Πρόταση ψηφίσματος - B7-0341/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0341/2010

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση CARIFORUM - ΕΕ

  9.6.2010

  σύμφωνα με το άρθρο 198 του Κανονισμού
  Διάσκεψη των Προέδρων

  Διαδικασία : 2010/2742(RSO)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0341/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0341/2010
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0341/2010

  Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση CARIFORUM - ΕΕ

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την καταστατική πράξη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης CARIFORUM - ΕΕ,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 198 του Κανονισμού του,

  1.  αποφασίζει να συστήσει αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση CARIFORUM - ΕΕ·

  2.  αποφασίζει ότι η αριθμητική σύνθεση της εν λόγω αντιπροσωπείας θα είναι 15 μόνιμα μέλη·

  3.  αποφασίζει ότι εννέα μέλη θα προέλθουν από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και έξι από την Επιτροπή Ανάπτυξης·

  4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή προς ενημέρωση.