Procedura : 2010/2709(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0300/2010

Teksty złożone :

B7-0300/2010

Debaty :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Głosowanie :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 133kWORD 80k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.918v01-00
 
B7-0300/2010

zamykający debatę na temat oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie wyników szczytu UE-Rosja, który odbył się w Rostowie nad Donem w dniu 31 maja i 1 czerwca 2010 r.


Kristiina Ojuland w imieniu grupy politycznej ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyników szczytu UE-Rosja, który odbył się w Rostowie nad Donem w dniu 31 maja i 1 czerwca 2010 r.  
B7‑0300/2010

Parlament Europejski,

–   uwzględniając obecną umowę o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską(1), a także negocjacje rozpoczęte w roku 2008 w sprawie nowego traktatu UE-Rosja,

–   uwzględniając cel UE i Rosji określony we wspólnym oświadczeniu wydanym po zakończeniu 11. szczytu UE-Rosja, który odbył się w Sankt Petersburgu w dniu 31 maja 2003 r., dotyczący utworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej, wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wspólnej przestrzeni współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz wspólnej przestrzeni badań naukowych i edukacji z uwzględnieniem aspektów kulturalnych (cztery wspólne przestrzenie),

–   uwzględniając wcześniejsze sprawozdania i rezolucje PE w sprawie Rosji i stosunków między UE a Rosją, a w szczególności rezolucję z dnia 12 listopada w sprawie szczytu UE-Rosja w Sztokholmie w dniu 18 listopada 2009 r., rezolucję z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji(2), a także rezolucję z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa energetycznego(3),

–   uwzględniając konsultacje między UE a Rosją w sprawie praw człowieka,

–   uwzględniając podpisane porozumienia i wspólne oświadczenia sformułowane podczas szczytu UE-Rosja w Rostowie nad Donem w dniu 31 maja i 1 czerwca 2010 r.,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Unia Europejska jest nadal zaangażowana w pogłębianie i rozwijanie stosunków z Rosją, co widać w zobowiązaniu UE do poważnego zaangażowania się w negocjacje na temat nowej umowy ramowej na rzecz dalszego rozwoju stosunków UE-Rosja,

B.  mając na uwadze, że w ostatnich latach stosunki między UE a Rosją stawały przed licznymi poważnymi wyzwaniami, takimi jak powszechne obawy dotyczące demokracji i praw człowieka w Rosji, niezawisłości sądów, nieuzasadnionej kontroli politycznej nad środkami masowego przekazu, niezdolności rosyjskiej policji i władz sądowniczych do ujęcia winnych zabójstw dziennikarzy, stosowanych wobec opozycji środków represji oraz wybiórczego stosowania prawa przez władze, a także uczciwości wyborów,

C. mając na uwadze, że celem traktatu lizbońskiego jest umocnienie zdolności Unii Europejskiej do przemawiania jednym głosem w stosunkach zewnętrznych, w tym w stosunkach z Rosją, a także wykreowanie jednolitej polityki opartej na solidarności i wyznawaniu wartości UE, pomimo preferencji Rosji do utrzymywania dwustronnych stosunków z niektórymi państwami członkowskimi UE,

D. mając na uwadze, że nacisk kładziony na „strategiczne partnerstwo oparte na wspólnych wartościach” jest stopniowo zastępowuje bardziej realistyczna polityka oparta na pragmatycznej współpracy oraz stanowczym i jednolitym stanowisku wszystkich państw członkowskich w odniesieniu do polityki UE wobec Rosji,

E.  mając na uwadze, że stosunki gospodarcze i handlowe między UE a Rosją cechuje wzrost wzajemnej zależności, co wymaga wspólnych wysiłków i zaangażowania w celu zapewnienia trwałego wzrostu,

1.  z zadowoleniem przyjmuje wyniki szczytu w Rostowie nad Donem, w tym umowę między Unią Europejską i Rosją w sprawie partnerstwa na rzecz modernizacji, podpisanie protokołu w sprawie ochrony informacji poufnych, a także wspólne oświadczenie w sprawie Gazy wydane przez wysoką przedstawiciel C. Ashton i ministra spraw zagranicznych S. Ławrowa;

2.  wyraża satysfakcję z powodu przeprowadzenia tego pierwszego po wejściu w życie traktatu lizbońskiego szczytu UE-Rosja w sposób konstruktywny i osiągnięcia na nim częściowych postępów;

3.  podkreśla jednak, że nowe partnerstwo na rzecz modernizacji musi posiadać szczególne cele i być gruntownie realizowane i wdrażane, a także opierać się na solidnych wartościach, żeby obejmować i uwzględniać takie kwestie, jak państwo prawa, demokracja i przestrzeganie praw człowieka oraz podstawowych wolności;

4.  ponawia swoje poparcie dla celu, jakim jest przystąpienie Rosji do WTO, aby pomóc jej w przyciągnięciu większej ilości inwestycji zagranicznych oraz w dywersyfikacji gospodarki; zachęca Radę i Komisję do wyjaśnienia nierozstrzygniętych kwestii dotyczących Rosji, w tym sprawy zgodności unii celnej z Białorusią i Kazachstanem z kryteriami członkostwa w WTO;

5.  uważa za stosowne, by partnerstwo na rzecz modernizacji stanowiło nowe podstawy do trwających negocjacji w sprawie nowego porozumienia między UE i Rosją, ale podkreśla swoje żądanie, żeby nowe porozumienie wychodziło poza współpracę czysto gospodarczą i obejmowało także takie dziedziny, jak demokracja, państwo prawa, poszanowanie praw człowieka i praw podstawowych, chociaż obecna sytuacja w Rosji budzi poważne obawy co do jej zaangażowania i zdolności do przestrzegania tych zasad i wartości, o czym świadczy drugi proces sądowy wytoczony Michaiłowi Chodorkowskiemu;

6.  z zadowoleniem przyjmuje ratyfikację przez Rosję protokołu nr 14 do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka, zmiany legislacyjne mające na celu rozszerzenie procedury rozpraw z udziałem ławy przysięgłych na cały kraj, a także moratorium na wykonywanie kary śmierci jako pozytywne działania i wyraża nadzieję, że są to pierwsze kroki ku zapowiadanej poprawie przestrzegania praw człowieka w Rosji, oraz podkreśla, że przygotowania do kolejnych wyborów w Rosji powinny być ściśle monitorowane przez instytucje UE;

7.  z zadowoleniem przyjmuje podpisanie porozumienia w sprawie ochrony informacji poufnych, które ułatwi współpracę w zakresie zarządzania kryzysowego, ale domaga się dokładnego poinformowania Parlamentu Europejskiego na temat treści i zakresu tego porozumienia, a także dokonania szybkiej oceny stopnia jego wdrażania przez obie strony; zwraca się do Rady o pełne wykorzystanie do tego celu specjalnej komisji EPBiO utworzonej w oparciu o porozumienie międzyinstytucjonalne z roku 2002;

8.  wzywa Radę i Komisję do podwojenia wysiłków na rzecz rozwiązania problemów na przejściach granicznych UE-Rosja, zaangażowania w konkretne projekty, pełnego wykorzystania nowego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa oraz funduszy INTERREG we współpracy transgranicznej oraz do pełnego wdrożenia wcześniejszego porozumienia w sprawie przelotów nad Syberią;

9.  oczekuje podpisania przez Unię Europejską i Rosję porozumienia dotyczącego utworzenia mechanizmu wczesnego ostrzegania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, obejmującego powiadamianie, konsultacje i wdrażanie, oraz wzywa Radę i Komisję do współpracy z władzami Rosji, Gazpromem, władzami Ukrainy i spółką Naftohaz Ukrainy, aby uniknąć ponownych przerw w dostawach, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat;

10. powtarza, że współpraca w dziedzinie energii między UE a Rosją musi opierać się na zasadach określonych w Karcie Energetycznej, która winna zostać włączona do nowego porozumienia ramowego pomiędzy UE i Rosją w celu zapewnienia przejrzystych i uczciwych warunków wzajemnych inwestycji, równego dostępu i rynku opartego na przepisach prawa;

11. zwraca się do Rady i Komisji o intensywną współpracę ze stroną rosyjską w dziedzinie zmian klimatu i energii odnawialnej;

12. podkreśla konieczność zaangażowania Rosji w strategię UE na rzecz Morza Bałtyckiego, a także pilne zaangażowanie się wraz z Rosją w poprawę bezpieczeństwa na morzu i osiągnięcie wysokiego stopnia ochrony środowiska we wrażliwej strefie Morza Bałtyckiego;

13. ponownie wzywa do nadania większego tempa dialogowi UE-Rosja na temat praw człowieka oraz do otwarcia tego procesu na rzeczywisty wkład Parlamentu Europejskiego i Dumy Państwowej; wzywa do większego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych oraz organizacji praw człowieka w odbywające się dwa razy do roku szczyty UE-Rosja;

14. podkreśla, że pełna i skuteczna realizacja istniejącej umowy w sprawie ułatwień wizowych ma zasadnicze znaczenie i jest warunkiem wstępnym wszelkich działań zmierzających do dalszej liberalizacji systemu wizowego; wzywa w szczególności Rosję do ponownego rozpatrzenia i złagodzenia uciążliwych wymogów dotyczących obowiązku rejestracji, jakie nadal obowiązują w stosunku do obywateli zagranicznych odwiedzających Rosję;

15. wzywa Radę i Komisję, a także wysoką przedstawiciel, do wykorzystywania wszelkich okazji, aby wyrażać troskę UE co do szerokiego wachlarza międzynarodowych kwestii, w których konstruktywna współpraca Rosji ma zasadnicze znaczenie; zauważa w szczególności potrzebę rozwiązania pozostałych problemów w Gruzji i na Południowym Kaukazie, lecz również, biorąc pod uwagę pozycję Rosji w polityce światowej, potrzebę wzmożonej współpracy przy podejmowaniu kwestii Iranu, Afganistanu, Bliskiego Wschodu i innych kluczowych zagadnień polityki międzynarodowej;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej.

(1)

Dz.U. L 327 z 28.11.1997, s. 1.

(2)

Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0022.

(3)

Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0021.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności