Menetlus : 2010/2709(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0300/2010

Esitatud tekstid :

B7-0300/2010

Arutelud :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Hääletused :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 119kWORD 70k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.918v01-00
 
B7-0300/2010

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


31. mail ja 1. juunil 2010. aastal Rostovis Doni ääres toimunud ELi ja Venemaa tippkohtumise tulemused


Kristiina Ojuland fraktsioon ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon 31. mail ja 1. juunil 2010. aastal Rostovis Doni ääres toimunud ELi ja Venemaa tippkohtumise tulemuste kohta  
B7‑0300/2010

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Venemaa Föderatsiooni vahelist partnerlus- ja koostöölepingut(1) ning 2008. aastal alustatud läbirääkimisi uue ELi ja Venemaa vahelise lepingu sõlmimiseks;

–   võttes arvesse pärast 31. mail 2003. aastal Peterburis toimunud ELi ja Venemaa 11. tippkohtumist esitatud ühisavalduses püstitatud ELi ja Venemaa eesmärki luua ühine majandusruum, ühine vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, ühine välisjulgeolekualase koostöö ruum ning ühine teadus- ja haridusruum, mis hõlmab ka kultuuriküsimusi (nn neli ühist ruumi);

–   võttes arvesse oma varasemaid Venemaad ning ELi ja Venemaa vahelisi suhteid käsitlevaid raporteid ja resolutsioone, eelkõige 12. novembri 2009. aasta resolutsiooni ettevalmistuste kohta 18. novembril 2009 Stockholmis toimuvaks ELi ja Venemaa tippkohtumiseks, 17. septembri 2009. aasta resolutsiooni inimõiguste aktivistide mõrvade kohta Venemaal(2) ja 17. septembri 2009. aasta resolutsiooni energiavarustuse kindluse välisaspektide kohta(3);

–   võttes arvesse ELi ja Venemaa vahelisi konsultatsioone inimõiguste küsimustes;

–   võttes arvesse 31. mail ja 1. juunil 2010 Rostovis Doni ääres toimunud ELi ja Venemaa tippkohtumisel allkirjastatud kokkuleppeid ja esitatud ühisavaldusi;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Liit teeb jätkuvalt pingutusi Euroopa Liidu ja Venemaa vaheliste suhete süvendamiseks ja arendamiseks, mida kinnitab ka ELi võetud kohustus tegeleda tõsiselt ELi ja Venemaa suhteid edasi arendava uue raamlepingu läbirääkimistega;

B.  arvestades, et ELi ja Venemaa suhetes on viimastel aastatel olnud tõsiseid probleeme, eriti seoses murega demokraatia ja inimõiguste olukorra pärast Venemaal, samuti kohtunike ja prokuröride sõltumatuse, meedia lubamatu poliitilise kontrolli, Venemaa politsei- ja õigusasutuste võimetuse pärast leida ajakirjanike mõrvade eest vastutajad ning opositsioonivastaste repressiivmeetmete, ametisasutustes seaduste valikulise kohaldamise ja valimiste õigluse pärast;

C. arvestades, et Lissaboni lepingu eesmärk on võimaldada Euroopa Liidul rääkida välissuhete, sh suhted Venemaaga, valdkonnas ühel häälel ning töötada välja solidaarsusel ja ELi väärtustel põhinev ühtne poliitika, hoolimata Venemaa eelistusest keskenduda kahepoolsetele suhetele ainult mõne ELi liikmesriigiga;

D. arvestades, et keskendumine „ühistel väärtustel põhinevale strateegilisele partnerlusele” asendub järk-järgult realistlikuma poliitikaga, mille aluseks on pragmaatiline koostöö ning kõigi liikmesriikide kindel ja ühine toetus ELi Venemaa-poliitikale;

E.  arvestades, et ELi ja Venemaa majandus- ja kaubandussuhted on tõendiks ELi ja Venemaa suurenevast vastastikusest sõltuvusest, mis nõuab püsiva majanduskasvu tagamiseks ühist pingutust ja kohustuste võtmist,

1.  kiidab heaks Rostovis Doni ääres toimunud tippkohtumise tulemused, sealhulgas Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise moderniseerimispartnerluse käivitamise, salastatud teabe kaitset käsitleva protokolli allkirjastamise ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Ashtoni ja Venemaa välisministri Lavrovi ühisavalduse esitamise Gaza küsimuses;

2.  on rahul, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist toimunud esimene ELi ja Venemaa tippkohtumine toimus konstruktiivses õhkkonnas ja sellel saavutati osalist edu;

3.  rõhutab, et moderniseerimispartnerluse raames tuleb püstitada konkreetsed eesmärgid, see tuleb täies ulatuses ellu viia ning selles peab ühtlasi sisalduma tugev väärtustel põhinev komponent, et see hõlmaks niisuguseid teemasid nagu õigusriik, demokraatia ning inim- ja põhiõiguste austamine;

4.  avaldab uuesti toetust Venemaa eesmärgile ühineda WTOga, et aidata Venemaal saada rohkem välisinvesteeringuid ja mitmekesistada majandust; ergutab nõukogu ja komisjoni selgitama koos Venemaaga lahendamata küsimusi, sh küsimust, kas tolliliit Valgevene ja Kasahstaniga on kooskõlas WTO liikmesuse kriteeriumitega;

5.  on arvamusel, et moderniseerimispartnerlus peaks moodustama uue aluse käimasolevatele läbirääkimistele Euroopa Liidu ja Venemaa uue lepingu sõlmimiseks, kuid rõhutab siiski nõudmist, et uus leping ei tohiks piirduda üksnes majanduskoostööga, vaid see peaks hõlmama ka selliseid valdkondi nagu demokraatia, õigusriigi põhimõtted ning inim- ja põhiõiguste austamine, kuigi Venemaal praegu valitsev olukord paneb tundma tõsist muret selle pärast, kas riik on nende põhimõtete ja väärtuste kaitsmisele pühendunud ja suudab neid järgida, mille näiteks on Mihhail Hodorkovski üle käiv teine kohtuprotsess;

6.  kiidab positiivsete arengutena heaks Euroopa inimõiguste konventsiooni protokolli nr 14 hiljutise ratifitseerimise Venemaa poolt, õigusaktide muutmised vandekohtu protsesside sisseviimiseks kogu riigis ja surmanuhtluse moratooriumi kinnitamise, ning loodab, et need on esimesed sammud deklareeritud kavatsuse suunas edendada inimõiguste austamist Venemaal; rõhutab, et Venemaa ettevalmistusi järgmisteks valimisteks peaksid kõik ELi institutsioonid tähelepanelikult jälgima;

7.  kiidab heaks salastatud teabe kaitsmise lepingu allkirjastamise, kuna see kergendab koostööd kriisijuhtimise valdkonnas, kuid palub, et Euroopa Parlamendile edastataks selle lepingu sisu ja reguleerimisala käsitlev täielik teave ning antaks kiiresti hinnang selle kohta, kuidas mõlemad pooled seda lepingut rakendavad; palub nõukogul kasutada sel eesmärgil täies ulatuses 2002. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppele vastavat EJKP erikomisjoni;

8.  palub nõukogul ja komisjonil kahekordistada jõupingutusi probleemide lahendamiseks ELi ja Venemaa vahelistes piiripunktides, osaleda konkreetsetes projektides, kasutada täies ulatuses uut naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendit ja INTERREGi vahendeid piiriüleseks koostööks ning rakendada täies mahus varasemat kokkulepet Siberist ülelendude kohta;

9.  ootab Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise lepingu allkirjastamist, millega kehtestatakse energiajulgeoleku valdkonnas varajase hoiatamise mehhanism ning mis hõlmab teavitamist, konsulteerimist ja rakendamist, ning palub nõukogul ja komisjonil teha koostööd Venemaa ametivõimude ja Gazpromi ning Ukraina ametivõimude ja Naftohaz Ukrainyga, et vältida viimastel aastatel esinenud tarnekatkestuste kordumist;

10. kordab, et ELi ja Venemaa energiaalase koostöö aluseks peavad olema energiaharta põhimõtted, mis tuleb lisada ELi ja Venemaa vahelisse uude raamlepingusse, et tagada läbipaistvad ja õiglased vastastikused investeerimistingimused, võrdne juurdepääs ja eeskirjadel põhinev turg;

11. palub nõukogul ja komisjonil teha Venemaaga intensiivset koostööd kliimamuutuse ja taastuvenergia küsimustes;

12. rõhutab vajadust kaasata Venemaa ELi Läänemere strateegiasse ning sõlmida Venemaaga viivitamata kokkulepped mereohutuse parandamiseks ja keskkonnakaitse kõrge taseme tagamiseks tundlikus Läänemeres;

13. kordab oma nõuet, et edendataks ELi ja Venemaa vahelist inimõiguste küsimusi käsitlevat dialoogi ja et sellesse protsessi oleks võimalik anda oma panus nii Euroopa Parlamendil kui ka Riigiduumal; nõuab, et kodanikuühiskonna, VVOde ja inimõiguste organisatsioonide esindajaid kaasatakse suuremal määral kaks korda aastas toimuvatel ELi ja Venemaa vahelistel tippkohtumistel osalemisse;

14. rõhutab, et kehtiva viisarežiimi lihtsustamise kokkuleppe täielik ja tõhus rakendamine on äärmiselt oluline ning see on viisarežiimi võimaliku edasise liberaliseerimise eeltingimus; palub Venemaal eelkõige lihtsustada raskepäraseid registreerimisnõudeid, mis siiani väliskülaliste suhtes kehtivad;

15. palub nõukogul ja komisjonil koos kõrge esindajaga kasutada kõiki võimalusi, et rõhutada ELi muret rea rahvusvaheliste küsimuste pärast, mille puhul on Venemaa konstruktiivne koostöö otsustava tähtsusega; märgib eelkõige vajadust lahendada seni lahendamata küsimused Gruusias ja Lõuna-Kaukaasias, kuid arvestades Venemaa seisukohti rahvusvahelises poliitikas, rõhutab ka vajadust tugevdada koostööd Iraani, Afganistani ja Lähis-Ida ning teistes olulistes rahvusvahelistes küsimustes;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

(1)

EÜT L 327, 28.11.1997, lk 1.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0022.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0021.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika