Menetlus : 2010/2709(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0299/2010

Esitatud tekstid :

B7-0299/2010

Arutelud :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Hääletused :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 125kWORD 71k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.917v01-00
 
B7-0299/2010

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


ELi ja Venemaa tippkohtumine (31. mai ja 1. juuni)


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Mário David fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta (31. mai ja 1. juuni)  
B7‑0299/2010

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettevalmistuste kohta 18. novembril 2009 Stockholmis toimuvaks ELi ja Venemaa tippkohtumiseks;

–   võttes arvesse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Venemaa Föderatsiooni vahelist kehtivat partnerlus- ja koostöölepingut ning käimasolevaid läbirääkimisi uue ELi ja Venemaa vahelise lepingu sõlmimiseks;

–   võttes arvesse pärast 31. mail 2003. aastal Peterburis toimunud ELi ja Venemaa 11. tippkohtumist esitatud ühisavalduses püstitatud ELi ja Venemaa eesmärki luua ühine majandusruum, ühine vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, ühine välisjulgeolekualase koostöö ruum ning ühine teadus- ja haridusruum, mis hõlmab ka kultuuriküsimusi;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi varasemaid raporteid ja resolutsioone Venemaa ning ELi ja Venemaa suhete kohta, eriti 17. septembri 2009. aasta resolutsiooni inimõiguste aktivistide mõrvade kohta Venemaal, 17. septembri 2009. aasta resolutsiooni energiavarustuse kindluse välisaspektide kohta ning 19. juuni 2008. aasta resolutsiooni ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta 26.–27. juunil 2008 Hantõ-Mansiiskis;

–   võttes arvesse ELi ja Venemaa parlamentaarse koostöökomisjoni 16. ja 17. veebruaril 2009. aastal Brüsselis toimunud 11. kohtumise järel esitatud lõplikku avaldust ja soovitusi;

–   võttes arvesse 19. oktoobril 2009. aastal Brüsselis toimunud ELi ja Venemaa alalise partnerlusnõukogu kohtumise tulemusi;

–   võttes arvesse ELi ja Venemaa inimõigustealaseid konsultatsioone;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et EL ja Venemaa Föderatsioon sõltuvad teineteisest paljudes poliitikavaldkondades;

B.  arvestades, et ELil ja Venemaal, kes on ÜRO Julgeolekunõukogu liige, on ühine vastutus stabiilsuse säilitamise eest maailmas, ning arvestades, et tõhustatud koostöö ja heanaaberlikud suhted ELi ja Venemaa vahel on eriti olulised Euroopa stabiilsuse, turvalisuse ja heaolu seisukohast;

C. arvestades, et Venemaa ühinemine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) aitaks olulisel määral kaasa Venemaa ja ELi vaheliste majandussuhete edasisele arengule, mille eeltingimus on, et Venemaa võtab siduva kohustuse täita ja rakendada täielikult WTO kohustusi, ning sillutaks teed partneritevahelisele sügava ja ulatusliku majandusintegratsiooni kokkuleppele, mis põhineb tõelisel vastastikususel, arvestades, et Venemaa lõi 1. jaanuaril 2010 tolliliidu Kasahstani ja Valgevenega;

D. arvestades, et Euroopa Nõukogu ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) liikmena on Venemaa võtnud endale kohustuse kaitsta ja edendada inimõigusi, põhivabadusi ja õigusriigi põhimõtet ning austada oma Euroopa naaberriikide suveräänsust;

E. arvestades, et Venemaa ei ole siiani pidanud kinni 12. augusti ja 8. septembri 2008. aasta lepingutest vägede väljaviimise kohta okupeeritud Gruusia aladelt Lõuna-Osseetias ja Abhaasias;

F.  arvestades, et viisavaba režiimi loomise jaoks on olemas selged ja objektiivsed kriteeriumid; arvestades, et ELi ja Venemaa kodanikel on õigustatud huvi selle osas, et neile oleks tagatud liikumisvabadus nii oma riigi piirides kui ka üle riigipiiride;

1.  kinnitab veel kord oma veendumust, et Venemaa jääb jätkusuutliku koostöö arendamisel üheks Euroopa Liidu kõige tähtsamaks partneriks ning nad peavad tegema koostööd ühiste probleemide lahendamisel tasakaalustatud ja tulemustele suunatud lähenemisviisi abil, mis põhineb demokraatial ja õigusriigi põhimõttel, ning et ELil on Venemaaga peale majanduslike ja kaubanduslike ühishuvide ka ühine eesmärk teha tihedat koostööd nii ülemaailmsel tasandil kui ka ühises naabruses rahvusvahelise õiguse alusel;

2.  kutsub ELi ja Venemaad üles intensiivistama läbirääkimisi uue partnerlus- ja koostöölepingu üle ja kinnitab oma tugevat toetust ulatusliku, laiahaardelise ja õiguslikult siduva lepingu sõlmimisele, mis ei käsitle üksnes majanduskoostööd, vaid ka demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, inimõiguste ja põhiõiguste kaitset; võtab teadmiseks moderniseerimispartnerluse lepingu ning toetab Venemaa majanduse ning ELi ja Venemaa vaheliste kaubandussuhete mitmekesistamist; rõhutab siiski vajadust töötada kiiresti välja konkreetne tööplaan kooskõlas Euroopa Liidu ja Venemaa nelja ühise ruumi osas juba saavutatud tulemustega; rõhutab, et on oluline tagada kohtuvõimu tõhus toimimine ja tugevdada korruptsioonivastast võitlust;

3.  märgib huviga Euroopa Liidu ja Venemaa vahel jätkuvat dialoogi viisarežiimi edasise lihtsustamise üle; rõhutab, et kõnealune dialoog peaks olema kooskõlas idapartnerluses osalevate riikide viisarežiimi lihtsustamise protsessiga; rõhutab, et nõukogu ja komisjon peavad tagama, et Venemaa täidab kõik tingimused, mis on sätestatud läbirääkimiste tulemusel sõlmitud kokkuleppes kahe poole vahel reisiviisade saamise lihtsustamise osas, et hoida ära igasugune oht Euroopa julgeolekule; nõuab edasist koostööd ebaseadusliku sisserände küsimuses, paremat kontrolli piiripunktides ning teabevahetust terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse valdkonnas; rõhutab sellega seoses inimestevaheliste kontaktide tähtsust ning nende soodsat mõju ELi ja Venemaa suhete arengule;

4.  väljendab muret asjaolu pärast, et Venemaa lõi tolliliidu Valgevene ja Kasahstaniga, mis on lisatakistus Venemaa Föderatsiooni liitumisele WTOga; avaldab veel kord toetust Venemaa peatsele ühinemisele WTOga, kuna see looks võrdsed tingimused mõlema poole äriringkondadele ning aitaks suuresti kaasa Venemaa püüdlustele rajada moodne, mitmekesine ja kõrgtehnoloogiline majandus, ning aitaks lihtsustada ja liberaliseerida kaubandust maailmamajanduses ning tugevdada ja arendada konkurentsi; rõhutab, et kõigist protektsionistlikest meetmetest loobumine on WTOga liitumise eeltingimus;

5.  väljendab heameelt Venemaa Föderatsiooni valitsuse ja Euroopa Liidu vahelise salastatud teabe kaitset käsitleva lepingu üle, mis on oluline samm edasi ELi ja Venemaa suhetes ja näitab usaldust edasise koostöö arendamise suhtes tulevikus;

6.  tunneb heameelt ELi ja Venemaa koostöö üle Tšaadis ja piraatlusevastases võitluses Somaalia ranniku lähedal;

7.  rõhutab ELi vaatlusmissiooni tähtsust, mis on näidanud ELi valmisolekut ja võimet tegutseda otsustavalt rahu ja stabiilsuse edendamiseks ning aidanud luua 12. augusti ja 8. septembri 2008. aasta kokkulepete rakendamiseks vajalikud tingimused; kinnitab oma toetust Gruusia territoriaalsele terviklikkusele rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning kutsub kõiki osapooli üles täitma võetud kohustusi; juhib tähelepanu sellele, et ELi vaatlusmissioonil on volitused tegutseda kogu riigis, ning nõuab missioonile viivitamatult takistamatut juurdepääsu Abhaasiale ja Lõuna-Osseetiale, mille andmisest seni on keeldutud; kinnitab taas oma täielikku pühendumust Genfi rahukõnelustele ning sellele, et EL, ÜRO ja OSCE jätkaksid kaaseesistumist nimetatud foorumil;

8.  tunneb heameelt USAga sõlmitud uue tuumarelvade vähendamist käsitleva START-lepingu üle;

9.  võtab teadmiseks Euroopa julgeolekulepingu kavandi, mille Venemaa esitas 29. novembril 2009, aga juhib tähelepanu asjaolule, et uus ettepanek ei tohi kahjustada kehtivaid ELi liikmesriikide julgeolekualaseid kohustusi, ja palub Euroopa Ülemkogul koostada selle ettepaneku kohta ühine seisukoht;

10. tunneb heameelt kokkuleppe üle tegeleda ühiselt Iraani tuumaprogrammiga seotud probleemidega, sealhulgas vajadusega piiravate meetmete järele, et tuua Iraan uuesti läbirääkimiste laua taha;

11. väljendab ootust, et EL ja Venemaa toetavad finantsregulatsiooni ja -järelevalve mõistlikku suurendamist G20 Toronto tippkohtumise ajal, et vähendada süsteemseid riske, mis on ELi tähtsaim prioriteet;

12. väljendab muret asjaolu pärast, et Venemaal on sagenenud inimõiguste rikkumised, mis puudutab ka õigust korraldada rahumeelseid kogunemisi, ja rõhutab, et on oluline jätkata ELi ja Venemaa vaheliste inimõiguste teemaliste konsultatsioonide raames dialoogi inimõiguste teemal, pöörates erilist tähelepanu Venemaa ametivõimude meetmetele inimõiguste kaitsjate turvalisuse tagamiseks, ning nõuab kõnealuste kohtumiste vormi täiustamist, et suurendada nende tõhusust ning et protsessis saaksid tõhusalt osaleda Euroopa Parlament, duuma ja inimõigustega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid, olenemata sellest, kas ametlik kohtumine toimub Venemaal või mõnes ELi liikmesriigis;

13. tunneb heameelt Euroopa inimõiguste konventsiooni protokolli nr 14 ratifitseerimise üle ja ka surmanuhtluse moratooriumi kinnitamise ning vandekohtu protsesside laiendamise üle tervele riigile; aga soovitab, et vandekohtu formaati kasutataks ka terrorismi käsitlevates kohtuprotsessides; kutsub Venemaa ametivõime üles täitma kõiki Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid;

14. palub nõukogul ja komisjonil osaleda koos Venemaa valitsusega ühistes algatustes julgeoleku ja stabiilsuse kindlustamiseks maailmas ja eelkõige ühises naabruses ning rahumeelse lahenduse leidmiseks rahvusvahelise õiguse alusel konfliktidele Mägi-Karabahhis ja Transnistrias;

15. rõhutab energiaalase koostöö vastastikust tähtsust Venemaa ja ELi jaoks, kuna see kujutab endast võimalust tihendada nendevahelist kaubandus- ja majanduskoostööd; rõhutab, et selline koostöö peaks tuginema õigusriigi, vastastikuse sõltuvuse ja läbipaistvuse põhimõtetele, samuti võrdsele juurdepääsule turgudele, infrastruktuurile ja investeeringutele;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogule ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika