Förslag till resolution - B7-0299/2010Förslag till resolution
B7-0299/2010

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentets resolution om EU:s och Rysslands toppmöte den 31 maj‑1 juni

  9.6.2010

  till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
  i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

  Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Mário David för PPE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0296/2010

  Förfarande : 2010/2709(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0299/2010
  Ingivna texter :
  B7-0299/2010

  B7‑0299/2010

  Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland den 31 maj‑1 juni

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av Europaparlamentets resolution om förberedelserna inför toppmötet mellan EU och Ryssland i Stockholm den 18 november 2009,

  –   med beaktande av det gällande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, och de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland,

  –   med beaktande av det mål som EU och Ryssland angett i ett gemensamt uttalande efter det elfte toppmötet mellan EU och Ryssland, som hölls i Sankt Petersburg den 31 maj 2003, om att skapa ett gemensamt ekonomiskt område, ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa, ett gemensamt område för samarbete kring yttre säkerhet och ett gemensamt område för forskning och utbildning, vilket även ska inbegripa kulturella aspekter,

  –   med beaktande av sina tidigare betänkanden och resolutioner om Ryssland och om förbindelserna mellan EU och Ryssland, särskilt resolutionen av den 17 september 2009 om morden på människorättsaktivister i Ryssland, resolutionen av den 17 september 2009 om externa aspekter på en tryggad energiförsörjning och resolutionen av den 19 juni 2008 om toppmötet mellan EU och Ryssland i Chanty-Mansijsk den 26–27 juni 2008,

  –   med beaktande av den avslutande förklaringen och rekommendationerna från EU:s och Rysslands parlamentariska samarbetskommitté efter dess elfte sammanträde i Bryssel den 16–17 februari 2009,

  –   med beaktande av resultatet av det möte som EU:s och Rysslands ständiga partnerskapsråd höll den 19 oktober 2009 i Bryssel,

  –   med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland,

  –   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. EU och Ryska federationen är beroende av varandra inom många politikområden.

  B.  EU och Ryssland, som är medlem av FN:s säkerhetsråd, bär ett gemensamt ansvar för att upprätthålla global stabilitet. Ett förstärkt samarbete och goda grannförbindelser mellan EU och Ryssland har en särskild betydelse för stabiliteten, säkerheten och välståndet i Europa.

  C. En rysk anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO) skulle medföra en avsevärd ytterligare förstärkning av de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Ryssland, förutsatt att Ryssland förbinder sig att följa och tillämpa WTO:s åtaganden och skyldigheter fullt ut, och skulle bana väg för ett avtal om djupgående och omfattande ekonomisk integration mellan de båda parterna, baserat på verklig ömsesidighet. Ryssland upprättade en tullunion tillsammans med Kazakstan och Vitryssland den 1 januari 2010.

  D. Ryssland är medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och har därmed åtagit sig att skydda och främja mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och rättsstatsprincipen, samt att respektera sina europeiska grannars självständighet.

  E.  Ryssland har fortfarande inte följt överenskommelsen av den 12 augusti och den 8 september 2008 om tillbakadragande av styrkor från de av Georgien ockuperade provinserna Sydossetien och Abchazien.

  F.  Det finns klara och tydliga kriterier för överenskommelse om ett viseringsfritt system. EU-medborgare och ryska medborgare har ett berättigat intresse av att få rätt att röra sig fritt såväl inom sina egna länder som över gränserna.

  1.  Europaparlamentet konstaterar att Ryssland fortfarande är en av EU:s viktigaste partner när det gäller att bygga upp ett hållfast samarbete och att de båda partnerna arbetar tillsammans, fast beslutna om att ta itu med gemensamma problem på ett balanserat och målinriktat sätt, demokratiskt och lagenligt, inte bara med ekonomisk tillväxt och ökad handel för ögonen utan också med målsättningen att agera i nära samarbete på global nivå liksom i det gemensamma grannskapet, med utgångspunkt i internationell rätt.

  2.  Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland att intensifiera förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal och uttrycker än en gång sitt helhjärtade stöd för ett brett, omfattande och lagligen bindande avtal som syftar längre än till rent ekonomiskt samarbete och som även omfattar områden som demokrati, rättssäkerhet och respekt för mänskliga och grundläggande rättigheter. Parlamentet noterar att det slutits ett avtal om partnerskap för modernisering och stöder arbetet med att göra den ryska ekonomin och handelsförbindelserna mellan EU och Ryssland mer mångsidiga. Parlamentet betonar dock att det är viktigt att snabbt utarbeta en konkret handlingsplan som överensstämmer med de resultat som hittills uppnåtts vad gäller upprättandet av fyra gemensamma områden för EU och Ryssland. Det är även viktigt att säkerställa ett effektivt fungerande rättsväsende och att satsa mer på kampen mot korruption.

  3.  Europaparlamentet noterar med intresse den pågående dialogen mellan EU och Ryssland om ytterligare viseringslättnader och påpekar att denna dialog måste stämma överens med den process som syftar till viseringslättnader för länderna inom det östliga partnerskapet. Parlamentet understryker att rådet och kommissionen måste se till att Ryssland efterlever samtliga villkor som fastställs i ett eventuellt avtal om viseringslättnader för resor mellan de två parterna, i syfte att förhindra allt eventuellt åsidosättande av säkerheten i Europa. De båda parterna bör enligt parlamentets mening inleda ytterligare samarbete om illegal invandring, förbättrad kontroll vid gränsstationer och informationsutbyte om terrorism och organiserad brottslighet, och parlamentet betonar i detta sammanhang betydelsen av de mellanmänskliga kontakterna och deras positiva inverkan på utvecklingen av förbindelserna mellan EU och Ryssland.

  4.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att Ryssland upprättat en tullunion med Vitryssland och Kazakstan eftersom detta innebär ytterligare hinder på Ryska federationens väg mot ett medlemskap i Världshandelsorganisationen. Parlamentet upprepar sitt stöd för att Ryssland snabbt ska ansluta sig till WTO, något som skulle skapa lika möjligheter för företag på båda sidor och vara till stor hjälp för Ryssland i dess ansträngningar för att skapa en modern, mångsidig och högteknologisk ekonomi och som skulle underlätta och frigöra handeln i den globala ekonomin samtidigt som konkurrensen skulle stärkas och utvecklas. Parlamentet betonar att tillbakavisandet av alla protektionistiska åtgärder är en förutsättning för Rysslands anslutning till WTO.

  5.  Europaparlamentet välkomnar avtalet mellan Ryska federationens regering och Europeiska unionen om skyddandet av sekretessbelagda uppgifter, vilket utgör ett betydande steg framåt i relationerna mellan EU och Ryssland och är ett mått på graden av förtroende inför ytterligare utveckling av samarbetet i framtiden.

  6.  Europaparlamentet välkomnar EU:s och Rysslands samarbete i Tchad och i kampen mot pirater utanför Somalias kust.

  7.  Europaparlamentet understryker betydelsen av Europeiska unionens övervakningsmission EUMM, som har visat EU:s beredskap och förmåga att agera kraftfullt för att främja fred och stabilitet och som bidrog till att skapa de nödvändiga förutsättningarna för genomförandet av avtalen av den 12 augusti och den 8 september 2008. Parlamentet bekräftar på nytt sitt engagemang för Georgiens territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser och uppmanar samtliga parter att fullgöra alla sina åtaganden. Parlamentet påpekar att EUMM har ett mandat som omfattar hela landet och begär att EUMM utan vidare dröjsmål ska ges obehindrat tillträde till Abchazien och Sydossetien, något som hitintills har förvägrats missionen. Parlamentet bekräftar på nytt sitt fulla stöd för Genèvesamtalen och det fortsatta delade ordförandeskapet i detta forum mellan EU, FN och OSSE.

  8.  Europaparlamentet välkomnar det nya START-avtalet med USA om begränsning av kärnvapen.

  9.  Europaparlamentet konstaterar att Ryssland den 29 november 2009 presenterat ett förslag till ett europeiskt säkerhetsfördrag men vill rikta uppmärksamheten på det faktum att ett nytt förslag inte urholkar de nu gällande säkerhetsåtagandena för EU:s medlemsstater. Parlamentet uppmanar Europeiska rådet att utarbeta en gemensam hållning till detta förslag.

  10. Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen om gemensamt bemötande av frågor som rör Irans kärnvapenprogram, däribland behovet av restriktioner som kan tvinga Iran tillbaka till förhandlingsbordet.

  11. Europaparlamentet förväntar sig att EU och Ryssland ställer sig bakom en rimlig utökning av finansiell reglering och övervakning vid G20-mötet i Toronto, för att begränsa systembetingade risker, vilket tillhör EU:s högsta prioriteringar.

  12. Europaparlamentet ser anledning till oro i det ökade antalet brott mot mänskliga rättigheter i Ryssland, däribland rätten till fredliga sammankomster, och understryker att det är viktigt att ha en ständigt pågående dialog om mänskliga rättigheter som en del av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland, med fokus på de åtgärder som ryska myndigheter vidtagit i syfte att garantera säkerheten för personer som försvarar de mänskliga rättigheterna. Parlamentet önskar att dessa möten skulle genomföras på ett bättre sätt för att bli mer effektiva, och att Europaparlamentet, Duman och icke-statliga människorättsorganisationer skulle tillåtas framföra sina synpunkter, vid officiella möten i Ryssland såväl som i EU:s medlemsstater.

  13. Europaparlamentet välkomnar ratificeringen av protokoll 14 till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, liksom bekräftelsen av ett moratorium för tillämpning av dödsstraffet och det ökade antalet juryrättegångar i hela landet, men föreslår att denna rättegångsform också ska tillämpas vid rättegångar där åtalet gäller anklagelser om terrorism. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att följa alla de beslut som fattats av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

  14. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ta gemensamma initiativ tillsammans med den ryska regeringen i syfte att stärka säkerheten och stabiliteten i världen, och i synnerhet i det gemensamma grannskapsområdet, och nå en fredlig uppgörelse i enlighet med internationell rätt om konflikterna i Nagorno-Karabach och Transnistrien.

  15. Europaparlamentet betonar energisamarbetets betydelse för både Ryssland och EU, då det utgör en möjlighet till ytterligare handelsrelaterat och ekonomiskt samarbete dem emellan. Principerna om rättssäkerhet, ömsesidigt beroende och insyn bör utgöra grunden för detta samarbete, tillsammans med lika tillträde till marknader, infrastrukturer och investeringar.

  16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament, Europarådet samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).