Postup : 2010/2709(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0300/2010

Předložené texty :

B7-0300/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Hlasování :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

NÁVRH USNESENÍ
PDF 128kWORD 79k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0296/2010
9. 6. 2010
PE441.918v01-00
 
B7-0300/2010

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o výsledku summitu EU-Rusko, který se konal v Rostově na Donu ve dnech 31. května a 1. června 2010


Kristiina Ojuland za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o výsledku summitu EU-Rusko, který se konal v Rostově na Donu ve dnech 31. května a 1. června 2010  
B7‑0300/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na současnou Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé(1), a na jednání o nové smlouvě mezi EU a Ruskem, která byla zahájena v roce 2008,

–   s ohledem na cíle EU a Ruska, stanovené ve společném prohlášení vydaném po 11. summitu EU-Rusko, jenž se konal dne 31. května 2003 v Petrohradě, které se týkají vytvoření společného hospodářského prostoru, společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva, společného prostoru spolupráce v oblasti vnější bezpečnosti a společného prostoru pro výzkum a vzdělávání, včetně kulturních aspektů (čtyři společné prostory spolupráce),

–   s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku a o vztazích EU a Ruska, zejména na usnesení přijaté dne 12. listopadu před summitem EU-Rusko ve Stockholmu, který se konal dne 18. listopadu 2009, usnesení ze dne 17. září 2009 o vraždách obránců lidských práv v Rusku(2) a na usnesení ze dne 17. září 2009 o vnějších aspektech energetické bezpečnosti(3),

–   s ohledem na konzultace mezi EU a Ruskem o lidských právech,

–   s ohledem na podepsané dohody a společná prohlášení ze summitu EU-Rusko, který se konal ve dnech 31. května a 1. června 2010,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie chce i nadále prohlubovat a rozvíjet své vztahy s Ruskem, což se projevuje v závazku EU vážně se angažovat v jednání o nové rámcové dohodě pro další rozvoj vztahů EU a Ruska,

B.  vzhledem k tomu, že vztahy EU a Ruska prošly v minulém roce řadou vážných problémů, zejména pokud jde o obavy o vývoj demokracie a lidská práva v Rusku, o nezávislost soudnictví, zvýšenou státní kontrolu médií, neschopnost Ruské policie a soudních orgánů vypátrat pachatele odpovědné za smrt novinářů, represivní opatření přijímaná proti opozici, selektivní uplatňování právních předpisů ze strany orgánů a řádný průběh voleb,

C. vzhledem k Lisabonské smlouvě zaměřené na posílení schopnosti Evropské unie vystupovat jednotně ve vnějších vztazích, včetně jejích vztahů s Ruskem, a vytvářet sjednocenou politiku založenou na solidaritě a dodržování hodnot EU, přes snahy Ruska zaměřovat se na bilaterální vztahy s některými členskými státy EU,

D. vzhledem k tomu, že důraz na „strategické partnerství založené na společných hodnotách“ byl postupně nahrazen realističtější politikou vycházející z pragmatické spolupráce a rozhodné a jednotné podpory politiky EU vůči Rusku ze strany všech členských států,

E.  vzhledem k tomu, že hospodářské a obchodní vztahy mezi EU a Ruskem ukazují na jejich rostoucí vzájemnou závislost, která si žádá společné úsilí a odhodlání k zajištění udržitelného růstu,

1.  vítá výsledky summitu v Rostově na Donu, k nimž patří zahájení Partnerství pro modernizaci mezi Evropskou unií a Ruskem, podepsání protokolu o ochraně klasifikovaných informací a společné prohlášení o Gaze, které vydali vysoká představitelka Ashtonová a ministr zahraničí Lavrov,

2.  vyjadřuje své uspokojení nad tím, že první summit EU-Rusko konaný po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost proběhl konstruktivně a přinesl částečný pokrok,

3.  zdůrazňuje však, ze nové Partnerství za modernizaci musí mít konkrétní cíle, musí být důsledně uskutečňováno a prováděno a musí obsahovat silný prvek založený na hodnotách tak, aby se vztahovalo na otázky, jako je právní stát, demokracie a dodržování lidských práv a základních svobod;

4.  připomíná svou podporu cíli Ruska přistoupit k WTO, což by Rusku pomohlo přilákat více zahraničních investic a diverzifikovat jeho hospodářství; vyzývá Radu a Komisi, aby vyjasnily nevyřešené problémy s Ruskem, včetně toho, zda je celní unie s Běloruskem a Kazachstánem slučitelná s kritérii členství ve WTO;

5.  pokládá za vhodné, aby Partnerství pro modernizaci vytvořilo nový základ pro probíhající jednání o nové dohodě mezi Evropskou unií a Ruskem, avšak zdůrazňuje svůj požadavek, aby nová dohoda šla za hranice čistě hospodářské spolupráce a aby obsahovala oblast demokracie, právního státu, dodržování lidských práv a základních svobod, i když současná situace v Rusku vzbuzuje vážné znepokojení, pokud jde o závazek a schopnost dodržovat tyto zásady a hodnoty, jak se ukázalo v souvislosti s druhým soudem s Michailem Chodorkovským;

6.  vítá, že Rusko nedávno ratifikovalo protokol č. 14 Evropské úmluvy o lidských právech, legislativní změny, které mají celonárodně rozšířit soudní jednání s porotou, a potvrzení moratoria na trest smrti jako pozitivní kroky a doufá, že to je počátek uskutečňování záměru zlepšit dodržování lidských práv v Rusku; zdůrazňuje, že orgány EU by měly bedlivě sledovat přípravy příštích voleb v Rusku;

7.  vítá podpis dohody o ochraně klasifikovaných informací, což usnadní spolupráci při řešení krizí, žádá však, aby byl Evropský parlament plně informován o obsahu a oblasti působnosti této dohody, a požaduje, aby bylo vyhodnoceno, jak reciproční je její provádění; žádá Radu, aby pro tento účel plně využívala zvláštní výbor pro EBOP IIA 2002;

8.  vyzývá Radu a Komisi, aby znásobily své snahy o vyřešení problémů na hraničních přechodech mezi EU a Ruskem, aby se zapojily do konkrétních projektů a aby pro přeshraniční spolupráci plně využívaly nástroje sousedství a partnerství a fondy INTERREG a aby plně prováděly dřívější dohody o přeletech nad Sibiří;

9.  očekává podepsání dohody mezi Evropskou unií a Ruskem, kterou se zavede mechanismus včasného varování, pokud jde o energetickou bezpečnost, jenž by zahrnoval oznamování, konzultace a provádění, a vyzývá Radu a Komisi, aby spolu s ruskými orgány, Gazpromem, ukrajinskými orgány a Naftogazem pracovaly na tom, aby se zabránilo opakovanému přerušení dodávek, k němuž došlo v minulých letech;

10. zdůrazňuje, že spolupráce EU a Ruska v oblasti energetiky se musí zakládat na zásadách Energetické charty, která musí být zapracována do nové rámcové dohody mezi EU a Ruskem, aby se zajistila transparentnost a vzájemně spravedlivé investiční podmínky, rovný přístup a trh založený na pravidlech;

11. žádá Radu a Komisi, aby intenzivně spolupracovaly s ruskou stranou v oblasti změny klimatu a obnovitelných zdrojů energie;

12. zdůrazňuje, že je potřeba zapojit Rusko do baltské strategie EU a rychle Rusko zaangažovat do zlepšení námořní bezpečnosti a do snah dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí v citlivé oblasti Baltského moře;

13. připomíná výzvu k zintenzivnění dialogu o lidských právech mezi EU a Ruskem a k otevření tohoto procesu efektivním vstupům z Evropského parlamentu a Dumy; vyzývá, aby byly občanská společnost, nevládní organizace a organizace zabývající se lidskými právy více zapojeny do summitů EU a Ruska, které se konají jednou za dva roky;

14. zdůrazňuje, že plné a účinné provádění stávajících dohod ohledně vízového režimu je mimořádně důležité a je předpokladem pro jakoukoliv další liberalizaci v oblasti udělování víz; vyzývá zejména Rusko, aby oživilo a zjednodušilo těžkopádné požadavky na registraci, které stále pro zahraniční návštěvníky Ruska platí;

15. vyzývá Radu a Komisi, aby spolu s vysokou představitelkou využily všech příležitostí vyjádřit znepokojení EU nad řadou mezinárodních otázek, při nichž má konstruktivní spolupráce s Ruskem zásadní význam; upozorňuje zejména na potřebu vyřešit otevřené otázky Gruzie a jižního Kavkazu, ale také, kvůli postavení Ruska v mezinárodní politice, potřebu zlepšit spolupráci při jednání s Íránem, Afghánistánem, na Blízkém východě a při dalších zásadních problémech na mezinárodní scéně;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Ruské federace.

(1)

Úř. věst. L 327, 28.11.1997, s.3.

(2)

Texty přijaté tohoto dne, P7_TA(2009)0022.

(3)

Texty přijaté tohoto dne, P7_TA(2009)0021.

Právní upozornění - Ochrana soukromí