Menetlus : 2010/2709(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0298/2010

Esitatud tekstid :

B7-0298/2010

Arutelud :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Hääletused :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 129kWORD 74k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.916v01-00
 
B7-0298/2010

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


ELi ja Venemaa tippkohtumise järeldused


Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Venemaa tippkohtumise järelduste kohta  
B7‑0298/2010

Euroopa Parlament,

–     võttes arvesse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Venemaa Föderatsiooni vahelist kehtivat partnerlus- ja koostöölepingut ning 2008. aastal alustatud läbirääkimisi uue ELi ja Venemaa lepingu sõlmimiseks;

–     võttes arvesse moderniseerimispartnerluse algatust;

–     võttes arvesse ELi ja Venemaa vahelisi inimõiguste teemalisi konsultatsioone;

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ELi ja Venemaa suhete kohta;

–       võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.    arvestades, et ELil ja Venemaal, kes on ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige, on ühine vastutus stabiilsuse säilitamise eest maailmas, ning arvestades, et tõhustatud koostöö ja heanaaberlikud suhted ELi ja Venemaa vahel on eriti olulised Euroopa stabiilsuse, turvalisuse ja heaolu seisukohast; arvestades, et nii Venemaa kui ka kõik ELi liikmesriigid on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ning Euroopa Nõukogu liikmed;

B.    arvestades, et Rostovis Doni ääres toimunud tippkohtumine oli esimene ELi ja Venemaa kõrgetasemeline kohtumine pärast Lissaboni lepingu jõustumist;

C.    arvestades, et praegu peavad pooled läbirääkimisi uue ELi ja Venemaa vahelise partnerlus- ja koostöölepingu üle, mis peaks looma kindla aluse kõiki aspekte hõlmavatele süvendatud kahepoolsetele suhetele;

D.    arvestades, et EL ja Venemaa allkirjastasid tippkohtumisel ühisdeklaratsiooni moderniseerimispartnerluse kohta, mille eesmärk on anda Venemaale lihtsam juurdepääs Lääne-Euroopa oskusteabele ja tehnoloogiale, kohustades riiki samal ajal läbi viima rohkem demokraatlikke reforme ja võitlema korruptsiooniga;

E.    arvestades, et täielikult toimiv kodanikuühiskond on demokraatliku riigi nurgakivi ning vabaduse ja õigusriigi olemasolu näitaja;

F.    arvestades, et ajakirjanike töötingimused Venemaal on endiselt mitterahuldavad, ajakirjanikke kiusatakse taga, antakse kohtu alla ja isegi mõrvatakse; arvestades, et kõnealune olukord võib veelgi halveneda, kui võetakse vastu riigiduumale 24. aprillil 2010. aastal esitatud seaduseelnõu, mis annab Venemaa Föderaalsele Julgeolekuteenistusele (FSB) õiguse kutsuda ajakirjanikke ülekuulamisele ning nõuda, et toimetajad kõrvaldaksid väljaannetest artiklid, mis „abistavad äärmuslasi” või „on ebasoovitavad”;

G.    arvestades, et inimõiguste aktivistide, opositsioonipoliitikute ja sõltumatute ajakirjanike hirmutamine on endiselt tavaline, eriti Põhja-Kaukaasias;

H.    arvestades, et pärast rohkem kui kolme ja poole aasta möödumist ei ole Anna Politkovskaja mõrvareid ikka veel kohtu ette toodud ja pikk uurimisega viivitamine toimub praegu paljude sarnaste juhtumite puhul;

I.     arvestades, et nõukogu ja komisjon on alustanud kaks korda aastas toimuva ELi ja Venemaa inimõiguste konsultatsiooni tulemuste hindamist;

J.     arvestades, et Euroopa Inimõiguste Kohtus on praegu menetluses üle 20 000 kohtuasja Venemaa vastu ning enamikus neist kohtuasjadest, milles kohus on juba otsuse teinud, on ta Venemaa süüdi mõistnud;

K.   arvestades, et kohtuprotsess endise naftaettevõtte Jukos juhi Mihhail Hodorkovski ja tema äripartneri Platon Lebedevi üle seab kahtluse alla õiglase kohtupidamise standardid Venemaal ning kinnitab valdavat, sealhulgas ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee seisukohta, et see kohtuasi on ebaõiglane ja tingitud poliitilistest põhjusest;

