Menettely : 2010/2709(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0300/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0300/2010

Keskustelut :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 121kWORD 70k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.918v01-00
 
B7-0300/2010

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Donin Rostovissa 31. toukokuuta–1. kesäkuuta 2010 pidetyn EU–Venäjä ‑huippukokouksen tuloksista


Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Donin Rostovissa 31. toukokuuta–1. kesäkuuta 2010 pidetyn EU–Venäjä‑huippukokouksen tuloksista  
B7‑0300/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation välisen nykyisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen(1) ja vuonna 2008 käynnistetyt neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta,

–   ottaa huomioon Pietarissa 31. toukokuuta 2003 järjestetyn EU:n ja Venäjän 11. huippukokouksen jälkeen annetussa yhteisessä julistuksessa määritellyn EU:n ja Venäjän tavoitteen perustaa yhteinen talousalue, yhteinen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, yhteistyöhön ulkoisen turvallisuuden alalla perustuva yhteinen alue sekä tutkimus- ja koulutusalan yhteinen alue, joka käsittää myös kulttuurin (neljä yhteistä toiminnan aluetta),

–   ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Venäjästä ja EU:n ja Venäjän suhteista, erityisesti 12. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Tukholmassa 18. marraskuuta 2009 pidetyn EU:n ja Venäjän huippukokouksen valmisteluista, 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusaktivistien murhista Venäjällä(2) ja 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman energian toimitusvarmuuden ulkoisista tekijöistä(3),

–   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelun,

–   ottaa huomioon Donin Rostovissa 31. toukokuuta–1. kesäkuuta 2010 pidetyssä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa allekirjoitetut sopimukset ja yhteiset julistukset;

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni kannattaa edelleen Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden syventämistä ja kehittämistä entisestään, mistä on osoituksena EU:n määrätietoinen sitoutuminen neuvotteluihin uudesta puitesopimuksesta, jotta EU:n ja Venäjän suhteita voidaan kehittää edelleen,

B.  ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän suhteita ovat koetelleet viime vuosina monet suuret haasteet, etenkin huoli Venäjän demokratian ja ihmisoikeuksien tilasta, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, tiedostusvälineiden kohtuuttomasta poliittisesta valvonnasta, Venäjän poliisin ja oikeusviranomaisten kyvyttömyydestä löytää toimittajien murhista vastuussa olevat henkilöt, opposition tukahduttamisesta, viranomaisten tavasta soveltaa lakeja valikoivasti sekä vaalien rehellisyydestä,

C. katsoo, että Lissabonin sopimuksella pyrittiin vahvistamaan Euroopan unionin valmiuksia esiintyä yhtenäisenä ulkosuhteissa, myös suhteissa Venäjään, ja kehittää yhteiset toimintalinjat, jotka perustuvat solidaarisuuteen ja EU:n arvojen noudattamiseen, vaikka Venäjä pitää kiinni keskittymisestä kahdenvälisiin suhteisiin joidenkin EU:n jäsenvaltioiden kanssa,

D. katsoo, että "yhteisiin arvoihin perustuvan strategisen kumppanuuden" korostamisen sijasta siirrytään vaiheittain realistisempaan politiikkaan, joka perustuu käytännön yhteistyöhön sekä kaikkien jäsenvaltioiden vankkaan ja yhtenäiseen asettumiseen EU:n Venäjän-politiikan taakse,

E.  ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteille on ominaista lisääntynyt keskinäinen riippuvuus, joka edellyttää yhteisiä ponnistuksia ja sitoutumista kestävän kasvun varmistamiseksi,

1.  panee tyytyväisenä merkille Donin Rostovissa järjestetyn huippukokouksen tulokset, joihin kuuluu nykyaikaistamista koskevan kumppanuuden käynnistäminen Euroopan unionin ja Venäjän välillä, luottamuksellisten tietojen suojaa koskevan pöytäkirjan allekirjoittaminen sekä korkean edustajan Catherine Ashtonin ja ulkoministeri Sergei Lavrovin yhteinen julistus Gazasta;

2.  ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että ensimmäinen Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen järjestetty EU:n ja Venäjän huippukokous sujui rakentavissa merkeissä ja että asioissa päästiin joiltakin osin eteenpäin;

3.  korostaa kuitenkin, että uutta nykyaikaistamista koskevaa kumppanuutta varten on kehitettävä erityisiä tavoitteita, se on toteutettava perusteellisesti ja sen arvoperustan on oltava vankka ja katettava esimerkiksi oikeusvaltiota, demokratiaa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista koskevat kysymykset;

4.  toistaa tukevansa tavoitteena olevaa Venäjän liittymistä WTO:n jäseneksi, jotta Venäjä voisi houkutella enemmän ulkomaisia sijoituksia ja monipuolistaa talouttaan; rohkaisee neuvostoa ja komissiota selventämään avoinna olevia kysymyksiä Venäjän kanssa, muun muassa sitä, onko tulliliitto Valko-Venäjän ja Kazakstanin kanssa yhteensopiva WTO:n jäsenyyskriteerien kanssa;

5.  pitää tarkoituksenmukaisena sitä, että nykyaikaistamista koskeva kumppanuus muodostaa uuden perustan neuvotteluille, joita käydään Euroopan unionin ja Venäjän uudesta suhteesta, mutta tähdentää, että uuden sopimuksen on mentävä pelkkää talousyhteistyötä pidemmälle ja katettava myös demokratian, oikeusvaltion ja ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamisen alat, vaikka Venäjän nykyinen tilanne antaa aihetta epäillä vakavasti sen sitoutumista ja kykyä näiden periaatteiden ja arvojen noudattamiseen, mistä esimerkkinä on toinen oikeudenkäynti Mihail Hodorkovskia vastaan;

6.  pitää myönteisenä edistysaskeleena sitä, että Venäjä ratifioi äskettäin Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen pöytäkirjan 14, toteutti lainsäädäntöuudistuksia valamiehistöoikeudenkäyntien laajentamiseksi koko maahan sekä vahvisti kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämisen, ja toivoo, että tämä on aikomusten mukaisesti alku ihmisoikeustilanteen parantamiselle Venäjällä, ja korostaa, että kaikkien EU:n toimielinten olisi seurattava tarkkaan Venäjän valmistautumista seuraaviin vaaleihin;

7.  pitää myönteisenä sopimusta luottamuksellisten tietojen suojasta, koska se helpottaa yhteistyötä kriisinhallinnassa, mutta kehottaa tiedottamaan kattavasti Euroopan parlamentille sopimuksen sisällöstä ja sen soveltamisalasta ja arvioimaan kiireellisesti sitä, kuinka vastavuoroista sopimuksen toteutus on; kehottaa neuvostoa hyödyntämään tässä tarkoituksessa täysin vuonna 2002 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa tarkoitettua yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan erityisvaliokuntaa;

8.  kehottaa neuvostoa ja komissiota kaksinkertaistamaan ponnistelunsa ongelmien ratkaisemiseksi EU:n ja Venäjän välisillä rajanylityspaikoilla ja osallistumaan käytännön hankkeisiin sekä käyttämään täysimääräisesti naapuruus- ja kumppanuusvälineen ja Interreg-ohjelman määrärahoja rajatylittävään yhteistyöhön ja panemaan kaikilta osin täytäntöön aiemman sopimuksen Siperian ylilennoista;

9.  odottaa Euroopan unionin ja Venäjän allekirjoittavan sopimuksen, jolla perustetaan energian toimitusvarmuutta koskeva varhaisvaroitusmekanismi, joka kattaa ilmoituksen, neuvottelun ja täytäntöönpanon, ja kehottaa neuvostoa ja komissiota tekemään yhteistyötä Venäjän viranomaisten, Gazpromin, Ukrainan viranomaisten ja Naftohaz Ukrainyn kanssa, jotta voidaan välttää viime vuosina tapahtuneiden toimituskatkosten toistuminen;

10. toistaa kantanaan, että EU:n ja Venäjän energiayhteistyön on perustuttava energiaperuskirjan periaatteisiin ja että nämä on sisällytettävä EU:n ja Venäjän uuteen puitesopimukseen, jotta voidaan varmistaa avoimet ja oikeudenmukaiset yhteiset investointiehdot, yhdenvertainen pääsy markkinoille ja sääntöihin perustuvat markkinat;

11. kehottaa neuvostoa ja komissiota tekemään Venäjän kanssa tiivistä yhteistyötä ilmastonmuutosasioissa ja uusiutuvia energialähteitä koskevissa kysymyksissä;

12. tähdentää tarvetta sitoa Venäjä EU:n Itämeri-strategiaan ja sopia nopeasti Venäjän kanssa meriturvallisuuden parantamisesta ja ympäristönsuojelun korkeasta tasosta herkällä Itämeren alueella;

13. kehottaa jälleen vauhdittamaan EU:n ja Venäjän välistä ihmisoikeusvuoropuhelua ja avaamaan kyseisen prosessin, jotta Euroopan parlamentti ja Venäjän duuma voivat osallistua siihen tehokkaasti; kehottaa ottamaan kansalaisyhteiskunnan, valtioista riippumattomien järjestöjen ja ihmisoikeusjärjestöjen edustajat tiiviimmin mukaan EU:n ja Venäjän puolivuosittaisiin huippukokouksiin;

14. korostaa, että on olennaisen tärkeää panna kaikilta osin ja tehokkaasti täytäntöön viisuminsaannin helpottamista koskeva nykyinen sopimus, ja pitää tätä mahdollisen tulevan viisumivapauden ennakkoedellytyksenä; pyytää etenkin, että Venäjä ottaa uudelleen käsiteltäväksi hankalat rekisteröintivaatimukset, joita se edelleen asettaa maahan tuleville ulkomaalaisille, ja helpottaa niitä;

15. pyytää neuvostoa ja komissiota yhdessä korkean edustajan kanssa hyödyntämään kaikki tilaisuudet ilmaista EU:n huoli monista kansainvälisistä asioista, joissa Venäjän rakentava yhteistyö on ratkaisevan tärkeä; panee erityisesti merkille, että on ratkaistava Georgiassa ja Etelä-Kaukasiassa avoinna olevat kysymykset ja – johtuen Venäjän asemasta kansainvälisessä politiikassa – lisättävä yhteistyötä Irania, Afganistania, Lähi-itää ja muita kansainvälisen asialistan kärjessä olevia asioita koskevissa kysymyksissä;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille.

 

(1)

EYVL L 327, 28.11.1997, s. 1.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0022.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0021.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö