Πρόταση ψηφίσματος - B7-0342/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0342/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

3.6.2010

εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Doris Pack εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων


Διαδικασία : 2010/2734(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0342/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0342/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0342/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου 1244/2009 της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων[1],

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και τα συμπεράσματα της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 16ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια και το παράρτημά τους που έχει τον τίτλο "Ατζέντα της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση", που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του τμήματος μείζονος σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Sejdic και Finci κατά Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (προσφυγές αριθ. 27996/06 και 34836/06) της 22ας Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη[2],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα[3],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της υπέρ της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι την πρωταρχική ευθύνη για την ένταξη φέρουν οι ίδιες οι χώρες και ότι η ένταξή τους εξαρτάται από την ικανότητα και τη βούλησή τους να επιτύχουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη διέρχεται παρατεταμένη περίοδο πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής στασιμότητας με εκτεταμένη και διαρκή πολιτική παράλυση, επιδείνωση των διεθνοτικών σχέσεων λόγω της πολιτικής ρητορείας και της απροθυμίας και αδυναμίας της πολιτικής ελίτ της χώρας να καταλήξει σε συμβιβασμούς και σε μια κοινή θεώρηση την οποία θα συμμερίζονται όλα τα μέρη όσον αφορά τα πιεστικά πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκώς εντεινόμενη εθνικιστική και αποσχιστική ρητορεία βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με βασικές ευρωπαϊκές αξίες, με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα, είναι επιζήμια για το γενικό συμφέρον της χώρας, παρεμποδίζει τη συμφιλίωση μεταξύ των εθνοτήτων και δυσχεραίνει τις φιλοδοξίες της χώρας για ένταξη στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη κινδυνεύει να μείνει πολύ πίσω από τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και να χάσει έτσι τις ευκαιρίες που προσφέρει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες του Ντέιτον ήταν αναγκαίες μεν για τον τερματισμό της αιματοχυσίας, απέτυχαν όμως να εξασφαλίσουν τη δημιουργία ενός αυτάρκους και λειτουργικού κράτους στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της διαδικασίας άσκησης πολιτικής μεταξύ κράτους και των συστατικών μερών που δημιούργησαν οι συμφωνίες, καθώς και η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και η έλλειψη εναρμόνισης στην εκπόνηση νομοθεσίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης παραμένει το κύριο εμπόδιο σε ένα αποδοτικό κυβερνητικό έργο, ενώ, επιπλέον, επιδρά ανασταλτικά στην ικανότητα της χώρας να επιτύχει ταχεία πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσχώρηση στην ΕΕ,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση παραμένει η κύρια μεταρρύθμιση για τη μετατροπή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε ένα αποτελεσματικό και πλήρως λειτουργικό κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνθετη δομή της δικαστικής εξουσίας, η έλλειψη ενιαίου προϋπολογισμού, η απουσία ανώτατου δικαστηρίου για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το οποίο θα μπορούσε να προαγάγει την εναρμόνιση μεταξύ των τεσσάρων εσωτερικών δικαστικών δικαιοδοσιών, η πολιτική παρέμβαση στο δικαστικό σύστημα και οι συνεχείς προκλήσεις στη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες των κρατικού επιπέδου δικαστικών υπηρεσιών εκ μέρους της κυβέρνησης της Σερβικής Δημοκρατίας (Republicka Srpska), υπονομεύουν τη λειτουργία του δικαστικού σώματος και παρεμποδίζουν τις προσπάθειες μεταρρύθμισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές των συστατικών μερών - όπως κληρονομήθηκαν από διεθνείς αποφάσεις - θα πρέπει να αλλαχθούν έτσι ώστε να καταστούν αποδοτικότερες και περισσότερο συμβατές με το θεσμικό πλαίσιο του κράτους,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό μέλλον όλων των πολιτών της χώρας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ είναι ένας από τους πλέον ενωτικούς παράγοντες μεταξύ των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη μόνο ως ενιαία χώρα έχει προοπτική ένταξης στην ΕΕ και οιεσδήποτε προσπάθειες για να υπονομευθούν και να εξασθενήσουν οι θεσμοί του κράτους, να βρεθεί η κοινωνία όμηρος ανεύθυνων εθνικιστικών και αποσχιστικών πολιτικών θα αποστερήσουν από όλους τους πολίτες τα οφέλη της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει επιτύχει περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεσπόζοντα ζητήματα που αφορούν τις εθνότητες και τα συστατικά μέρη ενδέχεται να παρεμποδίσουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων για ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη ηγετική ικανότητα καθώς και ικανότητα να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για τη δρομολόγηση και την υλοποίηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πρόωρο κλείσιμο του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου, με βάση τη θεμιτή επιθυμία να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή των τοπικών παραγόντων στην ανάληψη της ευθύνης της πολιτικής διαδικασίας , θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στη σταθερότητα της χώρας και στο ρυθμό και την έκβαση των ιδιαίτερα αναγκαίων μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από το Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου σε έναν Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ με ενισχυμένες αρμοδιότητες παραμένει ο απώτερος στόχος,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αξίζει συγχαρητήρια για το γεγονός ότι έγινε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2010-2011, γεγονός που αποδεικνύει ότι η χώρα είναι ικανή να καταλάβει πλήρη και υπεύθυνη θέση στις διεθνείς υποθέσεις,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που κατέχουν θέσεις πολιτικής ευθύνης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχουν εξασφαλίσει επαρκώς δικαιοσύνη και αποκατάσταση για χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια που υπέστησαν βιασμό κατά τη διάρκεια του πολέμου την περίοδο 1992-95, καθώς ο αριθμός των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου σεξουαλικής φύσεως για τα οποία έχει ασκηθεί δίωξη παραμένει εξαιρετικά χαμηλός, και ότι τα θύματα σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν αντιμετωπιστεί με αξιοπρέπεια και σεβασμό ή δεν τους έχει δοθεί επαρκής προστασία και ψυχολογική και υλική υποστήριξη για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 11η Ιουλίου 2010 θα είναι η 15η επέτειος της πράξης γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα-Ποτοτσάρι,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράρτημα VII της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται δίκαιες, σφαιρικές και βιώσιμες λύσεις για ορισμένους από τους 115.000 εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους, για τους πρόσφυγες και για άλλους πληγέντες από τη σύγκρουση, καθώς και η επίτευξη προόδου όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική ένταξη όσων έχουν επιστρέψει· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, υπάρχουν ακόμη 10.000 αγνοούμενοι μετά το τέλος του πολέμου, των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, επειδή δεν κατόρθωσε να εκπληρώσει επαρκώς τα αναγκαία κριτήρια, δεν περιελήφθη στον κανονισμό του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 ο οποίος παρέχει στους πολίτες τριών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων το δικαίωμα να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου στο χώρο Σένγκεν,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη ΣΣΣ, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στη χώρα,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμμονή στις έντονες εθνοτικές διαιρέσεις θα πρέπει να ξεπεραστεί με ένα πιο ολοκληρωμένο, χωρίς διαχωρισμούς, σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ουσιαστικής προσπάθειας εκ μέρους των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς στη χώρα πλήττει σοβαρά την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξή της,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά σοβαρό έγκλημα και κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι, σε μικρότερο βαθμό, τόσο χώρα καταγωγής όσο και χώρα διέλευσης και προορισμού για την εμπορία ανθρώπων, ιδίως γυναικών και κοριτσιών,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος και τα συστατικά μέρη εγγυώνται ίση μεταχείριση για όλους τους ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολύ δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης και διακρίσεις, ότι οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός λόγω ταυτότητας φύλου και γενετήσιου προσανατολισμού παραμένουν διαδεδομένα φαινόμενα· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι σωματικές επιθέσεις, η κακομεταχείριση και οι πράξεις εκφοβισμού εις βάρος αυτών των ομάδων,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία παραμένει ιδιαίτερα υψηλή και έχει αυξηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προοπτικών απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των νέων ανθρώπων, συνιστά εμπόδιο στην πρόοδο της χώρας, συμβάλλοντας στη δημιουργία πολιτικών εντάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ευημερία είναι ζωτικός παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας και τη συμφιλίωση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Η ευρωπαϊκή προοπτική

1.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά για την περιορισμένη πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην πορεία της προς τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη καθώς και ως πιθανής υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ· σημειώνει με αυξανόμενη ανησυχία το ασταθές πολιτικό κλίμα και την έλλειψη κοινού οράματος το οποίο θα συμμερίζονται όλες τις πολιτικές δυνάμεις και καταδικάζει δριμύτατα τη χρήση εμπρηστικής γλώσσας η οποία υπονομεύει τη διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ των εθνοτήτων και τη λειτουργία των δομών του κράτους· θεωρεί τη δήλωση της ηγεσίας της Republika Srpska σχετικά με τη διενέργεια δημοψηφίσματος με αντικείμενο τον «ειρηνικό διαχωρισμό» πρόκληση και απειλή για τη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

2.  απευθύνει έκκληση να σταματήσει η διαιρετική εθνικιστική και αποσχιστική ρητορεία η οποία πολώνει την κοινωνία και υπονομεύει το βασικό πυρήνα της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον, να αναληφθεί σοβαρή προσπάθεια για να επιτευχθούν διαρκείς συμφωνίες οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα ομαλά λειτουργούν κράτος, θα εξοπλίσουν τα θεσμικά όργανα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για ενσωμάτωση στην ΕΕ και θα βελτιώσουν τη συνολική κατάσταση της χώρας·

3.  υπενθυμίζει ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει αποδοχή των αξιών και των κανόνων στους οποίους βασίζεται η ΕΕ, κυρίως σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα, δημοκρατία και κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας·

4.  καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας να χρησιμοποιήσουν όλη την επιρροή της ΕΕ στους πολιτικούς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης έτσι ώστε να αναλάβουν περισσότερο συντονισμένες προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης και σε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ΣΣΣ· υπενθυμίζει σε όλους τους πολιτικούς φορείς ότι αυτά τα δύο έγγραφα αποτελούν τον οδικό χάρτη προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ότι είναι δική τους η ευθύνη έναντι των πολιτών να επιτύχουν συμβιβασμούς και να συμφωνήσουν σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις· ενθαρρύνει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή για μια περισσότερο συνεπή και επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα χρήση των όρων που θέτει η ΕΕ, ούτως ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των λαών που απαρτίζουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

5.  τονίζει την ένθερμη υποστήριξή του στο Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου και υπογραμμίζει ότι η μεταβατική περίοδος μπορεί να ολοκληρωθεί μόνον εφόσον ικανοποιηθούν πλήρως από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης οι πέντε στόχοι και οι δύο όροι· παροτρύνει τις αρχές της Σερβικής Δημοκρατίας να εκπληρώσουν την εκκρεμή υποχρέωση (νομοθεσία της Σερβικής Δημοκρατίας για την ηλεκτρική ενέργεια) να επιτρέψουν στον Επόπτη του Brčko να συστήσει τον τερματισμό του καθεστώτος εποπτείας στην Περιφέρεια του Brčko·

6.  προτρέπει την κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας να συνεχίσει να συμμετέχει με ενεργό τρόπο στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την κατανομή της κρατικής περιουσίας που καταγράφηκε από το Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου και την καλεί να μην εγκρίνει νομοθεσία για τη δημόσια περιουσία στη Σερβική Δημοκρατία αφού αυτό θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της απόφασης του Ύπατου Εκπροσώπου να απαγορευτεί η πώληση δημόσιας περιουσίας και θα είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει το κλείσιμο του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου·

7.  χαιρετίζει την έγκριση της συνταγματικής τροποποίησης που καθιερώνει την περιφέρεια του Brčko ως μονάδα αυτοδιακυβέρνησης, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ένας ακόμη στόχος που έθεσε το Συμβούλιο Εφαρμογής της Ειρηνευτικής Διαδικασίας για το μελλοντικό κλείσιμο του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου·

8.  καλεί τα δύο συστατικά μέρη και ιδίως την κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας να σεβαστούν την ειρηνευτική συμφωνία του Ντέιτον στο σύνολό της και να μην θέτουν υπό αμφισβήτηση δράσεις που αναλαμβάνονται με βάση αυτή τη συμφωνία και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· θεωρεί ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος είναι η αρχή που αποφασίζει τελικά όσον αφορά την ερμηνεία της εφαρμογής του μη στρατιωτικού σκέλους του ειρηνευτικού διακανονισμού· προσωπικές επιθέσεις και απειλές για προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του Ύπατου Εκπροσώπου και του προσωπικού του είναι απαράδεκτες·

9.  σημειώνει με ικανοποίηση τη σημαντική συμβολή της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της EUFOR Althea στη σταθερότητα και την ασφάλεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση του Συμβουλίου να παράσχει υποστήριξη στην οικοδόμηση μη διοικητικών ικανοτήτων και στην κατάρτιση· εκφράζει ικανοποίηση για την επέκταση της εντολής της ΕUFOR σύμφωνα με την απόφαση 1895 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη κλήθηκε από το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα δράσης για ένταξη·

10.  τονίζει τα επιτεύγματα της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει συμβάλει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς εκ μέρους των φορέων επιβολής της νομοθεσίας και του δικαστικού σώματος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· χαιρετίζει την παράταση της αποστολής για μια ακόμη διετία με αναπροσαρμοσμένη εντολή και το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την προετοιμασία ενός σχεδίου με το οποίο θα δοθεί συνέχεια στην αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας 2010·

11. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιδράσουν στην αδιαφορία μεγάλων τμημάτων του πολιτικού κατεστημένου με τη θέσπιση προνομιακής εταιρικής σχέσης και την παροχή στήριξης στην κοινωνία των πολιτών, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και την επιχειρηματική κοινότητα, και να καταρτίσουν σχέδια για την τόνωση της ενεργού πολιτικής συμμετοχής, ιδίως για τους νεαρούς Βόσνιους·

12. τονίζει ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων, είναι βασικές δημοκρατικές απαιτήσεις· καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ενδυναμώσουν τα ανεξάρτητα και διαφορετικά μέσα ενημέρωσης χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και να επιτρέψουν στα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ελεύθερα πληροφορίες από όλα τα τμήματα της χώρας, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στις πληροφορίες· καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων και καλεί τις αρμόδιες αρχές να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων επιθέσεων στο μέλλον· ζητεί από τα μέσα ενημέρωσης, περιλαμβανομένων των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, να επιδεικνύουν μηδενική ανοχή στη ρητορική του μίσους· τονίζει την ανάγκη για πολιτική ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα των επικοινωνιών· παροτρύνει το υπουργικό συμβούλιο να διορίσει μόνιμο διευθυντή της αρχής επικοινωνιών·

Συνταγματική μεταρρύθμιση και δικαστική μεταρρύθμιση

13. επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με τις απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιηθούν μέσω συνταγματικής μεταρρύθμισης:

α)  το κράτος θα πρέπει να έχει επαρκείς νομοθετικές, δημοσιονομικές, εκτελεστικές και δικαστικές εξουσίες προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσει τα κριτήρια ένταξης, να θεσπίσει και να διατηρήσει ένα λειτουργικό ενιαίο οικονομικό χώρο, να προωθήσει την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική συνοχή και να εκπροσωπεί και να προασπίζεται τα συνολικά συμφέροντα της χώρας στο εξωτερικό· η διασφάλιση ζωτικών εθνικών συμφερόντων εντός της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πρέπει να είναι συμβατή με την ικανότητα της χώρας να δρα·

β)  ο αριθμός διοικητικών επιπέδων που εμπλέκονται στη διαχείριση της χώρας θα πρέπει να είναι ανάλογος με τους δημοσιονομικούς πόρους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και θα πρέπει να βασίζεται σε μια αποδοτική, συνεκτική και αποτελεσματική ανάθεση αρμοδιοτήτων·

γ)  όλοι οι πολίτες πρέπει να απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και με το άρθρο 2 της ΣΣΣ που επιτάσσει το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

δ)  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των μειονοτήτων, οι οποίες πρέπει να προστατεύονται από τις άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις και τη βία· ενθαρρύνει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να εφαρμόσει προγράμματα δημόσιας εκπαίδευσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία θα προωθούν τις αξίες της ανοχής, του πλουραλισμού και της διαφορετικότητας·

14. υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση του κεντρικού κράτους δεν σημαίνει αποδυνάμωση των συστατικών μερών αλλά δημιουργία των όρων, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, για μια αποδοτική διοίκηση ικανή να υλοποιήσει τις προσπάθειες εθνικής μεταρρύθμισης και, με τον τρόπο αυτό, να προετοιμάσει ολόκληρη τη χώρα για προσχώρηση στην ΕΕ·

15. καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στο πλαίσιο της συνολικής συνταγματικής μεταρρύθμισης, να τροποποιήσουν τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις και τις αντίστοιχες διατάξεις του εκλογικού νόμου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να συμμορφωθούν με την απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Sejdić και Finci, από την οποία προκύπτει ξεκάθαρα ότι το σημερινό σύνταγμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εισάγει διακρίσεις κατά των αποκαλούμενων ως «άλλων»· επισημαίνει ότι η έγκριση αυτών των μεταρρυθμίσεων αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς μια λειτουργούσα πολυεθνοτική κοινωνία·

16. ενθαρρύνει τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ψηφίσουν στις επικείμενες γενικές εκλογές του Οκτωβρίου 2010· θεωρεί ότι σε αυτές τις εκλογές θα κριθεί επίσης ο ρυθμός με τον οποίο η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα κινηθεί προς την ΕΕ και ότι κάθε πολίτης που αποφασίζει να απόσχει στην ουσία επιτρέπει στους άλλους να αποφασίζουν για το μέλλον του· επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να διατυπωθούν όροι διεξαγωγής των εκλογών που θα διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό των ευρωπαϊκών προτύπων και τη διενέργεια ειρηνικής και δημοκρατικής προεκλογικής εκστρατείας·

17. υπενθυμίζει την ανάγκη να θεσπισθεί ένα Ανώτατο Δικαστήριο σε κρατικό επίπεδο και να ενταχθεί στο συνταγματικό πλαίσιο έτσι ώστε να ενεργεί ως παράγοντας ενοποίησης για τη νομολογία στη χώρα και να εξασφαλίσει τη σταδιακή εναρμόνιση των τεσσάρων διαφορετικών νομικών συστημάτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

18. καλεί όλους τους πολιτικούς φορείς να θεσπίσουν τις 69 δραστηριότητες που προβλέπονται στο συνοδευτικό σχέδιο δράσης της στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης·

Αντιμετώπιση των εγκλημάτων πολέμου, του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς

19. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία εξακολουθεί να είναι ικανοποιητική και η συνεργασία μεταξύ του Δικαστηρίου και των αρχών του κράτους και των συστατικών μερών ήταν επαρκής· τονίζει την ανάγκη να συνεχισθεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και να διευκολυνθεί η σύλληψη όλων των κατηγορουμένων του Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία, όπως και να εξαρθρωθούν τα δίκτυα υποστήριξής τους· ζητεί αποτελεσματικότερη συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές στη Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν το Ratko Mladić και το Goran Hadžić· προτρέπει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επιταχύνουν την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για τα εγκλήματα πολέμου και να αρχίσουν να ασχολούνται με τις περίπου 10.000 υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου που έχουν συσσωρευθεί σε ολόκληρη τη χώρα και να προσδιορίσουν επίσης λεπτομερώς τους υλικούς και τεχνικούς πόρους που χρειάζονται για να δικαστούν όλοι όσοι διέπραξαν εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπεύθυνοι για βιασμό και σεξουαλική βία·

20. υπενθυμίζει ότι η 11η Ιουλίου αναγνωρίζεται ως επέτειος της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα στην ΕΕ και καλεί όλες τις χώρες της περιοχής να πράξουν το ίδιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση διαφόρων ψηφισμάτων σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα από τα κοινοβούλια τεσσάρων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, ιδίως από την Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Σερβίας, και καλεί τα κοινοβούλια του βοσνιακού κράτους και των συστατικών μερών να εγκρίνουν παρόμοια ψηφίσματα στο εγγύς μέλλον· θεωρεί ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούν σημαντικά βήματα συμφιλίωσης με το τραγικό παρελθόν της περιοχής και ελπίζει ότι θα προετοιμάσουν το έδαφος για την κατανόηση της κοινής ιστορίας έτσι ώστε να προωθηθεί μια γνήσια συμφιλίωση σε ολόκληρη την περιοχή· τονίζει ότι η προσαγωγή στη δικαιοσύνη των υπαίτιων της γενοκτονίας στη Σρεμπρένιτσα και τη γύρω περιοχή αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή·

21. καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να περιλάβουν ορισμό της σεξουαλικής βίας στον ποινικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, να παράσχουν άμεσα στα θύματα την κατάλληλη αποκατάσταση, οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων εφικτών υπηρεσιών στήριξης της ψυχικής και σωματικής υγείας, να αναπτύξουν προγράμματα και να διαθέσουν τους κατάλληλους πόρους για τη μακροπρόθεσμη προστασία μαρτύρων· προς αυτή την κατεύθυνση υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων δικαστικών οργάνων και για επιτάχυνση των διαδικασιών δίωξης υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου σεξουαλικής φύσεως κατά τη διάρκεια του πολέμου· καλεί την Επιτροπή και άλλους διεθνείς δωρητές να υποστηρίξουν τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε αυτή την προσπάθεια με χρηματοπιστωτικούς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη στο θέμα των θυμάτων σεξουαλικής βίας των εγκλημάτων πολέμου· ζητεί από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να εγκρίνει και να εφαρμόσει μια στρατηγική που θα αφορά κατά προτεραιότητα τα θύματα εγκλημάτων πολέμου που υπέστησαν σεξουαλική βία·

22. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διενεργήσουν δικαστική έρευνα κατά των δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων που μετανάστευσαν και έλαβαν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, συμπεριλαμβανομένης της ιθαγένειας, στα κράτη μέλη, και να αναγνωρίσουν ότι αυτά τα εγκλήματα είναι κατ' ουσίαν εγκλήματα πολέμου και ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως γενικά σεξουαλικά εγκλήματα ούτε να υπόκεινται στις διατάξεις περί παραγραφής·

23. καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προαγάγουν και να ολοκληρώσουν τη βιώσιμη επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και να υιοθετήσουν συναφή στρατηγική όπως επιτάσσει το παράρτημα VII της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον· ζητεί να αντιμετωπισθούν, αφενός, οι ανάγκες εκείνων που εξακολουθούν να ζουν σε κέντρα συγκέντρωσης και να εφαρμοσθούν μέτρα για την κοινωνική ένταξή τους και, αφετέρου, να προωθηθεί η επιστροφή όσων δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, π.χ. στην κατεστραμμένη περιοχή της Posavina· καλεί την Επιτροπή και άλλους διεθνείς δωρητές να υποστηρίξουν τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε αυτές τις προσπάθειες με οικονομική βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη·

24. υπενθυμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη οικοδόμησης κρατικών φυλακών υψηλής ασφάλειας και ανασυγκρότησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, προκειμένου, μεταξύ άλλων, όλοι οι παραπεφθέντες σε δίκη και καταδικασθέντες εγκληματίες να κρατούνται στη φυλακή με ασφάλεια·

25. εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη πρόοδο στην καταπολέμηση της διαφθοράς λόγω του ανεπαρκούς συντονισμού των προσπαθειών κατά της διαφθοράς σε κρατικό επίπεδο και της μη αποτελεσματικής διερεύνησης και δίωξης υπόπτων για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου που επικρατεί στις κυβερνητικές και άλλες δομές του κράτους και των συστατικών μερών, στις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών, στην αδειοδότηση επιχειρήσεων και στους τομείς της υγείας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών· ζητεί, σ' αυτό το πλαίσιο, τη δημιουργία χωρίς καθυστέρηση ενός αμερόληπτου και υπεύθυνου σώματος κατά της διαφθοράς ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στους θεσμούς τους, καθώς και τη συντονισμένη εφαρμογή της νέας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς (2009-2014) και του συνοδευτικού σχεδίου δράσης·

26. καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να καταπολεμήσουν ουσιαστικά την εμπορία ανθρώπων, να προβούν σε αποτελεσματική δίωξη των δραστών σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, να παράσχουν προστασία και αποζημιώσεις στα θύματα και να εντείνουν την ευαισθητοποίηση προκειμένου να αποτραπεί μια νέα θυματοποίησή τους από τις αρχές και την κοινωνία·

Ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων

27. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης επιτάχυναν τις μεταρρυθμίσεις τους και σημείωσαν σημαντική πρόοδο στην εκπλήρωση των εναπομενόντων κριτηρίων αναφοράς που περιέχονται στον οδικό χάρτη για ένα καθεστώς χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίων, γεγονός που καταδεικνύει ότι με την απαιτούμενη βούληση μπορεί να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις· απευθύνει ένθερμη παρότρυνση στις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εγκρίνουν τα εναπομένοντα συναφή νομοθετήματα·

28. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, στις 27 Μαΐου, της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για την ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων·

29. αναγνωρίζει τη σημασία τη ελευθέρωσης των θεωρήσεων διαβατηρίων προκειμένου όλοι οι πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να μπορούν να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ότι συνιστά σημαντικό παράγοντα περαιτέρω ολοκλήρωσης της ΕΕ και διεθνοτικής συμφιλίωσης, δεδομένου ότι αποτρέπει την απομόνωση και δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να οραματίζονται την προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ και να εκφράσουν στους πολιτικούς ηγέτες τη βούλησή τους να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Η κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος

30. αν και αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε σε θεσμικό επίπεδο, προτρέπει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εγκρίνουν το νόμο για την ανώτατη εκπαίδευση σε επίπεδο κράτους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην πλήρη εφαρμογή των νόμων πλαίσιο στον τομέα της εκπαίδευσης, περιορίζοντας, κατ' αυτό τον τρόπο, τον κατακερματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και, αξιοποιώντας στο έπακρο την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση, να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της εκπαίδευσης, καλύπτοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τα πρότυπα της διαδικασίας της Μπολόνια, καθώς και να εφαρμόσουν, με τη βοήθειας της ΕΕ, προγράμματα εκπαίδευσης και επανακατάρτισης ιδίως των ατόμων που βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μακροχρόνια ανεργία· υποστηρίζει την εφαρμογή διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ όλων των πανεπιστημίων της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης και των κρατών μελών της ΕΕ, με τη χρήση όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων και δικτύων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών και των ερευνητών που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας της ΕΕ·

31. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί πρωτεύον μέσο για την πραγματική συμφιλίωση μεταξύ των εθνοτήτων· θεωρεί ότι στο πλαίσιο της βοήθειας της ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί αυξημένη προσοχή στην προώθηση ενός περιεκτικού, χωρίς διακρίσεις εκπαιδευτικού συστήματος, που θα βασίζεται στην ανεκτικότητα και στο σεβασμό της διαφορετικότητας και στις προσπάθειες κατανόησης της κοινής ιστορίας και στην εξάλειψη του διαχωρισμού διαφορετικών εθνοτικών ομάδων (δύο σχολεία κάτω από μία στέγη), με την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενοποιημένων τάξεων και στα δύο συστατικά μέρη· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για τη δημιουργία ενός κοινού συμβουλίου μαθητών για όλη την επικράτεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

32. ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επανεξετάσουν τις τρέχουσες αυστηρές και δαπανηρές μεθόδους αναγνώρισης τίτλων σπουδών και να ιδρύσουν οργανισμό αναγνώρισης τίτλων σπουδών σε κρατικό επίπεδο· υπενθυμίζει στις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ότι το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό θα πρέπει να ενθαρρύνεται και όχι να αποθαρρύνεται να αναζητήσει εργασία στη χώρα·

Οικονομική κατάσταση, κοινωνική πολιτική

33. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον τελευταίο κύκλο αξιολόγησης της ομάδας MONEYVAL[4]· καλεί όλους τους φορείς να καταβάλουν επίμονες προσπάθειες οικονομικής μεταρρύθμισης, να λάβουν συντονισμένα μέτρα σε όλα τα επίπεδα αρμοδιότητας και να διευκολύνουν τις οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των γραφειοκρατικών εμποδίων, να δημιουργήσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη η οποία θα αφορά, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη, τις υποδομές, τη γεωργία, το περιβάλλον και την ενέργεια· προκειμένου να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις, παροτρύνει τους ηγέτες κρατών και επιχειρήσεων να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να δημιουργήσουν ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, ώστε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη να μην υστερεί στην περιοχή·

34. υπενθυμίζει ότι η ΣΣΣ απαιτεί την ενίσχυση του συντονισμού οικονομικής πολιτικής μεταξύ των κυβερνήσεων των συστατικών μερών και τη δημιουργία, ως αναγκαίου στοιχείου οικονομικής μεταρρύθμισης, ενός ενιαίου οικονομικού χώρου με στόχο την καλύτερη εσωτερική ολοκλήρωση καθώς και καλύτερες αγορές γης και εργασίας· εκφράζει τη λύπη του, σε αυτό το πλαίσιο, διότι η κατακερματισμένη νομοθεσία εσωτερικής αγοράς και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης παραμένουν το κύριο εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων εντός της χώρας· επισημαίνει ότι η οικονομική ευημερία και η προοπτική της απασχόλησης, ιδίως για τους νέους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, έχει ζωτική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας και μπορεί να συμβάλει στη συμφιλίωση μεταξύ των εθνοτήτων·

35. ενθαρρύνει την ενίσχυση του φορολογικού συντονισμού με την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της Αρχής Έμμεσης Φορολογίας και του Εθνικού Φορολογικού Συμβουλίου· προτρέπει το Συμβούλιο Υπουργών να διορίσει, μετά από μακρά καθυστέρηση, μόνιμο διευθυντή στην Αρχή Έμμεσης Φορολογίας·

36. καλεί το Κοινοβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, με στόχο τη δυνατότητα πραγματοποίησης απογραφής πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο το 2011, να εγκρίνει επειγόντως το νόμο για την απογραφή που αποτελεί σαφή προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και έχει καίρια σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας καθώς και για τη συνεχή βοήθεια εκ μέρους της ΕΕ·

37. καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα που θα στοχεύουν στο μετριασμό της φτώχειας και στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού δικτύου ασφάλειας το οποίο θα είναι καλύτερα στοχοθετημένο στους φτωχούς, τους κοινωνικά αποκλεισμένους και στις ευάλωτες ομάδες, ιδίως στους Ρομά, και να αναπτύξουν ένα αποδοτικό και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης· ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προσηλωθούν περισσότερο στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και ισότιμης μεταχείρισης των φύλων·

38. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά και επαναβεβαιώνει τη σημασία της έγκρισης μιας στρατηγικής που θα εστιάζει στη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την απασχόληση και την εκπαίδευση των Ρομά· ζητεί από τις αρχές να παράσχουν επαρκή μέσα για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας των Ρομά, προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις και να προωθηθεί η εκπροσώπηση των Ρομά σε δημόσια αξιώματα·

39. εκφράζει ικανοποίηση για τις πλέον πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου της Ομοσπονδίας με τις οποίες εισάγεται η αρχή της βάσει αναγκών καταβολής κοινωνικών επιδομάτων και για τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται σε όλους τους χρήστες του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των παλαιμάχων· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι έχουν εκταμιευθεί το δάνειο αναπτυξιακής πολιτικής της Διεθνούς Τράπεζας και η δεύτερη και τρίτη δόση της εφεδρικής χρηματοδότησης του ΔΝΤ· ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας να εγκρίνει περαιτέρω μέτρα με στόχο μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία·

40. καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να αναπτύξουν εθνική στρατηγική ενέργειας που θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση και την απόδοση της ενέργειας, όπως και στον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροδότησης· υπενθυμίζει τόσο στις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης όσο και στην Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των σχεδίων δημιουργίας υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας συμμορφώνονται προς τα κριτήρια της ΕΕ όσον αφορά την αξιολόγηση του αντικτύπου στο περιβάλλον και τα συνολικά πρότυπα βιωσιμότητας·

41. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διοικητική ικανότητα στον περιβαλλοντικό τομέα παραμένει μειωμένη και περιορισμένη· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, την έγκριση ενός συνολικού περιβαλλοντικού νόμου σε επίπεδο κράτους ο οποίος θα διασφαλίζει την εναρμονισμένη περιβαλλοντική προστασία και τη δημιουργία του Κρατικού Οργανισμού Περιβάλλοντος·

42. ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εγκρίνουν το νόμο περί ασφάλισης υγείας σε κρατικό επίπεδο, προκειμένου να εναρμονιστεί και να αναβαθμιστεί η ποιότητα της δημόσιας παροχής υπηρεσιών υγείας και να καταστεί δυνατό για τον πληθυσμό να λαμβάνει την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη σε όλη την επικράτεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής και απασχόλησης·

Περιφερειακή συνεργασία

43. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας και θεωρεί τα παραπάνω ζωτικό στοιχείο της διαδικασίας συμφιλίωσης με την αύξηση των επαφών μεταξύ των λαών· τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση της τοπικής συνεργασίας όσον αφορά κοινωνικές και πολιτικές πτυχές· ζητεί από τις βοσνιακές αρχές να αναζητήσουν λύση που θα διασφαλίζει την τοπική κινητικότητα των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου και τη δυνατότητά τους να ταξιδεύουν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

44. επισημαίνει ότι, όσο παραμένει το πολιτικό αδιέξοδο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, δεν υπάρχει προοπτική για διαρκή σταθερότητα και τοπική συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια και το σύνολο της ΕΕ·

45. επικροτεί την ενεργό συμμετοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην περιφερειακή συνεργασία, ιδίως για την υπογραφή με την Κροατία και τη Σερβία της συμφωνίας για τη διεθνή νομική βοήθεια σε ποινικές και αστικές υποθέσεις, η οποία στοχεύει στην επιβολή ποινικών κυρώσεων κατά ατόμων τα οποία καταδικάστηκαν σε μια συμβαλλόμενη χώρα και κατόπιν διέφυγαν σε μια άλλη·

 

°

° °

 

46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και των συστατικών μερών της.