L.    arvestades, et Venemaa on ainuke Euroopa Nõukogu liikmesriik, kes ei anna regulaarselt nõusolekut piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa Komitee (CPT) raportite avaldamiseks;

M.   arvestades, et 31. mai kokkupõrgetes Moskvas ja Peterburis pidas politsei kinni umbes 200 meeleavaldajat, kes avaldasid toetust põhiseaduse artiklile 31, millega tagatakse kogunemisvabadus;

N.   arvestades, et Vene ametivõimud kaotasid linnapea otsevalimised paljudes linnades, nagu Nižni Novgorod, Tšeljabinsk, Uljanovsk ja Penza, ning kavatsevad teha sama teistes linnades, sealhulgas Jekaterinburg, Perm ja Volgograd; arvestades, et kohalike omavalitsuste juhtide otsevalimised on juba kaotatud peaaegu pooltes omavalitsusüksustes;

O.   arvestades, et 5. juunil tegid Saksamaa ja Venemaa ettepaneku moodustada ministrite tasandil ELi-Venemaa julgeolekukomitee, mille eesmärk oleks piirkondlike kriisiolukordade ja konfliktide lahendamine;

P.    arvestades, et Gruusia ametivõimude teatel ei ole Venemaa täielikult järginud 12. augusti ja 8. septembri 2008. aasta relvarahukokkulepet ning on tapnud vähemalt 23 Gruusia kodanikku snaiprilaskudega okupeeritud aladelt, ehitanud uusi sõjaväebaase, suurendanud oluliselt oma sõjalist kohalolekut Abhaasias ja Lõuna-Osseetias ning tõkestanud ELi vaatlusmissiooni juurdepääsu neile aladele;

Q.   arvestades, et 27. aprillil 2010. aastal ratifitseerisid Venemaa ja Ukraina parlamendid kokkuleppe, mille kohaselt Venemaa rendib edasi kuni 2042. aastani Krimmi Sevastopoli sadamat oma Musta mere laevastiku tarbeks;

R.    arvestades, et 2010. aasta aprilli revolutsioon Kõrgõzstanis tekitab endiselt küsimusi riigi iseseisvuse ja Venemaa võimaliku mõju kohta;

S.    arvestades, et Venemaa ühinemine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) aitaks olulisel määral kaasa Venemaa ja ELi vaheliste majandussuhete edasisele arengule, tingimusel, et Venemaa võtab siduva kohustuse täita ja rakendada täielikult WTO kohustusi;

T.     arvestades, et Nord Streami ja South Streami projektid suurendavad ELi sõltuvust Venemaa gaasist; arvestades, et Nabucco gaasijuhtme rajamise kava ei edene enam endise hooga, sest Aserbaidžaani ametivõimud otsustasid edasi lükata tootmise Kaspia mere maardlatest, mis oleksid pidanud saama projekti peamiseks gaasiallikaks,

1.    nõuab, et uude ELi ja Venemaa partnerlus- ja koostöölepingusse lisataks siduv osa inimõiguste kohta ning et inimõiguste järgimine oleks aluseks ELi ja Venemaa koostööle moderniseerimispartnerluse arendamisel;

2.    nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon võtaksid konkreetseid meetmeid, mille abil tagada, et moderniseerimispartnerlus peegeldab Euroopa Liidu ja Venemaa ühiselt deklareeritud kohustust teha demokraatial ja õigusriigil põhinevat koostööd ning seada prioriteediks kohtuvõimu tõhus toimimine ja tugevdatud võitlus korruptsiooni vastu;

3.    kutsub Venemaa ametivõime üles täielikult austama kogunemisvabadust ja muid kodanikele põhiseadusega antud õigusi, ning avaldab kahetsust selle üle, et tippkohtumisel osalevad ELi esindajad ei reageerinud politsei jõhkrale tegutsemisele 31. mail Moskvas ja Peterburis;

4.    nõuab, et nõukogu ja komisjon võtaksid arvesse praegu käivat kohtuprotsessi ja sellele järgnevat kohtuotsust Mihhail Hodorkovski ja Platon Lebedevi suhtes kui näitajat Venemaa edusammude kohta õigusriigi, demokraatlike reformide ja korruptsiooni vastu võitlemise valdkonnas;

5.    kordab oma üleskutset Venemaa ametivõimudele, et nad peavad tagama Natalia Estemirova, Andrei Kulagini, Zarema Sadulajeva, Alik Džabrailovi, Makšarip Auševi ja Anna Politkovskaja tapjate leidmise ja kohtu ette toomise;

6.    kordab oma üleskutset Venemaa ametivõimudele, et nad peavad tagama sõnavabaduse ja mitte võtma vastu seadusi, mis võimaldavad neil äärmuslaste ja terrorismi vastu võitlemise ettekäändel meediat kohtu ette tuua ja tsenseerida;

7.    tunneb heameelt kodanikuühiskonna arengus tehtud edusammude üle Venemaal ning tuletab Venemaa ametivõimudele meelde, et kõige paremini arendab kodanikuühiskonda see, kui kohalikke algatusi ei takistata;

8.    kutsub Venemaa ametivõime üles rakendama täielikult Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid ja lisaks nõuetekohase rahalise hüvitise maksmisele täitma kohtu korraldust viia läbi usaldusväärne uurimine, selgitada välja kuritarvituste põhjused ja käivitada vajalikud reformid, et kuritarvitusi tulevikus enam ei esineks;

9.    kutsub Venemaa ametivõime üles järgima Gruusiaga sõlmitud relvarahukokkuleppega võetud kohustusi, lõpetama Gruusia kodanike ahistamist okupeeritud territooriumide piiril ja enam mitte tõkestama ELi vaatlusmissiooni pääsu Lõuna-Osseetiasse ja Abhaasiasse;

10.  võtab teadmiseks poliitilised ja sotsiaalsed rahutused Ukrainas, mille põhjustas asjaolu, et Venemaal lubati edasi rentida Krimmi Sevastopoli sadamat oma Musta mere laevastiku tarbeks; on seisukohal, et Venemaa Musta mere laevastiku jätkuv kohalolu Krimmis võib avaldada destabiliseerivat mõju Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja kogu piirkonnale; rõhutab, et Ukraina ebastabiilsus on vastuolus ELi ja kõigi tema idapoolsete partnerriikide huvidega;

11.  võtab teadmiseks peaminister Vladimir Putini 30. aprilli 2010. aasta pakkumise ühendada Ukraina riiklik nafta- ja gaasiettevõte Naftohaz Ukrainy ettevõttega Gazprom; on veendunud, et Naftohazi ja Gazpromi ühisettevõtte eesmärk on alustada Ukraina energiasektori ülevõtmist Gazpromi poolt ja see takistaks ELi liikmesriikide energiavarustuse kindlust; kordab, et ELi huvides on edendada energiatarnete kindlust Venemaalt läbi Ukraina, tagada tarneteede läbipaistvus ja prognoositavus ning Ukraina gaasitransiidisüsteemi moderniseerimine ELi ja Ukraina ühiste jõupingutustega;

12.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles täielikult pühenduma lõunakoridori, sealhulgas Nabucco gaasijuhtme arendamisele, tagama selle ehituseks vajalikud vahendid ja alustama dialoogi Aserbaidžaani ametivõimudega, et nad võimaldaksid projekti raames gaasimaardlad kasutusele võtta;

13.  tunneb heameelt edusammude üle viisarežiimi liberaliseerimise alastel läbirääkimistel ning tuletab meelde, et viisavaba režiimi kehtestamine peaks põhinema Venemaa edusammudel demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste järgimise valdkonnas;

14.  tervitab komisjoni ja nõukogu otsust hinnata ELi ja Venemaa inimõigustealaste konsultatsioonide mõju ning nõuab hindamistulemuste täieliku aruande avaldamist ja nende arutelu Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja valitsusväliste organisatsioonidega;

15.  väljendab muret seoses kohalike omavalitsuste juhtide otsevalimistest loobumisega Venemaal ja tagasipöördumisega nende poliitiliste teenete eest ametisse nimetamise poliitika juurde;

16.  võtab teadmiseks ettepaneku moodustada ELi-Venemaa julgeolekukomitee; tuletab komisjonile ja nõukogule meelde, et juhul kui selline organ luuakse, on äärmiselt tähtis, et EL oleks oma seisukohtades üksmeelne, peaks olulistes küsimustes läbirääkimisi ühise seisukoha vastuvõtmiseks ja võtaks arvesse liikmesriikide esitatud lisatingimusi;

17.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile ning Euroopa Nõukogule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika