Postup : 2010/2709(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0300/2010

Predkladané texty :

B7-0300/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Hlasovanie :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

NÁVRH UZNESENIA
PDF 131kWORD 78k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.918v01-00
 
B7-0300/2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o záveroch samitu EÚ – Rusko, ktorý sa uskutočnil 31. mája a 1. júna 2010 v Rostove na Done


Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o záveroch samitu EÚ – Rusko, ktorý sa uskutočnil 31. mája a 1. júna 2010 v Rostove na Done  
B7‑0300/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na platnú Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej(1) a na rokovania o novej zmluve medzi EÚ a Ruskom, ktoré sa začali v roku 2008,

–   so zreteľom na cieľ EÚ a Ruska stanovený v spoločnom vyhlásení po 11. samite EÚ – Rusko, konanom 31. marca 2003 v Petrohrade, ktorým je vytvorenie spoločného hospodárskeho priestoru, spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločného priestoru spolupráce v oblasti vonkajšej bezpečnosti a spoločného priestoru výskumu a vzdelávania vrátane kultúrnych aspektov (štyri spoločné priestory),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku a vzťahoch medzi EÚ a Ruskom, najmä na uznesenie z 12. novembra prijaté pred samitom EÚ – Rusko, ktorý sa uskutočnil 18. novembra 2009 v Štokholme, uznesenie zo 17. septembra 2009 o vraždách aktivistov za dodržiavanie ľudských práv v Rusku(2) a uznesenie zo 17. septembra 2009 o vonkajších aspektoch energetickej bezpečnosti(3),

–   so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach,

–   so zreteľom dohody a spoločné vyhlásenia, ktoré boli podpísané, resp. vydané na samite EÚ – Rusko v dňoch 31. mája a 1. júna 2010 v Rostove na Done,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska únia sa naďalej zasadzuje o ďalšie prehlbovanie a rozvoj vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom, čoho dokladom je odhodlanie EÚ seriózne rokovať o novej rámcovej dohode pre ďalší rozvoj vzťahov medzi EÚ a Ruskom,

B.  keďže vzťahy EÚ a Ruska čelia v posledných rokoch mnohým vážnym problémom, najmä pokiaľ ide o znepokojenie nad úrovňou demokracie a dodržiavaním ľudských práv v Rusku, nad nezávislosťou súdnictva, nadmernou kontrolou médií, neschopnosťou ruskej polície a súdnych orgánov nájsť zodpovedných za vraždy novinárov, nad represívnymi opatreniami proti opozícii, ako aj nad selektívnym uplatňovaním práva príslušnými orgánmi a nad regulárnym priebehom volieb,

C. keďže cieľom Lisabonskej zmluvy je posilnenie schopnosti Európskej únie vystupovať jednotne v oblasti vonkajších vzťahov vrátane vzťahov s Ruskom a vytvoriť jednotnú politiku na základe solidarity a rešpektovania hodnôt EÚ napriek tomu, že Rusko sa prednostne zameriava na dvojstranné vzťahy s niektorými členskými štátmi EÚ,

D. keďže zdôrazňovanie „strategického partnerstva založeného na spoločných hodnotách“ sa postupne nahrádza realistickejšou politikou založenou na pragmatickej spolupráci a na pevnej a jednotnej podpore politiky EÚ voči Rusku všetkými členskými štátmi,

E.  keďže hospodárske a obchodné vzťahy medzi EÚ a Ruskom sú dôkazom rastúcej vzájomnej závislosti medzi EÚ a Ruskom, ktorá si vyžaduje spoločné úsilie a odhodlanie v záujme zaručenia trvalo udržateľného rastu,

1.  víta závery samitu v Rostove na Done, ktoré zahŕňajú vytvorenie Partnerstva pre modernizáciu medzi Európskou úniou a Ruskom, podpísanie protokolu o ochrane utajovaných skutočností a spoločné vyhlásenie vysokej predstaviteľky Asthonovej a ministra zahraničných vecí Lavrova týkajúce sa Gazy;

2.  vyjadruje spokojnosť v súvislosti s tým, že prvý samit EÚ – Rusko konaný od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy bol vedený konštruktívne a že priniesol čiastočný pokrok;

3.  zdôrazňuje však, že pre nové Partnerstvo pre modernizáciu je potrebné stanoviť špecifické ciele a že toto partnerstvo treba dôsledne vykonávať, pričom musí zahŕňať výrazný aspekt založený na hodnotách, aby pokrývalo oblasti, ako je právny štát, demokracia a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd;

4.  opakovane vyjadruje podporu cieľu, ktorým je vstup Ruska do WTO, aby sa pomohlo Rusku pritiahnuť viac zahraničných investícií a diverzifikovať hospodárstvo; žiada Radu a Komisiu, aby objasnila nedoriešené otázky týkajúce sa Ruska, napríklad otázku, či je colná únia s Bieloruskom a Kazachstanom zlučiteľná s kritériami členstva vo WTO;

5.  považuje za vhodné, aby Partnerstvo pre modernizáciu predstavovalo nový základ pre pokračujúce rokovania o novej dohode medzi Európskou úniou a Ruskom, zdôrazňuje však svoju požiadavku, aby nová dohoda presahovala rámec čisto hospodárskej spolupráce a zahŕňala aj oblasti demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských a základných práv napriek tomu, že súčasná situácia v Rusku vyvoláva vážne obavy, pokiaľ ide o jeho záväzky a schopnosť riadiť sa týmito zásadami a hodnotami, ako sa ukázalo v súvislosti s druhým súdnym procesom s Michailom Chodorkovským;

6.  víta skutočnosť, že Rusko nedávno ratifikovalo protokol č. 14 k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ako aj legislatívne zmeny zamerané na rozšírenie súdnych procesov za účasti poroty v celoštátnom meradle a potvrdenie moratória na trest smrti ako pozitívne kroky a dúfa, že toto sú prvé kroky v rámci deklarovaného zámeru zlepšiť situáciu v oblasti dodržiavania ľudských práv v Rusku; zdôrazňuje, že všetky inštitúcie EÚ by mali pozorne sledovať prípravy na nadchádzajúce voľby v Rusku;

7.  víta podpísanie dohody o ochrane utajovaných informácií, ktorá uľahčí spoluprácu v oblasti krízového riadenia, požaduje však, aby bol Európsky parlament v plnom rozsahu informovaný o obsahu a rozsahu pôsobnosti tejto dohody a aby sa urýchlene posúdilo, do akej miery sa jej plnenie zakladá na obojstrannosti; žiada Radu, aby na tento účel plne využila osobitný výbor pre EBOP vytvorený na základe MID z roku 2002;

8.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zdvojnásobili snahu o vyriešenie problémov pri prechádzaní hraníc EÚ s Ruskom, aby zaviedli konkrétne projekty, aby plne využívali nástroj susedstva a partnerstva a fondy z programu INTERREG určené na cezhraničnú spoluprácu a aby plne vykonávali platnú dohodu o preletoch nad Sibírou;

9.  s nádejou očakáva podpísanie dohody o vytvorení mechanizmu včasného varovania v oblasti energetickej bezpečnosti medzi Európskou úniou a Ruskom, ktorá sa bude týkať oznamovania, konzultácie a realizácie, a vyzýva Radu a Komisiu, aby spolupracovali s ruskými úradmi a Gazpromom, ako aj s ukrajinskými úradmi a Naftohazom Ukrajiny s cieľom zabrániť tomu, aby sa opakovali prerušenia dodávok, ku ktorým došlo v uplynulých rokoch;

10. opakovane zdôrazňuje, že spolupráca EÚ a Ruska v oblasti energetiky sa musí zakladať na zásadách energetickej charty, ktorá musí byť súčasťou novej rámcovej dohody medzi EÚ a Ruskom, aby sa zabezpečili transparentné a spravodlivé podmienky vzájomného investovania, rovnosť prístupu a trh založený na rešpektovaní pravidiel;

11. žiada Radu a Komisiu, aby spolu s ruskou stranou intenzívne spolupracovali na otázkach týkajúcich sa zmeny klímy a obnoviteľných energií;

12. zdôrazňuje, že je potrebné zapojiť Rusko do stratégie EÚ pre oblasť Baltského mora a urýchlene sa s Ruskom dohodnúť na zlepšení námornej bezpečnosti a vysokej úrovni ochrany životného prostredia v citlivom Baltskom mori;

13. opakovane požaduje, aby sa zintenzívnil dialóg medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach a aby sa tento proces otvoril pre efektívne príspevky Európskeho parlamentu a Štátnej dumy; požaduje, aby občianska spoločnosť, MVO a organizácie pre ľudské práva boli vo väčšej miere zapojené do samitov medzi EÚ a Ruskom usporadúvaných každé dva roky;

14. zdôrazňuje, že plná a efektívna realizácia platnej dohody o zjednodušení vízového režimu má zásadný význam a je predpokladom prechodu na ďalšiu liberalizáciu vízového režimu; vyzýva Rusko, aby najmä prehodnotilo a zmiernilo obmedzujúce požiadavky týkajúce sa registrácie, ktoré sú aj naďalej platné pre zahraničných návštevníkov Ruska;

15. žiada Radu a Komisiu, ako aj vysokú predstaviteľku, aby využili každú príležitosť na vyjadrenie obáv EÚ v súvislosti s radom medzinárodných problémov, pri ktorých je konštruktívna spolupráca Ruska veľmi dôležitá; konštatuje najmä, že je potrebné vyriešiť otvorené otázky v Gruzínsku a na južnom Kaukaze, ale že je vzhľadom na pozíciu Ruska v medzinárodnej politike takisto potrebné zintenzívniť spoluprácu pri riešení otázok Iránu, Afganistanu, Blízkeho východu a iných zásadných problémov medzinárodnej agendy;

16. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ruskej federácie.

 

(1)

Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 1.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2009)0022.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2009)0021.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia