Förslag till resolution - B7-0300/2010Förslag till resolution
B7-0300/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om resultatet av toppmötet EU–Ryssland i Rostov-na-Donu den 31 maj–1 juni 2010

9.6.2010

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0296/2010

Förfarande : 2010/2709(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0300/2010
Ingivna texter :
B7-0300/2010

B7‑0300/2010

Europaparlamentets resolution om resultatet av toppmötet EU–Ryssland i Rostov-na-Donu den 31 maj–1 juni 2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av de gällande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och den Ryska federationen å den andra sidan[1], och de förhandlingar om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland som inleddes 2008,

–   med beaktande av det mål som EU och Ryssland angav i ett gemensamt uttalande efter det elfte toppmötet mellan EU och Ryssland, vilket hölls i Sankt Petersburg den 31 maj 2003, om att skapa ett gemensamt ekonomiskt område, ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa, ett gemensamt område för samarbete kring yttre säkerhet och ett gemensamt område för forskning och utbildning, vilket även ska inbegripa kulturella aspekter (de fyra gemensamma områdena),

–   med beaktande av dess tidigare betänkanden och resolutioner om Ryssland och om förbindelserna mellan EU och Ryssland, särskilt resolutionen av den 12 november 2009 inför toppmötet EU–Ryssland i Stockholm den 18 november 2009, resolutionen av den 17 september 2009 om morden på människorättsaktivister i Ryssland[2] och resolutionen av den 17 september 2009 om externa aspekter på en tryggad energiförsörjning[3],

–   med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland,

–   med beaktande av de avtal som undertecknades och de gemensamma uttalanden som gjordes vid toppmötet EU–Ryssland i Rostov-na-Donu den 31 maj–1 juni 2010,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU är fortfarande fast beslutet att fördjupa och utveckla förbindelserna med Ryssland, vilket man har visat genom att på allvar engagera sig i förhandlingarna om ett nytt ramavtal för att vidareutveckla förbindelserna mellan EU och Ryssland.

B.  Förbindelserna mellan EU och Ryssland har under de senaste åren utsatts för en rad allvarliga utmaningar. Framför allt finns det en utbredd oro för demokrati- och människorättssituationen i Ryskland, för domstolsväsendets oberoende, för det otillbörliga politiska inflytandet över medierna, för den ryska polisens och de brottsbekämpande myndigheternas oförmåga att hitta dem som ligger bakom morden på journalister, för de repressiva åtgärderna mot oppositionen, för myndigheternas selektiva tillämpning av lagen och för huruvida de val som hålls är rättvisa.

C. Ett syfte med Lissabonfördraget var att stärka EU:s förmåga att tala med en röst i sina yttre förbindelser, inte minst i sina förbindelser med Ryssland, och att formulera en enhetlig politik som bygger på solidaritet och fasthållande vid EU:s värderingar trots att Ryssland föredrar att fokusera på bilaterala förbindelser med vissa av EU:s medlemsstater.

D. Fokuseringen på ett ”strategiskt partnerskap grundat på gemensamma värderingar” håller gradvis på att ersättas med en mer verklighetsförankrad politik baserad på ett pragmatiskt samarbete och en sammanhållen och samstämmig EU-politik gentemot Ryssland som alla medlemsstater står bakom.

E.  De ekonomiska förbindelserna och handelsförbindelserna mellan EU och Ryssland kännetecknas av ett ökat ömsesidigt beroende mellan EU och Ryssland, vilket medför krav på gemensamma ansträngningar och ett gemensamt engagemang för att garantera en hållbar utveckling.

1.  Europaparlamentet välkomnar resultatet av toppmötet EU–Ryssland i Rostov-na-Donu som markerar inledningen av ett ”partnerskap för modernisering” mellan Europeiska unionen och Ryssland och som bl.a. innehåller undertecknandet av ett protokoll om skydd av sekretessbelagda uppgifter och ett gemensamt uttalande av unionens höga representant Catherine Ashton och Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov om Gaza.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse med att det första toppmöte mellan EU och Ryssland som hållits sedan Lissabonfördraget trädde i kraft genomfördes på ett konstruktivt sätt och kunde uppvisa vissa framsteg.

3.  Europaparlamentet understryker dock att det nya ”partnerskapet för modernisering” måste ha specifika mål, måste genomföras och tillämpas till fullo och genomsyras av en stark värderingsgrund där frågor som rättssäkerhet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ingår.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för målet att Ryssland ska ansluta sig till Världshandelsorganisationen (WTO) för att landet ska kunna locka till sig fler utländska investeringar och skapa en diversifierad ekonomi. Parlamentet uppmuntrar rådet och kommissionen att klargöra de frågor som återstår att lösa med Ryssland, däribland frågan om huruvida tullunionen med Vitryssland och Kazakstan är förenlig med WTO:s medlemskapskriterier.

5.  Europaparlamentet anser det lämpligt att låta ”partnerskapet för modernisering” utgöra en ny utgångspunkt för de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland, men understryker sitt krav på att det nya avtalet inte begränsas till enbart ekonomiskt samarbete utan även omfattar områdena demokrati, rättssäkerhet samt respekt för mänskliga och grundläggande rättigheter, även om den rådande situationen i Ryssland ger anledning till allvarlig oro om landets vilja och förmåga att respektera dessa principer och värden, en oro som exempelvis den andra rättegången mot Michail Chodorkovskij ger belägg för.

6.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att Ryssland nyligen ratificerade protokoll nr 14 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna – liksom de lagstiftningsändringar som har gjorts för att förfarandet med juryrättegångar ska gälla i hela landet samt det fortsatta moratoriet om dödsstraffet – som steg i rätt riktning, och hoppas att de även är de första stegen för att förverkliga den uttalade avsikten att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna i Ryssland. Parlamentet understryker att förberedelserna för de nästa ryska valen noga bör övervakas av samtliga EU-institutioner.

7.  Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av en överenskommelse om skydd av sekretessbelagda uppgifter, vilket kommer att underlätta samarbete när det gäller krishantering, men begär att parlamentet till fullo hålls informerat om överenskommelsens innehåll och omfattning samt att man snabbt utvärderar huruvida tillämpningen av den sker på ett ömsesidigt sätt. Parlamentet uppmanar rådet att för detta ändamål göra fullt bruk av den särskilda 2002 IIA ESFP-kommittén.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att öka sina insatser för att lösa problemen vid gränsövergångarna mellan EU och Ryssland och inleda konkreta projekt, att göra fullt bruk av såväl grannskaps- och partnerskapsinstrumentet som medel från Interreg i det gränsöverskridande samarbetet och att fullt ut genomföra det tidigare avtalet om överflygningar av Sibirien.

9.  Europaparlamentet ser fram emot undertecknandet av ett avtal om inrättande av en mekanism för tidig varning rörande energiförsörjningen mellan EU och Ryssland som omfattar anmälan, samråd och genomförande, och uppmanar rådet och kommissionen att samarbeta med de ryska myndigheterna och Gazprom samt de ukrainska myndigheterna och Naftohaz Ukrainy för att undvika en upprepning av de leveransstopp som inträffat under de senaste åren.

10. Europaparlamentet upprepar att EU:s och Rysslands energisamarbete måste bygga på principerna i energistadgan, som måste inkluderas i det nya ramavtalet mellan EU och Ryssland, för att man ska kunna garantera ömsesidiga investeringsvillkor som är öppna och rättvisa såväl som lika tillträde och en regelbaserad marknad.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att arbeta intensivt med sina ryska motparter med frågor som rör klimatförändringar och förnybar energi.

12. Europaparlamentet understryker behovet att involvera Ryssland i EU:s Östersjöstrategi och att snarast inleda diskussioner med Ryssland om att förbättra sjösäkerheten i och säkra en hög miljöskyddsnivå för den känsliga Östersjön.

13. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att människorättsdialogen mellan EU och Ryssland intensifieras och öppnas för en effektiv medverkan av Europaparlamentet och Duman. Parlamentet anser att det civila samhället liksom icke-statliga organisationer och människorättsorganisationer bör involveras mer i de halvårsvis återkommande toppmötena mellan EU och Ryssland.

14. Europaparlamentet understryker att ett fullständigt och effektivt genomförande av avtalet om förenklade viseringsförfaranden är av största vikt och en förutsättning för ytterligare viseringsliberaliseringar. Ryssland bör särskilt se över och förenkla de omständliga registreringskrav som fortfarande gäller för utländska besökare.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen, liksom den höga representanten, att utnyttja varje tillfälle för att ge uttryck åt EU:s oro över en rad internationella frågor där ett konstruktivt samarbete med Ryssland är en förutsättning. Det är särskilt viktigt att lösa de återstående frågorna i Georgien och södra Kaukasus men även, med tanke på Rysslands ställning i den internationella politiken, att öka samarbetet i frågor som rör Iran, Afghanistan, Mellanöstern och andra nyckelfrågor på den internationella dagordningen.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Ryska federationens regering och parlament.