Návrh usnesení - B7-0346/2010Návrh usnesení
B7-0346/2010

NÁVRH USNESENÍ o přírodních katastrofách ve střední Evropě

14. 6. 2010

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver, Jacek Saryusz-Wolski za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0346/2010

Postup : 2010/2713(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0346/2010
Předložené texty :
B7-0346/2010
Přijaté texty :

B7‑0346/2010

Usnesení Evropského parlamentu o přírodních katastrofách ve střední Evropě

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 3 Smlouvy o EU a články 191 a 349 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na návrh nařízení o zřízení Fondu solidarity Evropské unie předložený Komisí (KOM(2005)0108) a na stanovisko Parlamentu ze dne 18. května 2006,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. září 2002 o záplavách v Evropě, usnesení ze dne 8. září 2005 o přírodních katastrofách (požárech a povodních) tohoto léta v Evropě, usnesení ze dne 7. září 2006 o lesních požárech a povodních a na svá usnesení ze dne 18. května 2006 o přírodních katastrofách (požáry, sucha a povodně) – zemědělská hlediska, aspekty regionálního rozvoje a aspekty životního prostředí,

–   s ohledem na bílou knihu nazvanou „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci “ (KOM(2009)147) a sdělení Komise nazvané „Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem“ (KOM(2009)0082),

–   s ohledem na prohlášení Komise o velké přírodní katastrofě v autonomní oblasti Madeira ze dne 24. února 2010,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v několika členských státech Evropské unie, především v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, v Německu a Rakousku, došlo k přírodním katastrofám v podobě záplav, které vedly ke ztrátám na životech a k nezbytné evakuaci tisíců lidí,

B.  vzhledem k tomu, že zmíněná katastrofa napáchala značné škody, kterými utrpěla mimo jiné infrastruktura, řada podniků a orná půda, byly zničeny některé prvky přírodního i kulturního dědictví a patrně ohroženo i zdraví obyvatelstva,

C. vzhledem k tomu, že je nezbytné zahájit obnovu oblastí zničených či poškozených katastrofou, aby bylo možné nahradit hospodářské a sociální ztráty, které tyto oblasti utrpěly,

1.  soucítí s regiony zasaženými katastrofou a je s nimi solidární; bere v potaz závažné důsledky, které katastrofa mohla mít na jejich ekonomickou situaci, ctí památku rodin obětí a vyjadřuje jim soustrast;

2.  oceňuje neutuchající úsilí, které pátrací a záchranné týmy vynaložily, aby zachránily lidské životy a omezily škody v postižených oblastech; v této souvislosti zdůrazňuje příspěvek „baltské jednotky pro boj se záplavami“ (Balt Flood Combat unit), již spolufinancuje Evropská unie;

3.  uznává význam iniciativ členských států, které poskytly zasaženým oblastem pomoc, neboť výrazem evropské solidarity je právě vzájemná pomoc v obtížných situacích;

4.  vyzývá členské státy a regiony postižené katastrofou, aby věnovaly zvláštní pozornost svým plánům udržitelné obnovy a zvážily rovněž, zda jsou realizovatelné dlouhodobé investice do politik členských států, na jejichž základě by bylo možné katastrofám předcházet a reagovat na ně;

5.  vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby urychleně podpořily ty, kteří v důsledku této katastrofy trpí hospodářskými a sociálními následky;

6.  vyzývá Komisi, aby po předložení příslušných plánů neprodleně učinila nezbytné kroky pro co nejrychlejší, nejúčinnější a nejpružnější poskytnutí nezbytných finančních prostředků z Fondu solidarity Evropské unie;

7.  vyzývá Komisi k pružnosti při jednání s příslušnými orgány, pokud by se v oblastech postižených touto katastrofou ukázalo nezbytným revidovat příslušné operační programy, které jsou ve fázi plánování či uplatňování;

8.  vyzývá Komisi, aby zohlednila rozdíly mezi postiženými regiony, které zahrnují např. horské oblasti či povodí řek, a umožnila tak poskytovat pomoc obětem této katastrofy co nejúčinněji;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a orgánům krajské a místní samosprávy postižených oblastí.