ikrafttræden,

C. der henviser til, at der for øjeblikket er forhandlinger i gang på begge sider om den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland, som vil skabe et solidt grundlag for uddybningen af de bilaterale forbindelser og dække alle aspekter af samarbejdet,

D. der henviser til, at der på topmødet mellem EU og Rusland blev undertegnet en erklæring om partnerskab for modernisering, der sigter mod at give Rusland nemmere adgang til vestlig viden og teknologi, samtidig med at landet forpligtes til at gennemføre mere demokratiske reformer og bekæmpe korruption,

E. der henviser til, at et velfungerende civilsamfund er grundlæggende for ethvert demokrati og et bevis på graden af frihed og overholdelsen af retsstatsprincipperne,

F. der henviser til, at arbejdsbetingelserne for journalister i Rusland fortsat er langt fra tilfredsstillende, idet de til stadighed udsættes for chikane, retsforfølgning og endda mord; der henviser til, at denne situation kan forværres yderligere med vedtagelsen af den lovgivning, som Statsdumaen den 24. april 2008 har stillet forslag om at indføre, og som ville give Den Føderale Sikkerhedstjeneste (FSB) beføjelse til at indstævne og afhøre journalister og kræve, at redaktører fjerner artikler, som "hjælper ekstremister" eller "fremstår uønskede", fra deres udgivelser,

G. der henviser til, at intimidering af menneskerettighedsaktivister, oppositionspolitikere og uafhængige journalister stadig er udbredt og skaber en stemning af frygt, navnlig i det nordlige Kaukasus,

H. der henviser til, at Anna Politkovskajas mordere efter mere end tre og et halvt år stadig ikke er blevet dømt, og at langvarige forsinkelser præger efterforskningen af mange lignende sager,

I. der henviser til, at Rådet og Kommissionen har iværksat en evaluering af resultaterne af menneskerettighedsdrøftelserne mellem EU og Rusland, som afholdes to gange om året,

J. der henviser til, at mere end 20 000 sager mod Rusland afventes behandlet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og at domstolen i langt de fleste af de sager, som den har været i stand til at behandle, har afsagt dom mod Den Russiske Føderation,

K. der henviser til, at retssagen mod olieselskabet Yukos' tidligere direktør Mikhail Khodorkovskij og hans samarbejdspartner Platon Lebedev giver anledning til bekymring over standarderne for retfærdig rettergang i Rusland, hvilket bidrager til den udbredte antagelse om, at denne sag er uretfærdig og politisk motiveret, en holdning som bl.a. deles af Europarådets Parlamentariske Forsamling,

L. der henviser til, at Rusland er den eneste af Europarådets medlemsstater, der ikke rutinemæssigt giver sit samtykke til offentliggørelse af rapporter fra Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf,

M. der henviser til, at politiet i forbindelse med sammenstødene i Moskva og Skt. Petersborg den 31. maj tilbageholdte omtrent 200 aktivister, der demonstrerede for at vise deres støtte til forfatningens artikel 31, som skal sikre forsamlingsfriheden,

N. der henviser til, at de russiske myndigheder har aflyst de direkte borgmestervalg i mange byer, f.eks. i Nizjnij Novgorod, Tjeljabinsk, Uljanovsk og Penza, og at de planlægger at aflyse dem i endnu flere, herunder i Jektarinburg, Perm og Volgograd; der henviser til, at direkte borgmestervalg allerede er blevet aflyst i næsten halvdelen af alle kommuner,

O. der henviser til, at Tyskland og Rusland den 5. juni foreslog at oprette en udenrigs- og sikkerhedspolitisk komité EU-Rusland, der skal arbejde på ministerielt plan med henblik på at løse regionale kriser og konflikter,

P. der henviser til, at Rusland ifølge de georgiske myndigheder ikke i fuldt omfang har opfyldt de forpligtelser, som landet vedgik i forbindelse med våbenhvileaftalen af 12. august og 8. september 2008, eftersom mindst 23 georgiske borgere er blevet dræbt af snigskytter fra de besatte områder, der er blevet opbygget nye militærlejre, den militære tilstedeværelse i Abkhasien og Sydossetien er blevet betydelig forstærket, og EUMM's adgang til disse provinser er blevet hindret,

Q. der henviser til, at de russiske og ukrainske parlamenter den 27. april 2010 ratificerede en aftale om forlængelse af Ruslands leje af havnen i Sevastopol på Krim til Sortehavsflåden indtil 2042,

R. der henviser til, at revolutionen i Kirgisistan i april 2010 stadig giver anledning til bekymring om landets uafhængighed og Ruslands eventuelle indflydelse,

S. der henviser til, at Ruslands tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO) ville udgøre et betydeligt bidrag til yderligere forbedring af de økonomiske forbindelser mellem EU og Rusland, forudsat at der indgås en bindende forpligtelse til fuld overholdelse og gennemførelse af WTO-forpligtelser og -krav,

T. der henviser til, at Nord Stream- og South Stream-projekterne vil øge EU-landenes afhængighed af russisk gas; der henviser til, at planerne om at fortsætte med Nabucco-rørledningen har mistet momentum, efter at de aserbajdsjanske myndigheder har besluttet at udsætte produktionen fra gaslagrene i Det Kaspiske Hav, som skulle have været hovedkilden for gasproduktion i dette projekt,

1. opfordrer til at indføre et bindende afsnit om menneskerettigheder i den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Rusland og EU, og til at menneskerettighederne bliver betragtet som et grundlag for samarbejdet mellem EU og Rusland i forbindelse med udviklingen af partnerskab for modernisering;

2. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger for at sikre, at partnerskabet for modernisering afspejler de forpligtelser, som EU og Rusland i fællesskab har indgået med henblik på at samarbejde på grundlag af demokrati og retsstatsprincipperne, og for at give prioritet til sikring af et effektivt retssystem og en styrket bekæmpelse af korruption;

3. opfordrer de russiske myndigheder til i fuldt omfang at respektere forsamlingsfriheden og enhver anden rettighed, som forfatningen tildeler borgerne, og beklager, at de repræsentanter for EU, der deltog i topmødet, ikke reagerede på de brutale politiaktioner i Moskva og Skt. Petersborg den 31. maj;

4. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at betragte den igangværende retssag og kommende domsafsigelse mod Mikhail Khodorkovskij og Platon Lebedev som et tegn på Ruslands fremskridt med hensyn til reststatsprincipperne, demokratisk reform og bekæmpelse af korruption;

5. gentager sin opfordring til de russiske myndigheder om at sikre, at de ansvarlige for mordene på Natalja Estemirova, Andrej Kulagin, Zarema Sadulajeva, Alik Dsjabrajlov, Maksjarip Ausjev og Anna Politkovskaja, findes og retsforfølges;

6. gentager sin opfordring til de russiske myndigheder om at sikre ytringsfrihed og afstå fra at vedtage lovgivning, som vil give dem beføjelse til at retsforfølge og censurere medier under henvisning til antiekstremistiske eller antiterroristiske foranstaltninger;

7. glæder sig over fremskridtet i udviklingen af civilsamfundet i Rusland, og minder de russiske myndigheder om, at den bedste måde at fremme civilsamfundets udvikling er at afstå fra at lægge hindring i vejen for lokale initiativer;

8. opfordrer de russiske myndigheder til fuldt ud at efterleve Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser og til foruden udbetaling af fuld økonomisk kompensation at overholde domstolens krav om at gennemføre fornuftig efterforskning, afdække de underliggende årsager til misbrug og indføre de nødvendige reformer for at forhindre, at dette finder sted i fremtiden;

9. opfordrer de russiske myndigheder til at respektere sine forpligtelser under våbenhvileaftalen med Georgien, indstille chikanen af georgiske borgere ved grænserne med de besatte områder og give EUMM adgang til Sydossetien og Abkahsien;

10. noterer sig den politiske og sociale uro i Ukraine, som skyldes forlængelsen af Ruslands leje af havnen i Sevastopol på Krim til Sortehavsflåden; mener, at den forlængede tilstedeværelse af den russiske Sortehavsflåde på Krim kan have destabiliserende konsekvenser for Ukraines territoriale integritet og for hele området; understreger, at ustabilitet i Ukraine strider mod både EU's og alle de østlige partnerlandes interesser;

11. noterer sig premierminister Vladimir Putins forslag af 30. april 2010 om at lægge Ukraines nationale olie- og gasselskab Naftohaz Ukrainy sammen med Gazprom; mener, at en sammenslutning af Naftohaz og Gazprom kunne være begyndelsen på Gazproms overtagelse af den ukrainske energisektor og ville forringe energisikkerheden for EU's medlemsstater; gentager, at det er i EU's interesse at fremme energiforsyningssikkerhed fra Rusland via Ukraine, at sikre åbenhed og forudsigelighed med hensyn til forsyningsveje og som en fælles bestræbelse for EU og Ukraine at sikre modernisering af det ukrainske gastransitsystem;

12. opfordrer Rådet og Kommissionen til at vise fuldt engagement i forbindelse med udviklingen af den sydlige korridor, herunder Nabucco-rørledningen, til at sikre de nødvendige midler til etableringen af denne og til at gå i dialog med de aserbajdsjanske myndigheder om at stille gaslagrene til rådighed for projektet;

13. glæder sig over fremskridtet i forhandlingerne om visumfrihed, og minder om, at indførelsen af en visumfri ordning bør baseres på Ruslands fremskridt med hensyn til demokrati, retsstatsprincipper og respekt for menneskerettighederne;

14. glæder sig over Kommissionens og Rådets beslutning om at evaluere virkningen af menneskerettighedsdrøftelserne med Rusland, og anmoder om, at hele rapporten offentliggøres, og at der indledes en åben debat med Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og ngo'er om resultaterne;

15. giver udtryk for sin bekymring over, at de direkte borgmestervalg i russiske kommuner er blevet aflyst, og at man i stedet er vendt tilbage til en politik, hvor disse udpeges på grundlag af deres politiske fortjeneste;

16. noterer sig forslaget om at oprette en udenrigs- og sikkerhedspolitisk komité EU-Rusland; minder Kommissionen og Rådet om, at hvis der oprettes et sådan organ, er det afgørende, at EU taler med én stemme, finder fælles holdninger til vigtige spørgsmål og tager hensyn til forbehold, som måtte blive udtrykt af enhver medlemsstat;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations regering og parlament samt Europarådet.