Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0298/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0298/2010

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išvadų

  9.6.2010

  siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0296/2010

  Procedūra : 2010/2709(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0298/2010
  Pateikti tekstai :
  B7-0298/2010
  Priimti tekstai :

  B7‑0298/2010

  Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išvadų

  Europos Parlamentas,

  –     atsižvelgdamas į galiojantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir 2008 m. prasidėtas derybas dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo,

  –     atsižvelgdamas į Partnerystės modernizavimui skatinti iniciatyvą,

  –     atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais,

  –     atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl ES ir Rusijos santykių,

  –     atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A.    kadangi ES ir Rusija, kuri yra nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė, dalijasi atsakomybe už stabilumą pasaulyje ir kadangi glaudesnis ES ir Rusijos bendradarbiavimas bei geri kaimyniški santykiai ypač svarbūs siekiant užtikrinti Europos stabilumą, saugumą ir klestėjimą; kadangi Rusija ir ES valstybės narės yra ESBO ir Europos Tarybos narės,

  B.    kadangi aukščiausiojo lygio susitikimas Rostove prie Dono buvo pirmasis tokio lygio ES ir Rusijos susitikimas po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis,

  C.    kadangi šiuo metu abi šalys derasi dėl naujo ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo siekiama sukurti tvirtą pagrindą dvišalių santykių plėtojimui ir apimti visus santykius aspektus,

  D.    kadangi aukščiausiojo lygio susitikimo metu ES ir Rusija pasirašė bendrą deklaraciją dėl Partnerystės modernizavimui skatinti, kuriuo siekiama suteikti Rusijai galimybę lengviau perimti Vakarų praktinę patirtį ir technologijas ir įpareigoti šalį vykdyti demokratines reformas ir kovoti su korupcija,

  E.    kadangi visapusiškai veikianti pilietinė visuomenė yra visų demokratinių šalių pagrindas ir laisvės lygmens ir teisinės valstybės požymis,

  F.    kadangi Rusijos žurnalistų darbo sąlygos vis dar nepatenkinamos, jiems nuolat grasinama, jie persekiojami ir netgi žudomi; kadangi padėtis gali dar labiau pablogėti, jei bus priimtas naujas pasiūlytas teisės aktas (pateiktas Valstybės Dūmai 2010 m. balandžio 24 d.), pagal kurį Federalinei saugumo tarnybai būtų suteikta teisė kviesti žurnalistus apklausai bei reikalauti, kad redaktoriai iš savo leidinių pašalintų straipsnius, kurie tariamai padeda ekstremistams arba atrodo nepageidautini,

  G.    kadangi vis dar įprasta, kad žmogaus teisių gynėjai, opozicijos politikai ir nepriklausomi žurnalistai bauginami sukuriant baimės aplinką, ypač Šiaurės Kaukaze,

  H.    kadangi praėjus daugiau kaip 3,5 metų Anos Politkovskajos žudikai vis dar nepatraukti baudžiamojon atsakomybėn ir šiuo metu ilgai vilkinama atliekant daug panašių tyrimų,

  I.     kadangi Taryba ir Komisija pradėjo du kartus per metus vykstančių ES ir Rusijos konsultacijų žmogaus teisių klausimais rezultatų vertinimą,

  J.     kadangi Europos žmogaus teisių teisme nagrinėjama daugiau kaip 20 000 bylų prieš Rusiją, o didžiąją dalį tų bylų, dėl kurių Teismas galėjo priimti sprendimą, Rusijos Federacija pralaimėjo,

  K.   kadangi buvusio JUKOS naftos bendrovės vadovo Michailo Chodorkovskio ir jo kolegos Platono Lebedevo teismo procesas kelia susirūpinimą dėl teisingo bylos nagrinėjimo standartų taikymo Rusijoje ir visuotinai vertinamas, įskaitant Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos vertinimą, kaip neteisingas ir pagrįstas politiniais motyvais,

  L.    kadangi Rusija yra vienintelė Europos Tarybos valstybė narė, kuri ne visada duoda sutikimą paskelbti Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą pranešimus;

  M.   kadangi per susidūrimus Maskvoje ir Sankt Peterburge gegužės 31 d. policija sulaikė apie 200 protestuotojų, susirinkusių paremti Konstitucijos 31 straipsnį, kuriame užtikrinama susirinkimų laisvė;

