Procedura : 2010/2709(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0298/2010

Teksty złożone :

B7-0298/2010

Debaty :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Głosowanie :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 141kWORD 86k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.916v01-00
 
B7-0298/2010

zamykający debatę na temat oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie wyników szczytu UE-Rosja


Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník, Roberts Zīle w imieniu grupy politycznej ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyników szczytu UE-Rosja  
B7‑0298/2010

Parlament Europejski,

–    uwzględniając obecnie obowiązującą umowę o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską, a także rozpoczęte w roku 2008 negocjacje w sprawie nowego traktatu UE-Rosja,

–    uwzględniając inicjatywę „Partnerstwo na rzecz Modernizacji”,

–    uwzględniając konsultacje między UE a Rosją dotyczące praw człowieka,

–    uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie stosunków między UE a Rosją,

–    uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.    mając na uwadze, że UE i Rosja, będąca stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, ponoszą wspólną odpowiedzialność za stabilną sytuację na świecie oraz mając na uwadze, że ściślejsza współpraca oraz stosunki dobrosąsiedzkie między UE a Rosją mają szczególne znaczenie dla stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu w Europie; mając na uwadze, że zarówno Rosja, jak i państwa członkowskie UE należą do OBWE i Rady Europy,

B.    mając na uwadze, że szczyt w Rostowie nad Donem był pierwszym posiedzeniem wysokiego szczebla UE-Rosja od wejścia w życie Traktatu z Lizbony,

C.    mając na uwadze, że obecnie obie zainteresowane strony negocjują nową umowę o partnerstwie i współpracy, która ma stanowić solidną podstawę zacieśnionych stosunków dwustronnych we wszystkich aspektach,

D.    mając na uwadze, że na szczycie UE-Rosja podpisano wspólne oświadczenie w sprawie partnerstwa na rzecz modernizacji, które ma na celu ułatwienie Rosji dostępu do wiedzy i technologii Zachodu i jednocześnie zobowiązanie tego kraju do dalszych reform demokratycznych i walki z korupcją,

E.    mając na uwadze, że w pełni funkcjonujące społeczeństwo obywatelskie jest podstawą każdego demokratycznego państwa oraz miernikiem wolności i praworządności,

F.    mając na uwadze, że warunki pracy dziennikarzy w Rosji w dalszym ciągu są dalekie od zadowalających oraz że dochodzi przy tym stale do prześladowań, ścigania, a nawet zabójstw; mając na uwadze, że sytuacja ta może jeszcze ulec pogorszeniu wraz z przyjęciem nowego projektu legislacyjnego, przedłożonego Dumie Państwowej w dniu 24 kwietnia 2010 r., który upoważnia Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) do wzywania dziennikarzy na przesłuchania i żądania od wydawców usuwania z publikacji artykułów, które „popierają ekstremistów” lub „mają niepożądany charakter”,

G.    mając na uwadze, że zastraszanie obrońców praw człowieka, polityków opozycji i niezależnych dziennikarzy w atmosferze strachu, zwłaszcza w rejonie Kaukazu Północnego, jest wciąż powszechne,

H.    mając na uwadze, że ponad trzy i pół roku po śmierci Anny Politkowskiej, jej zabójcy ciągle jeszcze nie zostali postawieni przed sądem, a w wielu podobnych sprawach dochodzenie prowadzone jest zbyt wolno,

I.     mając na uwadze, że Rada i Komisja rozpoczęły ocenę wyników odbywających się dwa razy w roku konsultacji między UE i Rosją w zakresie praw człowieka;

J.     mając na uwadze, że w Trybunale Praw Człowieka oczekuje na rozpatrzenie 20 000 spraw przeciwko Rosji, a w znacznej większości tych spraw Trybunał wydał orzeczenie skazujące Federację Rosyjską,

K.   mając na uwadze, że proces przeciwko byłemu prezesowi koncernu naftowego Jukos Michaiłowi Chodorowskiemu i jego wspólnikowi Płatonowi Lebiediewowi budzi niepokój o standardy uczciwego procesu w Rosji, a poza tym panuje powszechna opinia, podzielana również przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, że proces ten jest niesprawiedliwy i ma zabarwienie polityczne,

L.    mając na uwadze, że Rosja jest jedynym państwem członkowskim Rady Europy, które regularnie nie wyraża zgody na publikowanie sprawozdań Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT),

M.   mając na uwadze, że w czasie starć w Moskwie i w Sankt Petersburgu w dniu 31 maja policja zatrzymała około 200 demonstrantów, którzy manifestowali poparcie dla art. 31 konstytucji gwarantującego wolność zgromadzeń,

N.   mając na uwadze, że władze rosyjskie odwołały bezpośrednie wybory burmistrzów wielu miast, takich jak Niżny Nowogród, Czelabińsk, Ulianowsk i Penza, i zamierzają odwołać je również w Jekaterynburgu, Permie i Wołgogradzie; mając na uwadze, że bezpośrednie wybory burmistrzów zostały już odwołane w niemal połowie miast,

O.   mając na uwadze, że w dniu 5 czerwca Niemcy i Rosja zaproponowały utworzenie Komitetu ds. Polityki i Bezpieczeństwa UE-Rosja, działającego na poziomie ministerialnym i rozwiązującego kryzysy i konflikty regionalne;

P.    mając na uwadze, że według władz gruzińskich Rosja nie wywiązała się w pełni ze zobowiązań, które podjęła na mocy porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia i 8 września 2008 r., czego przykładem jest śmierć co najmniej 23 obywateli gruzińskich z ręki snajperów z terytoriów okupowanych, budowa nowych baz wojskowych, znaczne zwiększenie obecności wojsk rosyjskich w Abchazji i Południowej Osetii oraz uniemożliwienie dostępu misji obserwacyjnej UE do tych prowincji,

Q.   mając na uwadze, że w dniu 27 kwietnia 2010 r. parlamenty rosyjski i ukraiński ratyfikowały umowę o przedłużeniu do 2042 r. użytkowania krymskiego portu Sewastopol przez rosyjską Flotę Czarnomorską,

R.    mając na uwadze, że w związku z rewolucją w Kirgistanie w kwietnia 2010 r. w dalszy ciągu nasuwa się pytanie o niezależność tego kraju i ewentualne wpływy Rosji,

S.    mając na uwadze, że przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w znacznym stopniu przyczyniłoby się do dalszej poprawy stosunków gospodarczych między UE i Rosją, pod warunkiem pełnego przestrzegania zobowiązań wynikających z członkostwa w WTO oraz wprowadzenia w życie tych zobowiązań,

T.    mając na uwadze, że projekty gazociągu północnego i południowego doprowadzą do zwiększenia zależności państw UE od gazu rosyjskiego; mając na uwadze, że plany dotyczące realizacji gazociągu Nabucco straciły rozmach w związku z decyzją władz Azerbejdżanu o późniejszym rozpoczęciu wydobycia ze złóż regionu Morza Kaspijskiego, które miały być głównym źródłem gazu na potrzeby tego projektu,

1.    wzywa do włączenia do nowej umowy o partnerstwie i współpracy między Rosją i Unią Europejską wiążącej części dotyczącej praw człowieka, a także części, w której prawa człowieka określone są jako podstawa współpracy UE z Rosją w rozwijaniu partnerstwa na rzecz modernizacji;

2.    wzywa Radę i Komisję do podjęcia konkretnych kroków w celu zapewnienia, że partnerstwo na rzecz modernizacji odzwierciedla zadeklarowane wspólnie przez Unię Europejską i Rosję zaangażowanie na rzecz współpracy opartej na demokracji i praworządności, a także do priorytetowego traktowania zagwarantowania skutecznego funkcjonowania sądownictwa i wzmocnienia walki z korupcją;

3.    wzywa władze rosyjskie do pełnego poszanowania wolności zgromadzeń i wszelkich innych praw przynależnych obywatelom z mocy konstytucji oraz wyraża ubolewanie z powodu braku reakcji przedstawicieli UE uczestniczących w szczycie wobec brutalnych działań policji w Moskwie i w Sankt Petersburgu w dniu 31 maja;

4.    wzywa Radę i Komisję do przyjrzenia się toczącemu się obecnie procesowi i oczekiwanemu wyrokowi w sprawie Michaiła Chorodowskiego i Płatonowa Lebiediewa, które będą wyznacznikami dokonanych przez Rosję postępów w zakresie praworządności, reform demokratycznych i walki z korupcją;

5.    ponawia swoje kierowane do władz rosyjskich wezwanie do schwytania i postawienia przed wymiarem sprawiedliwości zabójców Natalii Estemirowej, Andrieja Kułagina, Zaremy Sadulajewy, Alika Dżabraiłowa, Makszaripa Auszewa i Anny Politkowskiej;

6.    ponownie wzywa władze rosyjskie do zapewnienia wolności słowa i do powstrzymywania się od przyjmowania ustaw, które umożliwiłyby władzom ściganie i cenzurowanie mediów pod pretekstem działań przeciwdziałających ekstremizmowi i terroryzmowi;

7.    z zadowoleniem przyjmuje rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Rosji i przypomina władzom rosyjskim, że najlepszą drogą do umożliwienia tego rozwoju jest powstrzymywanie się od utrudniania lokalnych inicjatyw;

8.    wzywa rosyjskie władze do pełnego wykonania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i – poza uiszczeniem należytej rekompensaty finansowej – do wykonania poleceń Trybunału dotyczących przeprowadzenia istotnych dochodzeń, ujawnienia przyczyn będących źródłem problemów i wprowadzenia niezbędnych reform mających na celu zapobieganie takim problemom w przyszłości;

9.    wzywa rosyjskie władze do dotrzymania zobowiązań podjętych w porozumieniu o zawieszeniu broni zawartym z Gruzją, do położenia kresu prześladowaniom obywateli gruzińskich na granicach okupowanych terytoriów i do zaprzestanie blokowania dostępu misji obserwacyjnej UE do Osetii Południowej i Abchazji;

10.  zwraca uwagę na polityczne i społeczne niepokoje na Ukrainie spowodowane przedłużeniem użytkowania krymskiego portu Sewastopol przez rosyjską Flotę Czarnomorską; uważa, że przedłużenie obecności rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na Krymie może mieć destabilizujące konsekwencje dla terytorialnej integralności Ukrainy i całego regionu; podkreśla, że brak stabilności na Ukrainie nie sprzyja interesom zarówno UE, jak i wszystkich partnerów wschodnich;

11.  przyjmuje do wiadomości propozycję premiera Władimira Putina, złożoną w dniu 30 kwietnia 2010 r. a dotyczącą połączenia ukraińskiego koncernu Naftohaz z Gazpromem; uważa, że spółka Naftohazu i Gazpromu mogłaby doprowadzić do przejęcia przez Gazprom sektora energetycznego Ukrainy i zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu państw członkowskich UE; powtarza z naciskiem, że w interesie UE leży wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii pochodzących z Rosji i przesyłanych przez Ukrainę, zagwarantowanie przejrzystości i przewidywalności kanałów dostaw oraz zapewnienie modernizacji systemu tranzytowego gazu na Ukrainie w ramach wspólnie podejmowanych starań;

12.  wzywa Radę i Komisję do pełnego zaangażowania w rozwój korytarza południowego, w tym gazociągu Nabucco, do zagwarantowania środków finansowych niezbędnych do jego budowy i do rozpoczęcia dialogu z władzami Azerbejdżanu na temat udostępnienia złóż gazu na potrzeby tego projektu;

13.  z zadowoleniem przyjmuje postępy w negocjacjach na temat zniesienia wiz i przypomina, że wprowadzenie ruchu bezwizowego powinno opierać się na postępach Rosji w dziedzinie demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka;

14.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji i Rady dotyczącą oceny wpływu przeprowadzonych z Rosją konsultacji w zakresie praw człowieka i wzywa do zdawania pełnego sprawozdania i do otwartych dyskusji z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i organizacjami pozarządowymi na temat ustaleń wynikających z tych konsultacji;

15.  daje wyraz zaniepokojeniu w związku z odwołaniem bezpośrednich wyborów burmistrzów rosyjskich miast oraz powrotem do polityki mianowania na te stanowiska w oparciu o przesłanki polityczne;

16.  zwraca uwagę na propozycję utworzenia Komitetu ds. Polityki i Bezpieczeństwa UE-Rosja; przypomina Komisji i Radzie, że w przypadku utworzenia takiej jednostki istotne jest, by UE przemawiała jednym głosem, wynegocjowała wspólne stanowisko w istotnych kwestiach i brała pod uwagę zastrzeżenia zgłaszane przez wszystkie państwa członkowskie;

17.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i państwom członkowskim, a także rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej oraz Radzie Europy.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności