Πρόταση ψηφίσματος - B7-0341/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0341/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση CARIFORUM - ΕΕ

9.6.2010

σύμφωνα με το άρθρο 198 του Κανονισμού
Διάσκεψη των Προέδρων

Διαδικασία : 2010/2742(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0341/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0341/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0341/2010

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση CARIFORUM - ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την καταστατική πράξη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης CARIFORUM - ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 198 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να συστήσει αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση CARIFORUM - ΕΕ·

2.  αποφασίζει ότι η αριθμητική σύνθεση της εν λόγω αντιπροσωπείας θα είναι 15 μόνιμα μέλη·

3.  αποφασίζει ότι εννέα μέλη θα προέλθουν από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και έξι από την Επιτροπή Ανάπτυξης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή προς ενημέρωση.