Предложение за резолюция - B7-0341/2010Предложение за резолюция
B7-0341/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ относно създаването и числения състав на делегацията в парламентарния комитет „КАРИФОРУМ-ЕС”

9.6.2010

внесено съгласно член 198 от Правилника за дейността
Председателският съвет

Процедура : 2010/2742(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0341/2010
Внесени текстове :
B7-0341/2010
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0341/2010

Решение на Европейския парламент относно създаването и числения състав на делегацията в парламентарния комитет „КАРИФОРУМ-ЕС”

Европейският парламент,

–   като взе предвид Учредителния акт на парламентарния комитет „КАРИФОРУМ-ЕС” от 29 декември 2008 г.,

–   като взе предвид член 198 от своя правилник,

1.  решава да създаде делегация в парламентарния комитет „КАРИФОРУМ-ЕС”;

2.  решава делегацията да се състои от 15 членове;

3.  решава девет от членовете да бъдат от комисията по международна търговия, а шест – от комисията по развитие;

4.  възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.