Návrh uznesenia - B7-0346/2010Návrh uznesenia
B7-0346/2010

NÁVRH UZNESENIA o prírodných katastrofách v strednej Európe

14.6.2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver, Jacek Saryusz-Wolski v mene poslaneckého klubu PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0346/2010

Postup : 2010/2713(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0346/2010
Predkladané texty :
B7-0346/2010
Prijaté texty :

B7‑0346/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o prírodných katastrofách v strednej Európe

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 3 Zmluvy o EÚ a články 191 a 349 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady predložený Komisiou, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (KOM(2005)0108), a na stanovisko Parlamentu z 18. mája 2006,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 5. septembra 2002 o povodniach v Európe, z 8. septembra 2005 o prírodných katastrofách (požiare a povodne) v Európe, zo 7. septembra 2006 o lesných požiaroch a povodniach a na svoje uznesenia z 18. mája 2006 o prírodných katastrofách (lesné požiare a suchá a povodne) – poľnohospodárske aspekty, aspekty regionálneho rozvoja a životného prostredia,

–   so zreteľom na Bielu knihu s názvom Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení (KOM(2009)0147) a na oznámenie Komisie o prístupe Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof (KOM(2009)0082),

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 24. februára 2010 o veľkej prírodnej katastrofe v autonómnej oblasti Madeira,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže došlo k veľkej prírodnej katastrofe v podobe záplav, ktoré sa vyskytli v rôznych členských štátoch Európskej únie, najmä v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, ako aj v Nemecku a Rakúsku, pričom viedli k obetiam na životoch a k nutnosti evakuovať tisíce ľudí,

B.  keďže táto katastrofa spôsobila vážne škody vrátane škôd na infraštruktúre, podnikoch a ornej pôde, poškodila prvky prírodného a kultúrneho dedičstva a predstavuje tiež potenciálne riziko pre verejné zdravie,

C. keďže je nutné uskutočniť obnovu katastrofou zničených alebo poškodených oblastí, aby sa kompenzovali ich hospodárske a sociálne straty,

1.  vyjadruje súcit a solidaritu s regiónmi, ktoré postihla katastrofa; berie do úvahy jej možné vážne vplyvy na hospodárstvo a vyjadruje svoju úctu a sústrasť rodinám obetí;

2.  vyjadruje uznanie neutíchajúcemu úsiliu pátracích a záchranných jednotiek pri záchrane životov a znižovaní škôd v postihnutých oblastiach; zdôrazňuje v tejto súvislosti význam jednotky Balt Flood Combat, ktorá je spolufinancovaná Európskou úniou;

3.  vyjadruje uznanie opatreniam členských štátov, ktoré poskytli pomoc postihnutým oblastiam, pretože európska solidarita sa prejavuje vzájomnou pomocou v nepriaznivých situáciách;

4.  vyzýva členské štáty a regióny postihnuté katastrofou, aby venovali osobitnú pozornosť príslušným udržateľným plánom obnovy a posúdili možnosť dlhodobých investícií do politík, ktoré majú potenciál predchádzať katastrofám a pôsobiť proti nim;

5.  vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby čo najskôr podporili postihnutých hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami katastrofy;

6.  vyzýva Komisiu, aby hneď po predložení jednotlivých plánov prijala opatrenia potrebné na čo najrýchlejšie, najúčinnejšie a najpružnejšie uvoľnenie finančných prostriedkov, ktoré potrebuje Fond solidarity Európskej únie;

7.  vyzýva Komisiu, aby bola pružná pri rokovaniach s príslušnými orgánmi, ak v regiónoch postihnutých katastrofou bude potrebné revidovať príslušné operačné programy, ktoré sa plánujú alebo realizujú;

8.  vyzýva Komisiu, aby zohľadnila rozdiely medzi postihnutými regiónmi, ktoré pozostávajú okrem iného z horských oblastí a iných oblastí na brehu riek, s cieľom pomôcť ich obetiam najlepším možným spôsobom;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov a regionálnym a miestnym vládam v postihnutých oblastiach.