Forslag til beslutning - B7-0299/2010Forslag til beslutning
B7-0299/2010

  FORSLAG TIL BESLUTNING om topmødet mellem EU og Rusland (31. maj – 1. juni)

  9.6.2010

  på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

  Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Mário David for PPE-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0296/2010

  Procedure : 2010/2709(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0299/2010
  Indgivne tekster :
  B7-0299/2010
  Vedtagne tekster :

  B7‑0299/2010

  Europa-Parlamentets beslutning om topmødet mellem EU og Rusland (31. maj – 1. juni)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Europa-Parlamentets beslutning om forberedelserne forud for topmødet mellem EU og Rusland i Stockholm den 18. november 2009,

  –   der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side og de igangværende forhandlinger om en ny aftale mellem EU og Rusland,

  –   der henviser til EU's og Ruslands mål, der blev fastlagt i en fælles erklæring efter det 11. topmøde mellem EU og Rusland i Skt. Petersborg den 31. maj 2003, om at oprette et fælles økonomisk område, et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et fælles område for samarbejde inden for ekstern sikkerhed og et fælles område for forskning og uddannelse, herunder kulturelle aspekter,

  –   der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om Rusland og forbindelserne mellem EU og Rusland, navnlig beslutningen af 17. september 2009 om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland, beslutningen af 17. september 2009 om eksterne aspekter af energisikkerhed og beslutningen af 19. juni 2008 om topmødet mellem EU og Rusland i Khanty-Mansiisk den 26.-27. juni 2008,

  –   der henviser til sluterklæringen og henstillingerne fra det 11. møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland, der afholdtes i Bruxelles den 16.-17. februar 2009,

  –   der henviser til resultatet af mødet i Det Permanente Partnerskabsråd EU-Rusland, der blev afholdt i Bruxelles den 19. oktober 2009,

  –   der henviser til drøftelserne mellem EU og Rusland om menneskerettigheder,           

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A. der henviser til, at EU og Rusland er indbyrdes afhængige på en række politikområder,

  B.  der henviser til, at EU og Rusland, der er medlem af FN's Sikkerhedsråd, har et fælles ansvar for den globale stabilitet, og at øget samarbejde og et godt naboskab mellem EU og Rusland er af central betydning for stabilitet, sikkerhed og velstand i Europa,

  C. der henviser til, at Den Russiske Føderations tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO) vil udgøre et betydeligt bidrag til yderligere forbedring af de økonomiske forbindelser mellem EU og Rusland, forudsat at der gives bindende tilsagn fra Ruslands side om fuld overholdelse og gennemførelse af WTO-forpligtelser og -krav, og at det vil bane vejen for en grundig og omfattende økonomisk integrationsaftale mellem de to partnere på grundlag af reel gensidighed, der endvidere henviser til, at Rusland den 1. januar 2010 har oprettet en toldunion med Kasakhstan og Belarus,

  D. der henviser til, at Rusland som medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) har forpligtet sig til at fremme og beskytte menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincipperne, og til at respektere sine europæiske nabolandes suverænitet,

  E.  der henviser til, at Rusland ikke har overholdt aftalerne af 12. august og 8. september 2008 om tilbagetrækningen af styrker fra de besatte georgiske områder Sydossetien og Abkhasien,

  F.  der henviser til, at der findes klare og objektive kriterier for indførelsen af en visumfri ordning, der henviser til, at europæiske og russiske borgere har en berettiget interesse i at kunne bevæge sig frit i deres egne lande og på tværs af landegrænserne;

  1.  bekræfter sin holdning om, at Rusland fortsat er en af EU's vigtigste partnere ved opbygningen af et bæredygtigt samarbejde, og at landene er forpligtet til at samarbejde for at imødegå fælles udfordringer med en afbalanceret og målrettet tilgang, der er baseret på demokrati og retsstatsprincipperne, idet EU ikke kun deler økonomiske og handelsmæssige interesser med Rusland, men også en målsætning om tæt samarbejde på verdensplan og inden for det fælles naboområde på grundlag af folkeretten;

  2.  opfordrer EU og Rusland til at intensivere forhandlingerne om en ny partnerskabsaftale og gentager sin kraftige støtte til en bred, vidtrækkende og juridisk bindende aftale, der går videre end et rent økonomisk samarbejde og også vil omfatte områderne demokrati, retsstatsprincipper samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder; noterer sig aftalen om partnerskab for modernisering, og støtter diversificering af den russiske økonomi og handelsforbindelserne mellem EU og Rusland; understreger dog behovet for en hurtig udarbejdelse af en konkret handlingsplan i forlængelse af de resultater, der indtil nu er opnået i forbindelse med de fire fælles rum for EU og Rusland; understreger, at det er vigtigt at sikre, at retssystemet fungerer, og at bekæmpelsen af korruption forstærkes;

  3.  bemærker med interesse den igangværende dialog mellem EU og Rusland om yderligere lempelse af reglerne for udstedelse af visa; understreger, at denne dialog bør være i overensstemmelse med processen for lempelse af visumreglerne for de lande, der deltager i det østlige partnerskab; understreger, at Rådet og Kommissionen skal sikre, at Rusland overholder alle betingelserne i enhver indgået aftale om lempelse af visumkravene ved rejser mellem de to parter med henblik på at forhindre enhver form for brud på sikkerheden i Europa; opfordrer til yderligere samarbejde om ulovlig indvandring, bedre kontrol ved grænseovergangene og udveksling af oplysninger om terrorisme og organiseret kriminalitet; fremhæver i denne forbindelse betydningen af mellemfolkelige kontakter og disses positive indflydelse på udviklingen af forbindelserne mellem EU og Rusland;

  4.  giver udtryk for sin bekymring over Ruslands oprettelse af en toldunion med Belarus og Kasakhstan, hvilket lægger yderligere hindringer i vejen for Den Russiske Føderations optagelse i WTO; gentager sin støtte til Ruslands hurtige tiltrædelse af WTO, som vil skabe lige vilkår for erhvervslivet på begge sider og i høj grad støtte Ruslands bestræbelser på at opbygge en moderne, diversificeret og højteknologisk økonomi, og som vil fremme og liberalisere handlen på verdensplan samt styrke og udvikle konkurrencen; understreger, at afkald på enhver protektionistisk foranstaltning er en forudsætning for tiltrædelse af WTO;

  5.  glæder sig over aftalen mellem Den Russiske Føderations regering og EU om beskyttelse af klassificerede oplysninger, som repræsenterer et betydeligt fremskridt i forbindelserne mellem EU og Rusland og beviser graden af fortrolighed i forbindelse med yderligere udvikling af samarbejdet i fremtiden;

  6.  glæder sig over samarbejdet mellem EU og Rusland i Tchad og i forbindelse med bekæmpelse af piratvirksomhed ud for Somalias kyst;

  7.  understreger betydningen af Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien (EUMM), som har bevist, at EU er parat og i stand til at handle beslutsomt for at fremme fred og stabilitet, og som har bidraget til at skabe de nødvendige betingelser for gennemførelsen af aftalerne af 12. august og 8. september 2008; bekræfter sin støtte til Georgiens territoriale integritet inden for dens internationalt anerkendte grænser, og opfordrer alle parter til at overholde deres forpligtelser i fuldt omfang; minder om, at EUMM Georgien har et landsdækkende mandat, og henstiller, at EUMM Georgien omgående får uhindret adgang til Abkhasien og Sydossetien, hvilket hidtil er blevet nægtet; bekræfter sin fulde støtte til Genève-forhandlingerne og til, at dette forums formandskab også fremover varetages af EU, FN og OSCE;

  8.  glæder sig over Ruslands nye START-aftale med USA om reduktion af nukleare våben;

  9.  noterer sig udkastet til en traktat om europæisk sikkerhed, som Rusland har foreslået den 29. november 2009, men henleder opmærksomheden på, at det nye forslag ikke må undergrave gældende sikkerhedsforpligtelser for EU-medlemsstaterne, og opfordrer Det Europæiske Råd til at finde frem til en fælles holdning til dette forslag;

  10. glæder sig over aftalen om i fællesskab at behandle spørgsmålene vedrørende det iranske nukleare program, herunder behovet for restriktive foranstaltninger med henblik på at tvinge Iran tilbage til forhandlingsbordet;

  11. udtrykker sin forventning om, at EU og Rusland på G20-topmødet i Toronto vil støtte en rimelig udvidelse af finansreguleringen og det finansielle tilsyn med henblik på at reducere systemiske risici, hvilket prioriteres højt af EU;

  12. giver udtryk for sin bekymring over stigningen i antallet af overtrædelser af menneskerettighederne i Rusland, herunder retten til fredeligt at forsamles, og understreger betydningen af den fortsatte dialog om menneskerettigheder som led i menneskerettighedsdrøftelserne mellem EU og Rusland med fokus på de russiske myndigheders foranstaltninger, der sigter mod at garantere menneskerettighedsforkæmpernes sikkerhed, og anmoder om, at udformningen af disse møder forbedres med henblik på at øge deres effektivitet, og at denne proces åbnes for effektive bidrag fra Europa-Parlamentet, Dumaen og ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer både ved officielle møder i Rusland og i EU’s medlemsstater;

  13. glæder sig over ratifikationen af protokol 14 til den europæiske menneskerettighedskonvention og bekræftelsen af moratoriet for dødsstraf samt udvidelsen af nævningedomstole til hele landet; foreslår dog, at nævningedomstole også anvendes i forbindelse med retssager mod terrorister; opfordrer de russiske myndigheder til at efterleve Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser;

  14. opfordrer Rådet og Kommissionen til at forsøge at gennemføre initiativer i samarbejde med den russiske regering om styrkelse af sikkerheden og stabiliteten i verden og i særdeleshed i det fælles naboområde, og til at opnå en fredelig løsning i overensstemmelse med folkeretten på konflikterne i Nagorno-Karabakh og Transdnestrien;

  15. fremhæver betydningen af energisamarbejde for både Rusland og EU, da det indebærer muligheder for yderligere handel og økonomisk samarbejde mellem dem; understreger, at retsstatsprincipperne, principperne om indbyrdes afhængighed og gennemsigtighed samt princippet om lige adgang til markeder, infrastruktur og investeringer bør ligge til grund for dette samarbejde;

  16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations regering og parlament, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.