  N.   kadangi Rusijos valdžios institucijos daugelyje miestų, pavyzdžiui, Nižnij Novgorode, Čeliabinske, Uljanovske ir Penzoje, panaikino tiesioginius merų rinkimus ir planuoja tą patį padaryti ir kituose miestuose, įskaitant Jekaterinburgą, Permę ir Volgogradą; kadangi tiesioginiai merų rinkimai jau panaikinti beveik pusėje savivaldybių,

  O.   kadangi birželio 5 d. Vokietija ir Rusija pasiūlė steigti ES ir Rusijos politinį ir saugumo komitetą, kuris veiktų ministrų lygmenyje ir būtų skirtas regioninėms krizėms ir konfliktams spręsti,

  P.    kadangi Gruzijos valdžios institucijos teigia, jog Rusija ne iki galo laikosi įsipareigojimų, kuriuos ji prisiėmė pagal 2008 m. rugpjūčio 12 d. ir rugsėjo 8 d. paliaubų susitarimą ir snaiperių šūviais iš užimtos teritorijos nužudė mažiausiai 23 Gruzijos civilius gyventojus, stato naujas karines bazes, labai padidino savo karines pajėgas Abchazijoje ir Pietų Osetijoje ir trukdo ES stebėjimo misijai (ESSM) vykti į šias provincijas,

  Q.   kadangi 2010 m. balandžio 27 d. Rusijos ir Ukrainos parlamentai ratifikavo susitarimą iki 2042 m. pratęsti nuomos sutartį su Rusija, pagal kurią Sevastopolio uostas Kryme išnuomotas Rusijos Juodosios jūros laivynui,

  R.    kadangi 2010 m. balandžio mėnesį Kirgizstane įvykus revoliucijai vis dar kyla klausimų apie šalies nepriklausomybę ir galimą Rusijos įtaką,

  S.    kadangi Rusijos įstojimas į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), kuris priklausys nuo to, ar Rusija įsipareigos laikytis visų PPO įpareigojimų ir nurodymų bei juos vykdyti, labai svarbus siekiant toliau gerinti ES ir Rusijos ekonominius santykius,

  T.  kadangi įgyvendinus dujotiekių „Nord Stream“ ir „South Stream“ projektus padidės ES šalių priklausomybė nuo Rusijos dujų; kadangi dujotiekio „Nabucco“ statybos planų įgyvendinimas sulėtėjo, nes Azerbaidžano valdžios institucijos nusprendė dar nepradėti eksploatuoti Kaspijos jūros telkinių, kurie buvo numatyti kaip pagrindinis šiam projektui skirtas dujų šaltinis,

  1.    ragina į naująjį Rusijos ir Europos Sąjungos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą įtraukti įpareigojančią dalį žmogaus teisių klausimais ir žmogaus teises laikyti ES ir Rusijos bendradarbiavimo pagrindu vystant Partnerystę modernizavimui skatinti;

  2.    ragina Tarybą ir Komisiją imtis konkrečių veiksmų siekiant užtikrinti, kad Partnerystė modernizavimui skatinti būtų vykdoma pagal Europos Sąjungos ir Rusijos bendrai paskelbtą įsipareigojimą bendradarbiauti laikantis demokratijos ir teisinės valstybės principų ir pirmenybę teikiant veiksmingo teismų sistemos veikimo užtikrinimui ir kovos su korupcija sustiprinimui;

  3.    ragina Rusijos valdžios institucijas visapusiškai gerbti susirinkimų laisvę ir kitas pagal Konstituciją piliečiams užtikrintas teises ir apgailestauja, kad aukščiausiojo lygio susitikime dalyvaujantys atstovai nepasisakė dėl brutalių veiksmų, kurių ėmėsi policija Maskvoje ir Sankt Peterburge gegužės 31 d.,

  4.    ragina Tarybą ir Komisiją dabartinį Michailo Chodorkovskio ir Platono Lebedevo teismo procesą ir būsimą teismo sprendimą laikyti Rusijos daromos pažangos teisinės valstybės, demokratinių reformų ir kovos su korupcija srityje rodikliu;

  5.    dar kartą ragina Rusijos valdžios institucijas užtikrinti, kad Natalijos Estemirovos, Andrejaus Kulagino, Zaremos Sadulajevos, Aliko Džabrailovo, Makšaripo Auševo ir Anos Politkovskajos žudikai būtų surasti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

  6.    pakartotinai ragina Rusijos valdžios institucijas užtikrinti žodžio laisvę ir nepriimti teisės aktų, kuriais būtų suteikiama teisė persekioti žiniasklaidą ir ją cenzūruoti prisidengiant pretekstu, jog vykdoma antiekstremistinė ir antiteroristinė veikla;

  7.    palankiai vertina Rusijos pilietinės visuomenės vystymąsi ir primena Rusijos valdžios institucijoms, kad geriausios sąlygos šalies vystymuisi sudaromos tuomet, kai netrukdoma vykdyti vietos iniciatyvų;

  8.    ragina Rusijos valdžios institucijas iki galo įgyvendinti EŽTT sprendimus ir, išmokėjus priteistas finansines kompensacijas, vykdyti Teismo nurodymus atlikti svarbius tyrimus, atskleisti pagrindines piktnaudžiavimo priežastis ir pradėti vykdyti reformas, būtinas siekiant, kad tokie atvejai ateityje nepasikartotų;

  9.    ragina Rusijos valdžios institucijas laikytis savo įsipareigojimų, nustatytų paliaubų susitarime su Gruzija, liautis užpuldinėti Gruzijos piliečius okupuotų teritorijų pasienyje ir nustoti trukdyti ESSM patekti į Pietų Osetiją ir Abchaziją;

  10.  atkreipia dėmesį į politinius ir socialinius neramumus Ukrainoje, kurie kilo dėl Sevastopolio uosto Kryme nuomos Rusijos Juodosios jūros laivynui pratęsimo; mano, kad Rusijos Juodosios jūros laivyno buvimo Kryme laikotarpio pratęsimas gali turėti destabilizuojančių pasekmių Ukrainos teritoriniam vientisumui ir visam regionui; pabrėžia, kad Ukrainos nestabilumas nenaudingas nei ES, nei visiems mūsų partneriams Rytuose;

  11.  atkreipia dėmesį į ministro pirmininko Vladimiro Putino 2010 m. balandžio 30 d. pateiktą pasiūlymą Ukrainos nacionalinę naftos ir dujų bendrovę „Naftohaz Ukrainy“ sujungti su „Gazprom“; mano, kad bendra „Naftohaz“ ir „Gazprom“ įmonė galėtų būti Ukrainos energetikos sektoriaus perėmimo į „Gazprom“ rankas pradžia ir tai pakenktų ES valstybių narių energetiniam saugumui; pakartoja, kad ES naudinga skatinti iš Rusijos per Ukrainą importuojamos energijos tiekimo saugumą, užtikrinti skaidrumą ir galimybę numatyti energijos tiekimo būdus ir bendromis ES ir Ukrainos pastangomis užtikrinti Ukrainos dujų tranzito sistemos modernizavimą;

  12.  ragina Tarybą ir Komisiją visapusiškai įsipareigoti plėtoti Pietinį koridorių, įskaitant dujotiekį „Nabucco“, skirti jo statybai reikalingas lėšas ir užmegzti dialogą su Azerbaidžano valdžios institucijomis dėl galimybės naudoti dujų telkinius įgyvendinant projektą;

  13.  palankiai vertina derybose dėl vizų režimo liberalizavimo padarytą pažangą ir primena, kad bevizio režimo taikymas turėtų priklausyti nuo Rusijos daromos pažangos demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms srityse;

  14.  palankiai vertina Komisijos ir Tarybos sprendimą vertinti konsultacijų su Rusija žmogaus teisių klausimais poveikį, ragina paskelbti visą ataskaitą ir pradėti atvirą diskusiją dėl jos išvadų su Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis ir NVO;

  15.  reiškia susirūpinimą dėl tiesioginių merų rinkimų panaikinimo Rusijos savivaldybėse ir grįžimo prie paskyrimų į šiuos postus pagal politinius nuopelnus politikos;

  16.  atkreipia dėmesį į pasiūlymą steigti ES ir Rusijos politinį ir saugumo komitetą; primena Komisijai ir Tarybai, kad, jei būtų įsteigtas toks organas, būtina, jog ES turėtų vieningą nuomonę, svarbiais klausimais derėtųsi dėl bendros pozicijos ir atsižvelgtų į bet kurios valstybės narės išsakytas abejones;

  17.  paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui bei Europos Tarybai.