Päätöslauselmaesitys - B7-0298/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0298/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU–Venäjä -huippukokouksen päätelmistä

9.6.2010

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0296/2010

Menettely : 2010/2709(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0298/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0298/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0298/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU–Venäjä -huippukokouksen päätelmistä

Euroopan parlamentti, joka

–     ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation välisen nykyisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja vuonna 2008 käynnistetyt neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta,

–     ottaa huomioon nykyaikaistamista koskeva kumppanuus -aloitteen,

–     ottaa huomioon EU:n ja Venäjän ihmisoikeusneuvottelut,

–     ottaa huomioon aiemmat EU:n ja Venäjän suhteita koskevat päätöslauselmansa,

–     ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.    ottaa huomioon, että EU:lla ja Venäjällä, joka on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, on yhteinen vastuu maailmanlaajuisesta vakaudesta, ja katsoo, että EU:n ja Venäjän tehostettu yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet ovat erityisen tärkeitä Euroopan vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta; ottaa huomioon, että Venäjä ja EU:n jäsenvaltiot ovat kaikki Etyjin ja Euroopan neuvoston jäseniä,

B.    ottaa huomioon, että Donin Rostovissa pidetty huippukokous oli ensimmäinen EU:n ja Venäjän korkean tason kokous Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen,

C.    ottaa huomioon, että molemmat osapuolet neuvottelevat parhaillaan EU:n ja Venäjän uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, jonka on tarkoitus luoda vankka pohja syvemmille kahdenvälisille suhteille kaikilla eri aloilla,

D.    ottaa huomioon, että EU ja Venäjä allekirjoittivat huippukokouksessa yhteisen julkilausuman nykyaikaistamista koskevasta kumppanuudesta, jolla pyritään antamaan Venäjälle paremmat mahdollisuudet hyödyntää länsimaista taitotietoa ja tekniikkaa samalla, kun maa sitoutuu demokraattisempiin uudistuksiin ja korruption torjuntaan,

E.    ottaa huomioon, että täysimääräisesti toimiva kansalaisyhteiskunta on jokaisen demokraattisen maan kulmakivi ja osoitus vapauden tasosta ja oikeusvaltiosta,

F.    ottaa huomioon, että toimittajien työolot Venäjällä ovat yhä kaukana tyydyttävistä, sillä ahdistelua, vainontaa ja jopa murhia tapahtuu edelleen; ottaa huomioon, että tilanne voi vieläkin heikentyä, jos Venäjän duuma hyväksyy sille 24. huhtikuuta 2010 tehdyn uuden lainsäädäntöehdotuksen, joka antaisi Venäjän federaation tiedustelupalvelulle oikeuden kutsua toimittajia kuulusteluihin ja vaatia päätoimittajia poistamaan "ääriaineksia tukevia" tai "ei-toivottavia" artikkeleita julkaisuistaan,

G.    katsoo, että ihmisoikeusaktivistien, oppositiopoliitikkojen ja riippumattomien toimittajien uhkailu pelon ilmapiirissä on yhä yleistä, erityisesti Pohjois-Kaukasuksella,

H.    ottaa huomioon, että Anna Politkovskajan murhaajia ei ole 3,5 vuoden jälkeen vieläkään saatu oikeuden eteen ja että monissa vastaavissa tapauksissa kärsitään myös pitkistä viivästyksistä,

I.     ottaa huomioon, että neuvosto ja komissio ovat käynnistäneet arvioinnin EU:n ja Venäjän välillä kaksi kertaa vuodessa käytävien ihmisoikeusneuvottelujen tuloksista,

J.     ottaa huomioon, että ihmisoikeustuomioistuimessa on parhaillaan vireillä 20 000 oikeustapausta Venäjää vastaan ja että suurimmassa osassa tapauksia tuomioistuin on antanut Venäjän federaation vastaisen tuomion,

K.   ottaa huomioon, että oikeudenkäynti Jukosin entistä johtajaa Mihail Hodorkovskia ja hänen yhtiökumppaniaan Platon Lebedeviä vastaan herättää huolta oikeudenmukaisista oikeudenkäyntinormeista Venäjällä, sillä yleisesti tämän oikeusjutun käsittelyä pidetään epäoikeudenmukaisena ja perustaltaan poliittisena, Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen näkemys mukaan luettuna,

L.    ottaa huomioon, että Venäjä on ainoa Euroopan neuvoston jäsenvaltioista, joka ei säännönmukaisesti anna suostumustaan kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämistä käsittelevän eurooppalaisen komitean (CPT) raporttien julkaisemiseen,

M.   ottaa huomioon, että poliisi pidätti Moskovassa ja Pietarissa 31. toukokuuta noin 200 mielenosoittajaa, jotka osoittivat mieltään kokoontumisvapauden takaavan perustuslain 31 artiklan puolesta,

N.   ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset peruuttivat kaupunginjohtajien suorat vaalit monissa kaupungeissa, kuten Nižni Novgorodissa, Tsheljabinskissa, Uljanovskissa ja Penzassa ja aikovat tehdä niin myös muissa kaupungeissa, kuten Jekaterinburgissa, Permissä ja Volgogradissa, ottaa huomioon, että kaupunginjohtajien suorat vaalit on peruttu jo lähes puolessa kaikista kunnista,

O.   ottaa huomioon, että Saksa ja Venäjä ehdottivat 5. kesäkuuta EU:n ja Venäjän välisen poliittisen ja turvallisuutta käsittelevän komitean perustamista, joka toimisi ministeritasolla ja jonka avulla pyrittäisiin ratkaisemaan alueellisia kriisejä ja konflikteja,

P.    ottaa huomioon, että Georgian viranomaisten mukaan Venäjä ei ole noudattanut täysimääräisesti tulitaukosopimukseen sisältyviä sitoumuksiaan 12. elokuuta 2008 ja 8. syyskuuta 2008 välisenä aikana, jolloin miehitetyn alueen sala-ampujat surmasivat vähintään 23 Georgian kansalaista, rakensivat uusia sotilastukikohtia, lisäsivät huomattavasti sotilaallista läsnäoloaan Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa ja estivät Euroopan unionin tarkkailuoperaation (EUMM) pääsyn kyseisille alueille,

Q.   ottaa huomioon, että Venäjän ja Ukrainan parlamentit ratifioivat 27. huhtikuuta 2010 sopimuksen, jolla pidennetään Venäjän vuokrasopimusta Krimin alueella Sevastopolin satamakaupungissa Mustanmeren laivaston tukikohtana;

R.    ottaa huomioon, että Kirgisian vallankumous huhtikuussa 2010 herättää yhä kysymyksiä maan itsenäisyydestä ja Venäjän mahdollisesta vaikutuksesta,

S.    ottaa huomioon, että Venäjän ehdotettu liittyminen Maailman kauppajärjestöön (WTO) vaikuttaisi merkittävästi EU:n ja Venäjän taloudellisten suhteiden kehittymiseen edellyttäen, että Venäjä sitoutuu WTO:n sitoumusten ja velvoitteiden täysimääräiseen noudattamiseen ja täytäntöönpanoon,

T.    katsoo, että Nord Stream- ja South Stream -hankkeet lisäävät EU-maiden riippuvuutta Venäjän kaasusta; katsoo, että suunnitelmat edetä Nabucco-kaasuputkihankkeessa ovat pysähdyksissä, sillä Azerbaidžanin viranomaiset päättivät lykätä tuotantoa Kaspianmeren esiintymistä, joista oli tarkoitus tulla tämän hankkeen tärkein kaasun lähde,

1.    kehottaa sisällyttämään sitovan ihmisoikeusosaston Venäjän ja Euroopan unionin väliseen uuteen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen ja ottamaan huomioon, että ihmisoikeudet muodostavat perustan EU:n ja Venäjän väliselle yhteistyölle kumppanuuden nykyaikaistamista koskevan hankkeen kehittämisessä;

2.    kehottaa neuvostoa ja komissiota toteuttamaan käytännön toimia, joilla varmistetaan, että nykyaikaistamista koskevassa kumppanuudessa otetaan huomioon Euroopan unionin ja Venäjän yhteisesti julkistama sitoumus yhteistyöstä, joka perustuu demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen, sekä varmistetaan oikeuslaitoksen tehokas toiminta ja lujitetaan korruption torjuntaa;

3.    kehottaa Venäjän viranomaisia noudattamaan täysimääräisesti kokoontumisvapautta ja muita perustuslaissa kansalaisille taattuja oikeuksia, ja pahoittelee, etteivät huippukokoukseen osallistuneet EU:n edustajat reagoineet mitenkään julmiin poliisitoimiin Moskovassa ja Pietarissa 31. toukokuuta;

4.    kehottaa neuvostoa ja komissiota pitämään Mihail Hodorkovskia ja Platon Lebedeviä vastaan käytävää oikeudenkäyntiä ja tulevaa tuomiota osoituksena oikeusvaltiota, demokraattisia uudistuksia ja korruption torjuntaa koskevasta Venäjän edistyksestä;

5.    toistaa Venäjän viranomaisille antamansa kehotuksen varmistaa, että Natalia Estemirovan, Andrei Kulaginin, Zarema Sadulajevan, Alik Džabrailovin, Makšarip Auševin ja Anna Politkovskajan murhaajat löydetään ja saatetaan oikeuden eteen;

6.    toistaa Venäjän viranomaisille esittämänsä kehotuksen varmistaa sananvapaus ja olla hyväksymättä lakeja, jotka mahdollistaisivat syytteiden nostamisen tiedotusvälineitä vastaan ja niiden sensuroinnin sillä tekosyyllä, että kyseessä on ekstremistien ja terroristien vastainen toiminta;

7.    pitää ilahduttavana Venäjän kansalaisyhteiskunnan kehitystä ja muistuttaa Venäjän viranomaisia siitä, että paras tapa tukea kansalaisyhteiskunnan edistystä on pidättyä estämästä paikallisia aloitteita;

8.    kehottaa Venäjän viranomaisia panemaan täysimääräisesti täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot ja – rahallisten korvausten maksun lisäksi – noudattamaan tuomioistuimen määräyksiä toteuttaa mielekkäitä tutkimuksia, paljastamaan väärinkäytösten taustalla olevat syyt ja tekemään tarvittavat uudistukset, joilla estetään tällaiset väärinkäytökset tulevaisuudessa;

9.    kehottaa Venäjää noudattamaan Georgian kanssa tekemässään tulitaukosopimuksessa antamaansa sitoumusta, lopettamaan Georgian kansalaisten ahdistelun miehitettyjen alueiden rajoilla ja tekemään lopun EU:n tarkkailuvaltuuskunnan pääsyn estämisestä Etelä-Ossetiaan ja Abhasiaan;

10.  panee merkille poliittisen ja sosiaalisen levottomuuden Ukrainassa, joka johtuu Venäjän vuokrasopimuksen pidentämisestä Krimin alueella Sevastopolin satamakaupungissa Mustanmeren laivaston tukikohtana; katsoo, että Venäjän Mustanmeren laivaston pidennetyllä läsnäololla Krimin alueella voi olla epävakautta aiheuttavia seurauksia Ukrainan ja koko alueen alueelliselle koskemattomuudelle; korostaa, että Ukrainan epävakaus on sekä EU:n että kaikkien itäkumppaniemme etujen vastaista;

11.  panee merkille pääministeri Vladimir Putinin 30. huhtikuuta 2010 tekemän tarjouksen liittää Ukrainan kansallinen öljy- ja kaasuyhtiö Naftohaz Ukrainy Gazpromiin; katsoo, että Naftohazin ja Gazpromin yhteisyritys voisi olla alku Gazpromin toteuttamalle Ukrainan energiasektorin valtaukselle ja olisi este EU:n jäsenvaltioiden energian toimitusvarmuudelle; toistaa, että on EU:n etujen mukaista edistää Venäjältä Ukrainan kautta kulkevan energiahankinnan turvallisuutta, taata toimitusreittien avoimuus ja ennustettavuus ja varmistaa EU:n ja Ukrainan yhteisenä tavoitteena oleva kaasun kauttakulkujärjestelmän nykyaikaistaminen;

12.  kehottaa neuvostoa ja komissiota sitoutumaan täysimääräisesti eteläisen energiakäytävän kehittämiseen, Nabucco-kaasuputki mukaan luettuna, varmistamaan sen rakentamisen edellyttämä rahoitus ja käynnistämään vuoropuhelun Azerbaidžanin viranomaisten kanssa, jotta mahdollistetaan hankkeessa tarvittavat kaasuesiintymät;

13.  pitää myönteisenä edistystä viisumivapausneuvotteluissa ja muistuttaa, että viisumivapaan järjestelmän käyttöönoton olisi perustuttava Venäjän edistymiseen demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien noudattamisen alalla;

14.  pitää ilahduttavana komission ja neuvoston päätöstä arvioida Venäjän kanssa käytävien ihmisoikeusneuvottelujen vaikutusta ja kehottaa julkaisemaan koko raportin sekä käymään avoimia keskusteluja tuloksista Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa;

15.  ilmaisee huolensa kaupunginjohtajien suorien vaalien lopettamisesta Venäjän kunnissa ja paluusta siihen, että nimitykset kyseisiin virkoihin tapahtuvat poliittisten ansioiden perusteella;

16.  panee merkille ehdotuksen perustaa EU:n ja Venäjän välinen poliittinen ja turvallisuuskomitea; muistuttaa komissiota ja neuvostoa siitä, että jos tällainen elin perustetaan, on erittäin tärkeätä, että EU puhuu yhdellä äänellä, neuvottelee yhteisen kannan tärkeistä asioista ja ottaa huomioon kaikkien jäsenvaltioiden esittämät mahdolliset varaukset;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille sekä Euroopan neuvostolle.