Διαδικασία : 2009/2692(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0353/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0353/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0223
P7_TA(2010)0224

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 183kWORD 146k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0348/2010
14.6.2010
PE441.935v01-00
 
B7-0353/2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ2020 - εμβληματικές πρωτοβουλίες


Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Mathieu Grosch, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß

εξ ονόματος της Ομάδας PPE


Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ2020 - εμβληματικές πρωτοβουλίες  
B7‑0353/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την στρατηγική ΕΕ2020- εμβληματικές πρωτοβουλίες,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι στόχοι της στρατηγικής της Λισσαβόνας δεν επιτεύχθηκαν λόγω της αδυναμίας που επέδειξαν οι δομές διακυβέρνησης και της έλλειψης λογοδοσίας από πλευράς κρατών μελών· συνεκτιμώντας, ειδικότερα, την τρέχουσα οικονομική κρίση, είναι επείγουσα ανάγκη να υπάρξει αποτελεσματική στρατηγική προκειμένου η ΕΕ να επιστρέψει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αποτραπεί το οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο που παρατηρείται ήδη σε άλλα μέρη του κόσμου λόγω π.χ. της γήρανσης του πληθυσμού στις κοινωνίες τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών της, πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για να συνεκτιμηθεί και η εξωτερική διάσταση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ένωσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να επιτευχθούν αποτελέσματα, τα ευρωπαϊκά καθήκοντα και ευθύνες πρέπει να κατανεμηθούν με κατάλληλα ενορχηστρωμένο τρόπο μεταξύ του ευρωπαϊκού, του εθνικού, του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, που όλα πρέπει να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες δυνατές απαιτήσεις ποιότητας και λογοδοσίας. Τα πραγματικά οχήματα της αλλαγής - επιχειρήσεις και πανεπιστήμια σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και την κοινωνία των πολιτών - πρέπει να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στον νέο μηχανισμό διεκπεραίωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να εξεταστεί η σημασία της δημογραφικής κρίσης και των συνεπειών της. Οι μελλοντικές γενεές δεν πρέπει να θυσιαστούν στο βωμό της διατήρησης των κεκτημένων ωφελειών των προηγούμενων γενεών. Έχει ζωτική σημασία να προωθηθεί μια δημογραφική αναστροφή είτε να χαραχθεί μια φιλική για την οικογένεια πολιτική,

 

Ανάπτυξη: θέσεις εργασίας και ανταγωνιστικότητα

 

1.  επισημαίνει ότι πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη. Χωρίς ανάπτυξη δεν θα υπάρξουν νέες θέσεις απασχόλησης. Χωρίς ανάπτυξη δεν θα επιλυθεί η κρίση των δημοσίων οικονομικών και των οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών. Η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η κρίση έχει πλήξει σοβαρά τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, η επιστροφή στην ανάπτυξη πρέπει να είναι ταχεία και ουσιαστική·

 

2.  επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να γίνουν μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κύριες αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως η κατακόρυφη αύξηση των χρεών και των ελλειμμάτων, η χαμηλή παραγωγικότητα και η έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Τα δημόσια κονδύλια πρέπει να αξιοποιούνται πιο αποτελεσματικά. Οι στόχοι για τέτοιου είδους διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι οι εξής: φιλικό προς τις επιχειρήσεις ρυθμιστικό περιβάλλον, αποτελεσματική διακυβέρνηση, μη προκαλούσα στρεβλώσεις φορολογία, υψηλός δείκτης συμμετοχής του εργατικού δυναμικού, ιδίως μεταξύ των γυναικών, καθώς και καλό εκπαιδευτικό σύστημα. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για ανάπτυξη·

 

3.  πιστεύει ότι νέες αναπτυξιακές μηχανές πρέπει να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνοχής: οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής, όπως προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 2γ της Συνθήκης. Η στόχευση για την επίτευξη συνοχής δεν συνιστά κόστος· αξιοποιεί μη χρησιμοποιούμενο δυναμικό, διευρύνει την αναπτυξιακή βάση και παράγει ευρωπαϊκό κοινωνικό κεφάλαιο. Η καινοτομία που μπορεί να αποδώσει παραγωγικά οφέλη και τεχνολογικές επιλογές, που μπορεί να δημιουργήσει νέα ζήτηση και νέες αγορές, προϋποθέτει εστίαση τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και πολιτικές με ολοκληρωμένη επενδυτική και αναπτυξιακή προσέγγιση·

 

