Rezolūcijas priekšlikums - B7-0346/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0346/2010

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par dabas katastrofām Viduseiropā

14.6.2010

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver, Jacek Saryusz-Wolski, Lena Kolarska-Bobińska, Jarosław Kalinowski, János Áder, Filip Kaczmarek, Csaba Őry, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Edit Bauer, Nuno Teixeira, Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa, Paweł Zalewski, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Sławomir Witold Nitras PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0346/2010

Procedūra : 2010/2713(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0346/2010
Iesniegtie teksti :
B7-0346/2010
Pieņemtie teksti :

B7‑0346/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par dabas katastrofām Viduseiropā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 191. un 349. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (COM(2005)0108), un Parlamenta 2006. gada 18. maija nostāju,

–   ņemot vērā Parlamenta 2002. gada 5. septembra rezolūciju par plūdiem Eiropā, 2005. gada 8. septembra rezolūciju par dabas katastrofām (ugunsgrēkiem un plūdiem) Eiropā, 2006. gada 7. septembra rezolūciju par mežu ugunsgrēkiem un plūdiem un 2006. gada 18. maija rezolūcijas par dabas katastrofām (mežu ugunsgrēkiem, sausuma periodiem un plūdiem) — lauksaimniecības aspektiem, reģionālās attīstības aspektiem un vides aspektiem,

–   ņemot vērā Balto grāmatu „Adaptācija klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus” (COM(2009)147) un Komisijas paziņojumu par Kopienas pieeju dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai (COM(2009)0082),

–   ņemot vērā Komisijas 2010. gada 24. februāra paziņojumu par lielo dabas katastrofu Madeiras autonomajā apgabalā,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā lielas dabas katastrofas plūdu veidā ir skārušas dažādas Eiropas Savienības dalībvalstis, jo īpaši Poliju, Čehijas Republiku, Slovākiju un Ungāriju, kā arī Vāciju un Austriju, kā rezultātā bijuši cilvēku upuri un nācies evakuēt tūkstošiem cilvēku;

B.  tā kā šīs katastrofa rezultātā ir nodarīts nopietns kaitējums gan infrastruktūrai, uzņēmumiem un aramzemei, gan sagrauti dabas un kultūras mantojuma elementi, kā arī radies iespējams risks sabiedrības veselībai;

C. tā kā ir jāsāk katastrofas sagrauto vai izpostīto teritoriju atjaunošana, lai kompensētu to ekonomiskos un sociālos zaudējumus,

1.  pauž līdzjūtību un solidaritāti ar katastrofas piemeklētajiem reģioniem; ņem vērā šo katastrofu iespējamās smagās ekonomiskās sekas un izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm;

2.  atzinīgi vērtē meklēšanas un glābšanas vienību centienus, glābjot dzīvības un samazinot kaitējumu katastrofas piemeklētajās teritorijās; šajā sakarībā uzsver projekta "Balt Flood Combat” vienību, ko līdzfinansē Eiropas Savienība;

3.  pauž cieņu par dalībvalstu rīcību, sniedzot palīdzību katastrofas skartajām teritorijām, jo Eiropas solidaritāte izpaužas kā savstarpēja palīdzība nelabvēlīgos apstākļos;

4.  aicina katastrofas piemeklētās dalībvalstis un reģionus veltīt īpašu uzmanību attiecīgiem ilgtspējīgiem rekonstrukcijas plāniem, kā arī apsvērt ilgtermiņa ieguldījumu iespējamību dalībvalstu politikā saistībā ar katastrofu profilaksi un pretdarbības potenciālu;

5.  aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis pēc iespējas operatīvi atbalstīt teritorijas, kuras skārušas katastrofas ekonomiskās un sociālās sekas;

6.  aicina Komisiju pēc attiecīgo plānu iesniegšanas nekavējoties veikt vajadzīgos pasākumus, lai maksimāli ātri, efektīvi un elastīgi izlietotu nepieciešamos Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finanšu līdzekļus;

7.  aicina Komisiju elastīgi attiekties pret sarunām ar attiecīgajām iestādēm, ja katastrofas piemeklētajos reģionos nepieciešama plānoto vai īstenoto darbības programmu pārskatīšana;

8.  aicina Komisiju rēķināties ar atšķirībām starp skartajiem reģioniem, kuros, cita starpā, ir kalni un upju piekrastes, lai sniegtu optimālu palīdzību cietušajiem;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un reģionālajām un pašvaldību iestādēm katastrofu piemeklētajās teritorijās.