Förslag till resolution - B7-0298/2010Förslag till resolution
B7-0298/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om slutsatserna från toppmötet mellan EU och Ryssland

9.6.2010

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník, Roberts Zīle för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0296/2010

Förfarande : 2010/2709(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0298/2010
Ingivna texter :
B7-0298/2010

B7‑0298

Europaparlamentets resolution om slutsatserna från toppmötet mellan EU och Ryssland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–     med beaktande av det gällande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, och de förhandlingar om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland som inleddes 2008,

–     med beaktande av initiativet partnerskap för modernisering,

–     med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland,

–     med beaktande av sina tidigare resolutioner om förbindelserna mellan EU och Ryssland,

–     med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.    EU och Ryssland, som är ständig medlem av FN:s säkerhetsråd, har ett gemensamt ansvar för den globala stabiliteten, och ett förstärkt samarbete och goda grannförbindelser mellan EU och Ryssland är av särskild betydelse för Europas stabilitet, säkerhet och välstånd. Såväl Ryssland som EU:s medlemsstater är medlemmar av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Europarådet.

B.    Toppmötet i Rostov on Don var det första högnivåmötet mellan EU och Ryssland sedan Lissabonfördraget trädde i kraft.

C.    Det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland, som syftar till att utgöra en fast grund för fördjupade bilaterala förbindelser som täcker samtliga aspekter av partnerskapet, förhandlas för närvarande av båda parter.

D.    I samband med toppmötet mellan EU och Ryssland undertecknades en gemensam förklaring om partnerskapet för modernisering, vilket syftar till att ge Ryssland bättre tillgång till kompetens och teknik från väst i utbyte mot att landet åtar sig att genomföra demokratiska reformer och bekämpa korruption.

E.    Ett till fullo fungerande civilsamhälle är en hörnsten i varje demokratiskt land och en indikation på nivån av frihet och rättssäkerhet.

F.    Arbetsförhållandena för journalister i Ryssland är fortfarande långt ifrån tillfredsställande, eftersom det fortfarande förekommer trakasserier, förföljelser och till och med mord. Denna situation kan komma att förvärras ytterligare i och med antagandet av ett nytt lagförslag som lades fram vid statsduman den 24 april 2010 och som skulle ge säkerhetstjänsten rätt att kalla journalister till förhör och kräva att redaktörer tar bort artiklar som ”stöder extremister” eller ”framstår som icke önskvärda” från sina publikationer.

G.    Hot mot människorättsaktivister, oppositionspolitiker och oberoende journalister i ett klimat präglat av rädsla är fortfarande vanligt, framför allt i norra Kaukasien.

H.    Trots att mer än 3,5 år har gått sedan mordet på Anna Politkovskaja, har de ansvariga för mordet ännu inte ställts inför rätta, och i många liknande fall är utredningarna avsevärt fördröjda.

I.     Rådet och kommissionen har inlett en utvärdering av resultaten av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland, för vilken möten hålls två gånger om året.

J.     Vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna väntar mer än 20 000 mål mot Ryssland på att avgöras, och i de allra flesta fall där domstolen har lyckats avkunna en dom har Ryssland förlorat.

K.   Rättegången mot den f.d. chefen för Yukos oljebolag Michail Chodorkovskij och hans partner Platon Lebedev ger upphov till oro över respekten för normerna för en korrekt rättegång i Ryssland, vilket bidrar till att målet i allmänt utbredda bedömningar, inbegripet den som genomförs av Europarådets parlamentariska församling, anses vara ogrundat och politiskt motiverat.

L.    Ryssland är den enda medlemsstaten i Europarådet som inte rutinmässigt ger sitt godkännande till offentliggörandet av rapporter från Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

M.   Vid sammandrabbningar i Moskva och St. Petersburg den 31 maj 2010 frihetsberövades omkring 200 demonstranter av polisen. De demonstrerade i stöd för mötesfriheten som fastställs i artikel 31 i landets författning.

N.   Ryska myndigheter har ställt in de direkta borgmästarvalen i många städer, t.ex. Niznij Novgorod, Tjeljabinsk, Uljanovsk och Penza, och planerar att göra det även i andra städer, däribland Jekaterinburg, Perm och Volgograd. Direkta borgmästarval har redan ställts in i nästan hälften av alla kommuner.

O.   Den 5 juni 2010 lade Tyskland och Ryssland fram ett förslag om att inrätta en kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik för EU–Ryssland. Enligt förslaget ska kommittén arbeta på ministernivå och ha som målsättning att lösa regionala kriser och konflikter.

P.    Enligt georgiska myndigheter har Ryssland inte helt uppfyllt sina åtaganden i samband med eldupphöravtalet av den 12 augusti och den 8 september 2008: minst 23 georgiska medborgare har dödats av krypskyttar från de ockuperade områdena, nya militärbaser har byggts, den militära närvaron har utökats avsevärt i Abchazien och Sydossetien, och EU:s övervakningsuppdrag har hindrats från att besöka dessa områden.

Q.   Den 27 april 2010 ratificerade de ryska och ukrainska parlamenten ett avtal om att förlänga Rysslands hyresavtal för att få husera den ryska Svartahavsflottan i Sevastopols hamn på Krimhalvön fram till och med 2042.

R.    Revolutionen i Kirgizistan i april 2010 väcker frågan om hur självständigt landet egentligen är och vilket inflytande Ryssland eventuellt har.

S.    Rysslands anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO) skulle stärka de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Ryssland avsevärt, förutsatt att WTO:s åtaganden och skyldigheter följs och tillämpas fullt ut.

T.    Nord Stream- och South Stream-projekten kommer att öka EU-ländernas beroende av rysk naturgas. Planerna att gå vidare med Nabuccoledningen har gått i stå efter de azerbajdzjanska myndigheternas beslut att senarelägga utvinnandet av fyndigheterna i Kaspiska havet, vilka enligt planerna skulle utgöra projektets huvudsakliga gaskälla.

1.    Europaparlamentet begär att ett bindande avsnitt om mänskliga rättigheter införs i det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Ryssland och EU, samt att mänskliga rättigheter ses som en grund för samarbetet mellan EU och Ryssland i utvecklandet av partnerskapet för modernisering.

2.    Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att vidta konkreta åtgärder för att se till att partnerskapet för modernisering återspeglar EU:s och Rysslands gemensamt uttalade åtagande att samarbeta på grundval av principerna för demokrati och rättssäkerhet, prioritera ett säkerställande av en effektivt fungerande dömande makt och intensifiera kampen mot korruption.

3.    Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att till fullo respektera mötesfriheten och andra rättigheter som ges medborgarna enligt författningen, och beklagar att de EU- representanter som deltog i toppmötet inte opponerade sig mot de brutala polisingripandena i Moskva och St. Petersburg den 31 maj 2010.

4.    Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att beakta den pågående rättegången och den kommande domen mot Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev som en indikation på de framsteg som gjorts i Ryssland vad gäller rättssäkerhet, demokratiska reformer och kampen mot korruption.

5.    Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de ryska myndigheterna att se till att de ansvariga för morden på Natalja Estemirova, Andrej Kulagin, Zarema Sadulajeva, Alik Dzjabrovil, Maksjarip Ausjev och Anna Politkovskaja hittas och ställs inför rätta.

6.    Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de ryska myndigheterna att garantera yttrandefriheten och avstå från att anta lagar som skulle ge dem möjlighet att förfölja och censurera medier under förevändning av antiterrorism och antiterroristisk verksamhet.

7.    Europaparlamentet välkomnar det civila samhällets framväxt i Ryssland och påminner de ryska myndigheterna om att det bästa sättet att möjliggöra denna utveckling är att avstå från att hindra lokala initiativ.

8.    Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att till fullo tillämpa domsluten från Europadomstolen och, förutom att betala ut vederbörlig ekonomisk kompensation, följa domstolens avgöranden om att genomföra meningsfulla utredningar, avslöja orsakerna bakom missförhållanden och införa de reformer som krävs för att man ska kunna undvika detta i framtiden.

9.    Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att leva upp till sitt åtagande i eldupphöravtalet med Georgien, att sluta trakassera georgiska medborgare vid gränserna till de ockuperade områdena och att låta EU:s övervakningsuppdrag få tillträde till Sydossetien och Abchazien.

10.  Europaparlamentet noterar den politiska och sociala oron i Ukraina som orsakas av att Rysslands hyresavtal för att husera Svartahavsflottan i Sevastopols hamn på Krimhalvön har förlängts. Parlamentet anser att flottans förlängda närvaro i Krim kan få destabiliserande konsekvenser för Ukrainas och hela regionens territoriella integritet. Parlamentet understryker att instabiliteten i Ukraina går emot både EU:s och alla våra östliga partnerländers intressen.

11.  Europaparlamentet noterar premiärminister Vladimir Putins erbjudande den 30 april 2010 om att slå samman Ukrainas nationella olje- och gasbolag Naftohaz Ukrainy med Gazprom. Parlamentet anser att en sammanslagning av Naftohaz och Gazprom skulle kunna vara början på Gazproms övertagande av Ukrainas energisektor och utgöra ett hinder för energisäkerheten i EU:s medlemsstater. Parlamentet upprepar att det är i EU:s intresse att främja en säker energiförsörjning från Ryssland via Ukraina, säkerställa öppenhet och förutsägbarhet när det gäller transportrutter och se till att Ukrainas gastransportsystem moderniseras med gemensamma insatser från EU och Ukraina.

12.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att till fullo åta sig att utveckla den södra korridoren, inbegripet Nabuccoledningen, säkra den finansiering som behövs för att bygga den och inleda en dialog med myndigheterna i Azerbajdzjan om att ställa gasfyndigheterna till projektets förfogande.

13.  Europaparlamentet välkomnar framstegen i förhandlingarna om viseringslättnader och påminner om att införandet av viseringsfrihet bör baseras på Rysslands utveckling vad gäller demokrati, rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter.

14.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens och rådets beslut att utvärdera effekten av människorättsdialogen med Ryssland och begär att den fullständiga rapporten offentliggörs och att resultaten diskuteras öppet mellan Europaparlamentet, medlemsstaterna och icke-statliga organisationer.

15.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att direkta borgmästarval i ryska kommuner överges och att man återvänder till systemet att nominera personer till denna post på grundval av politiska meriter.

16.  Europaparlamentet tar del av förslaget att inrätta en kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik för EU–Ryssland, och påminner kommissionen och rådet om att det, om ett sådant organ inrättas, är avgörande att EU uttalar sig samstämmigt, förhandlar en gemensam ståndpunkt i viktiga frågor och tar hänsyn till om någon medlemsstat uttrycker reservationer.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Ryska federationens regering och parlament samt till Europarådet.