4.  εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία σαφούς προσδιορισμού, από δημοσιονομικής σκοπιάς, των οικονομικών επιπτώσεων του σχεδίου προϋπολογισμού του 2011 για τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής ΕΕ2020· εκφράζει, ως εκ τούτου, τις έντονες αμφιβολίες του σχετικά με το κατά πόσον μπορεί να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση των κομβικών αυτών πρωτοβουλιών· ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τις ακριβείς θέσεις του προϋπολογισμού που καλύπτονται από κάθε μια από τις εν λόγω εμβληματικές πρωτοβουλίας μέχρι την έναρξη του τριμερούς διαλόγου τον Ιούνιο·

 

5.  επαναλαμβάνει τα αιτήματά του για μια πιο περιεκτική και ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Η αναδιάρθρωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αλλαγή της απασχόλησης δεν θα επιφέρει μείωση της κοινωνικής προστασίας, ότι η προσωρινή επανακατάρτιση για την κάλυψη διαφορετικών θέσεων εργασίας δεν συνεπάγεται μείωση των εισοδημάτων και η προσέγγιση για συνδυασμό ευελιξίας και ασφάλειας δεν εστιάζει μονομερώς στην ευελιξία της αγοράς εργασίας·

 

6.  είναι πεπεισμένο ότι με το κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής και τη διάθεση επαρκών δημοσιονομικών πόρων, η γεωργία και η δασοκομία μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική που θα στοχεύει στη διασφάλιση της οικονομικής ανάκαμψης, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην ενωσιακή και παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, στη διατήρηση του αγροτικού τοπίου που καλύπτει το 90% των εδαφών της ΕΕ, στη διασφάλιση των περιβαλλοντικών ωφελειών και στη σημαντική συμβολή στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας·

 

 

ΟΙ ΜΜΕ σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς

 

7.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παροτρύνει και να ενθαρρύνει την πρωτοβουλία «ΜΜΕ και Επιχειρηματικότητα» καθόσον αυτές αποτελούν ζωτικής σημασίας παράγοντα για τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρέπει να απλοποιηθούν τα διοικητικά και ρυθμιστικά εμπόδια και οι κανόνες προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης των ΜΜΕ, με την ελεύθερη εμπορική διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στα 500 εκατ. καταναλωτών που απαρτίζουν την ενιαία αγορά της ΕΕ. Πρέπει να περιοριστεί ακόμη περισσότερο η γραφειοκρατία. Επισημαίνει, επιπλέον, τη σημασία της πλήρους εφαρμογής του νομοθετήματος για την προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις με πολιτικές προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα·

 

8.  υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς μας και δημιουργό θέσεων εργασίας, διαδραματίζοντας ζωτικής σημασίας ρόλο στην αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, όπως στην περαιτέρω εφαρμογή των στόχων περί άρσης των ρυθμίσεων και την εισαγωγή φιλικής προς τις ΜΜΕ νομοθεσίας, που θα δημιουργήσουν σφύζον περιβάλλον για εκκίνηση νέων επιχειρήσεων, ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση· επιπλέον, υποστηρίζει ότι η στρατηγική ΕΕ2020 πρέπει να περιλάβει στόχους και πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν την αύξηση της μέσης συμμετοχής και του μεριδίου των κεφαλαίων επενδυτικού κινδύνου, σε εταιρείες·

 

9.  ζητεί να δημιουργηθεί ένα γόνιμο και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον για τις βιομηχανίες της ΕΕ με τη δημιουργία ενός ευφυούς και λιγότερο βεβαρημένου πλαισίου συνθηκών που θα δώσουν δυνατότητες λειτουργίας και καινοτομίας στη βιομηχανία και τις ΜΜΕ, ενώ θα παράσχουν τεχνολογικές επιλογές στη βιομηχανία, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσουν τη δέουσα πρόσβαση και την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων·

10. υπενθυμίζει ότι οι μικροεπιχειρήσεις συχνά αποτελούν τρόπο αντιμετώπισης της έλλειψης απασχόλησης. Η σύσταση μιας επιχείρησης συχνά ανοίγει διαύλους επιτυχίας παρά την κοινωνική αδράνεια. Η πρώτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ΜΜΕ είναι η δυνατότητά τους να συγκεντρώνουν επαρκή κεφάλαια για τις δραστηριότητές τους. Η διατήρηση εγγυοδοτικών μηχανισμών για τις ΜΜΕ, η ύπαρξη δυναμικών δευτερευσών αγορών και ενός τραπεζικού τομέα που προάγει την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ΜΜΕ·

11. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρακτικά μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως με τη βελτίωση της διαθεσιμότητας κεφαλαίων επενδυτικού κινδύνου και βελτιώσεις στον τομέα των προεμπορικών δημοσίων συμβάσεων·

Τολμηροτερες πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς

12. επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οδηγούς της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη πλήρους ολοκλήρωσής της. Η διατήρηση ορισμένων εμποδίων όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων απαιτεί περαιτέρω προσπάθεια εκ μέρους όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ούτως ώστε να δημιουργηθεί καλύτερη, πιο ανταγωνιστική και πιο αποτελεσματική ενιαία αγορά. Επιπροσθέτως, η άρση των σημείων συμφόρησης στις υποδομές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα δώσει δυνατότητες για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης·

13. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής, η ενιαία αγορά πρέπει να θεωρείται όχι απλώς ως μέσο επίτευξης των στόχων αλλά και ως στόχος καθαυτός. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα το ζήτημα των «χαμένων κρίκων» στη στρατηγική καθόσον αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ στοιχείο για την αποτελεσματικότητα όλων των άλλων εσωτερικών πολιτικών·

14. χαιρετίζει την έκθεση του Mario Monti για την εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα νομοθέτημα για την ενιαία αγορά που θα συνίσταται σε νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες σε όλο το φάσμα, με σκοπό την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου της βιώσιμης και εξαιρετικά ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

15. υπενθυμίζει ότι πρέπει να δοθεί στις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες πραγματική δυνατότητα κλιμάκωσης και πώλησης των υπηρεσιών και προϊόντων τους στην Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών. Σήμερα, η εσωτερική αγορά δεν διευκολύνει ούτε προωθεί την ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρώπης στον τομέα των υπηρεσιών. Ενώ το εμπόριο των αγαθών είναι σημαντικό, η οικονομία των υπηρεσιών αποτελεί το μέλλον και, ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία η δημιουργία μιας απολύτως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών·

16. πιστεύει ότι είναι σημαντικό η στρατηγική ΕΕ2020 να εξετάσει τα εξής θέματα:

      •  διεύρυνση και πλήρης εφαρμογή της οδηγίας περί υπηρεσιών, επί παραδείγματι: υπηρεσιών υγείας κλπ·

      •  διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο·

      •  πλήρης εφαρμογή της τρίτης ταχυδρομικής οδηγίας·

      •  καθιέρωση της μονοαπευθυντικής υπηρεσίας για τον ΦΠΑ·

      •  εξασφάλιση της δυνατότητας των ΜΜΕ να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας σε αυτές πρόσβαση μέσω ρυθμίσεων αμοιβαίας αναγνώρισης και μείωσης της γραφειοκρατίας·

 

17. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί το ελεύθερο εμπόριο και η πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές ως καθοριστικός παράγων και να μην υπάρξει κίνηση προς την κατεύθυνση του προστατευτισμού. Η καινοτόμος επιχειρηματικότητα και οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν μόνο σε μια ελεύθερη και παγκόσμια αγορά·

18. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαμορφώσει την «εμπορική στρατηγική για την Ευρώπη 2020» με τρόπο που να μετατρέψει την εμπορική πολιτική της ΕΕ σε πραγματικό εργαλείο δημιουργίας θέσεων εργασίας και αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και να προβλέψει εγκαίρως ανοιχτό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στην μετά την Ντόχα εποχή, ιδίως όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ·

Ενωση καινοτομίας: έρευνα και ανάπτυξη και τεχνολογία της καινοτομίας - νέες ΔΕΞΙΟτητες και νέες θέσεις εργασίας

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν το συνολικό ποσοστό του 3% επί του ΑΕγχΠ για τον στόχο της Ε&Α. Καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες συνέργιας των κονδυλίων που αφορούν την πολιτική στον τομέα της συνοχής και των κονδυλίων που προορίζονται για Ε&Α. Προκειμένου να καταστεί η ευρωπαϊκή εφαρμοσμένη έρευνα πιο αποτελεσματική, καθοριστική σημασία έχει ο καλύτερος εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων δομών. Πρέπει να δημιουργηθεί ευνοϊκότερο επενδυτικό κλίμα για την έρευνα και την καινοτομία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Καλεί την Επιτροπή να προτείνει πρακτικά μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για περισσότερες δυνατότητες διάθεσης κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου·

20. ζητεί να αυξηθεί το καινοτόμο δυναμικό της ευρωπαϊκής οικονομίας που βασίζεται στη γνώση μέσω επενδύσεων που θα προορίζονται περισσότερο στη βασική και εφαρμοσμένη Ε&Α προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις και να χαραχθεί πολιτική καινοτομίας με ευρύ πεδίο αναφοράς και θα περιλαμβάνει όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής·

21. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πραγματικά εσωτερικής αγοράς στον τομέα των καινοτομιών στην ΕΕ, και ζητεί από την Επιτροπή για τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές του στον τομέα αυτό, ιδίως όσον αφορά την ταχεία επίτευξη συμφωνίας για την καθιέρωση κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και ενός ενιαίου συστήματος δικαιοδοσίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και επισημαίνει τη σημασία της τυποποίησης για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων·

22. πιστεύει ότι η τεχνογνωσία της παγκόσμιας οικονομίας σήμερα έχει κομβική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και πρέπει να δημιουργηθούν οι βέλτιστες δυνατές συνθήκες για τον μετασχηματισμό της κοινωνίας μας σε μια κοινωνία που θα βασίζεται στη γνώση·

23. είναι σημαντικό η στρατηγική ΕΕ2020 να εξετάσει τα κάτωθι ζητήματα:

      •  εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαίων ερευνητών με την καθιέρωση ενός συστήματος δελτίων έρευνας που θα εξασφαλίζουν ερευνητικά κονδύλια σε περίπτωση που μετακίνησης ερευνητών σε πανεπιστήμια σε όλα τα κράτη μέλη, συμβάλλοντας στη δημιουργία κέντρων αριστείας, ανεξάρτητων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αύξηση της κινητικότητας μεταξύ των ερευνητών, προσέλκυση περισσότερων ερευνητών από άλλες ηπείρους·

      •  άνοιγμα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στον ανταγωνισμό και στους σπουδαστές από ολόκληρη την Ευρώπη·

      •  αύξηση των οικονομικών πόρων που διατίθενται για Ε&Α (στο πλαίσιο του 8ου ερευνητικού προγράμματος-πλαισίου)·

      •  εξασφάλιση στους χαμηλής εξειδίκευσης εργαζομένων της κατάλληλης κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες στη σύγχρονη οικονομία της γνώσης·

 

24. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις συνέργιες μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών οργάνων για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας (όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας και το ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο) και να υποβάλει ουσιαστικές και τολμηρές προτάσεις για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και των περιττών διατυπώσεων που αφορούν τα μέσα αυτά·

25. χαιρετίζει τη σύσταση των τριών νέων ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας στους τομείς της βιοοικονομίας, σε κομβικής σημασίας τεχνολογίες και τεχνολογίες για τους ηλικιωμένους·

26. υπογραμμίζει ότι οι τομείς αυτοί μπορεί να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη του στόχου της πράσινης ανάπτυξης, κυρίως με την καλύτερη αξιοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών και με την αξιοποίηση και προώθηση νέων τεχνολογιών, ιδίως της βιοτεχνολογίας και της πράσινης χημείας·

27. είναι πεπεισμένος ότι ο ενωσιακός αλιευτικός τομέας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση του εφοδιασμού των μελλοντικών γενεών σε πρωτεΐνες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η μελλοντική κοινή αλιευτική πολιτική απαιτεί περισσότερες επενδύσεις για εστιασμένη έρευνα προκειμένου να διασφαλίσει ανταγωνιστική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αειφορίας·

νεολαια σε κινηση: εκπαιδευση, καταρτιση και δια βιου μαθηση

28. ζητεί από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τους φιλόδοξους στόχους που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ευρώπη 2020" σύμφωνα με τους οποίους, έως το 2020, τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου πρέπει να είναι κάτω από 10% της ηλικιακής ομάδας και 40% τουλάχιστον του πληθυσμού θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση·

29. υποστηρίζει αποφασιστικά την απόφαση της Επιτροπής να αφιερώσει μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής ΕΕ2020 στη νεότητα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση και πιστεύει ότι αυτό θα δημιουργήσει ισχυρή ώθηση για την ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τη νεότητα· επισημαίνει ότι, σε σχέση με αυτό, το Κοινοβούλιο έχει επίσης εντοπίσει τη νεότητα ως μια από τις κομβικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2011 και έχει εκφράσει με σαφήνεια την πρόθεσή του να παράσχει περαιτέρω στήριξη σε όλα τα σημαντικά προγράμματα στον τομέα αυτό από οικονομικής πλευράς·

30. χαιρετίζει το νέο μέσο διαρθρωμένου διαλόγου για τη συμπερίληψη των αιτημάτων της νεότητας στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Έχει εξαιρετική σημασία να ενσωματωθεί το εύρος των εθνικών φορέων και να ανακοινωθούν ενδιάμεσα στοιχεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

31. επισημαίνει τη σημασία της σφυρηλάτησης ακόμη στενότερων δεσμών μεταξύ του εκπαιδευτικού κλάδου και της αγοράς εργασίας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα, μέσω των διαφόρων προγραμμάτων του, θα παρέχει σαφή, επιτεύξιμη «οδό προς εργασία», εξίσου τόσο στους νέους όσο και στους ηλικιωμένους ευρωπαίους·

32. επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας και η προώθηση της αποτελεσματικής αντιστοίχισης των ικανοτήτων και των αναγκών της αγοράς πρέπει να αποτελέσουν σημεία εστίασης. Πρέπει να προωθηθούν οι συμπράξεις του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα στην εκπαίδευση. Η διασυνοριακή κινητικότητα των σπουδαστών και ερευνητών, με ανταλλαγές και περιόδους πρακτικής άσκησης, πρέπει να ενταθεί ώστε να ενισχυθεί η σημασία της ενδυνάμωσης της ελκυστικότητας των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να διατηρηθεί ο στόχος της διοχέτευσης του 3% του ΑΕγχΠ στον τομέα της Ε&Α που προωθεί την καινοτομία μέσω της έρευνας και της ανώτατης εκπαίδευσης·

33. πιστεύει ότι η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό οδηγό αφενός για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και, αφετέρου, την καινοτομία και την μεγέθυνση. Κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη μεταπαρακολούθηση της διαδικασίας της Μπολόνιας και στην εφαρμογή των συμπεφωνημένων από τα κράτη μέλη αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης·

ψηφιακο θεματολόγιο για την Ευρωπη

34. χαιρετίζει το νέο έργο για το ψηφιακό θεματολόγιο η επιτυχία του οποίου, ωστόσο, εξαρτάται από συγκεκριμένες και φιλόδοξες προτάσεις και θα είναι αποτελεσματικό μόνο αν υπάρξει ισχυρή ηγετική πρωτοβουλία και αποτελέσει κτήμα όλων των πολιτικών επιπέδων και εφόσον εφαρμοστεί ως κοινή αρμοδιότητα σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

35. επισημαίνει ότι η εύρυθμη λειτουργία της ψηφιακής οικονομίας είναι επιτακτική για την ευρωστία ολόκληρης της οικονομίας της ΕΕ. Επισημαίνει ωστόσο ότι, επί του παρόντος, η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών υπηρεσιών παρεμποδίζεται σοβαρά από τον κατακερματισμό των κανόνων σε εθνικό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια για την προώθηση των προϊόντων τους εκτός συνόρων, κυρίως λόγω των διαφορετικών κανονισμών που εφαρμόζονται σε επίπεδο κράτους μέλους σε τομείς όπως η προστασία των καταναλωτών, ο ΦΠΑ, η ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι κανονισμοί για ειδικά προϊόντα και οι διαδικασίες συναλλαγής. Αν δεν επιλυθούν όλα αυτά οι επιχειρήσεις και καταναλωτές ουδέποτε θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες της ψηφιακής οικονομίας·

36. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί δυνατότητα στους Ευρωπαίους να αποκτήσουν πρόσβαση στη νέα ψηφιακή κοινωνία, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε ευέλικτο και αξιόπιστο ευρυζωνικό δίκτυο καθώς και την προώθηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και των δικαιωμάτων των χρηστών, παρέχοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών , με ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών υπηρεσιών και πλήρη εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου·

37. πιστεύει ότι το ψηφιακό θεματολόγιο παρέχει τεράστιες προοπτικές που θα οδηγήσουν σε δημιουργία θέσεων εργασίας και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητο το ψηφιακό θεματολόγιο να συνδεθεί με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική υγεία, η ηλεκτρονική μάθηση, η δικτυοτράπεζα κλπ:

      •  εναρμόνιση των κανόνων που επί του παρόντος παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ψηφιακών υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, την εφαρμογή νέων ψηφιακών υπηρεσιών·

      •  επενδύσεις σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας·

      •  δημιουργία κοινού πλαισίου πνευματικών δικαιωμάτων της ΕΕ με δυνατότητα ελεύθερης διανομής του ψηφιακού περιεχομένου και στα 27 κράτη μέλη·

      •  εξασφάλιση ότι το ψηφιακό μέρισμα θα οδηγήσει σε πραγματική οικονομική ανάπτυξη·

      •  δημιουργία πανευρωπαϊκής αγοράς εμπορίας φάσματος που θα δημιουργήσει μια πραγματική οικονομία στο τομέα των τηλεπικοινωνιών·

      •  τη δρομολόγηση ενός σχεδίου δράσης τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσον και σε επίπεδο κρατών μελών για τη μύηση και την ένταξη στην ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και κίνητρα για πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την κατάρτιση όλων των υπαλλήλων σε ψηφιακές δεξιότητες·

      •  τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των Δικαιωμάτων των πολιτών και των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον·

      •  την ανάγκη επείγουσας μεταφοράς και πλήρους επιβολής του νέου κανονιστικού πλαισίου που αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες πριν από την καθορισμένη προθεσμία και την ανάληψη καθηκόντων των εθνικών ρυθμιστικών φορέων·

 

38. πιστεύει ότι το Διαδίκτυο αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την κοινωνία των πολιτών όσον αφορά τη διασφάλιση μεγαλύτερης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Έχει επίσης μεγάλες δυνατότητες να επιφέρει αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών σε ολόκληρη την ήπειρο. Όταν αναφερόμαστε σε θέματα τεχνολογίας είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι στο επίκεντρο του προβληματισμού θα βρίσκεται το άτομο και θα υπάρξουν επαρκείς μηχανισμοί διασφάλισης προκειμένου να αποφευχθεί διεύρυνση του χάσματος μεταξύ:

      •  μεγαλύτερων επιχειρήσεων και ΜΜΕ·

      •  δημόσιων αρχών και ιδιωτικού τομέα·

      •  αστικών και αγροτικών, νησιωτικών, ορεινών ή απόμακρων περιοχών·

      •  εθνικού και διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου·

 

39. πιστεύει ότι η δημιουργική βιομηχανία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο ψηφιακό περιβάλλον αντικατοπτρίζοντας τις πολιτιστικές και διαφορετικές αξίες που υπάρχουν στην ΕΕ·

αποτελεσματική από απόψεως πόρων Ευρώπη

40. ζητεί να διασφαλιστεί η πρόσβαση και η διαθεσιμότητα σε προσιτές και διαφοροποιημένες φιλικές για το κλίμα πηγές ενέργειας με την πλήρη εγκατάσταση ολοκληρωμένης ενεργειακής αγοράς, με την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών, ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων και άλλων χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα πηγών ενέργειας και με την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλους τους σχετικούς τομείς·

41. υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες σε πολλές περιοχές εξαρτώνται κατά 100% από τις εισαγωγές βιομηχανικών μη ενεργειακών πρώτων υλών και επισημαίνει το γεγονός ότι οι τιμές των πρώτων υλών έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης από τις αναδυόμενες οικονομίες και την επιδείνωση της κατάστασης από κερδοσκοπικές δραστηριότητες· πιστεύει ότι έχει ζωτική σημασία η ΕΕ να ενισχύσει τις πολιτικές της προς την κατεύθυνση αυτή και να αναπτύξει μια συνεκτική πολιτική προσέγγιση που θα διασφαλίζει την ευρύτερη πρόσβαση της βιομηχανίας στις πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τομέων πολιτικής (εξωτερική δράση, εμπόριο, περιβάλλον, αναπτυξιακή πολιτική και πολιτική στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας)·

42. πιστεύει ότι το πρόγραμμα για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), ως μέσο διασφάλισης της αποτελεσματικής μεταφοράς ατόμων και πόρων, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της Ένωσης και παρέχει σημαντική ώθηση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην πορεία εξόδου της από την ύφεση. Η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει σημαντική αύξηση των χρηματοδοτήσεων και της φιλοδοξίας του προγράμματος ΔΕΔ-Μ. Τα συμπεφωνημένα έργα στον τομέα των ΔΕΔ-Μ πρέπει να προωθηθούν χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή πρέπει να καλέσει τα κράτη μέλη να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα αυτό·

43. υπενθυμίζει ότι κομβικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών είναι ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός συντονισμός των ευρωπαϊκών υποδομών στο πλαίσιο και μεταξύ όλων των μέσων μεταφοράς. Η ολοκλήρωση και ενίσχυση του δικτύου ΔΕΔ-Μ και των διασυνδέσεων μεταξύ των έργων ΔΕΔ-Μ και τρίτων χωρών, (ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη), πρέπει να εξαλείψουν τα υφιστάμενα σημεία συμφόρησης που εξακολουθούν να αποκλείουν τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα των μεταφορών. Η επέκταση των πολυτροπικών συστημάτων θα επιταχύνει την εφαρμογή των πλήρων συνδυασμένων μεταφορών. Μια τέτοια συντονισμένη εφαρμογή των υποδομών, με βάση επιστημονική ανάλυση όσον αφορά συμβάντα υψηλού κινδύνου, θα διασφαλίσει περιβαλλοντική προστασία, καλύτερες κοινωνικές συνθήκες και συνθήκες απασχόλησης για τους εργαζόμενους, καθώς επίσης και την ασφάλεια των επιβατών·

44. πιστεύει ότι η αφαίρεση του άνθρακα από τις μεταφορές αποτελεί κομβική πρόκληση για την πολιτική μεταφορών και έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών για τους πολίτες της·

καθαρή και αποδοτική ενεργεία: Η ενεργειακή απόδοση ως στόχος της ΕΕ

45. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο της στις τεχνολογίες της αειφόρου οικονομίας και να επεκτείνει το ανταγωνιστικό περιθώριο στον τομέα αυτό και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να προωθηθούν συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής, να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα οικονομικής υποστήριξης·

46. υπογραμμίζει την ήδη δεσμευτική υποχρέωση που ανέλαβε η ΕΕ για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020 και ότι η ΕΕ πρέπει να κοινοποιήσει τη βούλησή της να προχωρήσει σε κατά 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά πιο αποτελεσματικό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι και οι άλλες χώρες θα είναι έτοιμες να δεσμευτούν να αναλάβουν παρόμοια δράση. Πρέπει να τεθούν σαφείς και αντικειμενική δείκτες για την μέτρηση της προόδου για την επίτευξη βιώσιμης και ενεργειακά αποδοτικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι που θα τεθούν πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι·

47. υπογραμμίζει ότι οι διαδικασίες αειφόρου παραγωγής σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα των πόρων και μια ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική με περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, θα επιτρέψουν στην ΕΕ όχι απλώς να επιτύχει τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της αλλά, επιπλέον, να διατηρήσει ισχυρή μεταποιητική βάση στην Ευρώπη και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Πράγματι, η ενεργειακή αποδοτικότητα, όπως στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, δεν αποτελεί απλώς το πλέον αποδοτικό από απόψεως κόστους μέσο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά μπορεί να συμβάλει και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

48. επισημαίνει ότι έχει ζωτική σημασία η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η ενθάρρυνση των κρατών μελών να εφαρμόσουν ταχέως την τρίτη ενεργειακή δέσμη, προκειμένου να παρακινηθεί η οικονομική ανάπτυξη, το άνοιγμα των αγορών, η καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ. Θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές μέχρι το 2020 και εφεξής, κυρίως για την αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα·

49. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης ενός ευρωπαϊκού υπέρ - δικτύου, ανάπτυξης ευφυών δικτύων και δημιουργίας διασυνδέσεων, στοιχεία απαραίτητα για την παρακίνηση της εσωτερικής αγοράς ενεργείας και για να ενσωματωθεί μεγάλο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και να αναπτυχθούν περαιτέρω μεγάλα έργα υποδομών σε τρίτες χώρες, ιδίως στις περιοχές της Μεσογείου και της Ευρασίας. Χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει δέσμη ενεργειακών υποδομών·

50. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστική βιομηχανία χωρίς ενεργειακή ασφάλεια, αν δεν υπάρχει ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ συνολικά. Δεν μπορεί να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια χωρίς μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια για τη διασύνδεση των δικτύων. Δεν μπορεί να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια χωρίς να τεθεί επί τάπητος το θέμα της επιστροφής στην πυρηνική ενέργεια·

μια βιομηχανική πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

51. ζητεί τη χάραξη βιομηχανικής πολιτικής που θα δημιουργεί βέλτιστο περιβάλλον για τη διατήρηση και ανάπτυξη μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και διαφοροποιημένης βιομηχανικής βάσης την Ευρώπη και χαιρετίζει και υπογραμμίζει ότι η πολιτική αυτή καλύπτει το βιομηχανικό κλάδο στο σύνολό του και έχει ως κύριο στόχο τον καθορισμό του κατάλληλου πλαισίου συνθηκών·

52. ζητεί να δημιουργηθεί ένα επαρκές πλαίσιο για τη νέα βιομηχανική πολιτική. Οι εταιρείες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιες μεταξύ των διαφόρων τεχνολογικών εναλλακτικών λύσεων. Δεν πρέπει να τεθούν επιπλέον κανονιστικά εμπόδια στις εταιρείες·

53. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να χαραχθεί οριζόντια βιομηχανική πολιτική προκειμένου να δοθεί βιώσιμη ώθηση στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, κυρίως με την εξέταση των διαφόρων πολιτικών στον τομέα της καινοτομίας, της χρηματοδότησης της έρευνας, των έργων επίδειξης, της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας, των κανόνων της ενιαίας αγοράς, της εμπορικής πολιτικής και των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων·

54. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ2020 πρέπει να περιλάβει το κόστος και τα οφέλη από τη μεταστροφή σε μια αποδοτική από απόψεως ενεργείας οικονομία και υπενθυμίζει ότι η διευκόλυνση και προσαρμογή της βιομηχανίας στις διαρθρωτικές αλλαγές αποτελεί στόχο τόσο της Ένωσης όσο και των κρατών μελών της·

55. αναμένει ότι στη στρατηγική ΕΕ2020 θα περιληφθεί και η αποφασιστική και συνολική στρατηγική για τις βασικές τεχνολογίες και την εφαρμογή τους στην οικονομία. Αυτό δεν πρέπει να περιοριστεί στην προώθηση και την εμπορική εκμετάλλευση των βασικών τεχνολογιών, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή στην πρωτοβουλία της για τη βιομηχανική πολιτική·

ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας: κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή

56. πιστεύει ότι σημαντικό συμπληρωματικό στοιχείο της στρατηγικής ΕΕ2020 είναι μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής που θα περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές. Η πολιτική αυτή, με την οριζόντια προσέγγιση της, αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020, καθώς και για την επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής. Κατά συνέπεια, οι κανόνες εφαρμογής της πολιτικής συνοχής πρέπει να απλουστευθούν ακόμη περαιτέρω προκειμένου να την καταστήσουν φιλική προς τον χρήστη, με σεβασμό στην αρχή της λογοδοσίας και διασφαλίζοντας ότι θα είναι μια πολιτική αντίδρασης για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων και την περίπτωση οικονομικής κρίσης·

57. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αγνοήθηκαν οι δυνατότητες απασχόλησης των μεγαλύτερων ηλικιών καθώς και των αναπήρων εργαζομένων· αναμένει λοιπόν να υποβληθούν προτάσεις που θα στοχεύουν στην ενίσχυση του δυναμικού αυτού·

58. πιστεύει ότι τόσο η υψηλή ανεργία όσο και η ποιότητα των θέσεων εργασίας πρέπει να αποτελέσουν κεντρικές συνιστώσες της στρατηγικής ενώ πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας, τόσο των εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών, και των κοινωνικών συνθηκών που έχουν ζωτική σημασία για την προώθηση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της απασχόλησης· επιπλέον πιστεύει ότι η νέα στρατηγική πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και την αξιοπρεπή εργασία και να συνδυάζει της οικονομικές πολιτικές που είναι προσανατολισμένες αφενός στην προσφορά και αφετέρου στη ζήτηση, κατά τρόπο που να στηρίζεται περισσότερο η ζήτηση στην αγορά εργασίας·

59. πιστεύει ότι ο γηράσκων πληθυσμός της Ευρώπης έχει ανάγκη από πολιτικές δια βίου μάθησης, ενώ οι δυνατότητες κατάρτισης πρέπει να ενθαρρυνθούν και πρέπει να συνοδεύουν τα άτομα καθόλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου. Είναι αναγκαίο να διατηρηθεί ο αριθμός των ενεργών ατόμων στην αγορά εργασίας και να ενισχυθεί η κοινωνική ενσωμάτωση·

60. λαμβάνοντας υπόψη (α) τον συνεχώς αυξανόμενο γηράσκοντα πληθυσμό και (β) την έντονη πίεση που ασκείται στα δημόσια οικονομικά και την ιδιωτική παραγωγικότητα, η αύξηση των δαπανών που αφορούν τον εν λόγω γηράσκοντα πληθυσμό αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα για τα κράτη μέλη· η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει στην μακροπρόθεσμη στρατηγική της, πολιτική για την αποφασιστική προώθηση της αρχής της πρόληψης όσον αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και την ενθάρρυνση πιο υγιεινών προτύπων διαβίωσης, και την καθιέρωση υπηρεσιών όπως της ηλεκτρονικής υγείας. Οι δείκτες υγείας θα συμβάλουν την σημαντική βελτίωση των οικονομικών δεικτών·

61. πιστεύει ότι η παγκόσμια κρίση πρέπει να αξιοποιηθεί για να τεθούν τα θεμέλια που θα διασφαλίσουν ότι η ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της αγοράς θα καταστεί ένα πρότυπο κοινωνίας που θα βασίζεται στη βιωσιμότητα, την αλληλεγγύη, τη γνώση, την αποφασιστική μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω των κατάλληλων διορθωτικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Η στρατηγική ΕΕ2020 πρέπει να αναπτύξει το δυναμικό σε θέσεις εργασίας κατά τη μετάβαση στη βιώσιμη οικονομία·

62. για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα Εδαφικό Σύμφωνο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για την Ευρώπη του 2020 στο πλαίσιο της διακυβέρνησης της στρατηγικής, με σκοπό να παρακινηθούν περιοχές και πόλεις να συμβάλουν στην επιτυχία των στόχων αυτών. Ένα τέτοιο σύμφωνο μπορεί να βασίζεται στην υφιστάμενη πλατφόρμα παρακολούθησης «Ευρώπη 2020» της Επιτροπής των Περιφερειών. Στη διαδικασία αυτή πρέπει να εμπλακεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

63. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου