Предложение за резолюция - B7-0299/2010Предложение за резолюция
B7-0299/2010

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно срещата на високо равнище ЕС-Русия (31 май - 1 юни)

  9.6.2010

  за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията
  съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Mário David от името на групата PPE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0296/2010

  Процедура : 2010/2709(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0299/2010
  Внесени текстове :
  B7-0299/2010
  Приети текстове :

  B7‑0299/2010

  Резолюция на Европейския парламент относно срещата на високо равнище ЕС-Русия (31 май - 1 юни)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид резолюцията на Европейския парламент относно подготовката за срещата на високо равнище ЕС-Русия в Стокхолм на 18 ноември 2009 г.,

  –   като взе предвид съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество между (СПС) между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, както и продължаващите преговори за нов договор между ЕС и Русия,

  –   като взе предвид целта на ЕС и Русия, изложена в общата декларация, представена след 11-та среща на високо равнище ЕС-Русия, състояла се в Санкт Петербург на 31 май 2003 г. за създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, общо пространство за сътрудничество в областта на външната сигурност и общо пространство за научни изследвания и образование, което да включва културни аспекти,

  –   като взе предвид предишните си доклади и резолюции относно Русия и отношенията ЕС-Русия, по-специално резолюцията си от 17 септември 2009 г. относно убийствата на активисти за правата на човека в Русия, резолюцията си от 17 септември 2009 г. относно външните аспекти на енергийната сигурност, както и резолюцията си от 19 юни 2008 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия на 26–27 юни 2008 г. в Ханти-Мансийск,

  –   като взе предвид заключителната декларация и препоръките, отправени от комисията за парламентарно сътрудничество ЕС–Русия след нейното 11-то заседание в Брюксел на 16–17 февруари 2009 г.,

  –   като взе предвид резултата от заседанието на Постоянния съвет за партньорство между ЕС и Русия, което се проведе в Брюксел на 19 октомври 2009 г.,

  –   като взе предвид консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че ЕС и Руската федерация са взаимнозависими в редица политически области,

  Б.  като има предвид, че ЕС и Русия, която е член на Съвета за сигурност на ООН, носят споделена отговорност за поддържането на глобална стабилност, и като има предвид, че засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от ключово значение за стабилността, сигурността и просперитета на Европа,

  В.  като има предвид, че присъединяването на Русия към Световната търговска организация (СТО) би допринесло значително за по-нататъшното подобряване на икономическите отношения между ЕС и Русия при условие, че е налице правно обвързващ ангажимент за цялостно спазване и изпълнение на ангажиментите и задълженията в рамките на СТО, и че присъединяването би отворило пътя за споразумение за дълбока и всеобхватна икономическа интеграция между двамата партньори, основана на действителна реципрочност, като има предвид, че на 1 януари 2010 г. Русия създаде митнически съюз с Казахстан и Беларус;

  Г.  като има предвид, че като член на Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) Русия се ангажира да спазва и насърчава правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава, както и да зачита суверенитета на своите европейски съседи,

  Д. като има предвид, че Русия все още не е изпълнила споразуменията от 12 август и 8 септември 2008 г. относно изтеглянето на войските от окупираните грузински провинции Абхазия и Южна Осетия,

  Е. като има предвид, че съществуват ясни и обективни критерии за въвеждането на безвизов режим; като има предвид, че европейските и руските граждани имат законен интерес да им се предостави право на свободно движение в рамките на техните държави и при пресичане на границите,

  1.  отново изразява убеждението си, че Русия остава един от най-важните партньори за Европейския съюз в изграждането на устойчиво партньорство, ангажиран да работи съвместно за посрещане на общи предизвикателства, като възприема балансиран и ориентиран към постигането на резултати подход, основан на демокрацията и принципите на правовата държава, като споделя не само икономически и търговски интереси, но и целта, въз основа на международното право, да се предприемат действия в тясно сътрудничество както на глобално равнище, така и в общото съседско пространство ;

  2.  призовава ЕС и Русия да ускорят преговорите по сключването на ново споразумение за партньорство и сътрудничество и потвърждава силната си подкрепа за обширно, широкоспектърно и правно обвързващо споразумение, което да излиза извън рамките на чисто икономическото сътрудничество и да включва области като демокрацията, правовата държава, зачитането на правата на човека и на основните права; отбелязва споразумението за партньорство за модернизация и подкрепя диверсификацията на руската икономика и на търговските отношения между ЕС и Русия; все пак подчертава необходимостта от бързо изработване на конкретен работен план, който да съответства на постигнатите досега резултати в контекста на четирите общи за Европейския съюз и Русия пространства; подчертава значението на гарантирането на ефективно функциониране на съдебната система и засилването на борбата срещу корупцията;

  3.  отбелязва с интерес продължаващия диалог между Европейския съюз и Русия относно допълнителни визови облекчения; подчертава, че посоченият диалог следва да се води в синхрон с процеса на въвеждане на визови облекчения за страните от Източното партньорство; изтъква, че Съветът и Комисията трябва да гарантират, че Русия изпълнява всички условия, определени във всяко договорено споразумение, предвиждащо визови облекчения при пътувания между двете страни, така че да се предотврати всяко нарушаване на сигурността в Европа; призовава за по-нататъшно сътрудничество в областта на нелегалната имиграция, подобряване на контрола на граничните контролно-пропускателни пунктове и на обмена на информация относно тероризма и организираната престъпност; в този контекст подчертава значението на контактите между народите и тяхното благотворно влияние върху развитието на отношенията между ЕС и Русия;

  4.  изразява загриженост по повод създадения от Русия митнически съюз с Беларус и Казахстан, който поражда допълнителни пречки по пътя на Руската федерация към членство в СТО; отново изразява подкрепата си за целта за ранно присъединяване на Русия към СТО, което ще създаде равнопоставеност за бизнес общностите от двете страни и ще подпомогне значително усилията на Русия за изграждане на модерна, диверсифицирана, високотехнологична икономика; и за улесняване и либерализиране на търговията в глобалната икономика, както и за укрепване и развитие на конкуренцията; подчертава, че отказът от всякакви протекционистки мерки е предварително условие за членство в СТО;

  5.  приветства споразумението между правителството на Руската федерация и Европейския съюз относно защитата на класифицирана информация, което представлява значителна стъпка напред в отношенията между ЕС и Русия и е показател за равнището на доверие в развитието на бъдещо сътрудничество;

  6.  приветства сътрудничеството ЕС-Русия в Чад и борбата срещу пиратството край бреговете на Сомалия;

  7.  подчертава значението на Мисията за наблюдение на Европейския съюз (EUMM), която показа, че ЕС има готовност и способност да действа решително за насърчаване на мира и стабилността, и помогна за създаването на условията, необходими за прилагането на споразуменията от 12 август и 8 септември 2008 г.; потвърждава своя ангажимент по отношение на териториалната цялост на Грузия в рамките на международно признатите й граници и призовава всички страни да спазват изцяло своите ангажименти; посочва, че мандатът на EUMM се прилага на територията на цялата страна и призовава без допълнително отлагане да ѝ бъде осигурен безпрепятствен достъп до Абхазия и Южна Осетия, който досега ѝ беше отказван; отново потвърждава твърдия си ангажимент по отношение на преговорите в Женева и продължаването на съвместното председателстване на този форум от ЕС, ООН и ОССЕ;

  8.  приветства сключеното със САЩ ново споразумение за съкращаване на ядреното оръжие (START);

  9.  отбелязва проекта за Европейски договор за сигурност, предложен от Русия на 29 ноември 2009 г., но обръща внимание на факта, че ново предложение не може да осуети настоящите задължения в областта на сигурността на държавите-членки на ЕС и призовава Европейския съвет да изготви обща позиция по посоченото предложение;

  10. приветства споразумението за съвместни действия в отговор на загрижеността, предизвикана от иранската ядрена програма, включително необходимостта от приемане на рестриктивни мерки, които целят връщането на Иран на масата на преговорите;

  11. изразява очакването си ЕС и Русия да подкрепят разумно увеличаване на финансовото регулиране и надзор на срещата на високо равнище на Г20 в Торонто, както и за ограничаване на системния риск, което е основен приоритет за ЕС;

  12. изразява загриженост относно увеличаването на случаите на нарушения на правата на човека в Русия, включително правото на мирни събрания и подчертава значението на продължаващия диалог относно правата на човека като част от консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека с акцент върху предприетите от руските органи стъпки, целящи да гарантират сигурността на защитниците на правата на човека и призовава за подобряване на формата на тези срещи, с цел да се увеличи тяхната ефективност и този процес да се отвори за ефективния принос от страна на Европейския парламент, руската Дума и неправителствени организации за защита на правата на човека, на официални срещи както в Русия, така и в държавите-членки на ЕС;

  13. приветства ратификацията на Протокол №14 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, както и потвърждението на мораториума върху смъртното наказание и въвеждането на национално равнище на производства с участие на съдебни заседатели; увеличаване на броя на съдебните заседатели и предлага този формат да бъде прилаган и при делата по обвинения в тероризъм; призовава руските органи да се съобразят с всички решения на Европейския съд за правата на човека;

  14. призовава Съвета и Комисията да разработят съвместни инициативи с руското правителство с цел укрепване на сигурността и стабилността в света, и по-специално в общото съседско пространство, както и да постигнат мирно уреждане в съответствие с международното право на конфликтите в Нагорни Карабах и Приднестровието;

  15. подчертава значението както за Русия, така и за ЕС на енергийното сътрудничество, като има предвид, че то представлява потенциална възможност за допълнително търговско и икономическо сътрудничество между ЕС и Русия; подчертава, че принципите на правовата държава, на взаимозависимост и прозрачност следва да бъдат в основата на това сътрудничество, заедно с равния достъп до пазарите, инфраструктурата и инвестициите;

  16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Руската федерация, Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.