Päätöslauselmaesitys - B7-0299/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0299/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n ja Venäjän huippukokouksesta (31. toukokuuta - 1. kesäkuuta)

9.6.2010

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Mário David PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0296/2010

Menettely : 2010/2709(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0299/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0299/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0299/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Venäjän huippukokouksesta (31. toukokuuta - 1. kesäkuuta)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon päätöslauselmansa Tukholmassa 18. marraskuuta 2009 pidetyn EU:n ja Venäjän huippukokouksen valmisteluista,

–   ottaa huomioon voimassa olevan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja käynnissä olevat neuvottelut uudesta EU:n ja Venäjän välisestä sopimuksesta,

–   ottaa huomioon Pietarissa 31. toukokuuta 2003 järjestetyn EU:n ja Venäjän 11. huippukokouksen jälkeen annetussa yhteisessä julistuksessa määritellyn EU:n ja Venäjän tavoitteen perustaa yhteinen talousalue, yhteinen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, ulkoisen turvallisuuden alalla tehtävään yhteistyöhön perustuva yhteinen alue sekä tutkimus- ja koulutusalan yhteinen alue, joka käsittää myös kulttuurin,

–   ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Venäjästä ja EU:n ja Venäjän suhteista, erityisesti 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusaktivistien murhista Venäjällä, 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman energian toimitusvarmuuden ulkoisista tekijöistä ja 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman Hanti-Mansijskissa 26. ja 27. kesäkuuta 2008 pidettävästä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta,

–   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän parlamentaarisen yhteistyökomitean loppulausuman ja suositukset sen Brysselissä 16. ja 17. helmikuuta 2009 pitämän 11. kokouksen jälkeen,

–   ottaa huomioon Brysselissä 19. lokakuuta 2009 pidetyn EU:n ja Venäjän pysyvän kumppanuusneuvoston kokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelun,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU ja Venäjän federaatio ovat riippuvaisia toisistaan monilla politiikan aloilla,

B.  ottaa huomioon, että EU:lla ja Venäjällä, joka on YK:n turvallisuusneuvoston jäsen, on yhteinen vastuu maailmanlaajuisen vakauden ylläpitämisestä, ja katsoo, että EU:n ja Venäjän tehostettu yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet ovat erityisen tärkeitä Euroopan vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta,

C. ottaa huomioon, että Venäjän liittyminen Maailman kauppajärjestöön (WTO) vaikuttaisi merkittävästi EU:n ja Venäjän taloussuhteiden kehittymiseen edellyttäen, että Venäjä lupautuu noudattamaan WTO:n sitoumuksia ja velvoitteita täysimääräisesti ja panemaan ne täytäntöön, ja katsoo, että liittyminen valmistaisi tietä osapuolten perusteelliselle ja kattavalle taloudelliselle integroitumissopimukselle, joka perustuu aitoon vastavuoroisuuteen; ottaa huomioon, että Venäjä perusti 1. tammikuuta 2010 tulliliiton Kazakstanin ja Valko-Venäjän kanssa;

D. toteaa, että Venäjä on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön jäsenenä sitoutunut ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteen suojelemiseen ja edistämiseen sekä eurooppalaisten naapureidensa itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen,

E   toteaa, että Venäjä ei ole vieläkään noudattanut 12. elokuuta ja 8.syyskuuta 2008 tehtyjä sopimuksia joukkojen vetämisestä Georgian miehitetyistä Etelä-Ossetian ja Abhasian maakunnista,

F.  katsoo, että viisumivapausjärjestelystä sopimiselle on olemassa selkeät ja puolueettomat perusteet; ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän kansalaisten oikeutettuihin etuihin kuuluu oikeus vapaaseen liikkuvuuteen sekä omissa maissaan että rajojen yli,

1.  vahvistaa uskovansa, että Venäjä on edelleen yksi Euroopan unionin tärkeimmistä kumppaneista, jonka kanssa rakennetaan kestävää yhteistyötä ja on sitouduttu yhteistoimintaan yhteisten haasteiden parissa noudattaen tasapainoista ja tulossuuntautunutta tarkastelutapaa, joka perustuu demokratian ja oikeusvaltion periaatteisiin, ja että EU:lla on Venäjän kanssa yhteisten taloudellisten ja kaupallisten etujen lisäksi yhteinen tavoite toimia tiiviissä yhteistyössä maailmanlaajuisesti sekä yhteisissä naapurimaissa kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

2.  kehottaa EU:ta ja Venäjää tehostamaan neuvotteluja uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta ja toistaa kannattavansa lujasti kattavaa, laaja-alaista ja oikeudellisesti sitovaa sopimusta, joka menee pelkkää talousyhteistyötä pidemmälle ja kattaa myös demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien sekä perusvapauksien kunnioittamisen; panee merkille sopimuksen nykyaikaistamista koskevasta kumppanuudesta ja kannattaa Venäjän talouden ja EU:n ja Venäjän kauppasuhteiden monipuolistamista; korostaa kuitenkin, että on tarpeen laatia ripeästi konkreettinen työsuunnitelma Euroopan unionin ja Venäjän neljän yhteisen alueen yhteydessä toistaiseksi saavutettujen tulosten tapaan; korostaa, että on tärkeää varmistaa oikeuslaitoksen tehokas toiminta ja lujittaa korruption torjuntaa;

3.  seuraa kiinnostuneena Euroopan unionin ja Venäjän käymiä keskusteluja viisuminsaannin helpottamisesta edelleen; korostaa, että tämän vuoropuhelun olisi oltava johdonmukaista itäisten kumppanimaiden viisumisaannin helpottamista koskevan prosessin kanssa; korostaa, että neuvoston ja komission on varmistettava, että Venäjä noudattaa osapuolten viisumisaannin helpottamista matkustustarkoituksiin koskevan mahdollisen keskinäisen sopimuksen kaikkia ehtoja, jotta Euroopan turvallisuus ei vaarannu; kehottaa lisäämään yhteistyötä laittoman maahanmuuton torjumiseksi, tarkastusten tehostamiseksi rajanylityspaikoilla sekä terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan tiedonvaihdon parantamiseksi; korostaa tässä yhteydessä ihmisten välisten yhteyksien merkitystä ja niiden suotuisaa vaikutusta EU:n ja Venäjän suhteiden kehitykseen;

4.  ilmaisee huolensa Venäjän Valko-Venäjän ja Kazakstanin kanssa perustamasta tulliliitosta, koska se on lisäeste Venäjän liittymiselle WTO:hon; toistaa tukevansa Venäjän pikaista WTO-jäsenyyttä, joka loisi tasapuoliset kilpailuedellytykset molempien osapuolten yrityksille ja edistäisi huomattavasti Venäjän pyrkimyksiä rakentaa nykyaikainen, monipuolinen ja korkeaan teknologiaan perustuva kansantalous, helpottaisi ja vapauttaisi kaupankäyntiä globaalissa taloudessa ja lujittaisi ja kehittäisi kilpailua; tähdentää, että kaikkien protektionististen toimien kieltäminen on WTO-jäsenyyden edellytys;

5.  pitää myönteisenä Venäjän federaation hallituksen ja Euroopan unionin välistä sopimusta luottamuksellisten tietojen suojasta, koska se on merkittävä edistysaskel EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa ja luottamuksen mittari kehitettäessä yhteistyötä edelleen tulevaisuudessa;

6.  pitää myönteisenä EU:n ja Venäjän Tšadissa tekemää yhteistyötä Somalianlahdella tapahtuvan merirosvouksen torjumiseksi;

7.  korostaa Euroopan unionin tarkkailuoperaation (EUMM) merkitystä, koska se on osoitus EU:n halukkuudesta ja kyvystä toimia päättäväisesti rauhan ja vakauden edistämiseksi ja se on auttanut luomaan tarvittavat edellytykset 12. elokuuta ja 8. syyskuuta 2008 tehtyjen sopimusten täytäntöönpanolle; toistaa olevansa sitoutunut Georgian alueelliseen koskemattomuuteen sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen mukaisesti ja kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan täysin sitoumuksiaan; muistuttaa, että EUMM:n toimeksianto kattaa koko maan, ja vaatii EUMM:lle viipymättä esteetöntä, siltä toistaiseksi evättyä pääsyä Abhasiaan ja Etelä-Ossetiaan; vahvistaa olevansa täysin sitoutunut Geneven neuvotteluihin ja EU:n, YK:n ja Etyjin yhteispuheenjohtajuuden jatkamiseen tällä foorumilla;

8.  pitää uutta Yhdysvaltojen kanssa tehtyä START-sopimusta ydinaseiden vähentämisestä tervetulleena;

9.  panee merkille Venäjän 29. marraskuuta 2009 ehdottaman luonnoksen Euroopan turvallisuussopimukseksi, mutta kiinnittää huomiota siihen, että uusi ehdotus ei saa vaarantaa EU:n jäsenvaltioiden nykyisiä turvallisuuteen liittyviä velvoitteita, ja kehottaa Eurooppa-neuvostoa laatimaan kannan tähän ehdotukseen;

10. pitää myönteisenä yhteisymmärrystä, joka koskee puuttumista yhdessä Iranin ydinohjelmaan liittyviin huolen aiheisiin, mukaan lukien tarve ryhtyä rajoittaviin toimiin Iranin saamiseksi takaisin neuvottelupöytään;

11. odottaa EU:n ja Venäjän kannattavan rahoitussääntelyn ja -valvonnan järkevää lisäämistä G20-ryhmän huippukokouksessa Torontossa, jotta voidaan vähentää järjestelmäriskiä, koska se on EU:n ensisijainen tavoite;

12. ilmaisee huolensa ihmisoikeusloukkausten, oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen mukaan luettuna, lisääntymisestä Venäjällä ja korostaa jatkuvan ihmisoikeuksista käytävän vuoropuhelun merkitystä osana EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelua, jossa keskitytään Venäjän viranomaisten toimiin ihmisoikeuksien puolustajien turvallisuuden takaamiseksi, ja kehottaa parantamaan näiden tapaamisten järjestelyjä niiden tehokkuuden lisäämiseksi ja avaamaan tämän prosessin siten, että Euroopan parlamentti, Venäjän duuma ja ihmisoikeuksien parissa toimivat kansalaisjärjestöt voivat antaa siihen tehokkaan panoksensa virallisissa kokouksissa sekä Venäjällä että EU:n jäsenvaltioissa;

13. pitää myönteisenä Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen pöytäkirjan nro 14 ratifiointia, kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämisen vahvistamista ja valamiehistöoikeudenkäyntien laajentamista koko maahan;katsoo, että valamiehistöjen käytön laajentamista voitaisiin käyttää myös terrorismista syytettyjen oikeudenkäynneissä; kehottaa Venäjän viranomaisia noudattamaan kaikkia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita;

14. kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan Venäjän hallituksen kanssa yhteisiä aloitteita turvallisuuden ja vakauden vahvistamiseksi maailmassa ja erityisesti yhteisissä naapurimaissa ja rauhanomaisen ratkaisun aikaansaamiseksi kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti Vuoristo-Karabahin ja Transnistrian selkkauksissa;

15. korostaa energiayhteistyön merkitystä sekä Venäjälle että EU:lle, sillä tämä yhteistyö saattaa tarjota tilaisuuden EU:n ja Venäjän kauppa- ja talousyhteistyön laajentamiseen; korostaa, että kyseisen yhteistyön olisi perustuttava oikeusvaltion, keskinäisen riippuvuuden ja avoimuuden periaatteisiin sekä yhdenvertaiseen markkinoille pääsyyn ja infrastruktuurien käytettävyyteen ja yhdenvertaisiin investointimahdollisuuksiin;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.